upgoback

Qalam Surah (68) verses 1-52

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
68-1
TRANSLATION
68:1 nuun* wal qalami wa maa yasTuruun68-2
TRANSLATION
68:2 maa anta bi ni'┼mati rab-bika bi majnuun68-3
TRANSLATION
68:3 wa in-na laka la ajran gayra mamnuun68-4
TRANSLATION
68:4 wa in-naka la 'Alaa khuluqin 'AZiym68-5
TRANSLATION
68:5 fa sa tubSiru wa yubSiruun68-6
TRANSLATION
68:6 biay-yikumul maftuun68-7
TRANSLATION
68:7 in-na rab-baka huwa a'┼lamu biman Dal-la 'An sabiylihii wa huwa a'┼lamu bil muhtadiyn68-8
TRANSLATION
68:8 fa laa tuTi'Il mukadh-dhibiyn68-9
TRANSLATION
68:9 wad-duu law tud'hinu fa yud'hinuun68-10
TRANSLATION
68:10 wa laa tuTi'┼ kul-la Hal-laafim mahiyn68-11
TRANSLATION
68:11 ham-maazim mash-shaaim bi namiym68-12
TRANSLATION
68:12 man-naa'Il lil khayri mu'┼tadin athiym68-13
TRANSLATION
68:13 'Utul-lim ba'┼da dhaalika zaniym68-14
TRANSLATION
68:14 an kaana dhaa maaliw wa baniyn68-15
TRANSLATION
68:15 idhaa tutlaa 'Alayhi aayaatunaa qaala asaaTiyrul aw-waliyn68-16
TRANSLATION
68:16 sa nasimuhuu 'Alal khurTuum68-17
TRANSLATION
68:17 in-naa balawnaahum kamaa balawnaa aSHaabal jan-nah* idh aqsamuu la yaSrimun-nahaa muSbiHiyn68-18
TRANSLATION
68:18 wa laa yastathnuun68-19
TRANSLATION
68:19 fa Taafa 'Alayhaa Taaifum mir rab-bika wa hum naaimuun68-20
TRANSLATION
68:20 fa aSbaHat kaS Sariym68-21
TRANSLATION
68:21 fa tanaadaw muSbiHiyn68-22
TRANSLATION
68:22 anigduu 'Alaa Harthikum in kuntum Saarimiyn68-23
TRANSLATION
68:23 fanTalaquu wa hum yatakhaafatuun68-24
TRANSLATION
68:24 al laa yadkhulan-nahal yawma 'Alaykum miskiyn68-25
TRANSLATION
68:25 wa gadaw 'Alaa Hardin qaadiriyn68-26
TRANSLATION
68:26 falam-maa ra-awhaa qaaluu in-naa la Daal-luun68-27
TRANSLATION
68:27 bal naHnu maHruumuun68-28
TRANSLATION
68:28 qaala awsaTuhum alam aqul lakum lawlaa tusab-biHuun68-29
TRANSLATION
68:29 qaaluu subHaana rab-binaa in-naa kun-naa Zaalimiyn68-30
TRANSLATION
68:30 fa aqbala ba'┼Duhum 'Alaa ba'┼Diy yatalaawamuun68-31
TRANSLATION
68:31 qaaluu yaa waylanaa in-naa kun-naa Taagiyn68-32
TRANSLATION
68:32 'Asaa rab-bunaa ay yubdilanaa khayram minhaa in-naa ilaa rab-binaa raagibuun68-33
TRANSLATION
68:33 kadhaalikal 'Adhaab* wa la 'Adhaabul aakhirati akbar* law kaanuu ya'┼lamuun68-34
TRANSLATION
68:34 in-na lil mut-taqiyna 'Inda rab-bihim jan-naatin na'Iym68-35
TRANSLATION
68:35 a fa naj'Alul muslimiyna kal mujrimiyn68-36
TRANSLATION
68:36 maa lakum kayfa taHkumuun68-37
TRANSLATION
68:37 am lakum kitaabun fiyhi tadrusuun68-38
TRANSLATION
68:38 in-na lakum fiyhi lamaa takhay-yaruun68-39
TRANSLATION
68:39 am lakum aymaanun 'Alaynaa baaligatun ilaa yawmil qiyaamati in-na lakum lamaa taHkumuun68-40
TRANSLATION
68:40 sal hum ay-yuhum bidhaalika za'Iym68-41
TRANSLATION
68:41 am lahum shurakaa'u fal ya'tuu bi shurakaaihim in kaanuu Saadiqiyn68-42
TRANSLATION
68:42 yawma yukshafu 'An saaqiw wa yud'Awna ilas sujuudi fa laa yastaTiy'UUn68-43
TRANSLATION
68:43 khaashi'Atan abSaaruhum tarhaquhum dhil-lah* wa qad kaanuu yud'Awna ilas sujuudi wa hum saalimuun68-44
TRANSLATION
68:44 fa dharniy wa may yukadh-dhibu bi haadhal Hadiyth* sanastadrijuhum min Haythu laa ya'┼lamuun68-45
TRANSLATION
68:45 wa umliy lahum* in-na kaydiy matiyn68-46
TRANSLATION
68:46 am tas'aluhum ajran fahum mim magramim muthqaluun68-47
TRANSLATION
68:47 am 'Indahumul gaybu fahum yaktubuun68-48
TRANSLATION
68:48 faSbir li Hukmi rab-bika wa laa takun ka SaaHibil Huut* idh naadaa wa huwa makZuum68-49
TRANSLATION
68:49 lawlaa an tadaarakahuu ni'┼matum mir rab-bihii la nubidha bil 'Araai wahuwa madhmuum68-50
TRANSLATION
68:50 fajtabaahu rab-buhuu fa ja'Alahuu minaS SaaliHiyn68-51
TRANSLATION
68:51 wa iy yakaadul-ladhiyna kafaruu la yuzliquunaka bi abSaarihim lam-maa sami'Udh dhikra wa yaquuluuna in-nahuu la majnuun68-52
TRANSLATION
68:52 wa maa huwa il-laa dhikrul lil 'AAlamiyn
(PrayerWare)