HOME

6000 Saatlik Kur'an Araştırmalarında Yeni Keşfedilen 19x İlişkileri

19'UN KATSAYISI ADEDİNDE BİLEŞİK KELİMELER

HAYÂTİ'D-DÜNYÂ

Aşağıda göreceğiniz gibi Hayâti'd-dünyâ bileşik kelimesi Kur'ân-ı Kerim'de 38 defa geçmektedir. Fiy l'Hayâti ddünyâ ise 19 defa geçmektedir. Hayât kelimesi ise 76 defa geçmektedir. Sevgili okuyucular bunların böyle hep 19'un katsayısı adedinde olmaları sizlere birşeyler söylemiyormu! Eğer Kur'ân inanmayanların iddia ettiği gibi haşa Hz. Muhammed (sas) tarafından uydurulup yazılmış olsa idi hiç bunlar olurmuydu! Hayâti'd-dünyâ bileşik kelimesinin 38 defa ve Hayât kelimesinin 76 defa olduğu sayın Doç. Dr. Hidayet Aydar hocamızın yazdığı ["Kur'ân'da Geçen "El-Hayatu'd-dunya" Kavramı Üzerine Bazı Mülahazalar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı V, 2002, sayfa 51-84] adlı makalede de belirtilmektedir. Ancak makalenin odak noktası 19 sayısı olmadığından öylece bahsedilip geçmektedir.

361 ADET NİDA YÂ'SI VE 19 ADET YÂ EYYÜHE NNÂS

Sevgili okuyucular Kur'ân'da 361 adet nida veya hitap Yâ'sının olması, ki bu 19x19 eder, arkasından da 19 adet "Yâ eyyühe nnâs" diye Allah'ın insanlara hitap etmiş olması size çok tabii, sıradan bir olay gibimi gözüküyor!

Bu bölüm 19 sayısı hakkında olduğuna göre ben de 19 sayısı ile ilgili tespitlerimi 19 madde olarak sıralamayı düşündüm. Tabii ki bu bir madde eksik veya fazla olarak da düzenlenebilirdi fakat böyle yapmayı uygun gördüm. Şimdi bunları kısaca sıralayalım sonra da bunların detayına geçeriz.

KUR'ÂN'DAKİ 19X GERÇEĞİ-ONDOKUZ SAYISINA İŞARET EDEN DELİLLER

1) 74. Sûrede geçen ondokuz sayısının hem Mushaf'ın en başından hem de 74. sûrenin başından 19x uzaklıkta olması.

2) 20:94'teki "Yebneümme" kelimesindeki üç kelimenin birleşerek dünyadaki bütün Mushaf'larda tek kelime halinde yazılması.

3) 2:35 ve 7:19'daki âyetlerdeki beş kelime arasında hem kelime bazında hem de âyet bazında 19x uzaklık olması. Ayrıca 7:19'daki "Cennet" kelimesinin sûre sonundan 19x uzaklıkta olması.

4) 3:133 ve 57:21'deki âyetlerdeki altı kelime arasında kelime bazında 19x uzaklık olması. Ayrıca 57:21'deki "Cennet" kelimesinin sûre sonundan 19x uzaklıkta olması.

5) Mushaf'ın ilk sûresi olan Fâtiha Sûresindeki "mâliki" kelimesi ile Mushaf'ın son sûresi olan Nâs Sûresindeki "meliki" kelimeleri arasında 19x uzaklık olması.

6) 27 ve 28. sûrelerdeki "Musâ" kelimeleri arasında hem kelime bazında, hem de âyet bazında 19x uzaklık olması. Ayrıca her iki sûredeki "Musâ" kelimelerinin sûre başlarından 19x uzaklıkta olmaları.

7) Muhteşem rasul kelimesi örneği olarak adlandırdığım Bakara Sûresinin 129. ve 151. âyetlerinde geçen "rasul" kelimeleri arasında 19x uzaklık olması.

8) Yazım işinde kullanılan malzemelerden mesela kağıt ve mürekkep gibi kelimelerin Kur'ân'da toplam 3 kere geçmesi

ve bunların hepsi arasında 19x uzaklık olması.

9) Zekeriyyâ Peygamberin kıssasının geçtiği 3-19-21. sûrelerdeki kıssayla ilgili kelimeler arasında 19x uzaklık olması. 10) Muhteşem data bloğu olarak adlandırdığım 20-38. sûreleri kapsayan 19 sûrede 1710=90x19 âyet ve 19000 kelime olması. Bu o kadar sıra dışı bir durumdur ki muhteşem kelimesinin dahi bu sıra dışılığı tarifte yeterli olmadığını düşünüyorum.

11) Dördüncü 19 data bloğunda 19x sayıda kelime olması.

12) Aralarında 19x sûre olan bloklarda 19x kelime olması.

13) Araştırmada ender görülen 4lü kriter örneğinin olması.

14) İçeriği aynı olan iki âyetteki bütün kelimeler arasında 19x uzaklıkları olması.

15) Kur'ân'da 361 adet nida yâ'sı ve 19 adet yâ eyyühe nnâs olması.

16) Kur'ân'da geçen 513 peygamber isminin 19x miktarında olması.

17) 19'un katsayısı adedindeki bileşik kelimeler

18) 19x Özün Özü adlı kitabımda anlatılan saymak fiileri ile ilgili 40 kelime ve bunlar arasındaki 19x uzaklıkları da bir başka kuvvetli delildir. Yani öyle gözüküyor ki Kur'ân sayılamayacak kadar çok 19x adedindeki kelimelerle ve kelimeler arasındaki 19'un katı uzaklıklarıyla bir ağ gibi örülmüştür.

19) Kur'an'da 2698 Allah Lafz-ı Celâl'inin olması. Bunun da ötesinde Allah Lafz-ı Celâli sûrelerin 19x âyetlerine toplam 133=7x19 adedinde dağılmıştır. Bunlar 3. Bölümde incelenecektir. Bunların varlığı da 19 sayısı için kuvvetli bir delildir.

Önsöz PDF indir-85KB

Giriş PDF indir-90KB

19 Uzaklık Hesaplarının İzahı PDF indir-110KB

19 Gerçeği PDF indir-75KB

74. Suredeki 19 sayısı PDF indir-105KB

20:94'teki Yebneümme yazılışı PDF indir-65KB

2:35'teki Adem ve Cennet ile 7:19'daki Adem ve Cennet kelimeleri arasındaki 19x uzaklığı PDF indir-90KB

3:133'teki Cennet ve Ard ile 57:21'deki Cennet ve ArD kelimeleri arasındaki 19x uzaklığı PDF indir-95KB

Mushaf'ın başında ve sonunda olan m-l-k uzaklıkları PDF indir-65KB

Musa (AS) Kelimesi Örneği PDF indir-88KB

Muhteşem Rasul Kelimesi Örneği PDF indir-97KB

Kur'an'da geçen Kağıt ve Mürekkep kelimeleri arasındaki 19x uzaklıkları PDF indir-80KB

3-19-21ci surelerdeki Zekeriyya Peygamberle ilgili 19x sayımları PDF indir-120KB

Muhteşem Data Bloğu PDF indir-120KB

19x19-361 Nida Ya'sı Vardır

Kur'an'da geçen 19 Adet "Ya Eyyühe nnas=Ey İnsanlar!" hitabı PDF indir-100KB

Kur'an'da Geçen 513 Peygamber Kelimesi Sayımları PDF indir-108KB

Bileşik Kelimeler PDF indir-125KB

İçinde 1-5 kelime olan ayetlerden aralarında 19x uzaklık olanlara örnekler PDF indir-69KB

Besmele ve Allah Kelimesi Sayımları PDF indir-104KB

361 Allah Kelimesi Grubu PDF indir-88KB

Surelerin 19x ayetlerindeki 133 aded Allah kelimesi PDF indir-71KB

Rakamsal Uyumluluk Konsepti PDF indir-138KB

Kur'an metnine gizlenen mu'cizevi saymak kelimeleri PDF indir-114KB

Mu'cizevi saymak kelimelerinin sureler arası sayımları PDF indir-121KB

k-d-r kökü altındaki 131 adet kelimeler arasındaki 19x uzaklıkları PDF indir-100KB

k-d-r kökü altındaki 131 adet kelimeler arasındaki 19x uzaklık hesapları PDF indir-135KB

k-d-r kökü altındaki 131 adet kelimeleri-mealli PDF indir-300KB

Kur'an'da geçen Gökler kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-155KB

Kur'an'da geçen "Min Ayatihi" kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-80KB

Kur'an'da geçen "Altından Irmaklar Akan Cennetler" kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-125KB

Kur'an'da geçen "Beyt" kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-95KB

Kur'an'da geçen "Yevm-Saat" kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-175KB

Kur'an'da geçen "Ehli Kitap" kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-100KB

Kur'an'da geçen "Adalet, ölçü, Terazi" kelimeleri arasındaki 19x ilişkileri PDF indir-115KB

Kur'an'da geçen 19 "Ya Eyyühe nnas=Ey İnsanlar!" hitabı

Büyük Kurtuba Camii'nde 19'un varlığı PDF indir-60KB

Surelere adını veren kelimelerin sure başından 19x olduğu PDF indir-118KB

Surelere adını veren kelimelerin sure sonundan 19x olduğu PDF indir-139KB

----------------------------------------

Kur'an'daki 19'un katsayısı adedindeki kelimeler

Kur'an'daki 19'un katsayısı adedindeki kök kelimeler

Sonsöz PDF indir-43KB

Bibliyografya PDF indir-61KB

----------------------------------------

KUR'AN'DA BİRBİRLERİNE ASAL SAYI 7,11,13,17,19 ve 23 UZAKLIKTA OLAN KELİMELER

YEDİ GÖKLER PDF

ENZELNAHU PDF