AHZAB SÛRESİ YİRMİ ÜÇÜNCÜ ÂYETİ

Bu kurala uymayan ikinci istisnai bir durum da Ahzâb sûresinin 23. âyetidir. Sahihi Buharideki bir hadiste Hz. Zeyd ibn Sâbit bu âyeti Eshab'tan Hz. Huzeyme ibni Sâbit el-Ensari'nin yanında bulduğunu yazmaktadır. Bu Hadisin metni Muhsin Khan'ın Sahihi Buhari Altıncı cildinin 265. sayfasında 4784. hadis olarak mevcuttur. Onu da buraya koyuyorum.

Bu hadiste şöyle denmektedir:

Mushaf'ları yazarken Rasulullah (s.a.s)'in okuduğunu işittiğim Ahzâb Sûresinin bir âyetini bulamadım. Nihâyet Huzeyme ibni Sâbit el-Ensari'den başka kimsenin yanında bulamadım. O Huzeyme ibni Sâbit el-Ensari ki Rasulullah (s.a.s) onun şahitliğini iki erkeğin şahitliğine eşit kılmıştı.

Ve o âyet şöyle diyordu:

İnananlardan, Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahdlerini hiç değiştirmemişlerdir. 33:23

Bu hadisi örnek göstererek Kur’ân'ın güvenilirliğine gölge düşürmek isteyenler olduğunu görüyoruz.

Kur’ân âyetlerini bir araya toplama işi bitince Bunlar Eshab-ı Kiram'a okundu. Sahabeden hiç kimseden bu âyetler Kur’ân'dan değildir niye bunları Mushaf'a soktunuz diye itiraz ettiğine dair bir rivâyet bizlere gelmemiştir. Kur’ân'dan bazı kelimelerin okunuşundaki farklılıklar sebebi ile neredeyse birbirleriyle kanlı bıçaklı bir duruma gelen sahabenin Kur’ân'a ilave üç âyet sokulacağına sessiz kalabileceklerini düşünmek sahabe neslini tanımamak cahilliğinden başka bir şey değildir.

Mu'cizevi saymak kelimelerinden biri de 33:49:19'daki saymak fiili "ta'Åteddûnehâ" kelimesidir. İki çeşit 19 uzaklık hesapları, yerel ve sûreler arası, bu kelimenin iki mu'cizevi yönünü göstermektedir. Birinci çeşit 19 uzaklık hasabı bu kelimenin sûre başından 836. kelime olmasıdır. Bu da 19x44'e eşittir.

İkinci çeşit 19 uzaklık hesapları "ta'Åteddûnehâ" kelimesi ile 14. ve 32. sûrelerde olan saymak kelimeleri arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olmasıdır. Bunlar arasındaki uzaklık hesapları aşağıda görülmektedir.

Eğer 33. Sûrenin 23. âyeti olmasaydı bu saymak kelimesi sûre başından 19'un katsayısı olmayacaktı. Ayrıca 14. ve 32. sûrelerde olan saymak kelimeleri ile arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olmayacaktı.

Bu iki çeşit 19'un katsayısı uzaklık hesapları 23. âyetin kelimesi kelimesine bu sûrede olmasını gerektirmektedir.

SN1784#17; 14:34:7; (GN33433; 14GA12;) te'Uddû

SN3508#12; 32:5:17j; (GN53687; 32GA12;) te'Uddûne

SN3582#10; 33:49:19; (GN54827; 33GA12;) ta’Åteddûnehâ

Yukarıda görüldüğü gibi 14. Sûrenin 34. âyetinin 7. kelimesi "te'Uddû" saymak kelimesidir. Bu kelime en baştaki Fâtiha Sûrenin birinci âyetinin birinci kelimesinden başlanarak sayıldığında 33433. kelimedir. Bu yukarıda birinci satırdaki GN=global numara=33433'ten görülmektedir. İkinci saymak kelimesi 32. Sûrenin 5. âyetinin 17. kelimesi olan "te'Uddûne" saymak kelimesidir. Bu kelimenin GN=global numarası 53687'dir.

Yukarıda üçüncü satırda görüldüğü gibi 33. Sûrenin 49. âyetinin 19. kelimesi "ta’Åteddûnehâ" saymak kelimesidir. Bu kelimenin GN=global numarası 54827'dir.

Global numaraları birbirinden çıkartarak aralarındaki uzaklıkları hesaplayabiliriz.

Birinci ve ikinci satırlardaki kelimelerin global numaralarını birbirinden çıkartarak aralarındaki uzaklığı bulalım.

53687-33433=20254 kelime.

Bulunan 20254'ü 19'a bölerek tam olarak bölünüp bölünmediğine bakalım.

20254/19=1066

Bu hesap birinci ve ikinci satırlardaki kelimeler arasında tamı tamına 19x1066 kelime olduğunu gösterir.

b) Şimdi ikinci ve üçüncü satırlardaki kelimeler arasındaki uzaklıkları hesaplayalım. Bu satırlardaki global numaraları birbirinden çıkaralım.

54827-53687=1140 kelime.

Bulunan 1140'ı 19'a bölerek tam olarak bölünüp bölünmediğine bakalım.

1140/19=60

Bu hesap ikinci ve üçüncü satırlardaki kelimeler arasında tamı tamına 19x60 kelime olduğunu gösterir.

Eğer 33. Sûrenin 23. âyeti olmasaydı 33. Sûrenin 49. âyetindeki saymak kelimesi olan "ta'Åteddûnehâ" ile 14. ve 32. Sûrelerde olan saymak kelimeleri ile arasında 19'un katsayısı kadar uzaklık olmayacaktı.

Burada gördüğümüz 19'un katsayısı uzaklık hesapları 23. âyetin kelimesi kelimesine bu sûrede olmasının gerekliliğini göstermektedir. Zannederim bu tespitler ilmilik perdesi altında bu âyetin yalnız bir sahâbî tarafından rivâyet edilmesi hadisini örnek göstererek Kur’ân'ın güvenilirliğine gölge düşürmek isteyenlerin hezeyanlarına en güzel cevabı vermektedir. Ayrıca bu sûrede 33:49:19'daki saymak fiili olan "ta'Åteddûnehâ" kelimesinin sûrenin başından 836. kelime olmasını ve bunun da 19x44'e eşit olduğunu yukarıda yazmıştım. 836 aynı zamanda Asal sayı 11'in katsayısıdır. Dolayısıyla 33:49:19'daki saymak fiili olan "ta'Åteddûnehâ" kelimesi sûrenin başından Asal sayı 11'in de katsayısı olmaktadır. Bu da 23. âyete ekstra bir sıra dışılık daha getirmektedir. Yani 23. âyetin orada olmasını hem Asal sayı 19 hem de Asal sayı 11 gerektirmektedir.

Bu konuda diğer bir delil de ileride görülecek muhteşem data bloğunun datasıdır.

20. Sûrenin birinci âyetinden başlayıp 38. Sûrenin son kelimesine kadar devam eden 19 sûre içinde 1710=90x19 âyet vardır ve de 1000x19=19000 kelime vardır.

Bu şahane sayımlar 33. Sûrenin 23. âyetinin orada olmasını gerektirmektedir.

Ebu Bekr Mushaf’ı istisnâsız bütün Sahâbiler tarafından büyük bir takdîr ve tasvîble kabûl edildi. Hatta bu konuda daha sonraları ismi polemiklere karışan Hz. Alî, Hz. Ebû Bekr'in toplattığı bu Kur’ân metni için:

"Mushaf'lar (ın toplanması) konusunda insanların ecri en büyük olanı Ebû Bekr'dir. Allah Ebû Bekr'e rahmetiyle muâmele eylesin..." demiştir.

Hz Ebû Bekr'in vefâtından sonra toplattırdığı bu mushâf önce Hz. Ömer’e daha sonra O’ndan da kızı, ümmü'l-mü'minîn Hz. Hafsa'ya intikâl etmiştir. [Variant Readings s. 26: Feth el-Bâri, 9:10-16]

*****

Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından yazılmıştır.