upgoback

Tahrim Surah (66 ) verses 1-12

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
66-1
TRANSLATION
66:1 yaa ay-yuhan nabiy-yu lima tuHar-rimu maa aHal-lal-laahu lak* tabtagiy marDaata azwaajik* wal-laahu gafuurur raHiym66-2
TRANSLATION
66:2 qad faraDal-laahu lakum taHil-lata aymaanikum* wal-laahu mawlaakum* wa huwal 'Aliymul Hakiym66-3
TRANSLATION
66:3 wa idh asar-ran nabiy-yu ilaa ba'┼Di azwaajihii Hadiythaa* falam-maa nab-ba-at bihii wa aZharahul-laahu 'Alayhi 'Ar-rafa ba'┼Dahuu wa a'┼raDa 'Am ba'┼D* falam-maa nab-ba-ahaa bihii qaalat man amba-aka haadhaa* qaala nab-ba-aniyal 'Aliymul khabiyr66-4
TRANSLATION
66:4 in tatuubaa ilal-laahi faqad Sagat quluubukumaa* wa in taZaaharaa 'Alayhi fa in-nal-laaha huwa mawlaahu wa jibriylu wa SaaliHul mu'miniyn* wal malaaikatu ba'┼da dhaalika Zahiyr66-5
TRANSLATION
66:5 'Asaa rab-buhuu in Tal-laqakun-na ay yubdilahuu azwaajan khayram minkun-na muslimaatim mu'minaatin qaanitaatin taaibaatin 'AAbidaatin saaiHaatin thay-yibaatiw wa abkaaraa66-6
TRANSLATION
66:6 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu quu anfusakum wa ahliykum naaraw wa quuduhan naasu wal Hijaaratu 'Alayhaa malaaikatun gilaaZun shidaadul laa ya'┼Suunal-laaha maa amarahum wa yaf'Aluuna maa yu'maruun66-7
TRANSLATION
66:7 yaa ay-yuhal-ladhiyna kafaruu laa ta'┼tadhirul yawm* in-namaa tujzawna maa kuntum ta'┼maluun66-8
TRANSLATION
66:8 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu tuubuu ilal-laahi tawbatan naSuuHaa* 'Asaa rab-bukum ay yukaf-fira 'Ankum say-yiaatikum wa yudkhilakum jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru yawma laa yukhzil-laahun nabiy-ya wal-ladhiyna aamanuu ma'Ah* nuuruhum yas'AA bayna aydiyhim wa biaymaanihim yaquuluuna rab-banaa atmim lanaa nuuranaa wagfir lanaa* in-naka 'Alaa kul-li shay'in qadiyr66-9
TRANSLATION
66:9 yaa ay-yuhan nabiy-yu jaahidil kuf-faara wal munaafiqiyna wagluZ 'Alayhim* wa ma'waahum jahan-nam* wa bi'sal maSiyr66-10
TRANSLATION
66:10 Darabal-laahu mathalal lil-ladhiyna kafarumra-ata nuuHiw wamra-ata luuT* kaanataa taHta 'Abdayni min 'Ibaadinaa SaaliHayni fa khaanataahumaa falam yugniyaa 'Anhumaa minal-laahi shay'aw wa qiyladkhulan naara ma'Ad daakhiliyn66-11
TRANSLATION
66:11 wa Darabal-laahu mathalal lil-ladhiyna aamanumra-ata fir'Awn* idh qaalat rab-bibni liy 'Indaka baytan fiyl jan-nati wa naj-jiniy min fir'Awna wa 'Amalihii wa naj-jiniy minal qawmiZ Zaalimiyn66-12
TRANSLATION
66:12 wa maryamabnata 'Imraanal-latiy aHSanat farjahaa fa nafakhnaa fiyhi mir ruuHinaa wa Sad-daqat bi kalimaati rab-bihaa wa kutubihii wa kaanat minal qaanitiyn
(PrayerWare)