upgoback

Saaffat Surah (37) verses 1-182

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
37-1
TRANSLATION
37:1 waS-Saaf-faati Saf-faa37-2
TRANSLATION
37:2 faz-zaajiraati zajraa37-3
TRANSLATION
37:3 fat-taaliyaati dhikraa37-4
TRANSLATION
37:4 in-na ilaahakum la waaHid37-5
TRANSLATION
37:5 rab-bus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa wa rab-bul mashaariq37-6
TRANSLATION
37:6 in-naa zay-yan-nas samaa-ad dunyaa bi ziynatinil kawaakib37-7
TRANSLATION
37:7 wa HifZam min kul-li shayTaanim maarid37-8
TRANSLATION
37:8 laa yas-sam-ma'UUna ilal malail a'┼laa wa yuqdhafuuna min kul-li jaanib37-9
TRANSLATION
37:9 duHuuraa* wa lahum 'Adhaabuw waaSib37-10
TRANSLATION
37:10 il-laa man khaTifal khaTfata fa atba'Ahuu shihaabun thaaqib37-11
TRANSLATION
37:11 fastaftihim ahum ashad-du khalqan am man khalaqnaa* in-naa khalaqnaahum min Tiynil laazib37-12
TRANSLATION
37:12 bal 'Ajibta wa yaskharuun37-13
TRANSLATION
37:13 wa idhaa dhuk-kiruu laa yadhkuruun37-14
TRANSLATION
37:14 wa idhaa ra-aw aayatay yastaskhiruun37-15
TRANSLATION
37:15 wa qaaluu in haadhaa il-laa siHrum mubiyn37-16
TRANSLATION
37:16 a idhaa mitnaa wa kun-naa turaabaw wa 'IZaaman a in-naa la mab'UUthuun37-17
TRANSLATION
37:17 a wa aabaaunal aw-waluun37-18
TRANSLATION
37:18 qul na'Am wa antum daakhiruun37-19
TRANSLATION
37:19 fain-namaa hiya zajratuw waaHidatun fa idhaa hum yanZuruun37-20
TRANSLATION
37:20 wa qaaluu yaa waylanaa haadhaa yawmud diyn37-21
TRANSLATION
37:21 haadhaa yawmul faSlil-ladhiy kuntum bihii tukadh-dhibuun37-22
TRANSLATION
37:22 uHshurul-ladhiyna Zalamuu wa azwaajahum wa maa kaanuu ya'┼buduun37-23
TRANSLATION
37:23 min duunil-laahi fahduuhum ilaa SiraaTil jaHiym37-24
TRANSLATION
37:24 wa qifuuhum* in-nahum mas'uuluun37-25
TRANSLATION
37:25 maa lakum laa tanaaSaruun37-26
TRANSLATION
37:26 bal humul yawma mustaslimuun37-27
TRANSLATION
37:27 wa aqbala ba'┼Duhum 'Alaa ba'┼Diy yatasaa-aluun37-28
TRANSLATION
37:28 qaaluu in-nakum kuntum ta'tuunanaa 'Anil yamiyn37-29
TRANSLATION
37:29 qaaluu bal lam takuunuu mu'miniyn37-30
TRANSLATION
37:30 wa maa kaana lanaa 'Alaykum min sulTaan* bal kuntum qawman Taagiyn37-31
TRANSLATION
37:31 fa Haqqa 'Alaynaa qawlu rab-binaa* in-naa la dhaaiquun37-32
TRANSLATION
37:32 fa agwaynaakum in-naa kun-naa gaawiyn37-33
TRANSLATION
37:33 fain-nahum yawmaidhin fiyl 'Adhaabi mushtarikuun37-34
TRANSLATION
37:34 in-naa kadhaalika naf'Alu bil mujrimiyn37-35
TRANSLATION
37:35 in-nahum kaanuu idhaa qiyla lahum laa ilaaha il-lal-laahu yastakbiruun37-36
TRANSLATION
37:36 wa yaquuluuna a in-naa lataarikuu aalihatinaa li shaa'Irim majnuun37-37
TRANSLATION
37:37 bal jaa-a bil Haqqi wa Sad-daqal mursaliyn37-38
TRANSLATION
37:38 in-nakum ladhaaiqul 'Adhaabil aliym37-39
TRANSLATION
37:39 wa maa tujzawna il-laa maa kuntum ta'┼maluun37-40
TRANSLATION
37:40 il-laa 'Ibaadal-laahil mukhlaSiyn37-41
TRANSLATION
37:41 ulaaika lahum rizqum ma'┼luum37-42
TRANSLATION
37:42 fawaakih* wa hum mukramuun37-43
TRANSLATION
37:43 fiy jan-naatin na'Iym37-44
TRANSLATION
37:44 'Alaa sururim mutaqaabiliyn37-45
TRANSLATION
37:45 yuTaafu 'Alayhim bi ka'sim mim ma'Iyn37-46
TRANSLATION
37:46 bayDaa-a ladh-dhatil lish shaaribiyn37-47
TRANSLATION
37:47 laa fiyhaa gawluw wa laa hum 'Anhaa yunzafuun37-48
TRANSLATION
37:48 wa 'Indahum qaaSiraatuT Tarfi 'Iyn37-49
TRANSLATION
37:49 ka an-nahun-na bayDum maknuun37-50
TRANSLATION
37:50 fa aqbala ba'┼Duhum 'Alaa ba'┼Diy yatasaa-aluun37-51
TRANSLATION
37:51 qaala qaailum minhum in-niy kaana liy qariyn37-52
TRANSLATION
37:52 yaquulu a in-naka la minal muSad-diqiyn37-53
TRANSLATION
37:53 a idhaa mitnaa wa kun-naa turaabaw wa 'IZaaman a in-naa la madiynuun37-54
TRANSLATION
37:54 qaala hal antum muT-Tali'UUn37-55
TRANSLATION
37:55 faT-Tala'A fa ra-aahu fiy sawaail jaHiym37-56
TRANSLATION
37:56 qaala tal-laahi in kitta la turdiyn37-57
TRANSLATION
37:57 wa law laa ni'┼matu rab-biy lakuntu minal muHDariyn37-58
TRANSLATION
37:58 a fa maa naHnu bi may-yitiyn37-59
TRANSLATION
37:59 il-laa mawtatanal uulaa wa maa naHnu bi mu'Adh-dhabiyn37-60
TRANSLATION
37:60 in-na haadhaa la huwal fawzul 'AZiym37-61
TRANSLATION
37:61 li mithli haadhaa falya'┼malil 'AAmiluun37-62
TRANSLATION
37:62 a dhaalika khayrun nuzulan am shajaratuz zaqquum37-63
TRANSLATION
37:63 in-naa ja'Alnaahaa fitnatal liZ Zaalimiyn37-64
TRANSLATION
37:64 in-nahaa shajaratun takhruju fiy aSlil jaHiym37-65
TRANSLATION
37:65 Tal'Uhaa ka an-nahuu ru-uusush shayaaTiyn37-66
TRANSLATION
37:66 fain-nahum la aakiluuna minhaa famaaliuuna minhal buTuun37-67
TRANSLATION
37:67 thum-ma in-na lahum 'Alayhaa la shawbam min Hamiym37-68
TRANSLATION
37:68 thum-ma in-na marji'Ahum la ilal jaHiym37-69
TRANSLATION
37:69 in-nahum alfaw aabaa-ahum Daal-liyn37-70
TRANSLATION
37:70 fahum 'Alaa aathaarihim yuhra'UUn37-71
TRANSLATION
37:71 wa laqad Dal-la qablahum aktharul aw-waliyn37-72
TRANSLATION
37:72 wa laqad arsalnaa fiyhim mundhiriyn37-73
TRANSLATION
37:73 fanZur kayfa kaana 'AAqibatul mundhariyn37-74
TRANSLATION
37:74 il-laa 'Ibaadal-laahil mukhlaSiyn37-75
TRANSLATION
37:75 wa laqad naadaanaa nuuHun fa la ni'┼mal mujiybuun37-76
TRANSLATION
37:76 wa naj-jaynaahu wa ahlahuu minal karbil 'AZiym37-77
TRANSLATION
37:77 wa ja'Alnaa dhur-riy-yatahuu humul baaqiyn37-78
TRANSLATION
37:78 wa taraknaa 'Alayhi fiyl aakhiriyn37-79
TRANSLATION
37:79 salaamun 'Alaa nuuHin fiyl 'AAlamiyn37-80
TRANSLATION
37:81 in-naa kadhaalika najziyl muHsiniyn37-81
TRANSLATION
37:81 in-nahuu min 'Ibaadinal mu'miniyn37-82
TRANSLATION
37:82 thum-ma agraqnal aakhariyn37-83
TRANSLATION
37:83 wa in-na min shiy'Atihii la ibraahiym37-84
TRANSLATION
37:84 idh jaa-a rab-bahuu bi qalbin saliym37-85
TRANSLATION
37:85 idh qaala li abiyhi wa qawmihii maadhaa ta'┼buduun37-86
TRANSLATION
37:86 a ifkan aalihatan duunal-laahi turiyduun37-87
TRANSLATION
37:87 fa maa Zan-nukum bi rab-bil 'AAlamiyn37-88
TRANSLATION
37:88 fa naZara naZratan fin nujuum37-89
TRANSLATION
37:89 faqaala in-niy saqiym37-90
TRANSLATION
37:90 fa tawal-law 'Anhu mudbiriyn37-91
TRANSLATION
37:91 faraaga ilaa aalihatihim faqaala a laa ta'kuluun37-92
TRANSLATION
37:92 maa lakum laa tanTiquun37-93
TRANSLATION
37:93 faraaga 'Alayhim Darbam bil yamiyn37-94
TRANSLATION
37:94 fa aqbaluu ilayhi yazif-fuun37-95
TRANSLATION
37:95 qaala a ta'┼buduuna maa tanHituun37-96
TRANSLATION
37:96 wal-laahu khalaqakum wa maa ta'┼maluun37-97
TRANSLATION
37:97 qaalubnuu lahuu bunyaanan fa alquuhu fiyl jaHiym37-98
TRANSLATION
37:98 fa araaduu bihii kaydan fa ja'Alnaahumul asfaliyn37-99
TRANSLATION
37:99 wa qaala in-niy dhaahibun ilaa rab-biy sayahdiyn37-100
TRANSLATION
37:100 rab-bi hab liy minaS SaaliHiyn37-101
TRANSLATION
37:101 fa bash-sharnaahu bi gulaamin Haliym37-102
TRANSLATION
37:102 falam-maa balaga ma'Ahus sa'┼ya qaala yaa bunay-ya in-niy araa fiyl manaami an-niy adhbaHuka fanZur maadhaa taraa* qaala yaa abatif'Al maa tu'maru satajiduniy inshaa-al-laahu minaS Saabiriyn37-103
TRANSLATION
37:103 falam-maa aslamaa wa tal-lahuu lil jabiyn37-104
TRANSLATION
37:104 wa naadaynaahu ay yaa ibraahiym37-105
TRANSLATION
37:105 qad Sad-daqtar ru'yaa* in-naa kadhaalika najziyl muHsiniyn37-106
TRANSLATION
37:106 in-na haadhaa la huwal balaaul mubiyn37-107
TRANSLATION
37:107 wa fadaynaahu bi dhibHin 'AZiym37-108
TRANSLATION
37:108 wa taraknaa 'Alayhi fiyl aakhiriyn37-109
TRANSLATION
37:109 salaamun 'Alaa ibraahiym37-110
TRANSLATION
37:110 kadhaalika najziyl muHsiniyn37-111
TRANSLATION
37:111 in-nahuu min 'Ibaadinal mu'miniyn37-112
TRANSLATION
37:112 wa bash-sharnaahu bi isHaaqa nabiy-yam minaS SaaliHiyn37-113
TRANSLATION
37:113 wa baaraknaa 'Alayhi wa 'Alaa isHaaq* wa min dhur-riy-yatihimaa muHsinuw wa Zaalimul li nafsihii mubiyn37-114
TRANSLATION
37:114 wa laqad manan-naa 'Alaa muusaa wa haaruun37-115
TRANSLATION
37:115 wa naj-jaynaahumaa wa qawmahumaa minal karbil 'AZiym37-116
TRANSLATION
37:116 wa naSarnaahum fa kaanuu humul gaalibiyn37-117
TRANSLATION
37:117 wa aataynaahumal kitaabal mustabiyn37-118
TRANSLATION
37:118 wa hadaynaahumaS SiraaTal mustaqiym37-119
TRANSLATION
37:119 wa taraknaa 'Alayhimaa fiyl aakhiriyn37-120
TRANSLATION
37:120 salaamun 'Alaa muusaa wa haaruun37-121
TRANSLATION
37:121 in-naa kadhaalika najziyl muHsiniyn37-122
TRANSLATION
37:122 in-nahumaa min 'Ibaadinal mu'miniyn37-123
TRANSLATION
37:123 wa in-na ilyaasa la minal mursaliyn37-124
TRANSLATION
37:124 idh qaala li qawmihii alaa tat-taquun37-125
TRANSLATION
37:125 a tad'UUna ba'┼law wa tadharuuna aHsanal khaaliqiyn37-126
TRANSLATION
37:126 al-laaha rab-bakum wa rab-ba aabaaikumul aw-waliyn37-127
TRANSLATION
37:127 fa kadh-dhabuuhu fain-nahum la muHDaruun37-128
TRANSLATION
37:128 il-laa 'Ibaadal-laahil mukhlaSiyn37-129
TRANSLATION
37:129 wa taraknaa 'Alayhi fiyl aakhiriyn37-130
TRANSLATION
37:130 salaamun 'Alaa ilyaasiyn37-131
TRANSLATION
37:131 in-naa kadhaalika najziyl muHsiniyn37-132
TRANSLATION
37:132 in-nahuu min 'Ibaadinal mu'miniyn37-133
TRANSLATION
37:133 wa in-na luuTal la minal mursaliyn37-134
TRANSLATION
37:134 idh naj-jaynaahu wa ahlahuu ajma'Iyn37-135
TRANSLATION
37:135 il-laa 'Ajuuzan fiyl gaabiriyn37-136
TRANSLATION
37:136 thum-ma dam-marnal aakhariyn37-137
TRANSLATION
37:137 wa in-nakum la tamur-ruuna 'Alayhim muSbiHiyn37-138
TRANSLATION
37:138 wa bil layl* a fa laa ta'┼qiluun37-139
TRANSLATION
37:139 wa in-na yuunusa la minal mursaliyn37-140
TRANSLATION
37:140 idh abaqa ilal fulkil mashHuun37-141
TRANSLATION
37:141 fa saahama fa kaana minal mud'HaDiyn37-142
TRANSLATION
37:142 faltaqamahul Huutu wa huwa muliym37-143
TRANSLATION
37:143 fa law laa an-nahuu kaana minal musab-biHiyn37-144
TRANSLATION
37:144 la labitha fiy baTnihii ilaa yawmi yub'Athuun37-145
TRANSLATION
37:145 fa nabadhnaahu bil 'Araai wa huwa saqiym37-146
TRANSLATION
37:146 wa ambatnaa 'Alayhi shajaratam miy yaqTiyn37-147
TRANSLATION
37:147 wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziyduun37-148
TRANSLATION
37:148 fa aamanuu fa mat-ta'┼naahum ilaa Hiyn37-149
TRANSLATION
37:149 fastaftihim a li rab-bikal banaatu wa lahumul banuun37-150
TRANSLATION
37:150 am khalaqnal malaaikata inaathaw wa hum shaahiduun37-151
TRANSLATION
37:151 a laa in-nahum min ifkihim la yaquuluun37-152
TRANSLATION
37:152 waladal-laahu wa in-nahum la kaadhibuun37-153
TRANSLATION
37:153 aSTafal banaati 'Alal baniyn37-154
TRANSLATION
37:154 maa lakum kayfa taHkumuun37-155
TRANSLATION
37:155 a fa laa tadhak-karuun37-156
TRANSLATION
37:156 am lakum sulTaanum mubiyn37-157
TRANSLATION
37:157 fa'tuu bi kitaabikum in kuntum Saadiqiyn37-158
TRANSLATION
37:158 wa ja'Aluu baynahuu wa baynal jin-nati nasabaa* wa laqad 'Alimatil jin-natu in-nahum la muHDaruun37-159
TRANSLATION
37:159 subHaanal-laahi 'Am-maa yaSifuun37-160
TRANSLATION
37:160 il-laa 'Ibaadal-laahil mukhlaSiyn37-161
TRANSLATION
37:161 fain-nakum wa maa ta'┼buduun37-162
TRANSLATION
37:162 maa antum 'Alayhi bi faatiniyn37-163
TRANSLATION
37:163 il-laa man huwa Saalil jaHiym37-164
TRANSLATION
37:164 wa maa min-naa il-laa lahuu maqaamum ma'┼luum37-165
TRANSLATION
37:165 wa in-naa la naHnuS Saaf-fuun37-166
TRANSLATION
37:166 wa in-naa la naHnul musab-biHuun37-167
TRANSLATION
37:167 wa in kaanuu la yaquuluun37-168
TRANSLATION
37:168 law an-na 'Indanaa dhikram minal aw-waliyn37-169
TRANSLATION
37:169 lakun-naa 'Ibaadal-laahil mukhlaSiyn37-170
TRANSLATION
37:170 fa kafaruu bih* fa sawfa ya'┼lamuun37-171
TRANSLATION
37:171 wa laqad sabaqat kalimatunaa li 'Ibaadinal mursaliyn37-172
TRANSLATION
37:172 in-nahum lahumul manSuuruun37-173
TRANSLATION
37:173 wa in-na jundanaa lahumul gaalibuun37-174
TRANSLATION
37:174 fa tawal-la 'Anhum Hat-taa Hiyn37-175
TRANSLATION
37:175 wa abSirhum fa sawfa yubSiruun37-176
TRANSLATION
37:176 a fa bi'Adhaabinaa yasta'┼jiluun37-177
TRANSLATION
37:177 fa idhaa nazala bi saaHatihim fa saa-a SabaaHul mundhariyn37-178
TRANSLATION
37:178 wa tawal-la 'Anhum Hat-taa Hiyn37-179
TRANSLATION
37:179 wa abSir fa sawfa yubSiruun37-180
TRANSLATION
37:180 subHaana rab-bika rab-bil 'Iz-zati 'Am-maa yaSifuun37-181
TRANSLATION
37:181 wa salaamun 'Alal mursaliyn37-182
TRANSLATION
37:182 wal Hamdu lil-laahi rab-bil 'AAlamiynCourtesy of:

(PrayerWare)