upgoback

Jumu'A Surah (62) verses 1-11

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
62-1
TRANSLATION
62:1 yusab-biHu lil-laahi maa fiys samaawaati wa maa fiyl arDil malikil qud-duusil ‘Aziyzil Hakiym62-2
TRANSLATION
62:2 huwal-ladhiy ba’Atha fiyl um-miy-yiyna rasuulam minhum yatluu ‘Alayhim aayaatihii wa yuzak-kiyhim wa yu’Al-limuhumul kitaaba wal Hikmata wa in kaanuu min qablu lafiy Dalaalim mubiyn62-3
TRANSLATION
62:3 wa aakhariyna minhum lam-maa yalHaquu bihim* wa huwal ‘Aziyzul Hakiym62-4
TRANSLATION
62:4 dhaalika faDlul-laahi yu’tiyhi may yashaa’* wal-laahu dhul faDlil ‘AZiym62-5
TRANSLATION
62:5 mathalul-ladhiyna Hum-milut tawraata thum-ma lam yaHmiluuhaa ka mathalil Himaari yaHmilu asfaaraa* bi’sa mathalul qawmil-ladhiyna kadh-dhabuu bi aayaatil-laah* wal-laahu laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiyn62-6
TRANSLATION
62:6 qul yaa ay-yuhal-ladhiyna haaduu in za’Amtum an-nakum awliyaau lil-laahi min duunin naasi fa taman-nawul mawta in kuntum Saadiqiyn62-7
TRANSLATION
62:7 wa laa yataman-nawnahuu abadam bimaa qad-damat aydiyhim* wal-laahu ‘Aliymum biZ Zaalimiyn62-8
TRANSLATION
62:8 qul in-nal mawtal-ladhiy tafir-ruuna minhu fain-nahuu mulaaqiykum thum-ma turad-duuna ilaa ‘AAlimil gaybi wash shahaadati fa yunab-biukum bimaa kuntum ta’Åmaluun62-9
TRANSLATION
62:9 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu idhaa nuudiya liS Salaati miy yawmil jumu’Ati fas’Aw ilaa dhikril-laahi wa dharul bay’A* dhaalikum khayrul lakum in kuntum ta’Ålamuun62-10
TRANSLATION
62:10 fa idhaa quDiyatiS Salaatu fantashiruu fiyl arDi wabtaguu min faDlil-laahi wadhkurul-laaha kathiyral la’Al-lakum tufliHuun62-11
TRANSLATION
62:11 wa idhaa ra-aw tijaaratan aw lahwaninfaD-Duu ilayhaa wa tarakuuka qaaimaa* qul maa ‘Indal-laahi khayrum minal lahwi wa minat tijaarah* wal-laahu khayrur raaziqiyn
(PrayerWare)