Furqan Surah (25) verses 1-77

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays25-1
TRANSLATION
25:1 tabaarakal-ladhiy naz-zalal furqaana 'Alaa 'Abdihii li yakuuna lil 'AAlamiyna nadhiyraa25-2
TRANSLATION
25:2 al-ladhiy lahuu mulkus samaawaati wal arDi walam yat-takhidh waladaw walam yakul lahuu shariykun fiyl mulki wa khalaqa kul-la shay'in faqad-darahuu taqdiyraa25-3
TRANSLATION
25:3 wat-takhadhuu min duunihii aalihatal laa yakhluquuna shay'aw wa hum yukhlaquuna wa laa yamlikuuna li anfusihim Dar-raw wa laa naf'Aw wa laa yamlikuuna mawtaw wa laa Hayaataw wa laa nushuuraa25-4
TRANSLATION
25:4 wa qaalal-ladhiyna kafaruu in haadhaa il-laa ifkuniftaraahu wa a'AAnahuu 'Alayhi qawmun aakharuun* faqad jaauu Zulmaw wazuuraa25-5
TRANSLATION
25:5 wa qaaluu asaaTiyrul aw-waliynaktatabahaa fa hiya tumlaa 'Alayhi bukrataw wa aSiylaa25-6
TRANSLATION
25:6 qul anzalahul-ladhiy ya'┼lamus sir-ra fiys samaawaati wal arD* in-nahuu kaana gafuurar raHiymaa25-7
TRANSLATION
25:7 wa qaaluu maali haadhar rasuuli ya'kuluT Ta'AAma wa yamshiy fiyl aswaaq* lawlaa unzila ilayhi malakun fa yakuuna ma'Ahuu nadhiyraa25-8
TRANSLATION
25:8 aw yulqaa ilayhi kanzun aw takuunu lahuu jan-natuy ya'kulu minhaa* wa qaalaZ Zaalimuuna in tat-tabi'UUna il-laa rajulam masHuuraa25-9
TRANSLATION
25:9 unZur kayfa Darabuu lakal amthaala fa Dal-luu fa laa yastaTiy'UUna sabiylaa25-10
TRANSLATION
25:10 tabaarakal-ladhiy in shaa-a ja'Ala laka khayram min dhaalika jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru wa yaj'Al laka quSuuraa25-11
TRANSLATION
25:11 bal kadhdhabuu bis saa'Ah* wa a'┼tadnaa liman kadhdhaba bis saa'Ati sa'Iyraa25-12
TRANSLATION
25:12 idhaa ra-at'hum mim makaanim ba'Iydin sami'UU lahaa tagay-yuZaw wa zafiyraa25-13
TRANSLATION
25:13 wa idhaa ulquu minhaa makaanan Day-yiqam muqar-raniyna da'Aw hunaalika thubuuraa25-14
TRANSLATION
25:14 laa tad'UUl yawma thubuuraw waaHidaw wad'UU thubuuran kathiyraa25-15
TRANSLATION
25:15 qul a dhaalika khayrun am jan-natul khuldil-latiy wu'Idal mut-taquun* kaanat lahum jazaa-aw wa maSiyraa25-16
TRANSLATION
25:16 lahum fiyhaa maa yashaauuna khaalidiyn* kaana 'Alaa rab-bika wa'┼dam mas-uulaa25-17
TRANSLATION
25:17 wa yawma yaHshuruhum wa maa ya'┼buduuna min duunil-laahi fa yaquulu a antum aDlaltum 'Ibaadiy haaulaai am hum Dal-lus sabiyl25-18
TRANSLATION
25:18 qaaluu subHaanaka maa kaana yambagiy lanaa an nat-takhidha min duunika min awliyaa-a walaakim mat-ta'┼tahum wa aabaa-ahum Hat-taa nasudh dhikr* wa kaanuu qawmam buuraa25-19
TRANSLATION
25:19 faqad kadhdhabuukum bimaa taquuluuna fa maa tastaTiy'UUna Sarfaw wa laa naSraa* wa may yaZlim minkum nudhiqhu 'Adhaaban kabiyraa25-20
TRANSLATION
25:20 wa maa arsalnaa qablaka minal mursaliyna il-laa in-nahum la ya'kuluunaT Ta'AAma wa yamshuuna fiyl aswaaq* wa ja'Alnaa ba'┼Dakum li ba'┼Din fitnatan a taSbiruun* wa kaana rab-buka baSiyraa25-21
TRANSLATION
25:21 wa qaalal-ladhiyna laa yarjuuna liqaa-anaa lawlaa unzila 'Alaynal malaaikatu aw naraa rab-banaa* la qadistakbaruu fiy anfusihim wa 'Ataw 'Utuw-wan kabiyraa25-22
TRANSLATION
25:22 yawma yarawnal malaaikata laa bushraa yawmaidhil lil mujrimiyna wa yaquuluuna Hijram maHjuuraa25-23
TRANSLATION
25:23 wa qadimnaa ilaa maa 'Amiluu min 'Amalin fa ja'Alnaahu habaa-am manthuuraa25-24
TRANSLATION
25:24 aSHaabul jan-nati yawmaidhin khayrum mustaqar-raw wa aHsanu maqiylaa25-25
TRANSLATION
25:25 wa yawma tashaq-qaqus samaau bil gamaami wa nuz-zilal malaaikatu tanziylaa25-26
TRANSLATION
25:26 almulku yawmaidhinil Haq-qu lir raHmaan* wa kaana yawman 'Alal kaafiriyna 'Asiyraa25-27
TRANSLATION
25:27 wa yawma ya'AD-DuZ Zaalimu 'Alaa yadayhi yaquulu yaa laytanit takhadhtu ma'Ar rasuuli sabiylaa25-28
TRANSLATION
25:28 yaa waylataa laytaniy lam at-takhidh fulaanan khaliylaa25-29
TRANSLATION
25:29 laqad aDal-laniy 'Anidh dhikri ba'┼da idh jaa-aniy* wa kaanash shayTaanu lil insaani khadhuulaa25-30
TRANSLATION
25:30 wa qaalar rasuulu yaa rab-bi in-na qawmit takhadhuu haadhal qur'aana mahjuuraa25-31
TRANSLATION
25:31 wa kadhaalika ja'Alnaa li kul-li nabiy-yin 'Aduw-wam minal mujrimiyn* wa kafaa bi rab-bika haadiyaw wa naSiyraa25-32
TRANSLATION
25:32 wa qaalal-ladhiyna kafaruu lawlaa nuz-zila 'Alayhil qur'aanu jumlataw waaHidah* kadhaalika li nuthab-bita bihii fuaadak* wa rat-talnaahu tartiylaa25-33
TRANSLATION
25:33 wa laa ya'tuunaka bi mathalin il-laa ji'naaka bil Haq-qi wa aHsana tafsiyraa25-34
TRANSLATION
25:34 al-ladhiyna yuHsharuuna 'Alaa wujuuhihim ilaa jahan-nama ulaaika shar-rum makaanaw wa aDal-lu sabiylaa25-35
TRANSLATION
25:35 wa laqad aataynaa muusal kitaaba wa ja'Alnaa ma'Ahuu akhaahu haaruuna waziyraa25-36
TRANSLATION
25:36 faqulnadh'habaa ilal qawmil-ladhiyna kadhdhabuu biaayaatinaa* fa dam-marnaahum tadmiyraa25-37
TRANSLATION
25:37 wa qawma nuuHil lam-maa kadhdhabur rusula agraqnaahum wa ja'Alnaahum lin-naasi aayah* wa a'┼tadnaa liZ Zaalimiyna 'Adhaaban aliymaa25-38
TRANSLATION
25:38 wa 'AAdaw wa thamuuda wa aSHaabar ras-si wa quruunam bayna dhaalika kathiyraa25-39
TRANSLATION
25:39 wa kul-lan Darabnaa lahul amthaal* wa kul-lan tab-barnaa tatbiyraa25-40
TRANSLATION
25:40 wa laqad ataw 'Alal qaryatil-latiy umTirat maTaras saw'* a falam yakuunuu yarawnahaa* bal kaanuu laa yarjuuna nushuuraa25-41
TRANSLATION
25:41 wa idhaa ra-awka iy yat-takhidhuunaka il-laa huzuwan a haadhal-ladhiy ba'Athal-laahu rasuulaa25-42
TRANSLATION
25:42 in kaada la yuDil-lunaa 'An aalihatinaa lawlaa an Sabarnaa 'Alayhaa* wa sawfa ya'┼lamuuna Hiyna yarawnal 'Adhaaba man aDal-lu sabiylaa25-43
TRANSLATION
25:43 a ra-ayta manit-takhadha ilaahahuu hawaahu a fa anta takuunu 'Alayhi wakiylaa25-44
TRANSLATION
25:44 am taHsabu an-na aktharahum yasma'UUna aw ya'┼qiluun* in hum il-laa kal an'AAmi balhum aDal-lu sabiylaa25-45
TRANSLATION
25:45 alam tara ilaa rab-bika kayfa mad-daZ Zill* wa law shaa-a la ja'Alahuu saakinaa* thum-ma ja'Alnash shamsa 'Alayhi daliylaa25-46
TRANSLATION
25:46 thum-ma qabaDnaahu ilaynaa qabDay yasiyraa25-47
TRANSLATION
25:47 wa huwal-ladhiy ja'Ala lakumul layla libaasaw wan nawma subaataw wa ja'Alan nahaara nushuuraa25-48
TRANSLATION
25:48 wa huwal-ladhiy arsalar riyaaHa bushram bayna yaday raHmatih* wa anzalnaa minas samaai maa-an Tahuuraa25-49
TRANSLATION
25:49 li nuHyiya bihii baldatam maytaw wa nusqiyahuu mim-maa khalaqnaa an'AAmaw wa anaasiy-ya kathiyraa25-50
TRANSLATION
25:50 wa laqad Sar-rafnaahu baynahum li yadhdhak-karuu fa abaa aktharun naasi il-laa kufuuraa25-51
TRANSLATION
25:51 wa law shi'naa la ba'Athnaa fiy kul-li qaryatin nadhiyraa25-52
TRANSLATION
25:52 fa laa tuTi'Il kaafiriyna wa jaahid'hum bihii jihaadan kabiyraa25-53
TRANSLATION
25:53 wa huwal-ladhiy marajal baHrayni haadhaa 'Adhbun furaatuw wa haadhaa milHun ujaaj* wa ja'Ala baynahumaa barzakhaw wa Hijram maHjuuraa25-54
TRANSLATION
25:54 wa huwal-ladhiy khalaqa minal maai basharan fa ja'Alahuu nasabaw wa Sihraa* wa kaana rab-buka qadiyraa25-55
TRANSLATION
25:55 wa ya'┼buduuna min duunil-laahi maa laa yanfa'Uhum wa laa yaDur-ruhum* wa kaanal kaafiru 'Alaa rab-bihii Zahiyraa25-56
TRANSLATION
25:56 wa maa arsalnaaka il-laa mubash-shiraw wa nadhiyraa25-57
TRANSLATION
25:57 qul maa as-alukum 'Alayhi min ajrin il-laa man shaa-a ay yat-takhidha ilaa rab-bihii sabiylaa25-58
TRANSLATION
25:58 wa tawak-kal 'Alal Hay-yil-ladhiy laa yamuutu wa sab-biH bi Hamdih* wa kafaa bihii bi dhunuubi 'Ibaadihii khabiyraa25-59
TRANSLATION
25:59 al-ladhiy khalaqas samaawaati wal arDa wa maa baynahumaa fiy sit-tati ay-yaamin thum-mastawaa 'Alal 'Arsh* ar-raHmaanu fas-al bihii khabiyraa25-60
TRANSLATION
25:60 wa idhaa qiyla lahumusjuduu lir raHmaani qaaluu wa mar raHmaanu a nasjudu limaa ta'murunaa wa zaadahum nufuuraa

60th verse is the sajda verse.

Please see the note at the end of the file.25-61
TRANSLATION
25:61 tabaarakal-ladhiy ja'Ala fis samaai buruujaw wa ja'Ala fiyhaa siraajaw wa qamaram muniyraa25-62
TRANSLATION
25:62 wa huwal-ladhiy ja'Alal layla wan nahaara khilfatal liman araada ay yadhdhak-kara aw araada shukuuraa25-63
TRANSLATION
25:63 wa 'Ibaadur raHmaanil-ladhiyna yamshuuna 'Alal arDi hawnaw wa idhaa khaaTabahumul jaahiluuna qaaluu salaamaa25-64
TRANSLATION
25:64 wal-ladhiyna yabiytuuna li rab-bihim suj-jadaw wa qiyaamaa25-65
TRANSLATION
25:65 wal-ladhiyna yaquuluuna rab-banaSrif 'An-naa 'Adhaaba jahan-nama in-na 'Adhaabahaa kaana garaamaa25-66
TRANSLATION
25:66 in-nahaa saa-at mustaqar-raw wa muqaamaa25-67
TRANSLATION
25:67 wal-ladhiyna idhaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dhaalika qawaamaa25-68
TRANSLATION
25:68 wal-ladhiyna laa yad'UUna ma'Al-laahi ilaahan aakhara wa laa yaqtuluunan nafsal-latiy Har-ramal-laahu il-laa bil Haq-qi wa laa yaznuun* wa may yaf'Al dhaalika yalqa athaamaa25-69
TRANSLATION
25:69 yuDaa'Af lahul 'Adhaabu yawmal qiyaamati wa yakhlud fiyhii muhaanaa25-70
TRANSLATION
25:70 il-laa man taaba wa aamana wa 'Amila 'Amalan SaaliHan fa ulaaika yubad-dilul-laahu say-yiaatihim Hasanaat* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa25-71
TRANSLATION
25:71 wa man taaba wa 'Amila SaaliHan fain-nahuu yatuubu ilal-laahi mataabaa25-72
TRANSLATION
25:72 wal-ladhiyna laa yash-haduunaz zuura wa idhaa mar-ruu bil lagwi mar-ruu kiraamaa25-73
TRANSLATION
25:73 wal-ladhiyna idhaa dhuk-kiruu bi aayaati rab-bihim lam yakhir-ruu 'Alayhaa Sum-maw wa 'Umyaanaa25-74
TRANSLATION
25:74 wal-ladhiyna yaquuluuna rab-banaa hab lanaa min azwaajinaa wa dhur-riy-yaatinaa qur-rata a'┼yuniw waj'Alnaa lil mut-taqiyna imaamaa25-75
TRANSLATION
25:75 ulaaika yujzawnal gurfata bimaa Sabaruu wa yulaq-qawna fiyhaa taHiy-yataw wa salaamaa25-76
TRANSLATION
25:76 khaalidiyna fiyhaa* Hasunat mustaqar-raw wa muqaamaa25-77
TRANSLATION
25:77 qul maa ya'┼bau bikum rab-biy lawlaa du'AAukum* faqad kadh-dhabtum fa sawfa yakuunu lizaamaa***PLEASE NOTE 60th AYAH IS SAJDA AYAH***

HOW TO MAKE TILAWAT SAJDA

NOTE: If you read or recite any of the sajda ayah loudly or upon listening any of the sajda ayah from a live broadcast from the radio or the like you must make a sajda (prostration). Alternately, upon listening from a Muslim reading the sajda ayah loudly, you MUST make a sajda. Listening from a tape or from these real audio files do not require sajda. To perform sajda, you stand up and make intention from your heart to make tilawat sajda then go to sajda and before you put your head to the ground say "Allahu akbar" then during the sajda you say three times "Subhana rabbiyel a'┼la" then while you are raising your head say again "Allahu akbar." and stand up. That's it. May Allah bless you for doing so.


NOTE

If you see any error or any other comments please send me mail.

Courtesy of:

(PrayerWare)