upgoback

Fath Surah (48) verses 1-29

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
48-1
TRANSLATION
48:1 in-naa fataHnaa laka fatHam mubiynaa48-2
TRANSLATION
48:2 li yagfira lakal-laahu maa taqad-dama min dhambika wa maa ta-akh-khara wa yutim-ma ni’Åmatahuu ‘Alayka wa yahdiyaka SiraaTam mustaqiymaa48-3
TRANSLATION
48:3 wa yanSurakal-laahu naSran ‘Aziyzaa48-4
TRANSLATION
48:4 huwal-ladhiy anzalas sakiynata fiy quluubil mu’miniyna li yazdaaduu iymaanam ma’A iymaanihim* wa lil-laahi junuudus samaawaati wal arD* wa kaanal-laahu ‘Aliyman Hakiymaa48-5
TRANSLATION
48:5 li yudkhilal mu’miniyna wal mu’minaati jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa wa yukaf-fira ‘Anhum say-yiaatihim* wa kaana dhaalika ‘Indal-laahi fawzan ‘AZiymaa48-6
TRANSLATION
48:6 wa yu’Adh-dhibal munaafiqiyna wal munaafiqaati wal mushrikiyna wal mushrikaatiZ Zaan-niyna bil-laahi Zan-nas saw’* ‘Alayhim daairatus saw’* wa gaDibal-laahu ‘Alayhim wa la’Anahum wa a’Ad-da lahum jahan-nam* wa saa-at maSiyraa48-7
TRANSLATION
48:7 wa lil-laahi junuudus samaawaati wal arD* wa kaanal-laahu ‘Aziyzan Hakiymaa48-8
TRANSLATION
48:8 in-naa arsalnaaka shaahidaw wa mubash-shiraw wa nadhiyraa48-9
TRANSLATION
48:9 li tu’minuu bil-laahi wa rasuulihii wa tu’Az-ziruuhu wa tuwaq-qiruuh* wa tusab-biHuuhu bukrataw wa aSiylaa48-10
TRANSLATION
48:10 in-nal-ladhiyna yubaayi’UUnaka in-namaa yubaayi’UUnal-laah* yadul-laahi fawqa aydiyhim* fa man nakatha fain-namaa yankuthu ‘Alaa nafsih* wa man awfaa bimaa ‘AAhada ‘Alayhul-laaha fa sa yu’tiyhi ajran ‘AZiymaa48-11
TRANSLATION
48:11 sa yaquulu lakal mukhal-lafuuna minal a’Åraabi shagalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa fastagfir lanaa* yaquuluuna bi alsinatihim maa laysa fiy quluubihim* qul famay yamliku lakum minal-laahi shay’an in araada bikum Dar-ran aw araada bikum naf’AA* bal kaanal-laahu bimaa ta’Åmaluuna khabiyraa48-12
TRANSLATION
48:12 bal Zanantum al lay yanqalibar rasuulu wal mu’minuuna ilaa ahliyhim abadaw wa zuy-yina dhaalika fiy quluubikum wa Zanantum Zan-nas saw’* wa kuntum qawmam buuraa48-13
TRANSLATION
48:13 wa mal lam yu’mim bil-laahi wa rasuulihii fain-naa a’Åtadnaa lil kaafiriyna sa’Iyraa48-14
TRANSLATION
48:14 wa lil-laahi mulkus samaawaati wal arD* yagfiru limay yashaau wa yu’Adh-dhibu may yashaa'* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa48-15
TRANSLATION
48:15 sa yaquulul mukhal-lafuuna idhan Talaqtum ilaa magaanima li ta’khudhuuhaa dharuunaa nat-tabi’Åkum* yuriyduuna ay yubad-diluu kalaamal-laah* qul lan tat-tabi’UUnaa kadhaalikum qaalal-laahu min qabl* fa sa yaquuluuna bal taHsuduunanaa* bal kaanuu laa yafqahuuna il-laa qaliylaa48-16
TRANSLATION
48:16 qul lil mukhal-lafiyna minal a’Åraabi sa tud’Awna ilaa qawmin uliy ba’sin shadiydin tuqaatiluunahum aw yuslimuun* fain tuTiy’UU yu’tikumul-laahu ajran Hasanaa* wa in tatawal-law kamaa tawal-laytum min qablu yu’Adh-dhibkum ‘Adhaaban aliymaa48-17
TRANSLATION
48:17 laysa ‘Alal a’Åmaa Harajuw wa laa ‘Alal a’Åraji Harajuw wa laa ‘Alal mariyDi Haraj* wa may yuTi’Il-laaha wa rasuulahuu yudkhilhu jan-naatin tajriy min taHtihal anhaar* wa may yatawal-la yu’Adh-dhibhu ‘Adhaaban aliymaa48-18
TRANSLATION
48:18 laqad raDiyal-laahu ‘Anil mu’miniyna idh yubaayi’UUnaka taHtash shajarati fa ‘Alima maa fiy quluubihim fa anzalas sakiynata ‘Alayhim wa athaabahum fatHan qariybaa48-19
TRANSLATION
48:19 wa magaanima kathiyratay ya’khudhuunahaa* wa kaanal-laahu ‘Aziyzan Hakiymaa48-20
TRANSLATION
48:20 wa’Adakumul-laahu magaanima kathiyratan ta’khudhuunahaa fa ‘Aj-jala lakum haadhihii wa kaf-fa aydiyan naasi ‘Ankum* wa li takuuna aayatal lil mu’miniyna wa yahdiyakum SiraaTam mustaqiymaa48-21
TRANSLATION
48:21 wa ukhraa lam taqdiruu ‘Alayhaa qad aHaaTal-laahu bihaa* wa kaanal-laahu ‘Alaa kul-li shay’in qadiyraa48-22
TRANSLATION
48:22 wa law qaatalakumul-ladhiyna kafaruu la wal-lawul adbaara thum-ma laa yajiduuna waliy-yaw wa laa naSiyraa48-23
TRANSLATION
48:23 sun-natal-laahil-latiy qad khalat min qabl* wa lan tajida li sun-natil-laahi tabdiylaa48-24
TRANSLATION
48:24 wa huwal-ladhiy kaf-fa aydiyahum ‘Ankum wa aydiyakum ‘Anhum bi baTni mak-kata mim ba’Ådi an aZfarakum ‘Alayhim* wa kaanal-laahu bimaa ta’Åmaluuna baSiyraa48-25
TRANSLATION
48:25 humul-ladhiyna kafaruu wa Sad-duukum ‘Anil masjidil Haraami wal hadya ma’Åkuufan ay yabluga maHil-lah* wa law laa rijaalum mu’minuuna wa nisaaum mu’minaatul lam ta’Ålamuuhum an taTauuhum fa tuSiybakum minhum ma’Ar-ratum bi gayri ‘Ilm* li yudkhilal-laahu fiy raHmatihii may yashaa' * law tazay-yaluu la ‘Adh-dhabnal-ladhiyna kafaruu minhum ‘Adhaaban aliymaa48-26
TRANSLATION
48:26 idh ja’Alal-ladhiyna kafaruu fiy quluubihimul Hamiy-yata Hamiy-yatal jaahiliy-yah* fa anzalal-laahu sakiynatahuu ‘Alaa rasuulihii wa ‘Alal mu’miniyna wa alzamahum kalimatat taqwaa wa kaanuu aHaq-qa bihaa wa ahlahaa* wa kaanal-laahu bi kul-li shay’in ‘Aliymaa48-27
TRANSLATION
48:27 laqad Sadaqal-laahu rasuulahur ru’yaa bil Haqq* la tadkhulun-nal masjidal Haraama in shaa-al-laahu aaminiyna muHal-liqiyna ru-uusakum wa muqaS-Siriyna laa takhaafuun* fa ‘Alima maa lam ta’Ålamuu fa ja’Ala min duuni dhaalika fatHan qariybaa48-28
TRANSLATION
48:28 huwal-ladhiy arsala rasuulahuu bil hudaa wa diynil Haq-qi li yuZhirahuu ‘Alad diyni kul-lih* wa kafaa bil-laahi shahiydaa48-29
TRANSLATION
48:29 muHam-madur rasuulul-laah* wal-ladhiyna ma’Ahuu ashid-daau ‘Alal kuf-faari ruHamaau baynahum* taraahum ruk-ka’An suj-jaday yabtaguuna faDlam minal-laahi wa riDwaanaa* siymaahum fiy wujuuhihim min atharis sujuud* dhaalika mathaluhum fit tawraati wa mathaluhum fiyl injiyl* ka zar’In akhraja shaT’ahuu fa aazarahuu fastaglaZa fastawaa ‘Alaa suuqihii yu’Åjibuz zur-raa’A liyagiyZa bihimul kuf-faar* wa’Adal-laahul-ladhiyna aamanuu wa ‘AmiluS SaaliHaati minhum magfirataw wa ajran ‘AZiymaaCourtesy of:

(PrayerWare)