HOME

Tecvitli Yâsin Suresi


ANAHTAR

Altι çizgili ve uzatmalι ve kιrmιzι renkli harfler 4-7 elif miktarι uzatιlarak okunur.

Türkçe küçük ve büyük harfler ayrι ayrι Arapça harflari gösterirler.

z = zel

h = dal'den önce gelen hιriltιlι "h" harfi

s = peltek s

K = Kaf

k= kef

'A = üstünlü Ayn

Ċ = cezmli Ayn

'I = esreli Ayn

'U = ötreli Ayn

H = cimden sonra gelen Ha harfi

h = yumuşak h harfi

S = Sad

s = sin

D = dat

d = dal

T = Tι

t = te

Z = Zι

z = zeBütün sureyi Okutmak için tιkla


36:1

36-1 yâsîn
MEAL


36:2

36-2 vel Kur'ânil Hakiym
MEAL


36:3

36-3 inneke le minel mürseliyn
MEAL


36:4

36-4 'Alâ SιrâTιm müsteKιym
MEAL


36:5

36-5 tenziylel 'Aziyzir raHιym
MEAL


36:6

36-6 li tünzira Kavmem mâ ünzira âbâühüm fehüm gâfilûn
MEAL


36:7

36-7 leKad HaKKal Kavlü 'Alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn
MEAL


36:8

36-8 innâ ce'Alnâ fiy a'ĊnâKιhim aglâlen fe hiye ilel ezKâni fehüm muKmeHûn
MEAL


36:9

36-9 ve ce'Alnâ mim beyni eydiyhim seddev ve min halfihim sedden fe agşeynâhüm fehüm lâ yübSιrûn
MEAL


36:10

36-10 ve sevâün 'Aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn
MEAL


36:11

36-11 innemâ tünziru menittebe'Az zikra ve haşiyer raHmâne bil gayb* fe beşşirhü bi magfirativ ve ecrin keriym
MEAL


36:12

36-12 innâ naHnü nuHyiyl mevtâ ve nektübü mâ Kaddemû ve âsârahüm* ve külle şey'in aHSaynâhü fiy imâmim mübiyn
MEAL


36:13

36-13 vaDrib lehüm meselen aSHâbel Karyeh* iz câehel mürselûn
MEAL


36:14

36-14 iz erselnâ ileyhimüsneyni fe kezzebûhümâ fe 'Azzeznâ bi sâlisin fe Kâlû innâ ileyküm mürselûn
MEAL


36:15

36-15 Kâlû mâ entüm illâ beşerum mislünâ ve mâ enzeler raHmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn
MEAL


36:16

36-16 Kâlû rabbünâ ya'Ċlemü innâ ileyküm le mürselûn
MEAL


36:17

36-17 ve mâ 'Aleynâ illel belâgul mübiyn
MEAL


36:18

36-18 Kâlû innâ teTayyarnâ biküm* leil lem tentehû le nercümenneküm ve le yemessenneküm minnâ 'Azâbün eliym
MEAL


36:19

36-19 Kâlû Tâiruküm me'Aküm* ein zükkirtüm* bel entüm Kavmüm müsrifûn
MEAL


36:20

36-20 ve câe min aKSal mediyneti racülüy yes'Â Kâle yâ Kavmittebi'Ûl mürseliyn
MEAL


36:21

36-21 ittebi'Û mel lâ yes'elüküm ecrav ve hüm mühtedûn
MEAL


36:22

36-22 ve mâ liye lâ a'Ċbüdülleziy feTaraniy ve ileyhi türce'Ûn
MEAL


36:23

36-23 e ettehιzü min dûnihî âliheten iy yüridnir raHmânü bi Durril lâ tugni 'Anniy şefâ'Atühüm şey'ev ve lâ yünKιzûn
MEAL


36:24

36-24 inniy izel le fiy Dalâlim mübiyn
MEAL


36:25

36-25 inniy âmentü bi rabbiküm fesme'Ûn
MEAL36:26

36-26 Kιyledhulil cenneh* Kâle yâ leyte Kavmiy ya'Ċlemûne
MEAL


36:27

36-27 bimâ gafera liy rabbiy ve ce'Aleniy minel mükramiyn
MEAL


36:28

36-28 ve mâ enzelnâ 'Alâ Kavmihî mim ba'Ċdihî min cündim mines semâi ve mâ künnâ münziliyn
MEAL


36:29

36-29 in kânet illâ SayHatev vâHιdeten fe izâ hüm hâmidûn
MEAL


36:30

36-30 yâ Hasraten 'Alel 'Ibâd* mâ ye'tiyhim mir rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn
MEAL


36:31

36-31 elem yerav kem ehleknâ Kablehüm minel Kurûni ennehüm ileyhim lâ yerci'Ûn
MEAL


36:32

36-32 ve in küllül lemmâ cemiy'Ul ledeynâ muHDarûn
MEAL


36:33

36-33 ve âyetül lehümül arDul meytetü aHyeynâhâ ve ahracnâ minhâ Habben feminhü ye'külûn
MEAL


36:34

36-34 ve ce'Alnâ fiyhâ cennâtim min nahιyliv ve a'Ċnâbiv ve feccernâ fiyhâ minel 'Uyûn
MEAL


36:35

36-35 li ye'külû min semerihî ve mâ 'Amilethü eydiyhim efelâ yeşkürûn
MEAL


36:36

36-36 sübHânelleziy haleKal ezvâce küllehâ mimmâ tümbitül arDu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'Ċlemûn
MEAL


36:37

36-37 ve âyetül lehümül leylü neslehu minhün nehâra fe izâ hüm muZlimûne
MEAL


36:38

36-38 veş şemsü tecriy li müsteKarril lehâ* zâlike taKdiyrul 'Aziyzil 'Aliym
MEAL


36:39

36-39 vel Kamera Kaddernâhü menâzile Hattâ 'Âde kel 'Urcûnil Kadiym
MEAL


36:40

36-40 leşşemsü yembegιy lehâ en tüdrikel Kamera ve lel leylü sâbiKun nehâr* ve küllün fiy felekiy yesbeHûn
MEAL


36:41

36-41 ve âyetül lehüm ennâ Hamelnâ zürriyyetehüm fiyl fülkil meşHûn
MEAL


36:42

36-42 ve halaKnâ lehüm mim mislihî mâ yerkebûn
MEAL


36:43

36-43 ve in neşe' nugrιKhüm felâ Sariyha lehüm ve lâ hüm yünKazûn
MEAL


36:44

36-44 illâ raHmetem minnâ ve metâ'An ilâ Hιyn
MEAL


36:45

36-45 ve izâ Kιyle lehümütteKû mâ beyne eydiyküm ve mâ halfeküm le'Alleküm türHamûn
MEAL


36:46

36-46 ve mâ te'tiyhim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânû 'Anhâ mu'ĊriDιyn
MEAL


36:47

36-47 ve izâ Kιyle lehüm enfiKû mimmâ razaKakümüllâhü Kâlelleziyne keferû lilleziyne âmenû e nuT'Imü mel lev yeşâüllâhü eT'Amehû in entüm illâ fiy Dalâlim mübiyn
MEAL


36:48

36-48 ve yeKûlûne metâ hâzel va'Ċdü in küntüm SâdiKιyn
MEAL


36:49

36-49 mâ yenZurûne illâ SayHatev vâHιdeten te'huzühüm ve hüm yehιSSιmûn
MEAL


36:50

36-50 felâ yesteTιy'Ûne tevSιyetev ve lâ ilâ ehlihim yerci'Ûn
MEAL


36:51

36-51 ve nüfiha fiyS Sûri fe izâ hüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
MEAL


36:52

36-52 Kâlû yâ veylenâ mem be'Asenâ mim merKadinâ* hâzâ mâ ve'Ader raHmânü ve SadeKal mürselûn
MEAL


36:53

36-53 in kânet illâ SayHatev vâHιdeten feizâ hüm cemiy'Ul ledeynâ muHDarûn
MEAL


36:54

36-54 fel yevme lâ tuZlemü nefsün şey'ev ve lâ tüczevne illâ mâ küntüm ta'Ċmelûn
MEAL


36:55

36-55 inne aSHâbel cennetil yevme fiy şügulin fâkihûn
MEAL


36:56

36-56 hüm ve ezvâcühüm fiy Zιlâlin 'Alel erâiki müttekiûn
MEAL


36:57

36-57 lehüm fiyhâ fâkihetüv ve lehüm mâ yedde'Ûn
MEAL


36:58

36-58 selâmün Kavlem mir rabbir raHιym
MEAL


36:59

36-59 vemtâzûl yevme eyyühel mücrimûn
MEAL


36:60

36-60 elem a'Ċhed ileyküm yâ benîy âdeme el lâ ta'Ċbüdûş şeyTân* innehû leküm 'Adüvvüm mübiyn
MEAL


36:61

36-61 ve eni'Ċbüdûniy* hâzâ SιrâTum müsteKιym
MEAL


36:62

36-62 ve leKad eDalle minküm cibillen kesiyrâ* efelem tekûnû ta'ĊKιlûn
MEAL


36:63

36-63 hâzihî cehennemülletiy küntüm tû'Adûn
MEAL


36:64

36-64 ιSlevhelyevme bimâ küntüm tekfürûn
MEAL


36:65

36-65 el yevme nahtimü 'Alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
MEAL


36:66

36-66 velev neşâü leTamesnâ 'Alâ a'Ċyünihim festebeKuS SιrâTa fe ennâ yübSιrûn
MEAL


36:67

36-67 velev neşâü le mesahnâhüm 'Alâ mekânetihim femesteTâ'Û muDιyyev ve lâ yerci'Ûn
MEAL


36:68

36-68 ve men nü'Ammirhü nünekkishü fiyl halK* efelâ ya'ĊKιlûn
MEAL


36:69

36-69 ve mâ 'Allemnâhüş şι'Ċra ve mâ yembegîy leh* in hüve illâ zikruv ve Kur'ânüm mübiyn
MEAL


36:70

36-70 li yünzira men kâne Hayyev ve yeHιKKal Kavlü 'Alel kâfiriyn
MEAL


36:71

36-71 evelem yerav ennâ halaKnâ lehüm mimmâ 'Amilet eydiynâ en'Âmen fehüm lehâ mâlikûn
MEAL


36:72

36-72 ve zellelnâhâ lehüm fe minhâ rakûbühüm ve minhâ ye'külûn
MEAL


36:73

36-73 ve lehüm fiyhâ menâfi'U ve meşârib* efelâ yeşkürûn
MEAL


36:74

36-74 vettehazû min dûnillâhi âlihetel le'Allehüm yünSarûn
MEAL


36:75

36-75 lâ yesteTιy'Ûne naSrahüm ve hüm lehüm cündüm muHDarûn
MEAL


36:76

36-76 felâ yaHzünke Kavlühüm* innâ na'Ċlemü mâ yüsirrûne ve mâ yu'Ċlinûn
MEAL


36:77

36-77 evelem yeral insânü ennâ halaKnâhü min nuTfetin fe izâ hüve haSιymüm mübiyn
MEAL


36:78

36-78 ve Darabe lenâ meselev ve nesiye halKah* Kâle mey yuHyiyl 'IZâme ve hiye ramiym
MEAL


36:79

36-79 Kul yuHyiyhellezî enşeehâ evvele merrah* ve hüve bi külli halKιn 'Aliym
MEAL


36:80

36-80 elleziy ce'Ale leküm mineş şeceril ahDari nâran fe izâ entüm minhü tûKιdûn
MEAL


36:81

36-81 eveleyselleziy haleKas semâvâti vel arDa bi Kâdirin 'Alâ ey yahlüKa mislehüm* belâ ve hüvel hallâKul'Aliym
MEAL


36:82

36-82 innemâ emruhû izâ erâde şey'en ey yeKûle lehü kün fe yekûn
MEAL


36:83

36-83 fe sübHânelleziy bi yedihî melekûtü külli şey'iv ve ileyhi türce'Ûn
MEALPosta: