Kur'an'da 19x3=57 tane Nehâr (gün) kelimesi vardır

 

2:164 inne fiy halKıs semâvâti vel arDı vahtilâfil leyli ven nehâri (1) vel fülkilletiy tecriy fiyl baHri bimâ yenfe’Un nâse ve mã enzelallâhü mines semãi min mãin fe aHyâ bihil arDa ba’Åde mevtihâ ve besse fiyhâ min külli dãbbetin ve taSriyfir riyâHı ves seHâbil müsahhari beynes semãi vel arDı le âyâtin li Kavmin ya’ÅKılûn.

 

2:274 elleziyne yünfiKûne emvâlehüm bil leyli ven nehâri (2) sırran ve ‘Alâniyeten fe lehüm ecruhüm ‘Inde rabbihim* ve lâ havfün ‘Aleyhim ve lâ hüm yaHzenûn .

 

3:27 tûlicül leyle fin nehâri (3) ve tûlicün nehâra (4) fiyl leyl* ve tuhricül Hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel Hayy* ve terzüKu men teşãu bi gayri Hısâb.

 

3:72 ve Kâlet Tãifetün min ehlil kitâbi âminû billezĩ ünzile ‘Alelleziyne âmenû vechen nehâri (5) vekfürũ âhırahû le’Allehüm yerci’Ûn.

 

3:190 inne fiy halKıs semâvâti vel arDı vahtilâfil leyli ven nehâri (6) le âyâtin li ulil elbâb.

 

6:13 ve lehû mâ sekene fiyl leyli ven nehâr (7)*

 

6:60 ve hüvelleziy yeteveffâküm bil leyli ve ya’Ålemü mâ ceraHtüm bin nehâri (8) sümme yeb’Asüküm fiyhi li yuKDã ecelün müsemmâ* sümme ileyhi merci’Uküm sümme yünebbiüküm bimâ küntüm ta’Åmelûn.

 

7:54 inne rabbekümullâhülleziy haleKas semâvâti vel arDa fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ ‘Alel ‘Arşi yugşil leylen nehâra (9) yaTlübühû Hasiysen veş şemse vel Kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrih* elâ lehül halKu vel emr* tebârekallâhü rabbül ‘Âlemiyn.

 

10:6 inne fihtilâfil leyli ven nehâri (10) ve mâ haleKallâhü fiys semâvâti vel arDı le âyâtin li Kavmin yetteKûn

 

10:24 innemâ meselül Hayâtid dünyâ ke mãin enzelnâhü mines semãi fahteleTa bihî nebâtül arDı mimmâ ye’külün nâsü vel en’Âm* Hattã izã ehazetil arDu zuhrufehâ vezzeyyenet ve Zanne ehlühã ennehüm Kâdirûne ‘Aleyhã etâhã emrunâ leylen ev nehâran (11) fe ce’Alnâhâ HaSıyden ke en lem tagne bil ems* kezâlike nüfaSSılül âyâti li Kavmin yetefekkerûn.

 

10:45 ve yevme yaHşuruhüm ke en lem yelbesũ illâ sâ’Aten minen nehâri (12) yete’Ârafûne beynehüm* Kad hasiralleziyne kezzebû bi liKãillâhi ve mâ kânû mühtediyn.

 

10:50 Kul eraeytüm in etâküm ‘Azâbühû beyâten ev nehâran (13)zâ yesta’Åcilü minhül mücrimûn

 

10:67 hüvelleziy ce’Ale lekümül leyle li teskünû fiyhi ven nehâra (14) mübSırâ* inne fiy zâlike le âyâtin li Kavmin yesme’Ûn.

 

11:114 ve eKımiS Salâte Tarafeyin nehâri (15) ve zülefen minel leyl* innel Hasenâti yüzhibnes seyyiât* zâlike zikrâ liz zâkiriyn.

 

13:3 ve hüvelleziy meddel arDa ve ce’Ale fiyhâ ravâsiye ve enhârâ (16)* ve min küllis semerâti ce’Ale fiyhâ zevceynisneyni yugşil leylen nehâr* inne fiy zâlike le âyâtin li Kavmin yetefekkerûn.

 

13:10 sevãun minküm men eserral Kavle ve men cehera bihî ve men hüve müstahfin bil leyli ve sâribün bin nehâr (17).

 

14:33 ve sahhara lekümüş şemse vel Kamera dãibeyn* ve sahhara lekümül leyle ven nehâr (18).

 

16:12 ve sahhara lekümül leyle ven nehâra (19) veş şemse vel Kamer* ven nücûmü müsahharâtün bi emrih* inne fiy zâlike le âyâtin li Kavmin ya’ÅKılûn.

 

17:12 ve ce’Alnel leyle ven nehâra (20) âyeteyni fe meHavnã âyetel leyli ve ce’Alnã âyeten nehâri (21) mübSıraten li tebtegû faDlen min rabbiküm ve li ta’Ålemû ‘Adedes siniyne vel Hısâb* ve külle şey’in faSSalnâhü tefSıylâ.

 

20:130 faSbir ‘Alâ mâ yeKûlûne ve sebbiH bi Hamdi rabbike Kable Tulû’Iş şemsi ve Kable gurûbihâ* ve min ânãil leyli fe sebbiH ve aTrâfen nehâri (22) le’Alleke tarDâ.

 

21:20 yüsebbiHûnel leyle ven nehâra (23) lâ yeftürûn

 

21:33 ve hüvelleziy haleKal leyle ven nehâra (24) veş şemse vel Kamer* küllün fiy felekin yesbeHûn.

 

21:42 Kul men yekleüküm bil leyli ven nehâri (25) miner raHmân* belhüm ‘An zikri rabbihim mu’ÅriDûn.

 

22:61 zâlike bi ennallâhe yûlicül leyle fin nehâri (26) ve yûlicün nehâra (27) fiyl leyli ve ennallâhe semiy’Un baSıyr.

 

23:80 ve hüvelleziy yuHyiy ve yümiytü ve lehuhtilâfül leyli ven nehâr (28)* efelâ ta’ÅKılûn.

 

24:44 yüKallibullâhül leyle ven nehâr (29)* inne fiy zâlike le ‘Ibraten li ulil ebSâr.

 

25:47 ve hüvelleziy ce’Ale lekümül leyle libâsen ven nevme sübâten ve ce’Alen nehâra (30) nuşûrâ

 

25:62 ve hüvelleziy ce’Alel leyle ven nehâra (31) hılfeten limen erâde en yezzekkera ev erâde şükûrâ

 

27:86 elem yerav ennâ ce’Alnel leyle li yeskünû fiyhi ven nehâra (32) mübSırâ* inne fiy zâlike le âyâtin li Kavmin yü’minûn

 

28:72 Kul eraeytüm in ce’Alallâhü ‘Aleykümün nehâra (33) sermeden ilâ yevmil Kıyâmeti men ilâhün gayrullâhi ye’tiyküm bi leylin teskünûne fiyh* efelâ tübSırûn

 

28:73 ve min raHmetihî ce’Ale lekümül leyle ven nehâra (34) li teskünû fiyhi ve li tebtegû min faDlihî ve le’Alleküm teşkürûn.

 

30:23 ve min âyâtihî menâmüküm bil leyli ven nehâri (35) vebtigãüküm min faDlih* inne fiy zâlike le âyâtin li Kavmin yesme’Ûn.

 

31:29 elem tera ennallâhe yûlicül leyle fin nehâri (36) ve yûlicün nehâra (37) fiyl leyli ve sahharaş şemse vel Kamera küllün yecrĩ ilã ecelin müsemmen ve ennallâhe bimâ ta’Åmelûne habiyr.

 

 

34:33 ve KâlelleziynestuD’Ifû lilleziynestekberû bel mekrul leyli ven nehâri (38) iz te’mürûnenã en nekfüra billâhi ve nec’Ale lehũ endâdâ* ve eserrun nedâmete lemmâ raevül ’Azâb* ve ce’Alnel aglâle fĩ a’ÅnâKılleziyne keferû* hel yüczevne illâ mâ kânû ya’Åmelûn.

 

35:13 yûlicül leyle fin nehâri (39) ve yûlicün nehâra (40) fiyl leyli ve sahharaş şemse vel Kamera küllün yecriy li ecelin müsemmâ* zâlikümullâhü rabbüküm lehül mülk* velleziyne ted’Ûne min dûnihî mâ yemlikûne min KıTmiyr.

 

36:37 ve âyetün lehümül leylü neslehu minhün nehâra (41) fe izâ hüm muZlimûn.

 

36:40 leş şemsü yenbegıy lehã en tüdrikel Kamera ve lel leylü sâbiKun nehâr (42)* ve küllün fiy felekin yesbeHûn

 

39:5 haleKas semâvâti vel arDa bil HaKK* yükevvirul leyle ‘Alen nehâri (43) ve yükevvirun nehâra (44) ‘Alel leyli ve sahharaş şemse vel Kamer* küllün yecriy li ecelin müsemmâ* elâ hüvel ‘Aziyzül gaffâr.

 

40:61 allâhülleziy ce’Ale lekümül leyle li teskünû fiyhi ven nehâra (45) mübSırâ* innallâhe le zû faDlin ‘Alen nâsi velâkinne ekseran nâsi lâ yeşkürûn.

 

41:37 ve min âyâtihil leylü ven nehâru (46) veş şemsü vel Kamer* lâ tescüdû liş şemsi ve lâ lil Kameri vescüdû lillâhilleziy haleKahünne in küntüm iyyâhü ta’Åbüdûn.

 

41:38 fe inistekberû felleziyne ‘Inde rabbike yüsebbiHûne lehû bil leyli ven nehâri (47) ve hüm lâ yes'emûn.

 

45:5 vahtilâfil leyli ven nehâri (48) ve mã enzelallâhü mines semãi min rızKın fe aHyâ bihil arDa ba’Åde mevtihâ ve taSriyfir riyâHı âyâtün li Kavmin ya’ÅKılûn

 

46:35 faSbir kemâ Sabera ulül ‘Azmi miner rusüli ve lâ testa’Åcil lehüm* ke ennehüm yevme yeravne mâ yû’Adûne lem yelbesũ illâ sâ’Aten min nehâr (49)* belâg* fe hel yühlekü illel Kavmül fâsiKûn

 

57:6 yûlicül leyle fin nehâri (50) ve yûlicün nehâra (51) fiyl leyl* ve hüve ‘Aliymün bi zâtiS Sudûr.

 

71:5 Kâle rabbi inniy de’Avtü Kavmiy leylen ve nehârâ (52)

 

73:7 inne leke fin nehâri (53) sebHan Taviylâ

 

73:20 inne rabbeke ya’Ålemü enneke teKûmü ednâ min sülüseyil leyli ve nıSfehû ve sülüsehü ve Tãifetün minelleziyne me’Ak* vallâhü yuKaddirul leyle ven nehâr (54)* ‘Alime en len tuHSûhu fe tâbe ‘Aleyküm faKraû mâ teyessera minel Kur’ân* ‘Alime en se yekûnü minküm marDâ ve âharûne yaDribûne fiyl arDı yebtegûne min faDlillâhi ve âharûne yuKâtilûne fiy sebiylillâhi faKraû mâ teyessera minhü ve aKıymuS Salâte ve âtuz zekâte ve aKriDullâhe KarDan Hasenâ* ve mâ tuKaddimû li enfusiküm min hayrin tecidûhü ‘Indallâhi hüve hayran ve a’ÅZame ecrâ* vestagfirullâh* innallâhe gafûrun raHıym

 

78:11 ve ce’Alnen nehâra (55) me’Âşâ

 

91:3 ven nehâri (56) izâ cellâhâ

 

92:2 ven nehâri (57) izâ tecellâ.