upgoback

Muzzammil Surah (73 ) verses 1-20

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
73-1
TRANSLATION
73:1 yaa ayyuhal muz-zam-mil73-2
TRANSLATION
73:2 qumil layla il-laa qaliylaa73-3
TRANSLATION
73:3 niSfahuu awinquS minhu qaliylaa73-4
TRANSLATION
73:4 aw zid 'Alayhi wa rat-tilil qur'aana tartiylaa73-5
TRANSLATION
73:5 in-naa sa nulqiy 'Alayka qawlan thaqiylaa73-6
TRANSLATION
73:6 in-na naashiatal layli hiya ashad-du waT'aw wa aqwamu qiylaa73-7
TRANSLATION
73:7 in-na laka fin nahaari sabHan Tawiylaa73-8
TRANSLATION
73:8 wadhkurisma rab-bika wa tabat-tal ilayhi tabtiylaa73-9
TRANSLATION
73:9 rab-bul mashriqi wal magribi laa ilaaha il-laa huwa fat-takhidh'hu wakiylaa73-10
TRANSLATION
73:10 waSbir 'Alaa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiylaa73-11
TRANSLATION
73:11 wa dharniy wal mukadh-dhibiyna ulin na'┼mati wa mah-hilhum qaliylaa73-12
TRANSLATION
73:12 in-na ladaynaa ankaalaw wa jaHiymaa73-13
TRANSLATION
73:13 wa Ta'AAman dhaa guS-Satiw wa 'Adhaaban aliymaa73-14
TRANSLATION
73:14 yawma tarjuful arDu wal jibaalu wa kaanatil jibaalu kathiybam mahiylaa73-15
TRANSLATION
73:15 in-naa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan 'Alaykum kamaa arsalnaa ilaa fir'Awna rasuulaa73-16
TRANSLATION
73:16 fa 'ASaa fir'Awnur rasuula fa akhadhnaahu akh-dhaw wabiylaa73-17
TRANSLATION
73:17 fa kayfa tat-taquuna in kafartum yawmay yaj'Alul wildaana shiybaa73-18
TRANSLATION
73:18 as samaau munfaTirum bih* kaana wa'┼duhu maf'UUlaa73-19
TRANSLATION
73:19 in-na haadhihii tadhkirah* fa man shaa'at-takhadha ilaa rab-bihii sabiylaa73-20
TRANSLATION
73:20 in-na rab-baka ya'┼lamu an-naka taquumu adnaa min thuluthayil layli wa niSfahuu wa thuluthahu wa Taaifatum minal-ladhiyna ma'Ak* wal-laahu yuqad-dirul layla wan nahaar* 'Alima al lan tuHSuuhu fa taaba 'Alaykum faqrauu maa tayas-sara minal qur'aan* 'Alima an sayakuunu minkum marDaa wa aakharuuna yaDribuuna fiyl arDi yabtaguuna min faDlil-laahi wa aakharuuna yuqaatiluuna fiy sabiylil-laahi faqrauu maa tayas-sara minhu wa aqiymuS Salaata wa aatuz zakaata wa aqriDul-laaha qarDan Hasanaa* wa maa tuqad-dimuu li anfusikum min khayrin tajiduuhu 'Indal-laahi huwa khayraw wa a'┼Zama ajraa* wastagfirul-laah* in-nal-laaha gafuurur raHiym
(PrayerWare)