upgoback

Dhaariyaat Surah (51) verses 1-60

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
51-1
TRANSLATION
51:1 wadh dhaariyaati dharwaa51-2
TRANSLATION
51:2 fal Haamilaati wiqraa51-3
TRANSLATION
51:3 fal jaariyaati yusraa51-4
TRANSLATION
51:4 fal muqas-simaati amraa51-5
TRANSLATION
51:5 in-namaa tuu’Aduuna la Saadiq51-6
TRANSLATION
51:6 wa in-nad diyna la waaqi’Å51-7
TRANSLATION
51:7 was samaai dhaatil Hubuk51-8
TRANSLATION
51:8 in-nakum lafiy qawlim mukhtalif51-9
TRANSLATION
51:9 yu’faku ‘Anhu man ufik51-10
TRANSLATION
51:10 qutilal khar-raaSuun51-11
TRANSLATION
51:11 al-ladhiyna hum fiy gamratin saahuun51-12
TRANSLATION
51:12 yas’aluuna ay-yaana yawmud diyn51-13
TRANSLATION
51:13 yawma hum ‘Alan naari yuftanuun51-14
TRANSLATION
51:14 dhuuquu fitnatakum* haadhal-ladhiy kuntum bihii tasta’Åjiluun51-15
TRANSLATION
51:15 in-nal mut-taqiyna fiy jan-naatiw wa ‘Uyuun51-16
TRANSLATION
51:16 aakhidhiyna maa aataahum rab-buhum* in-nahum kaanuu qabla dhaalika muHsiniyn51-17
TRANSLATION
51:17 kaanuu qaliylam minal layli maa yahja’UUn51-18
TRANSLATION
51:18 wa bil asHaari hum yastagfiruun51-19
TRANSLATION
51:19 wa fiy amwaalihim Haq-qul lis saaili wal maHruum51-20
TRANSLATION
51:20 wa fiyl arDi aayaatul lil muuqiniyn51-21
TRANSLATION
51:21 wa fiy anfusikum* a fa laa tubSiruun51-22
TRANSLATION
51:22 wa fis samaai rizqukum wa maa tuu’Aduun51-23
TRANSLATION
51:23 fa wa rab-bis samaai wal arDi in-nahuu laHaq-qum mithla maa an-nakum tanTiquun51-24
TRANSLATION
51:24 hal ataaka Hadiythu Dayfi ibraahiymal mukramiyn51-25
TRANSLATION
51:25 idh dakhaluu ‘Alayhi fa qaaluu salaamaa* qaala salaam* qawmum munkaruun51-26
TRANSLATION
51:26 faraaga ilaa ahlihii fa jaa-a bi ‘Ijlin samiyn51-27
TRANSLATION
51:27 fa qar-rabahuu ilayhim qaala a laa ta’kuluun51-28
TRANSLATION
51:28 fa awjasa minhum khiyfah* qaaluu laa takhaf* wa bash-sharuuhu bi gulaamin ‘Aliym51-29
TRANSLATION
51:29 fa aqbalatimra-atuhuu fiy Sar-ratin fa Sak-kat wajhahaa wa qaalat ‘Ajuuzun ’Aqiym51-30
TRANSLATION
51:30 qaaluu kadhaaliki qaala rab-buk* in-nahuu huwal Hakiymul ‘Aliym51-31
TRANSLATION
51:31 qaala fa maa khaTbukum ay-yuhal mursaluun51-32
TRANSLATION
51:32 qaaluu in-naa ursilnaa ilaa qawmim mujrimiyn51-33
TRANSLATION
51:33 li nursila ‘Alayhim Hijaaratam min Tiyn51-34
TRANSLATION
51:34 musaw-wamatan ‘Inda rab-bika lil musrifiyn51-35
TRANSLATION
51:35 fa akhrajnaa man kaana fiyhaa minal mu’miniyn51-36
TRANSLATION
51:36 fa maa wajadnaa fiyhaa gayra baytim minal muslimiyn51-37
TRANSLATION
51:37 wa taraknaa fiyhaa aayatal lil-ladhiyna yakhaafuunal ‘Adhaabal aliym51-38
TRANSLATION
51:38 wa fiy muusaa idh arsalnaahu ilaa fir’Awna bi sulTaanim mubiyn51-39
TRANSLATION
51:39 fa tawal-laa bi ruknihii wa qaala saaHirun aw majnuun51-40
TRANSLATION
51:40 fa akhadhnaahu wa junuudahuu fa nabadhnaahum fiyl yam-mi wa huwa muliym51-41
TRANSLATION
51:41 wa fiy ‘AAdin idh arsalnaa ‘Alayhimur riyHal ‘Aqiym51-42
TRANSLATION
51:42 maa tadharu min shay’in atat ‘Alayhi il-laa ja’Alat-hu kar-ramiym51-43
TRANSLATION
51:43 wa fiy thamuuda idh qiyla lahum tamat-ta’UU Hat-taa Hiyn51-44
TRANSLATION
51:44 fa ‘Ataw ‘An amri rab-bihim fa akhadhat’humuS Saa’Iqatu wa hum yanZuruun51-45
TRANSLATION
51:45 famastaTaa’UU min qiyaamiw wa maa kaanuu muntaSiriyn51-46
TRANSLATION
51:46 wa qawma nuuHim min qabl* in-nahum kaanuu qawman faasiqiyn51-47
TRANSLATION
51:47 was samaa-a banaynaahaa biaydiw wa in-naa la muusi’UUn51-48
TRANSLATION
51:48 wal arDa farashnaahaa fa ni’Åmal maahiduun51-49
TRANSLATION
51:49 wa min kul-li shay’in khalaqnaa zawjayni la’Al-lakum tadhak-karuun51-50
TRANSLATION
51:50 fa fir-ruu ilal-laah* in-niy lakum minhu nadhiyrum mubiyn51-51
TRANSLATION
51:51 wa laa taj’Aluu ma’Al-laahi ilaahan aakhar* in-niy lakum minhu nadhiyrum mubiyn51-52
TRANSLATION
51:52 kadhaalika maa atal-ladhiyna min qablihim mir rasuulin il-laa qaaluu saaHirun aw majnuun51-53
TRANSLATION
51:53 a tawaaSaw bih* balhum qawmun Taaguun51-54
TRANSLATION
51:54 fa tawal-la ‘Anhum fa maa anta bi maluum51-55
TRANSLATION
51:55 wa dhak-kir fain-nadh dhikraa tanfa’Ul mu’miniyn51-56
TRANSLATION
51:56 wa maa khalaqtul jin-na wal insa il-laa li ya’Åbuduun51-57
TRANSLATION
51:57 maa uriydu minhum mir rizqiw wa maa uriydu ay yuT’Imuun51-58
TRANSLATION
51:58 in-nal-laaha huwar raz-zaaqu dhul quw-watil matiyn51-59
TRANSLATION
51:59 fain-na lil-ladhiyna Zalamuu dhanuubam mithla dhanuubi aSHaabihim fa laa yasta’Åjiluun51-60
TRANSLATION
51:60 fa waylul lil-ladhiyna kafaruu miy yawmihimul-ladhiy yuu’AduunCourtesy of:

(PrayerWare)