KUR'ÂN ÂYETLERİNİN RASÛLÜLLÂH
ZAMANINDA YAZILMASI

Misyonerler genellikle kendisine vahy yoluyla indirilen Kur’ân'ın Peygamber efendimiz tarafından katiplere yazdırıldığını inkar etmektedirler. Fakat Mekke döneminin ilk zamanlarında inen Furkân Sûresi 5. âyetinde Kur’ân'ın Peygamber efendimiz tarafından yazdırıldığı hakkında kanıt vardır. Bu âyette mealen şöyle denmektedir.

Elmalılı 25:5 - "Kur’ân öncekilerin masallarıdır; başkalarına yazdırmış da sabah akşam kendisine okunmaktadır" dediler.

Peygamber efendimiz vahyedilen Kur’ân âyetlerini katiplere yazdırmış ve bunlar Rasulullah'ın evinde saklanmıştır. [Variant Readings, s24: Feth El-Bari, 9:13; Şerh El-Sünnet, 5:521-22.] Bu aynı zamanda Sahihi-Buhâri, 6:480'de de geçmektedir.

Vahiy katipliği müessesesi konusunda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hizmet veren sayın Yrd. Doç. Dr. Ziya Şen hocamızın da bir makalesi vardır. [erişim tarihi: 17.08.2014] dergi.ilahiyat.omu.edu.tr/Makaleler/1397499734_09_ZiyaSen.pdf

Dr. Şen makalesinin 88. sayfasında şöyle demektedir:

"Hz. Peygamber kendisine bir vahiy geldiğinde, kâtiplerinden birini çağırır ve‚ `Bu âyetleri falan sûrenin falan yerine koy‛ şeklinde tâlimat verirdi. Bu da onun özel vahiy kâtipleri olduğunun somut bir göstergesidir. Şunu hemen ifade edelim ki, `Bu âyetleri falan sûrenin falan yerine koy‛ şeklindeki tâlimatlar, Hz. Peygamber’in kendisine gelen vahyi yazdırmakla kalmadığı, aynı zamanda âyetleri sûrelerdeki yerlerine yerleştirdiğinin de bir göstergesidir."

Dr. Şen bu bölümle ilgili olan 12 nolu dipnotta şunları referans olarak vermektedir: "el-Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1401/1981, Fedâ'ilü'l-Kur’ân, 4, VI, 99-100; Tefsîr, 18, V, 182-183".

Peygamber efendimizin vahyedilen Kur’ân âyetlerini katiplere yazdırdığı bilgisini pek çok akademisyen yazdıkları kitaplarda veya makalelerde okuyucularına sunmuştur. Bunlardan Uludağ İlahiyat Fakültesinde hizmet veren sayın Prof. Dr. Abdurrahman Çetin hocamızın yazdığı "Kur’ân İlimleri ve Kur’ân-ı Kerim Tarihi" [Dergah Yayınları, 2012] adlı kitabın 65. sayfasında "Kur’ân'ın Yazılması" başlığı altındaki paragrafa şöyle başlanmıştır.

"Kaynakların ittifakla belirttiklerine göre, ne zaman Kur’ân-ı Kerim'in bir parçası vahyedilmiş olsa, Peygamberimiz vahiy katiplerinden birini çağırır, gelen vahyi ona yazdırır ve bunun, o zamana kadar toplananların neresine konulacağını bildirirdi."

Bu paragrafla ilgili dipnot'ta Sahihi Buhari kitabının Kur’ân'ın faziletleri bölümünü ve daha bir çok kitabı referans olarak vermektedir.

Sevgili okuyucuların dikkatini yukarıdaki paragrafın "Kaynakların ittifakla belirttiklerine göre" kısmına çekmek istiyorum. Böyle kaynakların ittfakla bildirdiği vahyin yazım işini müsteşriklerin veya her kim olursa olsun birisinin inkar etmesi biz inananlar için bir şey ifade etmez. Bizler dinimizi müsteşriklerden öğrenecek değiliz. Müsteşriklerin dinimizi bozmak için ne çabalar sarf ettikleri artık herkesin malumudur diyorum.

Prof. Dr. Abdurrahman Çetin hocamız kitabının bu bölümünde vahyin yazılması konusunu Kur’ân'dan, hadislerden ve diğer kitaplardan referanslar vererek 17 madde halinde işlemiştir. Bu detayları görmek isteyenler ilgili kitaba bakabilirler.

Prof. Çetin hocamız 17 referans içinde Kur’ân âyetlerinden ilgili olduklarını şöyle sıralamıştır: 56/79, 52/1-3, 2/1-2, 98/1-3, 25/5.

*****

Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından yazılmıştır.