upgoback

WAQIA Surah (56) verses 1-96

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
56-1
TRANSLATION
56:1 idhaa waqa'Atil waaqi'Ah56-2
TRANSLATION
56:2 laysa li waq'Atihaa kaadhibah56-3
TRANSLATION
56:3 khaafiDatur raafi'Ah56-4
TRANSLATION
56:4 idhaa ruj-jatil arDu raj-jaa56-5
TRANSLATION
56:5 wa bus-satil jibaalu bas-saa56-6
TRANSLATION
56:6 fa kaanat habaa'am mumbath-thaa56-7
TRANSLATION
56:7 wa kuntum azwaajan thalaathah56-8
TRANSLATION
56:8 fa aSHaabul maymanati maa aSHaabul maymanah56-9
TRANSLATION
56:9 wa aSHaabul mash'amati maa aSHaabul mash'amah56-10
TRANSLATION
56:10 was saabiquunas saabiquun56-11
TRANSLATION
56:11 ulaaikal muqar-rabuun56-12
TRANSLATION
56:12 fiy jan-naatin na'Iym56-13
TRANSLATION
56:13 thul-latum minal aw-waliyn56-14
TRANSLATION
56:14 wa qaliylum minal aakhiriyn56-15
TRANSLATION
56:15 'Alaa sururim mawDuunah56-16
TRANSLATION
56:16 mut-taki'iyna 'Alayhaa mutaqaabiliyn56-17
TRANSLATION
56:17 yaTuufu 'Alayhim wildaanum mukhal-laduun56-18
TRANSLATION
56:18 bi akwaabiw wa abaariyqa wa ka'sim mim ma'Iyn56-19
TRANSLATION
56:19 laa yuSad-da'UUna 'Anhaa wa laa yunzifuun56-20
TRANSLATION
56:20 wa faakihatim mim-maa yatakhay-yaruun56-21
TRANSLATION
56:21 wa laHmi Tayrim mim-maa yashtahuun56-22
TRANSLATION
56:22 wa Huurun 'Iyn56-23
TRANSLATION
56:23 ka amthaalil lu'luil maknuun56-24
TRANSLATION
56:24 jazaa-am bimaa kaanuu ya'┼maluun56-25
TRANSLATION
56:25 laa yasma'UUna fiyhaa lagwaw wa laa ta'thiymaa56-26
TRANSLATION
56:26 il-laa qiylan salaaman salaamaa56-27
TRANSLATION
56:27 wa aSHaabul yamiyni maa aSHaabul yamiyn56-28
TRANSLATION
56:28 fiy sidrim makhDuud56-29
TRANSLATION
56:29 wa TalHim manDuud56-30
TRANSLATION
56:30 wa Zil-lim mamduud56-31
TRANSLATION
56:31 wa maaim maskuub56-32
TRANSLATION
56:32 wa faakihatin kathiyrah56-33
TRANSLATION
56:33 laa maqTuu'Atiw wa laa mamnuu'Ah56-34
TRANSLATION
56:34 wa furushim marfuu'Ah56-35
TRANSLATION
56:35 in-naa ansha'naahun-na inshaa-aa56-36
TRANSLATION
56:36 fa ja'Alnaahun-na abkaaraa56-37
TRANSLATION
56:37 'Uruban atraabaa56-38
TRANSLATION
56:38 li aSHaabil yamiyn56-39
TRANSLATION
56:39 thul-latum minal aw-waliyn56-40
TRANSLATION
56:40 wa thul-latum minal aakhiriyn56-41
TRANSLATION
56:41 wa aSHaabush shimaali maa aSHaabush shimaal56-42
TRANSLATION
56:42 fiy samuumiw wa Hamiym56-43
TRANSLATION
56:43 wa Zil-lim miy yaHmuum56-44
TRANSLATION
56:44 laa baaridiw wa laa kariym56-45
TRANSLATION
56:45 in-nahum kaanuu qabla dhaalika mutrafiyn56-46
TRANSLATION
56:46 wa kaanuu yuSir-ruuna 'Alal Hinthil 'AZiym56-47
TRANSLATION
56:47 wa kaanuu yaquuluuna a idhaa mitnaa wa kun-naa turaabaw wa 'IZaaman a in-naa la mab'UUthuun56-48
TRANSLATION
56:48 a wa aabaaunal aw-waluun56-49
TRANSLATION
56:49 qul in-nal aw-waliyna wal aakhiriyn56-50
TRANSLATION
56:50 la majmuu'UUna ilaa miyqaati yawmim ma'┼luum56-51
TRANSLATION
56:51 thum-ma in-nakum ay-yuhaD Daal-luunal mukadh-dhibuun56-52
TRANSLATION
56:52 la aakiluuna min shajarim min zaq-quum56-53
TRANSLATION
56:53 famaaliuuna minhal buTuun56-54
TRANSLATION
56:54 fa shaaribuuna 'Alayhi minal Hamiym56-55
TRANSLATION
56:55 fa shaaribuuna shurbal hiym56-56
TRANSLATION
56:56 haadhaa nuzuluhum yawmad diyn56-57
TRANSLATION
56:57 naHnu khalaqnaakum fa law laa tuSad-diquun56-58
TRANSLATION
56:58 a fa ra-aytum maa tumnuun56-59
TRANSLATION
56:59 a antum takhluquunahuu am naHnul khaaliquun56-60
TRANSLATION
56:60 naHnu qad-darnaa baynakumul mawta wa maa naHnu bi masbuuqiyn56-61
TRANSLATION
56:61 'Alaa an nubad-dila amthaalakum wa nunshiakum fiy maa laa ta'┼lamuun56-62
TRANSLATION
56:62 wa laqad 'Alimtumun nash'atal uulaa fa law laa tadhak-karuun56-63
TRANSLATION
56:63 afara-aytum maa taHruthuun56-64
TRANSLATION
56:64 a antum tazra'UUnahuu am naHnuz zaari'UUn56-65
TRANSLATION
56:65 law nashaau la ja'Alnaahu HuTaaman faZaltum tafak-kahuun56-66
TRANSLATION
56:66 in-naa la mugramuun56-67
TRANSLATION
56:67 bal naHnu maHruumuun56-68
TRANSLATION
56:68 afara-aytumul maa-al-ladhiy tashrabuun56-69
TRANSLATION
56:69 a antum anzaltumuuhu minal muzni am naHnul munziluun56-70
TRANSLATION
56:70 law nashaau ja'Alnaahu ujaajan fa law laa tashkuruun56-71
TRANSLATION
56:71 afara-aytumun naaral-latiy tuuruun56-72
TRANSLATION
56:72 a antum ansha'tum shajaratahaa am naHnul munshiuun56-73
TRANSLATION
56:73 naHnu ja'Alnaahaa tadhkirataw wa mataa'Al lil muqwiyn56-74
TRANSLATION
56:74 fa sab-biH bismi rab-bikal 'AZiym56-75
TRANSLATION
56:75 fa laa uqsimu bi mawaaqi'In nujuum56-76
TRANSLATION
56:76 wa in-nahuu la qasamul law ta'┼lamuuna 'AZiym56-77
TRANSLATION
56:77 in-nahuu la qur'aanun kariym56-78
TRANSLATION
56:78 fiy kitaabim maknuun56-79
TRANSLATION
56:79 laa yamas-suhuu il-lal muTah-haruun56-80
TRANSLATION
56:80 tanziylum mir rab-bil 'AAlamiyn56-81
TRANSLATION
56:81 a fa bi haadhal Hadiythi antum mud'hinuun56-82
TRANSLATION
56:82 wa taj'Aluuna rizqakum an-nakum tukadh-dhibuun56-83
TRANSLATION
56:83 fa law laa idhaa balagatil Hulquum56-84
TRANSLATION
56:84 wa antum Hiynaidhin tanZuruun56-85
TRANSLATION
56:85 wa naHnu aqrabu ilayhi minkum walaakil laa tubSiruun56-86
TRANSLATION
56:86 fa law laa in kuntum gayra madiyniyn56-87
TRANSLATION
56:87 tarji'UUnahaa in kuntum Saadiqiyn56-88
TRANSLATION
56:88 fa am-maa in kaana minal muqar-rabiyn56-89
TRANSLATION
56:89 fa rawHuw wa rayHaanuw wa jan-natu na'Iym56-90
TRANSLATION
56:90 wa am-maa in kaana min aSHaabil yamiyn56-91
TRANSLATION
56:91 fa salaamul laka min aSHaabil yamiyn56-92
TRANSLATION
56:92 wa am-maa in kaana minal mukadh-dhibiynaD Daal-liyn56-93
TRANSLATION
56:93 fa nuzulum min Hamiym56-94
TRANSLATION
56:94 wa taSliyatu jaHiym56-95
TRANSLATION
56:95 in-na haadhaa la huwa Haq-qul yaqiyn56-96
TRANSLATION
56:96 fa sab-biH bismi rab-bikal 'AZiymCourtesy of:

(PrayerWare)