upgoback

Sajda Surah (32) verses 1-30

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
32-1
TRANSLATION
32:1 alif laam miym32-2
TRANSLATION
32:2 tanziylul kitaabi laa rayba fiyhi mir rab-bil ‘AAlamiyn32-3
TRANSLATION
32:3 am yaquuluunaftaraah* bal huwal Haqqu mir rab-bika li tundhira qawmam maa ataahum min nadhiyrim min qablika la’Al-lahum yahtaduun32-4
TRANSLATION
32:4 al-laahul-ladhiy khalaqas samaawaati wal arDa wa maa baynahumaa fiy sit-tati ay-yaamin thum-mastawaa ‘Alal ‘Arsh* maa lakum min duunihii miw waliy-yiw wa laa shafiy’In* afalaa tatadhak-karuun32-5
TRANSLATION
32:5 yudab-birul amra minas samaai ilal arDi thum-ma ya’Åruju ilayhi fiy yawmin kaana miqdaaruhuu alfa sanatim mim-maa ta’Ud-duun32-6
TRANSLATION
32:6 dhaalika ‘AAlimul gaybi wash shahaadatil ‘Aziyzur raHiym32-7
TRANSLATION
32:7 al-ladhiy aHsana kul-la shay’in khalaqah* wa bada’a khalqal insaani min Tiyn32-8
TRANSLATION
32:8 thum-ma ja’Ala naslahuu min sulaalatim mim maaim mahiyn32-9
TRANSLATION
32:9 thum-ma saw-waahu wa nafakha fiyhi mir ruuHihii wa ja’Ala lakumus sam’A wal abSaara wal af’idah* qaliylam maa tashkuruun32-10
TRANSLATION
32:10 wa qaaluu a idhaa Dalalnaa fiyl arDi a in-naa lafiy khalqin jadiyd* balhum bi liqaai rab-bihim kaafiruun32-11
TRANSLATION
32:11 qul yatawaf-faakum malakul mawtil-ladhiy wuk-kila bikum thum-ma ilaa rab-bikum turja’UUn32-12
TRANSLATION
32:12 wa law taraa idhil mujrimuuna naakisuu ru-uusihim ‘Inda rab-bihim* rab-banaa abSarnaa wa sami’Ånaa farji’Ånaa na’Åmal SaaliHan in-naa muuqinuun32-13
TRANSLATION
32:13 wa law shi’naa la aataynaa kul-la nafsin hudaahaa walaakin Haqqal qawlu min-niy la amla-an-na jahan-nama minal jin-nati wan naasi ajma’Iyn32-14
TRANSLATION
32:14 fa dhuuquu bimaa nasiytum liqaa-a yawmikum haadhaa* in-naa nasiynaakum wa dhuuquu ‘Adhaabal khuldi bimaa kuntum ta’Åmaluun32-15
TRANSLATION
32:15 in-namaa yu’minu bi aayaatinal-ladhiyna idhaa dhuk-kiruu bihaa khar-ruu suj-jadaw wa sab-baHuu bi Hamdi rab-bihim wa hum laa yastakbiruun

fifteenth verse is sajda verse. Please see the NOTE at the end of the file.32-16
TRANSLATION
32:16 tatajaafaa junuubuhum ‘Anil maDaaji’I yad’UUna rab-bahum khawfaw wa Tama’Aw wa mim-maa razaqnaahum yunfiquun32-17
TRANSLATION
32:17 fa laa ta’Ålamu nafsum maa ukhfiya lahum min qur-rati a’Åyun* jazaa-am bimaa kaanuu ya’Åmaluun32-18
TRANSLATION
32:18 a fa man kaana mu’minan ka man kaana faasiqaa* laa yastawuun32-19
TRANSLATION
32:19 am-mal-ladhiyna aamanuu wa ‘AmiluS SaaliHaati fa lahum jan-naatul ma’waa nuzulam bimaa kaanuu ya’Åmaluun32-20
TRANSLATION
32:20 wa am-mal-ladhiyna fasaquu fa ma’waahumun naar* kul-lamaa araaduu ay yakhrujuu minhaa u’Iyduu fiyhaa wa qiyla lahum dhuuquu ‘Adhaaban naaril-ladhiy kuntum bihii tukadh-dhibuun32-21
TRANSLATION
32:21 wa la nudhiyqan-nahum minal ‘Adhaabil adnaa duunal ‘Adhaabil akbari la’Al-lahum yarji’UUn32-22
TRANSLATION
32:22 wa man aZlamu mim-man dhuk-kira bi aayaati rab-bihii thum-ma a’ÅraDa ‘Anhaa* in-naa minal mujrimiyna muntaqimuun32-23
TRANSLATION
32:23 wa laqad aataynaa muusal kitaaba fa laa takun fiy miryatim mil liqaaih* wa ja’Alnaahu hudal li baniy israaiyl32-24
TRANSLATION
32:24 wa ja’Alnaa minhum aim-matay yahduuna bi amrinaa lam-maa Sabaruu* wa kaanuu biaayaatinaa yuuqinuun32-25
TRANSLATION
32:25 in-na rab-baka huwa yafSilu baynahum yawmal qiyaamati fiymaa kaanuu fiyhi yakhtalifuun32-26
TRANSLATION
32:26 a walam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim minal quruuni yamshuuna fiy masaakinihim* in-na fiy dhaalika la aayaat* a fa laa yasma’UUn32-27
TRANSLATION
32:27 a walam yaraw an-naa nasuuqul maa-a ilal arDil juruzi fa nukhriju bihii zar’An ta’kulu minhu an’AAmuhum wa anfusuhum* a fa laa yubSiruun32-28
TRANSLATION
32:28 wa yaquuluuna mataa haadhal fatHu in kuntum Saadiqiyn32-29
TRANSLATION
32:29 qul yawmal fatHi laa yanfa’Ul-ladhiyna kafaruu iymaanuhum wa laa hum yunZaruun32-30
TRANSLATION
32:30 fa a’ÅriD ‘Anhum wantaZir in-nahum muntaZiruun***PLEASE NOTE 15th AYAH IS SAJDA AYAH***

HOW TO MAKE TILAWAT SAJDA

NOTE: If you read or recite any of the sajda ayah loudly or upon listening any of the sajda ayah from a live broadcast from the radio or the like you must make a sajda (prostration). Alternately, upon listening from a Muslim reading the sajda ayah loudly, you MUST make a sajda. Listening from a tape or from these real audio files do not require sajda. To perform sajda, you stand up and make intention from your heart to make tilawat sajda then go to sajda and before you put your head to the ground say "Allahu akbar" then during the sajda you say three times "Subhana rabbiyel a'Åla" then while you are raising your head say again "Allahu akbar." and stand up. That's it. May Allah bless you for doing so.


NOTE

If you see any error or any other comments please send me mail

Courtesy of:

(PrayerWare)