upgoback

Sad Surah (38) verses 1-88

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
38-1
TRANSLATION
38:1 Saad* wal qur'aani dhidh dhikr38-2
TRANSLATION
38:2 balil-ladhiyna kafaruu fiy 'Izzatiw wa shiqaaq38-3
TRANSLATION
38:3 kam ahlaknaa min qablihim min qarnin fa naadaw walaata Hiyna manaaS38-4
TRANSLATION
38:4 wa 'Ajibuu an jaa-ahum mundhirum minhum* wa qaalal kaafiruuna haadhaa saaHirun kadh-dhaab38-5
TRANSLATION
38:5 a ja'Alal aalihata ilaahaw waaHidaa* in-na haadhaa la shay'un 'Ujaab38-6
TRANSLATION
38:6 wanTalaqal malau minhum animshuu waSbiruu 'Alaa aalihatikum* in-na haadhaa la shay'uy yuraad38-7
TRANSLATION
38:7 maa sami'┼naa bihaadhaa fiyl mil-latil aakhirah* in haadhaa il-lakhtilaaq38-8
TRANSLATION
38:8 a unzila Alayhidh dhikru mim bayninaa* balhum fiy shak-kim min dhikriy* bal lam-maa yadhuuquu 'Adhaab38-9
TRANSLATION
38:9 am 'Indahum khazaainu raHmati rab-bikal 'Aziyzil wah-haab38-10
TRANSLATION
38:10 am lahum mulkus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa* falyartaquu fiyl asbaab38-11
TRANSLATION
38:11 jundum maa hunaalika mahzuumum minal aHzaab38-12
TRANSLATION
38:12 kadh-dhabat qablahum qawmu nuuHiw wa 'AAduw wa fir'Awnu dhul awtaad38-13
TRANSLATION
38:13 wa thamuudu wa qawmu luuTiw wa aSHaabul aykah* ulaaikal aHzaab38-14
TRANSLATION
38:14 in kul-lun il-laa kadh-dhabar rusula fa Haq-qa 'Iqaab38-15
TRANSLATION
38:15 wa maa yanZuru haaulaai il-laa SayHataw waaHidatam maa lahaa min fawaaq38-16
TRANSLATION
38:16 wa qaaluu rab-banaa 'Aj-jil lanaa qiT-Tanaa qabla yawmil Hisaab38-17
TRANSLATION
38:17 iSbir 'Alaa maa yaquuluuna wadhkur 'Abdanaa daawuuda dhal ayd* in-nahuu aw-waab38-18
TRANSLATION
38:18 in-naa sakh-kharnal jibaala ma'Ahuu yusab-biHna bil 'Ashiy-yi wal ishraaq38-19
TRANSLATION
38:19 waT-Tayra maHshuurah* kul-lul lahuu aw-waab38-20
TRANSLATION
38:20 wa shadadnaa mulkahuu wa aataynaahul Hikmata wa faSlal khiTaab38-21
TRANSLATION
38:21 wa hal ataaka nabaul khaSm* idh tasaw-warul miHraab38-22
TRANSLATION
38:22 idh dakhaluu 'Alaa daawuuda fa fazi'A minhum qaaluu laa takhaf* khaSmaani bagaa ba'┼Dunaa 'Alaa ba'┼Din faHkum baynanaa bil Haq-qi wa laa tushTiT wahdinaa ilaa sawaaiS SiraaT38-23
TRANSLATION
38:23 in-na haadhaa akhiy lahuu tis'Uw wa tis'UUna na'┼jataw wa liya na'┼jatuw waaHidatun faqaala akfilniyhaa wa 'Azzaniy fiyl khiTaab38-24
TRANSLATION
38:24 qaala laqad Zalamaka bi suaali na'┼jatika ilaa ni'AAjih* wa in-na kathiyram minal khulaTaai la yabgiy ba'┼Duhum 'Alaa ba'┼Din il-lal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati wa qaliylum maa hum* wa Zan-na daawuudu an-namaa fatan-naahu fastagfara rab-bahuu wa khar-ra raaki'Aw wa anaab

*** 24th verse is sajda verse. Please see the NOTE at the end. ***38-25
TRANSLATION
38:25 fa gafarnaa lahuu dhaalik* wa in-na lahuu 'Indanaa la zulfaa wa Husna ma-aab38-26
TRANSLATION
38:26 yaa daawuudu in-naa ja'Alnaaka khaliyfatan fiyl arDi faHkum baynan naasi bil Haq-qi wa laa tat-tabi'Il hawaa fa yuDil-laka 'An sabiylil-laah* in-nal-ladhiyna yaDil-luuna 'An sabiylil-laahi lahum 'Adhaabun shadiydum bimaa nasuu yawmal Hisaab38-27
TRANSLATION
38:27 wa maa khalaqnas samaa-a wal arDa wa maa baynahumaa baaTilaa* dhaalika Zan-nul-ladhiyna kafaruu* fa waylul lil-ladhiyna kafaruu minan naar38-28
TRANSLATION
38:28 am naj'Alul-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati kal mufsidiyna fiyl arDi am naj'Alul mut-taqiyna kal fuj-jaar38-29
TRANSLATION
38:29 kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakul li yad-dab-baruu aayaatihii wa li yatadhak-kara ulul albaab38-30
TRANSLATION
38:30 wa wahabnaa li daawuuda sulaymaan* ni'┼mal 'Abd* in-nahuu aw-waab38-31
TRANSLATION
38:31 idh 'UriDa 'Alayhi bil 'Ashiy-yiS Saafinaatul jiyaad38-32
TRANSLATION
38:32 fa qaala in-niy aHbabtu Hub-bal khayri 'An dhikri rab-biy* Hat-taa tawaarat bil Hijaab38-33
TRANSLATION
38:33 rud-duuhaa 'Alayy* fa Tafiqa masHam bis suuqi wal a'┼naaq38-34
TRANSLATION
38:34 wa laqad fatan-naa sulaymaana wa alqaynaa 'Alaa kursiy-yihii jasadan thum-ma anaab38-35
TRANSLATION
38:35 qaala rab-bigfir liy wa hab liy mulkal laa yambagiy li aHadim mim ba'┼diy* in-naka antal wah-haab38-36
TRANSLATION
38:36 fa sakh-kharnaa lahur riyHa tajriy bi amrihii rukhaa-an Haythu aSaab38-37
TRANSLATION
38:37 wash shayaaTiyna kul-la ban-naaiw wa gaw-waaS38-38
TRANSLATION
38:38 wa aakhariyna muqar-raniyna fiyl aSfaad38-39
TRANSLATION
38:39 haadhaa 'ATaaunaa famnun aw amsik bi gayri Hisaab38-40
TRANSLATION
38:40 wa in-na lahuu 'Indanaa la zulfaa wa Husna ma-aab38-41
TRANSLATION
38:41 wadhkur 'Abdanaa ay-yuub* idh naadaa rab-bahuu an-niy mas-saniyash shayTaanu bi nuSbiw wa 'Adhaab38-42
TRANSLATION
38:42 urkuD bi rijlik* haadhaa mugtasalum baariduw wa sharaab38-43
TRANSLATION
38:43 wa wahabnaa lahuu ahlahuu wa mithlahum ma'Ahum raHmatam min-naa wa dhikraa li ulil albaab38-44
TRANSLATION
38:44 wa khudh biyadika Digthan faDrib bihii wa laa taHnath* in-naa wajadnaahu Saabiraa* ni'┼mal 'Abd* in-nahuu aw-waab38-45
TRANSLATION
38:45 wadhkur 'Ibaadanaa ibraahiyma wa isHaaqa wa ya'┼quuba ulil aydiy wal abSaar38-46
TRANSLATION
38:46 in-naa akhlaSnaahum bi khaaliSatin dhikrad daar38-47
TRANSLATION
38:47 wa in-nahum 'Indanaa la minal muSTafaynal akhyaar38-48
TRANSLATION
38:48 wadhkur ismaa'Iyla wal yasa'A wa dhalkifl* wa kul-lum minal akhyaar38-49
TRANSLATION
38:49 haadhaa dhikr* wa in-na lil mut-taqiyna la Husna ma-aab38-50
TRANSLATION
38:50 jan-naati 'Adnim mufat-taHatal lahumul abwaab38-51
TRANSLATION
38:51 mut-taki'iyna fiyhaa yad'UUna fiyhaa bi faakihatin kathiyratiw wa sharaab38-52
TRANSLATION
38:52 wa 'Indahum qaaSiraatuT Tarfi atraab38-53
TRANSLATION
38:53 haadhaa maa tuu'Aduuna li yawmil Hisaab38-54
TRANSLATION
38:54 in-na haadhaa la rizqunaa maa lahuu min nafaad38-55
TRANSLATION
38:55 haadhaa* wa in-na liT Taagiyna la shar-ra ma-aab38-56
TRANSLATION
38:56 jahan-nam* yaSlawnahaa* fa bi'sal mihaad38-57
TRANSLATION
38:57 haadhaa fal yadhuuquuhu Hamiymuw wa gas-saaq38-58
TRANSLATION
38:58 wa aakharu min shaklihii azwaaj38-59
TRANSLATION
38:59 haadhaa fawjum muqtaHimum ma'Akum* laa marHabam bihim* in-nahum Saalun naar38-60
TRANSLATION
38:60 qaaluu bal antum laa marHabam bikum* antum qad-damtumuuhu lanaa* fa bi'sal qaraar38-61
TRANSLATION
38:61 qaaluu rab-banaa man qad-dama lanaa haadhaa fazid'hu 'Adhaaban Di'┼fan fin naar38-62
TRANSLATION
38:62 wa qaaluu maa lanaa laa naraa rijaalan kun-naa na'Ud-duhum minal ashraar38-63
TRANSLATION
38:63 at-takhadhnaahum sikhriy-yan am zaagat 'Anhumul abSaar38-64
TRANSLATION
38:64 in-na dhaalika la Haq-qun takhaaSumu ahlin naar38-65
TRANSLATION
38:65 qul in-namaa ana mundhir* wa maa min ilaahin il-lal-laahul waaHidul qah-haar38-66
TRANSLATION
38:66 rab-bus samaawaati wal arDi wa maa baynahumal 'Aziyzul gaf-faar38-67
TRANSLATION
38:67 qul huwa nabaun 'AZiym38-68
TRANSLATION
38:68 antum 'Anhu mu'┼riDuun38-69
TRANSLATION
38:69 maa kaana liya min 'Ilmim bil malail a'┼laa idh yakhtaSimuun38-70
TRANSLATION
38:70 iy yuuHaa ilay-ya il-laa an-namaa ana nadhiyrum mubiyn38-71
TRANSLATION
38:71 idh qaala rab-buka lil malaaikati in-niy khaaliqum basharam min Tiyn38-72
TRANSLATION
38:72 fa idhaa saw-waytuhuu wa nafakhtu fiyhi mir ruuHiy faqa'UU lahuu saajidiyn38-73
TRANSLATION
38:73 fa sajadal malaaikatu kul-luhum ajma'UUn38-74
TRANSLATION
38:74 il-laa ibliys* istakbara wa kaana minal kaafiriyn38-75
TRANSLATION
38:75 qaala yaa ibliysu maa mana'Aka an tasjuda limaa khalaqtu bi yadayy* astakbarta am kunta minal 'AAliyn38-76
TRANSLATION
38:76 qaala ana khayrum minhu* khalaqtaniy min naariw wa khalaqtahuu min Tiyn38-77
TRANSLATION
38:77 qaala fakhruj minhaa fain-naka rajiym38-78
TRANSLATION
38:78 wa in-na 'Alayka la'┼natiy ilaa yawmid diyn38-79
TRANSLATION
38:79 qaala rab-bi fa anZirniy ilaa yawmi yub'Athuun38-80
TRANSLATION
38:81 qaala fain-naka minal munZariyn38-81
TRANSLATION
38:81 ilaa yawmil waqtil ma'┼luum38-82
TRANSLATION
38:82 qaala fa bi 'Izzatika la ugwiyan-nahum ajma'Iyn38-83
TRANSLATION
38:83 il-laa 'Ibaadaka minhumul mukhlaSiyn38-84
TRANSLATION
38:84 qaala fal Haq-qu wal Haq-qa aquul38-85
TRANSLATION
38:85 la amla-an-na jahan-nama minka wa mim-man tabi'Aka minhum ajma'Iyn38-86
TRANSLATION
38:86 qul maa as'alukum 'Alayhi min ajriw wa maa ana minal mutakal-lifiyn38-87
TRANSLATION
38:87 in huwa il-laa dhikrul lil 'AAlamiyn38-88
TRANSLATION
38:88 wa la ta'┼lamun-na naba-ahuu ba'┼da Hiyn***PLEASE NOTE 24th AYAH IS SAJDA AYAH***

HOW TO MAKE TILAWAT SAJDA

NOTE: Upon listening any sajda ayah from a live broadcast from the radio or the like you must make a sajda (prostration).

Alternately, upon listening from a Muslim reading the sajda ayah or if you read the sajda ayah yourself loudly, you MUST make a sajda. To perform sajda, you stand up and make intention from your heart to make tilawat sajda then go to sajda and before you put your head to the ground say "Allahu akbar" then during the sajda you say three times "Subhana rabbiyel a'┼la" then while you are raising your head say again "Allahu akbar." and stand up. That's it. May Allah bless you for doing so.

Courtesy of:

(PrayerWare)