Israa Surah (17) verses 1-111

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays17-1
TRANSLATION
17:1 subHaanal-ladhiy asraa bi ‘Abdihii laylam minal masjidil Haraami ilal masjidil aqSal-ladhiy baaraknaa Hawlahuu li nuriyahuu min aayaatinaa* in-nahuu huwas samiy’Ul baSiyr17-2
TRANSLATION
17:2 wa aataynaa muusal kitaaba wa ja’Alnaahu hudal li baniy israaiyla al-laa tat-takhidhuu min duuniy wakiylaa17-3
TRANSLATION
17:3 dhur-riy-yata man Hamalnaa ma’A nuuH* in-nahuu kaana ‘Abdan shakuuraa17-4
TRANSLATION
17:4 wa qaDaynaa ilaa baniy israaiyla fiyl kitaabi la tufsidun-na fiyl arDi mar-ratayni wa la ta’Ålun-na ‘Uluw-wan kabiyraa17-5
TRANSLATION
17:5 fa idhaa jaa-a wa’Ådu uulaahumaa ba’Athnaa ‘Alaykum ‘Ibaadal lanaa uliy ba’sin shadiydin fa jaasuu khilaalad diyaar* wa kaana wa’Ådam maf’UUlaa17-6
TRANSLATION
17:6 thum-ma radadnaa lakumul kar-rata ‘Alayhim wa amdadnaakum bi amwaaliw wa baniyna wa ja’Alnaakum akthara nafiyraa17-7
TRANSLATION
17:7 in aHsantum aHsantum li anfusikum wa in asa’tum falahaa* fa idhaa jaa-a wa’Ådul aakhirati li yasuu-uu wujuuhakum wa li yadkhulul masjida kamaa dakhaluuhu aw-wala mar-ratiw wa liyutab-biruu maa ‘Alaw tatbiyraa17-8
TRANSLATION
17:8 ‘Asaa rab-bukum ay yarHamakum* wa in ‘Ut-tum ‘Udnaa* wa ja’Alnaa jahan-nama lil kaafiriyna HaSiyraa17-9
TRANSLATION
17:9 in-na haadhal qur’aana yahdiy lil-latiy hiya aqwamu wa yubash-shirul mu’miniynal-ladhiyna ya’ÅmaluunaS SaaliHaati an-na lahum ajran kabiyraa17-10
TRANSLATION
17:10 wa an-nal-ladhiyna laa yu’minuuna bil aakhirati a’Åtadnaa lahum ‘Adhaaban aliymaa17-11
TRANSLATION
17:11 wa yad’Ul insaanu bish shar-ri du’AAahuu bil khayr* wa kaanal insaanu ‘Ajuulaa17-12
TRANSLATION
17:12 wa ja’Alnal layla wan nahaara aayatayn* fa maHawnaa aayatal layli wa ja’Alnaa aayatan nahaari mubSiratal li tabtaguu faDlam mir rab-bikum wa li ta’Ålamuu ‘Adadas siniyna wal Hisaab* wa kul-la shay’in faS-Salnaahu tafSiylaa17-13
TRANSLATION
17:13 wa kul-la insaanin alzamnaahu Taairahuu fiy ‘Unuqih* wa nukhriju lahuu yawmal qiyaamati kitaabay yalqaahu manshuuraa17-14
TRANSLATION
17:14 iqra’ kitaabaka kafaa bi nafsikal yawma ‘Alayka Hasiybaa17-15
TRANSLATION
17:15 manihtadaa fain-namaa yahtadiy li nafsih* wa man Dal-la fain-namaa yaDil-lu ‘Alayhaa* wa laa taziru waaziratuw wizra ukhraa* wa maa kun-naa mu’Adh-dhibiyna Hat-taa nab’Atha rasuulaa17-16
TRANSLATION
17:16 wa idhaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutrafiyhaa fa fasaquu fiyhaa fa Haq-qa ‘Alayhal qawlu fa dam-marnaahaa tadmiyraa17-17
TRANSLATION
17:17 wa kam ahlaknaa minal quruuni mim ba’Ådi nuuH* wa kafaa bi rab-bika bi dhunuubi ‘Ibaadihii khabiyram baSiyraa17-18
TRANSLATION
17:18 man kaana yuriydul ‘AAjilata ‘Aj-jalnaa lahuu fiyhaa maa nashaau liman nuriydu thum-ma ja’Alnaa lahuu jahan-nama yaSlaahaa madhmuumam mad’Huuraa17-19
TRANSLATION
17:19 wa man araadal aakhirata wa sa’AA lahaa sa’Åyahaa wa huwa mu’minun fa ulaaika kaana sa’Åyuhum mashkuuraa17-20
TRANSLATION
17:20 kul-lan numid-du haaulaai wa haaulaai min ‘ATaai rab-bik* wa maa kaana ‘ATaau rab-bika maHZuuraa17-21
TRANSLATION
17:21 unZur kayfa faD-Dalnaa ba’ÅDahum ‘Alaa ba’ÅD* wa lal aakhiratu akbaru darajaatiw wa akbaru tafDiylaa17-22
TRANSLATION
17:22 laa taj’Al ma’Al-laahi ilaahan aakhara fa taq’Uda madhmuumam makhdhuulaa17-23
TRANSLATION
17:23 wa qaDaa rab-buka al-laa ta’Åbuduu il-laa iy-yaahu wa bil waalidayni iHsaanaa* im-maa yablugan-na ‘Indakal kibara aHaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf-fiw wa laa tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariymaa17-24
TRANSLATION
17:24 wakhfiD lahumaa janaaHadh dhul-li minar raHmati wa qur rab-birHamhumaa kamaa rab-bayaaniy Sagiyraa17-25
TRANSLATION
17:25 rab-bukum a’Ålamu bimaa fiy nufuusikum* in takuunuu SaaliHiyna fain-nahuu kaana lil aw-waabiyna gafuuraa17-26
TRANSLATION
17:26 wa aati dhal qurbaa Haq-qahuu wal miskiyna wabnas sabiyli wa laa tubadh-dhir tabdhiyraa17-27
TRANSLATION
17:27 in-nal mubadh-dhiriyna kaanuu ikhwaanash shayaaTiyn* wa kaanash shayTaanu li rab-bihii kafuuraa17-28
TRANSLATION
17:28 wa im-maa tu’ÅriDan-na ‘Anhumubtigaa-a raHmatim mir rab-bika tarjuuhaa faqul lahum qawlam maysuuraa17-29
TRANSLATION
17:29 wa laa taj’Al yadaka magluulatan ilaa ‘Unuqika wa laa tabsuT’haa kul-lal basTi fa taq’Uda maluumam maHsuuraa17-30
TRANSLATION
17:30 in-na rab-baka yabsuTur rizqa limay yashaau wa yaqdir* in-nahuu kaana bi ‘Ibaadihii khabiyram baSiyraa17-31
TRANSLATION
17:31 wa laa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq* naHnu narzuquhum wa iy-yaakum* in-na qatlahum kaana khiT-an kabiyraa17-32
TRANSLATION
17:32 wa laa taqrabuz zinaa* in-nahuu kaana faaHishatan wa saa-a sabiylaa17-33
TRANSLATION
17:33 wa laa taqtulun nafsal-latiy Har-ramal-laahu il-laa bil Haqq* wa man qutila maZluuman faqad ja’Alnaa li waliy-yihii sulTaanan falaa yusrif fiyl qatl* in-nahuu kaana manSuuraa17-34
TRANSLATION
17:34 wa laa taqrabuu maalal yatiymi il-laa bil-latiy hiya aHsanu Hat-taa yabluga ashud-dah* wa awfuu bil ‘Ahd* in-nal ‘Ahda kaana mas-uulaa17-35
TRANSLATION
17:35 wa awful kayla idhaa kiltum wazinuu bil qisTaasil mustaqiym* dhaalika khayruw wa aHsanu ta’wiylaa17-36
TRANSLATION
17:36 wa laa taqfu maa laysa laka bihii ‘Ilm* in-nas sam’A wal baSara wal fuaada kul-lu ulaaika kaana ‘Anhu mas-uulaa17-37
TRANSLATION
17:37 wa laa tamshi fiyl arDi maraHaa* in-naka lan takhriqal arDa wa lan tablugal jibaala Tuulaa17-38
TRANSLATION
17:38 kul-lu dhaalika kaana say-yiuhuu ‘Inda rab-bika makruuhaa17-39
TRANSLATION
17:39 dhaalika mim-maa awHaa ilayka rab-buka minal Hikmah* wa laa taj’Al ma’Al-laahi ilaahan aakhara fa tulqaa fiy jahan-nama maluumam mad’Huuraa17-40
TRANSLATION
17:40 a fa aSfaakum rab-bukum bil baniyna wat-takhadha minal malaaikati inaathaa* in-nakum la taquuluuna qawlan ‘AZiymaa17-41
TRANSLATION
17:41 wa laqad Sar-rafnaa fiy haadhal qur’aani li yadh-dhak-karuu wa maa yaziyduhum il-laa nufuuraa17-42
TRANSLATION
17:42 qul law kaana ma’Ahuu aalihatun kamaa yaquuluuna idhal labtagaw ilaa dhil ‘Arshi sabiylaa17-43
TRANSLATION
17:43 subHaanahuu wa ta’AAlaa ‘Am-maa yaquuluuna ‘Uluw-wan kabiyraa17-44
TRANSLATION
17:44 tusab-biHu lahus samaawaatus sab’U wal arDu wa man fiyhinn* wa im min shay’in il-laa yusab-biHu bi Hamdihii walaakil laa tafqahuuna tasbiyHahum* in-nahuu kaana Haliyman gafuuraa17-45
TRANSLATION
17:45 wa idhaa qara’tal qur’aana ja’Alnaa baynaka wa baynal-ladhiyna laa yu’minuuna bil aakhirati Hijaabam mastuuraa17-46
TRANSLATION
17:46 wa ja’Alnaa ‘Alaa quluubihim akin-natan ay yafqahuuhu wa fiy aadhaanihim waqraa* wa idhaa dhakarta rab-baka fiyl qur’aani waHdahuu wal-law ‘Alaa adbaarihim nufuuraa17-47
TRANSLATION
17:47 naHnu a’Ålamu bimaa yastami’UUna bihii idh yastami’UUna ilayka wa idh hum najwaa idh yaquuluZ Zaalimuuna in tat-tabi’UUna il-laa rajulam masHuuraa17-48
TRANSLATION
17:48 unZur kayfa Darabuu lakal amthaala fa Dal-luu falaa yastaTiy’UUna sabiylaa17-49
TRANSLATION
17:49 wa qaaluu a idhaa kun-naa ‘IZaamaw wa rufaatan a in-naa la mab’UUthuuna khalqan jadiydaa17-50
TRANSLATION
17:50 qul kuunuu Hijaaratan aw Hadiydaa17-51
TRANSLATION
17:51 aw khalqam mim-maa yakburu fiy Suduurikum* fa sayaquuluuna may yu’Iydunaa* qulil-ladhiy faTarakum aw-wala mar-rah* fasayungiDuuna ilayka ru-uusahum wa yaquuluuna mataa huwa* qul ‘Asaa ay yakuuna qariybaa17-52
TRANSLATION
17:52 yawma yad’UUkum fa tastajiybuuna bi Hamdihii wa taZun-nuuna il labithtum il-laa qaliylaa17-53
TRANSLATION
17:53 wa qul li ‘Ibaadiy yaquulul-latiy hiya aHsan* in-nash shayTaana yanzagu baynahum* in-nash shayTaana kaana lil insaani ‘Aduw-wam mubiynaa17-54
TRANSLATION
17:54 rab-bukum a’Ålamu bikum* iy yasha’yarHamkum aw iy yasha’ yu’Adh-dhibkum* wa maa arsalnaaka ‘Alayhim wakiylaa17-55
TRANSLATION
17:55 wa rab-buka a’Ålamu biman fiys samaawaati wal arD* wa laqad faD-Dalnaa ba’ÅDan nabiy-yiyna ‘Alaa ba’ÅDiw wa aataynaa daawuuda zabuuraa17-56
TRANSLATION
17:56 qulid’Ul-ladhiyna za’Amtum min duunihii falaa yamlikuuna kashfaD Dur-ri ‘Ankum wa laa taHwiylaa17-57
TRANSLATION
17:57 ulaaikal-ladhiyna yad’UUna yabtaguuna ilaa rab-bihimul wasiylata ay-yuhum aqrabu wa yarjuuna raHmatahuu wa yakhaafuuna ‘Adhaabah* in-na ‘Adhaaba rab-bika kaana maHdhuuraa17-58
TRANSLATION
17:58 wa im min qaryatin il-laa naHnu muhlikuuhaa qabla yawmil qiyaamati aw mu’Adh-dhibuuhaa ‘Adhaaban shadiydaa* kaana dhaalika fiyl kitaabi masTuuraa17-59
TRANSLATION
17:59 wa maa mana’Anaa an nursila bil aayaati il-laa an kadh-dhaba bihal aw-waluun* wa aataynaa thamuudan naaqata mubSiratan fa Zalamuu bihaa* wa maa nursilu bil aayaati il-laa takhwiyfaa17-60
TRANSLATION
17:60 wa idh qulnaa laka in-na rab-baka aHaaTa bin naas* wa maa ja’Alnar ru’yal-latiy araynaaka il-laa fitnatal lin-naasi wash shajaratal mal’UUnata fiyl qur’aan* wa nukhaw-wifuhum fa maa yaziyduhum il-laa Tugyaanan kabiyraa17-61
TRANSLATION
17:61 wa idh qulnaa lil malaaikatisjuduu li aadama fa sajaduu il-laa ibliysa qaala a asjudu liman khalaqta Tiynaa17-62
TRANSLATION
17:62 qaala a ra-aytaka haadhal-ladhiy kar-ramta ‘Alay-ya lain akh-khartani ilaa yawmil qiyaamati la aHtanikan-na dhur-riy-yatahuu il-laa qaliylaa17-63
TRANSLATION
17:63 qaaladh-hab fa man tabi’Aka minhum fain-na jahan-nama jazaaukum jazaa-am mawfuuraa17-64
TRANSLATION
17:64 wastafziz manistaTa’Åta minhum bi Sawtika wa ajlib ‘Alayhim bi khaylika wa rajilika wa shaarik’hum fiyl amwaali wal awlaadi wa’Id-hum* wa maa ya’Iduhumush shayTaanu il-laa guruuraa17-65
TRANSLATION
17:65 in-na ‘Ibaadiy laysa laka ‘Alayhim sulTaan* wa kafaa bi rab-bika wakiylaa17-66
TRANSLATION
17:66 rab-bukumul-ladhiy yuzjiy lakumul fulka fiyl baHri li tabtaguu min faDlih* in-nahuu kaana bikum raHiymaa17-67
TRANSLATION
17:67 wa idhaa mas-sakumuD Dur-ru fiyl baHri Dal-la man tad’UUna il-laa iy-yaah* falam-maa naj-jaakum ilal bar-ri a’ÅraDtum* wa kaanal insaanu kafuuraa17-68
TRANSLATION
17:68 a fa amintum ay yakhsifa bikum jaanibal bar-ri aw yursila ‘Alaykum HaaSiban thum-ma laa tajiduu lakum wakiylaa17-69
TRANSLATION
17:69 am amintum ay yu’Iydakum fiyhi taaratan ukhraa fa yursila ‘Alaykum qaaSifam minar riyHi fa yugriqakum bimaa kafartum thum-ma laa tajiduu lakum ‘Alaynaa bihii tabiy’AA17-70
TRANSLATION
17:70 wa laqad kar-ramnaa baniy aadama wa Hamalnaahum fiyl bar-ri wal baHri wa razaqnaahum minaT Tay-yibaati wa faD-Dalnaahum ‘Alaa kathiyrim mim-man khalaqnaa tafDiylaa17-71
TRANSLATION
17:71 yawma nad’UU kul-la unaasim bi imaamihim* fa man uutiya kitaabahuu bi yamiynihii fa ulaaika yaqrauuna kitaabahum wa laa yuZlamuuna fatiylaa17-72
TRANSLATION
17:72 wa man kaana fiy haadhihii a’Åmaa fa huwa fiyl aakhirati a’Åmaa wa aDal-lu sabiylaa17-73
TRANSLATION
17:73 wa in kaaduu la yaftinuunaka ‘Anil-ladhiy awHaynaa ilayka li taftariya ‘Alaynaa gayrahuu wa idhal lat-takhadhuuka khaliylaa17-74
TRANSLATION
17:74 walawlaa an thab-batnaaka laqad kit-ta tarkanu ilayhim shay’an qaliylaa17-75
TRANSLATION
17:75 idhal la adhaqnaaka Di’Åfal Hayaati wa Di’Åfal mamaati thum-ma laa tajidu laka ‘Alaynaa naSiyraa17-76
TRANSLATION
17:76 wa in kaaduu layastafiz-zuunaka minal arDi li yukhrijuuka minhaa wa idhal laa yalbathuuna khilaafaka il-laa qaliylaa17-77
TRANSLATION
17:77 sun-nata man qad arsalnaa qablaka mir rusulinaa wa laa tajidu li sun-natinaa taHwiylaa17-78
TRANSLATION
17:78 aqimiS Salaata li duluukish shamsi ilaa gasaqil layli wa qur’aanal fajr* in-na qur’aanal fajri kaana mash-huudaa17-79
TRANSLATION
17:79 wa minal layli fa tahaj-jad bihii naafilatal laka ‘Asaa ay yab’Athaka rab-buka maqaamam maHmuudaa17-80
TRANSLATION
17:80 wa qur rab-bi adkhilniy mudkhala Sidqiw wa akhrijniy mukhraja Sidqiw waj’Al liy mil ladunka sulTaanan naSiyraa17-81
TRANSLATION
17:81 wa qul jaa-al Haq-qu wa zahaqal baaTil* in-nal baaTila kaana zahuuqaa17-82
TRANSLATION
17:82 wa nunaz-zilu minal qur’aani maa huwa shifaauw wa raHmatul lil mu’miniyna wa laa yaziyduZ Zaalimiyna il-laa khasaaraa17-83
TRANSLATION
17:83 wa idhaa an’Amnaa ‘Alal insaani a’ÅraDa wa na-aa bi jaanibih* wa idhaa mas-sahush shar-ru kaana yauusaa17-84
TRANSLATION
17:84 qul kul-luy ya’Åmalu ‘Alaa shaakilatih* fa rab-bukum a’Ålamu biman huwa ahdaa sabiylaa17-85
TRANSLATION
17:85 wa yas-aluunaka ‘Anir ruuH* qulir ruuHu min amri rab-biy wa maa uutiytum minal ‘Ilmi il-laa qaliylaa17-86
TRANSLATION
17:86 wa lain shi’naa la nadh’haban-na bil-ladhiy awHaynaa ilayka thum-ma laa tajidu laka bihii ‘Alaynaa wakiylaa17-87
TRANSLATION
17:87 il-laa raHmatam mir rab-bik* in-na faDlahuu kaana ‘Alayka kabiyraa17-88
TRANSLATION
17:88 qul lainijtama’Atil insu wal jin-nu ‘Alaa ay ya’tuu bi mithli haadhal qur’aani laa ya’tuuna bi mithlihii wa law kaana ba’ÅDuhum li ba’ÅDin Zahiyraa17-89
TRANSLATION
17:89 wa laqad Sar-rafnaa lin-naasi fiy haadhal qur’aani min kul-li mathalin fa abaa aktharun naasi il-laa kufuuraa17-90
TRANSLATION
17:90 wa qaaluu lan nu’mina laka Hat-taa tafjura lanaa minal arDi yambuu’AA17-91
TRANSLATION
17:91 aw takuuna laka jan-natum min nakhiyliw wa ‘Inabin fa tufaj-jiral anhaara khilaalahaa tafjiyraa17-92
TRANSLATION
17:92 aw tusqiTas samaa-a kamaa za’Amta ‘Alaynaa kisafan aw ta’tiya bil-laahi wal malaaikati qabiylaa17-93
TRANSLATION
17:93 aw yakuuna laka baytum min zukhrufin aw tarqaa fis samaai wa lan nu’mina li ruqiy-yika Hat-taa tunaz-zila ‘Alaynaa kitaaban naqrauh* qul subHaana rab-biy hal kuntu il-laa basharar rasuulaa17-94
TRANSLATION
17:94 wa maa mana’An naasa ay yu’minuu idh jaa-ahumul hudaa il-laa an qaaluu a ba’Athal-laahu basharar rasuulaa17-95
TRANSLATION
17:95 qul law kaana fiyl arDi malaaikatuy yamshuuna muTmain-niyna la naz-zalnaa ‘Alayhim minas samaai malakar rasuulaa17-96
TRANSLATION
17:96 qul kafaa bil-laahi shahiydam bayniy wa baynakum* in-nahuu kaana bi ‘Ibaadihii khabiyram baSiyraa17-97
TRANSLATION
17:97 wa may yahdil-laahu fa huwal muhtad* wa may yuDlil fa lan tajida lahum awliyaa-a min duunih* wa naHshuruhum yawmal qiyaamati ‘Alaa wujuuhihim ‘Umyaw wa bukmaw wa Sum-maa* ma’waahum jahan-nam* kul-lamaa khabat zidnaahum sa’Iyraa17-98
TRANSLATION
17:98 dhaalika jazaauhum bi an-nahum kafaruu biaayaatinaa wa qaaluu a idhaa kun-naa ‘IZaamaw wa rufaatan a in-naa la mab’UUthuuna khalqan jadiydaa17-99
TRANSLATION
17:99 a walam yaraw an-nal-laahal-ladhiy khalaqas samaawaati wal arDa qaadirun ‘Alaa ay yakhluqa mithlahum wa ja’Ala lahum ajalal laa rayba fiyh* fa abaZ Zaalimuuna il-laa kufuuraa17-100
TRANSLATION
17:100 qul law antum tamlikuuna khazaaina raHmati rab-biy idhal la amsaktum khashyatal infaaq* wa kaanal insaanu qatuuraa17-101
TRANSLATION
17:101 wa laqad aataynaa muusaa tis’A aayaatim bay-yinaat* fas-al baniy israaiyla idh jaa-ahum faqaala lahuu fir’Awnu in-niy la aZun-nuka yaa muusaa masHuuraa17-102
TRANSLATION
17:102 qaala laqad ‘Alimta maa anzala haaulaai il-laa rab-bus samaawaati wal arDi baSaaira wa in-niy la aZun-nuka yaa fir’Awnu mathbuuraa17-103
TRANSLATION
17:103 fa araada ay yastafiz-zahum minal arDi fa agraqnaahu wa mam ma’Ahuu jamiy’AA17-104
TRANSLATION
17:104 wa qulnaa mim ba’Ådihii li baniy israaiylaskunul arDa fa idhaa jaa-a wa’Ådul aakhirati ji’naa bikum lafiyfaa17-105
TRANSLATION
17:105 wa bil Haq-qi anzalnaahu wa bil Haq-qi nazal* wa maa arsalnaaka il-laa mubash-shiraw wa nadhiyraa17-106
TRANSLATION
17:106 wa qur’aanan faraqnaahu li taqra-ahuu ‘Alan naasi ‘Alaa mukthiw wa naz-zalnaahu tanziylaa17-107
TRANSLATION
17:107 qul aaminuu bihii aw laa tu’minuu* in-nal-ladhiyna uutul ‘Ilma min qablihii idhaa yutlaa ‘Alayhim yakhir-ruuna lil adhqaani suj-jadaa17-108
TRANSLATION
17:108 wa yaquuluuna subHaana rab-binaa in kaana wa’Ådu rab-binaa la maf’UUlaa17-109
TRANSLATION
17:109 wa yakhir-ruuna lil adhqaani yabkuuna wa yaziyduhum khushuu’AA

109th verse is the sajda verse. Please see the note at the end of the file.17-110
TRANSLATION
17:110 qulid’Ul-laaha awid’Ur raHmaan* ay-yam maa tad’UU fa lahul asmaaul Husnaa* wa laa tajhar bi Salaatika wa laa tukhaafit bihaa wabtagi bayna dhaalika sabiylaa17-111
TRANSLATION
17:111 wa qulil Hamdu lil-laahil-ladhiy lam yat-takhidh waladaw walam yakul lahuu shariykun fiyl mulki walam yakul lahuu waliy-yum minadh dhul-li wa kab-birhu takbiyraa


***PLEASE NOTE 109th AYAH IS THE SAJDA AYAH***

HOW TO MAKE TILAWAT SAJDA

NOTE: If you read or recite any of the sajda ayah loudly or upon listening any of the sajda ayah from a live broadcast from the radio or the like you must make a sajda (prostration). Alternately, upon listening from a Muslim reading the sajda ayah loudly, you MUST make a sajda. Listening from a tape or from these real audio files do not require sajda. To perform sajda, you stand up and make intention from your heart to make tilawat sajda then go to sajda and before you put your head to the ground say "Allahu akbar" then during the sajda you say three times "Subhana rabbiyel a'Åla" then while you are raising your head say again "Allahu akbar." and stand up. That's it. May Allah bless you for doing so.


NOTE

If you see any error or any other comments please send me mail at:

(PrayerWare)