ŞURA Suresi Hâ mĩm Ayn sĩn Kãf  muqatta'a harfleri ile başlamaktadır.

                       Bu surede 19x3=57 tane Kaf harfi vardır.

 

42:1 Hâ mĩm 42:2 ‘Ayn sĩn Kãf(1) 42:3 kezâlike yûHĩ ileyke ve ilelleziyne min Kablikallâhül(2) ‘Aziyzül Hakiym 42:4 lehû mâ fiys semâvâti ve mâ fiyl arD* ve hüvel ‘Aliyyül ‘AZıym 42:5 tekâdüs semâvâtü yetefaTTarne min fevKıhinne(3) vel melãiketü yüsebbiHûne bi Hamdi rabbihim ve yestagfirûne limen fiyl arD* elã innallâhe hüvel gafûrur raHıym 42:6 velleziynettehazû min dûnihĩ evliyãallâhü HafiyZun ‘Aleyhim ve mã ente ‘Aleyhim bi vekiyl 42:7 ve kezâlike evHaynã ileyke Kur’ânen(4) Arabiyyen li tünzira ümmel Kurâ(5) ve men Havlehâ ve tünzira yevmel cem’I lâ raybe fiyh* feriyKun(6) fiyl cenneti ve feriyKun(7) fis sa’Iyr 42:8 ve lev şãallâhü le ce’Alehüm ümmeten vâHıdeten velâkin yudhılü men yeşãu fiy raHmetih* veZ Zâlimûne mâ lehüm min veliyyin ve lâ naSıyr 42:9 emittehazû min dûnihĩ evliyã’* fallâhü hüvel veliyyü ve hüve yuHyil mevtâ ve hüve ‘Alâ külli şey’in Kadiyr(8) 42:10 ve mahteleftüm fiyhi min şey’in fe Hukmühũ ilallâh* zâlikümullâhü rabbiy ‘Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb

42:11 fâTırus semâvâti vel arD* ce’Ale leküm min enfüsiküm ezvâcen ve minel en’Âmi ezvâcâ* yezraüküm fiyh* leyse ke mislihî şey’* ve hüves semiy’Ul baSıyr 42:12 lehû meKâliydüs(9) semâvâti vel arD* yebsuTur rızKa(10) limen yeşãu ve yaKdir(11)* innehû bi külli şey’in ‘Aliym 42:13 şera’A leküm mined diyni mâ vaSSâ bihî nûHan vellezĩ evHaynã ileyke ve mâ vaSSaynâ bihĩ ibrâhiyme ve mûsâ ve ‘Iysã en eKıymüd(12) diyne ve lâ teteferraKû(13) fiyh* kebüra ‘Alel müşrikiyne mâ ted’Ûhüm ileyh* allâhü yectebĩ ileyhi men yeşãu ve yehdĩ ileyhi men yüniyb 42:14 ve mâ teferraKũ(14) illâ min ba’Ådi mâ cãehümül ‘Ilmü bagyen beynehüm* ve levlâ kelimetün sebeKat(15) min rabbike ilã ecelin müsemmen le KuDıye(16) beynehüm* ve innelleziyne ûrisül kitâbe min ba’Ådihim lefiy şekkin minhü müriyb 42:15 fe li zâlike fed’U vesteKım(17) kemã umirt* ve lâ tettebi’Å ehvãehüm ve Kul(18) âmentü bimã enzelallâhü min kitâb* ve umirtü li a’Ådile beyneküm* allâhü rabbünâ ve rabbüküm* lenã a’Åmâlünâ ve leküm a’Åmâlüküm* lâ Huccete beynenâ ve beyneküm* allâhü yecme’U beynenâ* ve ileyhil maSıyr

 

 

42:16 velleziyne yuHãccûne fillâhi min ba’Ådi mestüciybe lehû Huccetühüm dâHıDatün ‘Inde rabbihim ve ‘Aleyhim gaDabün ve lehüm ‘Azâbün şediyd 42:17 allâhüllezĩ enzelel kitâbe bil HaKKı(19) vel miyzân* ve mâ yüdriyke le’Alles sâ’Ate Kariyb(20) 42:18 yesta’Åcilü bihelleziyne lâ yü’minûne bihâ* velleziyne âmenû müşfiKûne(21) minhâ ve ya’Ålemûne ennehel HaKK(22)* elã innelleziyne yümârûne fis sâ’Ati lefiy Dalâlin ba’Iyd 42:19 allâhü laTıyfün bi ‘Ibâdihî yerzüKu(23) men yeşã’* ve hüvel Kaviyyül(24) ‘Aziyz 42:20 men kâne yüriydü Harsel âhırati nezid lehû fiy Harsih* ve men kâne yüriydü Harsed dünyâ nü’tihî minhâ ve mâ lehû fiyl âhırati min naSıyb 42:21 em lehüm şurakãü şera’Û lehüm mined diyni mâ lem ye’zen bihillâh* ve levlâ kelimetül faSli le KuDıye(25) beynehüm* ve inneZ Zâlimiyne lehüm ‘Azâbün eliym 42:22 teraZ Zâlimiyne müşfiKıyne(26) mimmâ kesebû ve hüve vâKı’Un(27) bihim* velleziyne âmenû ve ‘AmiluS SâliHâti fiy ravDâtil cennât* lehüm mâ yeşãûne ‘Inde rabbihim* zâlike hüvel faDlül kebiyr

 

 

 

 

42:23 zâlikelleziy yübeşşirullâhü ‘Ibâdehülleziyne âmenû ve ‘AmiluS SâliHât* Kul(28) lã es’elüküm ‘Aleyhi ecran illel meveddete fiyl Kurbâ(29)* ve men yaKterif(30) Haseneten nezid lehû fiyhâ Husnâ* innallâhe gafûrun şekûr 42:24 em yeKûlûnefterâ(31) ‘Alallâhi kezibâ* fe in yeşeillâhü yahtim ‘Alâ Kalbik(32)* ve yemHullâhül bâTıle ve yuHıKKul(33) HaKKa(34) bi kelimâtih* innehû ‘Aliymün bi zâtiS Sudûr 42:25 ve hüvelleziy yaKbelüt(35) tevbete ‘An ‘Ibâdihî ve ya’Åfû ‘Anis seyyiâti ve ya’Ålemü mâ tef’Alûn 42:26 ve yesteciybülleziyne âmenû ve ‘AmiluS SâliHâti ve yeziydühüm min faDlih* vel kâfirûne lehüm ‘Azâbün şediyd 42:27 ve lev beseTallâhür rızKa(36) li ‘Ibâdihî le begav fiyl arDı velâkin yünezzilü bi Kaderin mâ yeşã(37)* innehû bi ‘Ibâdihî habiyrun baSıyr 42:28 ve hüvelleziy yünezzilül gayse min ba’Ådi mâ KaneTû(38) ve yenşuru raHmeteh* ve hüvel veliyyül Hamiyd 42:29 ve min âyâtihî halKus(39) semâvâti vel arDı ve mâ besse fiyhimâ min dãbbeh* ve hüve ‘Alâ cem’Ihim izâ yeşãu Kadiyr(40) 42:30 ve mã eSâbeküm min muSıybetin fe bimâ kesebet eydiyküm ve ya’Åfû ‘An kesiyr 42:31 ve mã entüm bi mu’Åciziyne fiyl arD* ve mâ leküm min dûnillâhi min veliyyin ve lâ naSıyr

 

42:32 ve min âyâtihil cevâri fiyl baHri kel a’Ålâm 42:33 in yeşe’ yüskinir riyHa fe yaZlelne ravâkide ‘Alâ Zahrih* inne fiy zâlike le âyâtin li külli Sabbârin şekûr 42:34 ev yûbıKhünne(41) bimâ kesebû ve ya’Åfü ‘An kesiyr 42:35 ve ya’Ålemelleziyne yücâdilûne fĩ âyâtinâ* mâ lehüm min maHıyS 42:36 fe mã ûtiytüm min şey’in fe metâ’Ul Hayâtid dünyâ* ve mâ ‘Indallâhi hayrun ve ebKâ(42) lilleziyne âmenû ve ‘Alâ rabbihim yetevekkelûn 42:37 velleziyne yectenibûne kebãiral ismi vel fevâHışe ve izâ mâ gaDıbûhüm yagfirûn 42:38 velleziynestecâbû li rabbihim ve eKâmüS(43) Salâte ve emruhüm şûrâ beynehüm ve mimmâ razaKnâhüm(44) yünfiKûn(45) 42:39 velleziyne izã eSâbehümül bagyü hüm yentaSırûn 42:40 ve cezãu seyyietin seyyietün mislühâ* femen ‘Afâ ve aSleHa fe ecruhû ‘Alallâh* innehû lâ yuHıbbüZ Zâlimiyn 42:41 ve lemeninteSara ba’Åde Zulmihî fe ülãike mâ ‘Aleyhim min sebiyl 42:42 innemes sebiylü ‘Alelleziyne yaZlimûnen nâse ve yebgûne fiyl arDı bi gayril HaKK(46)* ülãike lehüm ‘Azâbün eliym 42:43 ve lemen Sabera ve gafera inne zâlike le min ‘Azmil umûr 42:44 ve men yuDlilillâhü fe mâ lehû min veliyyin min ba’Ådih* ve teraZ Zâlimiyne lemmâ raevül ’Azâbe yeKûlûne(47) hel ilâ meraddin min sebiyl

 

42:45 ve terâhüm yu’ÅraDûne ‘Aleyhâ hâşi’Iyne minez zülli yenZurûne min Tarfin hafiyy* ve Kâlelleziyne(48) âmenũ innel hâsiriynelleziyne hasirũ enfüsehüm ve ehliyhim yevmel Kıyâmeh(49)* elã inneZ Zâlimiyne fiy ‘Azâbin müKıym(50) 42:46 ve mâ kâne lehüm min evliyãe yenSurûnehüm min dûnillâh* ve men yuDlilillâhü fe mâ lehû min sebiyl 42:47 isteciybû li rabbiküm min Kabli(51) en ye’tiye yevmün lâ meradde lehû minallâh* mâ leküm min melcein yevmeizin ve mâ leküm min nekiyr 42:48 fein a’ÅraDû fe mã erselnâke ‘Aleyhim HafiyZâ* in ‘Aleyke illel belâg* ve innã izã ezaKnel(52) insâne minnâ raHmeten feriHa bihâ* ve in tuSıbhüm seyyietün bimâ Kaddemet(53) eydiyhim fe innel insâne kefûr 42:49 lillâhi mülküs semâvâti vel arD* yahlüKu(54) mâ yeşã’* yehebü limen yeşãu inâsen ve yehebü limen yeşãuz zükûr 42:50 ev yüzevvicühüm zukrânen ve inâsâ* ve yec’Alü men yeşãu ‘AKıymâ(55)* innehû ‘Aliymün Kadiyr(56) 42:51 ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhü illâ vaHyen ev min verãi Hıcâbin ev yürsile rasûlen fe yûHıye bi iznihî mâ yeşã’* innehû ‘Aliyyün Hakiym

 

 

42:52 ve kezâlike evHaynã ileyke rûHan min emrinâ* mâ künte tedriy mel kitâbü ve lel iymânü velâkin ce’Alnâhü nûran nehdiy bihî men neşãu min ‘Ibâdinâ* ve inneke le tehdĩ ilâ SırâTın müstaKıym(57) 42:53 SırâTıllâhilleziy lehû mâ fiys semâvâti ve mâ fiyl arD* elã ilallâhi teSıyrul umûr