KUR'ÂN'IN YEDİ FARKLI HARF ÜZERE İNDİRİLMESİ

Rasûlüllâh (s.a.s): (ünzile l-Kur’ânü 'Alâ Seb'Ati aHrufin): "Kur’ân Yedi Harf üzere indirildi" buyurmuştur. Imâm Süyûtî El-itkân'ında Ez-Zurkânî de Menâhil el-'Irfan adlı eserinde bu hadîs-i şerîfin mütevâtir hadîs olduğunu, onu rivâyet eden (aktaran) yirmibir sahâbînin isimlerini bir bir sayarak ispatlamışlardır. Hâfız Ebû Ya'lâ da El-Müsnedü'l-Kebîr'inde şu rivâyeti nakletmiş:

"Emîru'l-mü'minîn Osman b. Affân (R.A.) bir gün minberden cemâate:

"Sizin zihinlerinizi yoklamak istiyorum Allah aşkına söyleyin, içinizde Rasûlüllâh (s.a.s)'den:

(ünzile l-Kur’ânü 'Alâ Seb'Ati aHrufin küllehâ kâfin şâfin): "Kur’ân Yedi Harf üzere indirilmiştir. (Bu harflerin) hepsi de kâfî ve şâfîdir

dediğini işiten birileri (varsa) ayağa kalksın" dedi.

Bunun üzerine sayılamayacak kadar çok kişi "ben işittim" diyerek ayağa kalktılar ve Efendimiz'in (ünzile l-Kur’ânü 'Alâ Seb'Ati aHrufin küllehâ kâfin şâfin) buyurduğuna şahitlik ettiler. Bu manzara karşısında Hz. Osman da:

(veene eşhedü me'Ahüm) "Onlarla birlikte ben de Rasûlüllâh'ın böyle söylediğine tanıklık ediyorum yâ Rabbî'" dedi.

Görüldüğü gibi bu olay da bu hadîs-i şerîf'in mütevâtir olduğunu açıkca ortaya koymaktadır. Ebû Übeyd Kâsım b. Sellâm ve El-Hakîm gibi birçok hadîs hâfızları da bu hadîsin mütevâtir olduğunu isbât konusunda bir çok delîller getirmişlerdir. Bu da bize Kur’ân metninde görülen kırâat ve rivâyet farklılıklarının hiçbirinde hiç bir insanın müdâhalesinin olmadığını gâyet açık bir şekilde göstermektedir. Evet Kur’ân metninin teşkîlinde peygamber de dâhil hiç bir kimsenin zerre kadar ne etkisi, ne yetkisi ve ne de katkısı söz konusudur. Bu farklılıklar lafızları (Fonetikleri) ve mânâları (Semantikleri) ile Allah katından gelmiştir. Bunları Cebrâil (A.S.) Rasûlüllâh (s.a.s)'e sesler halinde vermiş, Rasûlüllâh (s.a.s) de Sahâbilerine sesli olarak aktarmış, Sahâbîleri Tâbiîlerine, Tâbiîleri Tebeu't-Tâbiîlerine, Tebeu't-Tâbiîleri de, bir sel gibi hiç kesintisiz ve sürekli akan sonraki ümmetlerine ağızdan ağıza aktara aktara gelmişlerdir. Bu lafız ve telaffuz farklılıklarının hikmetlerini, Rasûlüllâh'tan ashâbına nasıl aktarıldığını, aktarılırken ne gibi durumların ortaya çıktığını gösteren bir çok hadîs rivâyet edilmiştir. Bunlardan hiç değilse bir ikisini aktarmak, Kur’ân metninin oluşumu, farklı kırâatlerinin tespit ediliş şekillerini, sahâbilerin bu uğurda sergiledikleri gayret ve gösterdikleri hassâsiyeti açığa çıkaracaktır.

*****

Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından yazılmıştır.