up


Compare Qur'ans Published in Saudi Arabia and in Turkey

Arabistan'da ve Türkiyede Basılan Kur'an'ların
Karşılaştırılarak Okunması


Sure Sure Sure Sure
- 1. Fâtiha Sûresi
Ayetleri karşılaştır (7)
- 2. Bekara Sûresi
Ayetleri karşılaştır (286)
3.Âli-İmrân Sûresi
Ayetleri karşılaştır (200)
4.Nisâ Sûresi
Ayetleri karşılaştır (176)
5.Mâide Sûresi
Ayetleri karşılaştır (120)
6.En'âm Sûresi
Ayetleri karşılaştır (165)
7.A'raf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (206)
8.Enfâl Sûresi
Ayetleri karşılaştır (75)
9.Tevbe Sûresi
Ayetleri karşılaştır (129)
10.Yunus Sûresi
Ayetleri karşılaştır (109)
11.Hud Sûresi
Ayetleri karşılaştır (123)
12.Yûsuf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (111)
13.Ra'd Sûresi
Ayetleri karşılaştır (43)
14.İbrahiym Sûresi
Ayetleri karşılaştır (52)
15.Hicr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (99)
16.Nahl Sûresi
Ayetleri karşılaştır (128)
17.İsrâ Sûresi
Ayetleri karşılaştır (111)
18.Kehf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (110)
19.Meryem Sûresi
Ayetleri karşılaştır (98)
20.Tâhâ Sûresi
Ayetleri karşılaştır (135)
21.Enbiya Sûresi
Ayetleri karşılaştır (112)
22.Hac Sûresi
Ayetleri karşılaştır (78)
23.Mu'minûn Sûresi
Ayetleri karşılaştır (118)
24.Nûr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (64)
25.Furkân Sûresi
Ayetleri karşılaştır (77)
26.Şuarâ Sûresi
Ayetleri karşılaştır (227)
27.Neml Sûresi
Ayetleri karşılaştır (93)

28.Kasas Sûresi
Ayetleri karşılaştır (88)
29.Ankebût Sûresi
Ayetleri karşılaştır (69)
30.Rûm Sûresi
Ayetleri karşılaştır (60)
31.Lukmân Sûresi
Ayetleri karşılaştır (34)
32.Secde Sûresi
Ayetleri karşılaştır (30)
33.Ahzâb Sûresi
Ayetleri karşılaştır (73)
34.Sebe Sûresi
Ayetleri karşılaştır (54)
35.Fâtır Sûresi
Ayetleri karşılaştır (45)
36.Yâsîn Sûresi
Ayetleri karşılaştır (83)
37.Sâffat Sûresi
Ayetleri karşılaştır (182)
38.Sâd Sûresi
Ayetleri karşılaştır (88)
39.Zümer Sûresi
Ayetleri karşılaştır (75)
40.Mu'min (Gâfir) Sûresi
Ayetleri karşılaştır (85)
41.Fussilet Sûresi
Ayetleri karşılaştır (54)
42.Şûra Sûresi
Ayetleri karşılaştır (53)
43.Zuhruf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (89)
44.Duhân Sûresi
Ayetleri karşılaştır (59)
45.Câsiye Sûresi
Ayetleri karşılaştır (37)
46.Ahkâf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (35)
47.Muhammed Sûresi
Ayetleri karşılaştır (38)
48.Feth Sûresi
Ayetleri karşılaştır (29)
49.Hucurât Sûresi
Ayetleri karşılaştır (18)
50.Kâf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (45)
51.Zâriyât Sûresi
Ayetleri karşılaştır (60)
52.Tûr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (49)
53.Necm Sûresi
Ayetleri karşılaştır (62)
54.Kamer Sûresi
Ayetleri karşılaştır (55)
55.Rahmân Sûresi
Ayetleri karşılaştır (78)
56.Vâkiah Sûresi
Ayetleri karşılaştır (96)
57.Hadiyd Sûresi
Ayetleri karşılaştır (29)
58.Mucâdele Sûresi
Ayetleri karşılaştır (22)
59.Haşr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (24)
60.Mümtehine Sûresi
Ayetleri karşılaştır (13)
61.Saf Sûresi
Ayetleri karşılaştır (14)
62.Cum'a Sûresi
Ayetleri karşılaştır (11)
63.Münâfikûn Sûresi
Ayetleri karşılaştır (11)
64.Tegâbün Sûresi
Ayetleri karşılaştır (18)
65.Talak Sûresi
Ayetleri karşılaştır (12)
66.Tahrim Sûresi
Ayetleri karşılaştır (12)
67.Mülk
Ayetleri karşılaştır (30)
68.Kalem Sûresi
Ayetleri karşılaştır (52)
69.Hâkka Sûresi
Ayetleri karşılaştır (52)
70.Meâric Sûresi
Ayetleri karşılaştır (44)
71.Nûh Sûresi
Ayetleri karşılaştır (28)
72.Cin Sûresi
Ayetleri karşılaştır (28)
73.Müzzemmil Sûresi
Ayetleri karşılaştır (20)
74.Müddessir Sûresi
Ayetleri karşılaştır (56)
75.Kıyâmet Sûresi
Ayetleri karşılaştır (40)
76.İnsân Sûresi
Ayetleri karşılaştır (31)
77.Mürselât Sûresi
Ayetleri karşılaştır (50)
78.Nebe' Sûresi
Ayetleri karşılaştır (40)
79.Nâziât Sûresi
Ayetleri karşılaştır (46)
80.Abese Sûresi
Ayetleri karşılaştır (42)
81.Tekvîr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (29)
82.İnfitâr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (19)
83.Mutaffifîn Sûresi
Ayetleri karşılaştır (36)
84.İnşikâk Sûresi
Ayetleri karşılaştır (25)
85.Burûc Sûresi
Ayetleri karşılaştır (22)
86.Târık Sûresi
Ayetleri karşılaştır (17)
87.a'lâ Sûresi
Ayetleri karşılaştır (19)
88.Gâşiye Sûresi
Ayetleri karşılaştır (26)
89.Fecr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (30)
90.Beled Sûresi
Ayetleri karşılaştır (20)
91.Şems Sûresi
Ayetleri karşılaştır (15)
92.Leyl Sûresi
Ayetleri karşılaştır (21)
93.Duhâ Sûresi
Ayetleri karşılaştır (11)
94.İnşirah Sûresi
Ayetleri karşılaştır (8)
95.Tin Sûresi
Ayetleri karşılaştır (8)
96.Alak Sûresi
Ayetleri karşılaştır (19)
97.Kadr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (5)
98.Beyyineh Sûresi
Ayetleri karşılaştır (8)
99.Zilzâl Sûresi
Ayetleri karşılaştır (8)
100.Âdiyât Sûresi
Ayetleri karşılaştır (11)
101.Kâri'ah Sûresi
Ayetleri karşılaştır (11)
102.Tekâsür Sûresi
Ayetleri karşılaştır (8)
103.Asr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (3)
104.Hümeze Sûresi
Ayetleri karşılaştır (9)
105.Fîl Sûresi
Ayetleri karşılaştır (5)
106.Kureyş Sûresi
Ayetleri karşılaştır (4)
107.Mâun Sûresi
Ayetleri karşılaştır (7)
108.Kevser Sûresi
Ayetleri karşılaştır (3)
109.Kâfirun Sûresi
Ayetleri karşılaştır (6)
110.Nasr Sûresi
Ayetleri karşılaştır (3)
111.Leheb Sûresi
Ayetleri karşılaştır (5)
112.İhlas Sûresi
Ayetleri karşılaştır (4)
113.Felak Sûresi
Ayetleri karşılaştır (5)
114.Nâs Sûresi
Ayetleri karşılaştır (6)

Posta: