Hijr Surah (15) verses 1-99

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays15-1
TRANSLATION
15:1 alif laam raa* tilka aayaatul kitaabi wa qur'aanim mubiyn15-2
TRANSLATION
15:2 rubamaa yawad-dul-ladhiyna kafaruu law kaanuu muslimiyn15-3
TRANSLATION
15:3 dharhum ya'kuluu wa yatamat-ta'UU wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'Ålamuun15-4
TRANSLATION
15:4 wa maa ahlaknaa min qaryatin il-laa wa lahaa kitaabum ma'Åluum15-5
TRANSLATION
15:5 maa tasbiqu min um-matin ajalahaa wa maa yasta'khiruun15-6
TRANSLATION
15:6 wa qaaluu yaa ay-yuhal-ladhiy nuz-zila ‘Alayhidh dhikru in-naka la majnuun15-7
TRANSLATION
15:7 law maa ta'tiynaa bil malaaikati in kunta minaS Saadiqiyn15-8
TRANSLATION
15:8 maa nunaz-zilul malaaikata il-laa bil Haq-qi wa maa kaanuu idham munZariyn15-9
TRANSLATION
15:9 in-naa naHnu naz-zalnadh dhikra wa in-naa lahuu la HaafiZuun15-10
TRANSLATION
15:10 wa laqad arsalnaa min qablika fiy shiya'Il aw-waliyn15-11
TRANSLATION
15:11 wa maa ya'tiyhim mir rasuulin il-laa kaanuu bihii yastahziuun15-12
TRANSLATION
15:12 kadhaalika naslukuhuu fiy quluubil mujrimiyn15-13
TRANSLATION
15:13 laa yu'minuuna bihii wa qad khalat sun-natul aw-waliyn15-14
TRANSLATION
15:14 wa law fataHnaa ‘Alayhim baabam minas samaai fa Zal-luu fiyhi ya'Årujuun15-15
TRANSLATION
15:15 la qaaluu in-namaa suk-kirat abSaarunaa bal naHnu qawmum masHuuruun15-16
TRANSLATION
15:16 wa laqad ja'Alnaa fis samaai buruujaw wa zay-yan-naahaa lin naaZiriyn15-17
TRANSLATION
15:17 wa HafiZnaahaa min kul-li shayTaanir rajiym15-18
TRANSLATION
15:18 il-laa manistaraqas-sam'A fa atba'Ahuu shihaabum mubiyn15-19
TRANSLATION
15:19 wal arDa madadnaahaa wa alqaynaa fiyhaa rawaasiya wa ambatnaa fiyhaa min kul-li shay'im mawzuun15-20
TRANSLATION
15:20 wa ja'Alnaa lakum fiyhaa ma'AAyisha wa mal lastum lahuu bi raaziqiyn15-21
TRANSLATION
15:21 wa im min shay'in il-laa ‘Indanaa khazaainuhuu wa maa nunaz-ziluhuu il-laa bi qadarim ma'Åluum15-22
TRANSLATION
15:22 wa arsalnar riyaaHa lawaaqiHa fa anzalnaa minas samaai maa-an fa asqaynaakumuuhu wa maa antum lahuu bi khaaziniyn15-23
TRANSLATION
15:23 wa in-naa la naHnu nuHyiy wa numiytu wa naHnul waarithuun15-24
TRANSLATION
15:24 wa laqad ‘Alimnal mustaqdimiyna minkum wa laqad ‘Alimnal musta'khiriyn15-25
TRANSLATION
15:25 wa in-na rab-baka huwa yaHshuruhum* in-nahuu Hakiymun ‘Aliym15-26
TRANSLATION
15:26 wa laqad khalaqnal insaana min SalSaalim min Hamaim masnuun15-27
TRANSLATION
15:27 wal jaan-na khalaqnaahu min qablu min naaris samuum15-28
TRANSLATION
15:28 wa idh qaala rab-buka lil malaaikati in-niy khaaliqum basharam min SalSaalim min Hamaim masnuun15-29
TRANSLATION
15:29 fa idhaa saw-waytuhuu wa nafakhtu fiyhi mir ruuHiy faqa'UU lahuu saajidiyn15-30
TRANSLATION
15:30 fa sajadal malaaikatu kul-luhum ajma'UUn15-31
TRANSLATION
15:31 il-laa ibliysa abaa ay yakuuna ma'As saajidiyn15-32
TRANSLATION
15:32 qaala yaa ibliysu maa laka al-laa takuuna ma'As saajidiyn15-33
TRANSLATION
15:33 qaala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahuu min SalSaalim min Hamaim masnuun15-34
TRANSLATION
15:34 qaala fakhruj minhaa fain-naka rajiym15-35
TRANSLATION
15:35 wa in-na ‘Alaykal la'Ånata ilaa yawmid diyn15-36
TRANSLATION
15:36 qaala rab-bi fa anZirniy ilaa yawmi yub'Athuun15-37
TRANSLATION
15:37 qaala fain-naka minal munZariyn15-38
TRANSLATION
15:38 ilaa yawmil waqtil ma'Åluum15-39
TRANSLATION
15:39 qaala rab-bi bimaa agwaytaniy la uzay-yinan-na lahum fiyl arDi wa la ugwiyan-nahum ajma'Iyn15-40
TRANSLATION
15:40 il-laa ‘Ibaadaka minhumul mukhlaSiyn15-41
TRANSLATION
15:41 qaala haadhaa SiraaTun ‘Alay-ya mustaqiym15-42
TRANSLATION
15:42 in-na ‘Ibaadiy laysa laka ‘Alayhim sulTaanun il-laa manit-taba'Aka minal gaawiyn15-43
TRANSLATION
15:43 wa in-na jahan-nama la maw'Iduhum ajma'Iyn15-44
TRANSLATION
15:44 lahaa sab'Atu abwaabin likul-li baabim minhum juz'um maqsuum15-45
TRANSLATION
15:45 in-nal mut-taqiyna fiy jan-naatiw wa ‘Uyuun15-46
TRANSLATION
15:46 udkhuluuhaa bi salaamin aaminiyn15-47
TRANSLATION
15:47 wa naza'Ånaa maa fiy Suduurihim min gil-lin ikhwaanan ‘Alaa sururim mutaqaabiliyn15-48
TRANSLATION
15:48 laa yamas-suhum fiyhaa naSabuw wa maa hum minhaa bi mukhrajiyn15-49
TRANSLATION
15:49 nab-bi' ‘Ibaadiy an-niy anal gafuurur raHiym15-50
TRANSLATION
15:50 wa an-na ‘Adhaabiy huwal ‘Adhaabul aliym15-51
TRANSLATION
15:51 wa nab-bi'hum ‘An Dayfi ibraahiym15-52
TRANSLATION
15:52 idh dakhaluu ‘Alayhi fa qaaluu salaaman qaala in-naa minkum wajiluun15-53
TRANSLATION
15:53 qaaluu laa tawjal in-naa nubash-shiruka bi gulaamin ‘Aliym15-54
TRANSLATION
15:54 qaala a bash-shartumuuniy ‘Alaa am mas-saniyal kibaru fa bima tubash-shiruun15-55
TRANSLATION
15:55 qaaluu bash-sharnaaka bil Haq-qi falaa takum minal qaaniTiyn15-56
TRANSLATION
15:56 qaala wa may yaqnaTu mir raHmati rab-bihii il-laD Daal-luun15-57
TRANSLATION
15:57 qaala fa maa khaTbukum ay-yuhal mursaluun15-58
TRANSLATION
15:58 qaaluu in-naa ursilnaa ilaa qawmim mujrimiyn15-59
TRANSLATION
15:59 il-laa aala luuTin in-naa la munaj-juuhum ajma'Iyn15-60
TRANSLATION
15:60 il-lamra-atahuu qad-darnaa in-nahaa la minal gaabiriyn15-61
TRANSLATION
15:61 falam-maa jaa-a aala luuTinil mursaluun15-62
TRANSLATION
15:62 qaala in-nakum qawmum munkaruun15-63
TRANSLATION
15:63 qaaluu bal ji'naaka bimaa kaanuu fiyhi yamtaruun15-64
TRANSLATION
15:64 wa ataynaaka bil Haq-qi wa in-naa la Saadiquun15-65
TRANSLATION
15:65 fa asri bi ahlika bi qiT'Im minal layli wat-tabi'Å adbaarahum wa laa yaltafit minkum aHaduw wamDuu Haythu tu'maruun15-66
TRANSLATION
15:66 wa qaDaynaa ilayhi dhaalikal amra an-na daabira haaulaai maqTuu'Um muSbiHiyn15-67
TRANSLATION
15:67 wa jaa-a ahlul madiynati yastabshiruun15-68
TRANSLATION
15:68 qaala in-na haaulaai Dayfiy falaa tafDaHuun15-69
TRANSLATION
15:69 wat-taqul-laaha wa laa tukhzuun15-70
TRANSLATION
15:70 qaaluu a walam nanhaka ‘Anil ‘AAlamiyn15-71
TRANSLATION
15:71 qaala haaulaai banaatiy in kuntum faa'Iliyn15-72
TRANSLATION
15:72 la ‘Amruka in-nahum lafiy sakratihim ya'Åmahuun15-73
TRANSLATION
15:73 fa akhadhat'humuS SayHatu mushriqiyn15-74
TRANSLATION
15:74 fa ja'Alnaa ‘AAliyahaa saafilahaa wa amTarnaa ‘Alayhim Hijaaratam min sij-jiyl15-75
TRANSLATION
15:75 in-na fiy dhaalika la aayaatil lil mutawas-simiyn15-76
TRANSLATION
15:76 wa in-nahaa la bisabiylim muqiym15-77
TRANSLATION
15:77 in-na fiy dhaalika la aayatal lil mu'miniyn15-78
TRANSLATION
15:78 wa in kaana aSHaabul aykati la Zaalimiyn15-79
TRANSLATION
15:79 fantaqamnaa minhum* wa in-nahumaa la bi imaamim mubiyn15-80
TRANSLATION
15:80 wa laqad kadh-dhaba aSHaabul Hijril mursaliyn15-81
TRANSLATION
15:81 wa aataynaahum aayaatinaa fa kaanuu ‘Anhaa mu'ÅriDiyn15-82
TRANSLATION
15:82 wa kaanuu yanHituuna minal jibaali buyuutan aaminiyn15-83
TRANSLATION
15:83 fa akhadhat'humuS SayHatu muSbiHiyn15-84
TRANSLATION
15:84 fa maa agnaa ‘Anhum maa kaanuu yaksibuun15-85
TRANSLATION
15:85 wa maa khalaqnas samaawaati wal arDa wa maa baynahumaa il-laa bil Haqq* wa in-nas saa'Ata la aatiyatun faSfaHiS SafHal jamiyl15-86
TRANSLATION
15:86 in-na rab-baka huwal khal-laaqul ‘Aliym15-87
TRANSLATION
15:87 wa laqad aataynaaka sab'Am minal mathaaniy wal qur'aanal ‘AZiym15-88
TRANSLATION
15:88 laa tamud-dan-na ‘Aynayka ilaa maa mat-ta'Ånaa bihii azwaajam minhum wa laa taHzan ‘Alayhim wakhfiD janaaHaka lil mu'miniyn15-89
TRANSLATION
15:89 wa qul in-niy anan nadhiyrul mubiyn15-90
TRANSLATION
15:90 kamaa anzalnaa ‘Alal muqtasimiyn15-91
TRANSLATION
15:91 al-ladhiyna ja'Alul qur'aana ‘IDiyn15-92
TRANSLATION
15:92 fa wa rab-bika la nas'alan-nahum ajma'Iyn15-93
TRANSLATION
15:93 ‘Am-maa kaanuu ya'Åmaluun15-94
TRANSLATION
15:94 faSda'Å bimaa tu'maru wa a'ÅriD ‘Anil mushrikiyn15-95
TRANSLATION
15:95 in-naa kafaynaakal mustahzi'iyn15-96
TRANSLATION
15:96 al-ladhiyna yaj'Aluuna ma'Al-laahi ilaahan aakhar* fa sawfa ya'Ålamuun15-97
TRANSLATION
15:97 wa laqad na'Ålamu an-naka yaDiyqu Sadruka bimaa yaquuluun15-98
TRANSLATION
15:98 fa sab-biH bi Hamdi rab-bika wa kum minas saajidiyn15-99
TRANSLATION
15:99 wa'Åbud rab-baka Hat-taa ya'tiyakal yaqiynCourtesy of:

(PrayerWare)