upgoback

Haaqqa Surah (69) verses 1-52

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays

69-1
TRANSLATION
69:1 al Haq-qah69-2
TRANSLATION
69:2 mal Haq-qah69-3
TRANSLATION
69:3 wa maa adraaka mal Haq-qah69-4
TRANSLATION
69:4 kadh-dhabat thamuudu wa 'AAdum bil qaari'Ah69-5
TRANSLATION
69:5 fa am-maa thamuudu fa uhlikuu biT Taagiyah69-6
TRANSLATION
69:6 wa am-maa 'AAdun fa uhlikuu bi riyHin SarSarin 'AAtiyah69-7
TRANSLATION
69:7 sakh-kharahaa 'Alayhim sab'A layaaliw wa thamaaniyata ay-yaamin Husuuman fa taral qawma fiyhaa Sar'AA ka an-nahum a'┼jaazu nakhlin khaawiyah69-8
TRANSLATION
69:8 fa hal taraa lahum mim baaqiyah69-9
TRANSLATION
69:9 wa jaa'a fir'Awnu wa man qablahuu wal mu'tafikaatu bil khaaTiah69-10
TRANSLATION
69:10 fa 'ASaw rasuula rab-bihim fa akhadhahum akh'dhatar raabiyah69-11
TRANSLATION
69:11 in-naa lam-maa Tagal maau Hamalnaakum fiyl jaariyah69-12
TRANSLATION
69:12 li naj'Alahaa lakum tadhkirataw wa ta'Iyahaa udhunuw waa'Iyah69-13
TRANSLATION
69:13 fa idhaa nufikha fiS Suuri nafkhatuw waaHidah69-14
TRANSLATION
69:14 wa Humilatil arDu wal jibaalu fa duk-kataa dak-kataw waaHidah69-15
TRANSLATION
69:15 fa yawmaidhiw waqa'Atil waaqi'Ah69-16
TRANSLATION
69:16 wanshaq-qatis samaau fa hiya yawmaidhiw waahiyah69-17
TRANSLATION
69:17 wal malaku 'Alaa arjaaihaa* wa yaHmilu 'Arsha rab-bika fawqahum yawmaidhin thamaaniyah69-18
TRANSLATION
69:18 yawmaidhin tu'┼raDuuna laa takhfaa minkum khaafiyah69-19
TRANSLATION
69:19 fa am-maa man uutiya kitaabahuu bi yamiynihii fa yaquulu haaumuqrauu kitaabiyah69-20
TRANSLATION
69:20 in-niy Zanantu an-niy mulaaqin Hisaabiyah69-21
TRANSLATION
69:21 fa huwa fiy 'Iyshatir raaDiyah69-22
TRANSLATION
69:22 fiy jan-natin 'AAliyah69-23
TRANSLATION
69:23 quTuufuhaa daaniyah69-24
TRANSLATION
69:24 kuluu washrabuu haniy'am bimaa aslaftum fiyl ay-yaamil khaaliyah69-25
TRANSLATION
69:25 wa am-maa man uutiya kitaabahuu bi shimaalihii fa yaquulu yaa laytaniy lam uuta kitaabiyah69-26
TRANSLATION
69:26 walam adri maa Hisaabiyah69-27
TRANSLATION
69:27 yaa laytahaa kaanatil qaaDiyah69-28
TRANSLATION
69:28 maa agnaa 'An-niy maaliyah69-29
TRANSLATION
69:29 halaka 'An-niy sulTaaniyah69-30
TRANSLATION
69:30 khudhuuhu fa gul-luuh69-31
TRANSLATION
69:31 thum-mal jaHiyma Sal-luuh69-32
TRANSLATION
69:32 thum-ma fiy silsilatin dhar'Uhaa sab'Una dhiraa'An faslukuuh69-33
TRANSLATION
69:33 in-nahuu kaana laa yu'minu bil-laahil 'AZiym69-34
TRANSLATION
69:34 wa laa yaHuD-Du 'Alaa Ta'AAmil miskiyn69-35
TRANSLATION
69:35 falaysa lahul yawma haahunaa Hamiym69-36
TRANSLATION
69:36 wa laa Ta'AAmun il-laa min gisliyn69-37
TRANSLATION
69:37 laa ya'kuluhuu il-lal khaaTiuun69-38
TRANSLATION
69:38 fa laa uqsimu bimaa tubSiruun69-39
TRANSLATION
69:39 wa maa laa tubSiruun69-40
TRANSLATION
69:40 in-nahuu la qawlu rasuulin kariym69-41
TRANSLATION
69:41 wa maa huwa bi qawli shaa'Ir* qaliylam maa tu'minuun69-42
TRANSLATION
69:42 wa laa bi qawli kaahin* qaliylam maa tadhak-karuun69-43
TRANSLATION
69:43 tanziylum mir rab-bil 'AAlamiyn69-44
TRANSLATION
69:44 wa law taqaw-wala 'Alaynaa ba'┼Dal aqaawiyl69-45
TRANSLATION
69:45 la akhadhnaa minhu bil yamiyn69-46
TRANSLATION
69:46 thum-ma la qaTa'┼naa minhul watiyn69-47
TRANSLATION
69:47 fa maa minkum min aHadin 'Anhu Haajiziyn69-48
TRANSLATION
69:48 wa in-nahuu la tadhkiratul lil mut-taqiyn69-49
TRANSLATION
69:49 wa in-naa la na'┼lamu an-na minkum mukadh-dhibiyn69-50
TRANSLATION
69:50 wa in-nahuu la Hasratun 'Alal kaafiriyn69-51
TRANSLATION
69:51 wa in-nahuu la Haq-qul yaqiyn69-52
TRANSLATION
69:52 fa sab-biH bismi rab-bikal 'AZiym
(PrayerWare)