upgoback


LEARNING TO READ THE BAYYINAH SURAH WITH STREAMING AUDIO (98)


WARNING!

This is just a study guide for those who are at the learning stage. You must learn how to pronounce the Arabic letters from a qualified person!


BAYYINAH SURAH (98)

bismillaahirraHmaanirraHiym

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Minshaawi
98-1 lam yakunilladhiyna kafaruu min ahlil-kitaabi wal mushrikiyna munfakkiyna Hattaa ta’tiyahumul bayyinah realplyr.gifTRANSLATION
98-2 rasuulum minallaahi yatluu SuHufam muTahharah realplyr.gifTRANSLATION
98-3 fiyhaa kutubun qayyimah realplyr.gifTRANSLATION
98-4 wa maa tafarraqalladhiyna uutul kitaaba illaa mim ba’Ådi maa jaa-at’humul bayyinah realplyr.gifTRANSLATION
98-5 wa maa umiruu illaa liya’Åbudullaaha mukhliSiyna lahud diyna Hunafaa-a wa yuqiymuS Salaata wa yu’tuz zakaah* wa dhaalika diynul qayyimah realplyr.gifTRANSLATION
98-6 innalladhiyna kafaruu min ahlil-kitaabi wal mushrikiyna fiy naari jahannama khaalidiyna fiyhaa* ulaaika hum sharrul bariyyah realplyr.gifTRANSLATION
98-7 innalladhiyna aamanuu wa ‘AmiluS SaaliHaati ulaaika hum khayrul bariyyah realplyr.gifTRANSLATION
98-8 jazaauhum ‘Inda rabbihim jannaatu ‘Adnin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa abadaa* raDiyallaahu ‘Anhum wa raDuu ‘Anh* dhaalika liman khashiya rabbah realplyr.gifTRANSLATION
NOTE

If you see any error or any other comments please send me mail at:
(PrayerWare)