Shuara Surah (26) verses 1-227

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays26-1
TRANSLATION
26:1 Taa siym miym26-2
TRANSLATION
26:2 tilka aayaatul kitaabil mubiyn26-3
TRANSLATION
26:3 la'Al-laka baakhi'Un nafsaka al-laa yakuunuu mu'miniyn26-4
TRANSLATION
26:4 in nasha' nunaz-zil 'Alayhim minas samaai aayatan fa Zal-lat a'┼naaquhum lahaa khaaDi'Iyn26-5
TRANSLATION
26:5 wa maa ya'tiyhim min dhikrim minar raHmaani muHdathin il-laa kaanuu 'Anhu mu'┼riDiyn26-6
TRANSLATION
26:6 faqad kadh-dhabuu fa saya'tiyhim ambaau maa kaanuu bihii yastahziuun26-7
TRANSLATION
26:7 a walam yaraw ilal arDi kam ambatnaa fiyhaa min kul-li zawjin kariym26-8
TRANSLATION
26:8 in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-9
TRANSLATION
26:9 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-10
TRANSLATION
26:10 wa idh naadaa rab-buka muusaa ani'til qawmaZ Zaalimiyn26-11
TRANSLATION
26:11 qawma fir'Awn* a laa yat-taquun26-12
TRANSLATION
26:12 qaala rab-bi in-niy akhaafu ay yukadh-dhibuun26-13
TRANSLATION
26:13 wa yaDiyqu Sadriy wa laa yanTaliqu lisaaniy fa arsil ilaa haaruun26-14
TRANSLATION
26:14 wa lahum 'Alay-ya dhambun fa akhaafu ay yaqtuluun26-15
TRANSLATION
26:15 qaala kal-laa* fadh'habaa biaayaatinaa* in-naa ma'Akum mustami'Un26-16
TRANSLATION
26:16 fa'tiyaa fir'Awna fa quulaa in-naa rasuulu rab-bil 'AAlamiyn26-17
TRANSLATION
26:17 an arsil ma'Anaa baniy israaiyl26-18
TRANSLATION
26:18 qaala alam nurab-bika fiynaa waliydaw wa labithta fiynaa min 'Umurika siniyn26-19
TRANSLATION
26:19 wa fa'Alta fa'┼latakal-latiy fa'Alta wa anta minal kaafiriyn26-20
TRANSLATION
26:20 qaala fa'Altuhaa idhaw wa ana minaD Daal-liyn26-21
TRANSLATION
26:21 fa farartu minkum lam-maa khiftukum fa wahaba liy rab-biy Hukmaw wa ja'Alaniy minal mursaliyn26-22
TRANSLATION
26:22 wa tilka ni'┼matun tamun-nuhaa 'Alay-ya an 'Ab-bat-ta baniy israaiyl26-23
TRANSLATION
26:23 qaala fir'Awnu wa maa rab-bul 'AAlamiyn26-24
TRANSLATION
26:24 qaala rab-bus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa* in kuntum muuqiniyn26-25
TRANSLATION
26:25 qaala liman Hawlahuu alaa tastami'Un26-26
TRANSLATION
26:26 qaala rab-bukum wa rab-bu aabaaikumul aw-waliyn26-27
TRANSLATION
26:27 qaala in-na rasuulakumul-ladhiy ursila ilaykum la majnuun26-28
TRANSLATION
26:28 qaala rab-bul mashriqi wal magribi wa maa baynahumaa* in kuntum ta'┼qiluun26-29
TRANSLATION
26:29 qaala lainit-takhadhta ilaahan gayriy la aj'Alan-naka minal masjuuniyn26-30
TRANSLATION
26:30 qaala awalaw ji'tuka bi shay'im mubiyn26-31
TRANSLATION
26:31 qaala fa'ti bihii in kunta minaS Saadiqiyn26-32
TRANSLATION
26:32 fa alqaa 'ASaahu fa idhaa hiya thu'┼baanum mubiyn26-33
TRANSLATION
26:33 wa naza'A yadahuu fa idhaa hiya bayDaau lin naaZiriyn26-34
TRANSLATION
26:34 qaala lil malai Hawlahuu in-na haadhaa lasaaHirun 'Aliym26-35
TRANSLATION
26:35 yuriydu ay yukhrijakum min arDikum bi siHrihii famaadhaa ta'muruun26-36
TRANSLATION
26:36 qaaluu arjih wa akhaahu wab'Ath fiyl madaaini Haashiriyn26-37
TRANSLATION
26:37 ya'tuuka bi kul-li saH-Haarin 'Aliym26-38
TRANSLATION
26:38 fa jumi'As saHaratu li miyqaati yawmim ma'┼luum26-39
TRANSLATION
26:39 wa qiyla lin-naasi hal antum mujtami'UUn26-40
TRANSLATION
26:40 la'Al-lanaa nat-tabi'Us saHarata in kaanuu humul gaalibiyn26-41
TRANSLATION
26:41 falam-maa jaa-as saHaratu qaaluu li fir'Awna ain-na lanaa la ajran in kun-naa naHnul gaalibiyn26-42
TRANSLATION
26:42 qaala na'Am wa in-nakum idhal la minal muqar-rabiyn26-43
TRANSLATION
26:43 qaala lahum muusaa alquu maa antum mulquun26-44
TRANSLATION
26:44 fa alqaw Hibaalahum wa 'ISiy-yahum wa qaaluu bi 'Iz-zati fir'Awna in-naa la naHnul gaalibuun26-45
TRANSLATION
26:45 fa alqaa muusaa 'ASaahu fa idhaa hiya talqafu maa ya'fikuun26-46
TRANSLATION
26:46 fa ulqiyas saHaratu saajidiyn26-47
TRANSLATION
26:47 qaaluu aaman-naa bi rab-bil 'AAlamiyn26-48
TRANSLATION
26:48 rab-bi muusaa wa haaruun26-49
TRANSLATION
26:49 qaala aamantum lahuu qabla an aadhana lakum* in-nahuu la kabiyrukumul-ladhiy 'Al-lamakumus siHra fa la sawfa ta'┼lamuun* la uqaT-Ti'An-na aydiyakum wa arjulakum min khilaafiw wa la uSal-liban-nakum ajma'Iyn26-50
TRANSLATION
26:50 qaaluu laa Dayr* in-naa ilaa rab-binaa munqalibuun26-51
TRANSLATION
26:51 in-naa naTma'U ay yagfira lanaa rab-bunaa khaTaayaanaa an kun-naa aw-walal mu'miniyn26-52
TRANSLATION
26:52 wa awHaynaa ilaa muusaa an asri bi 'Ibaadiy in-nakum mut-taba'UUn26-53
TRANSLATION
26:53 fa arsala fir'Awnu fiyl madaaini Haashiriyn26-54
TRANSLATION
26:54 in-na haaulaai la shirdhimatun qaliyluun26-55
TRANSLATION
26:55 wa in-nahum lanaa la gaaiZuun26-56
TRANSLATION
26:56 wa in-naa la jamiy'Un Haadhiruun26-57
TRANSLATION
26:57 fa akhrajnaahum min jan-naatiw wa 'Uyuun26-58
TRANSLATION
26:58 wa kunuuziw wa maqaamin kariym26-59
TRANSLATION
26:59 kadhaalika wa awrathnaahaa baniy israaiyl26-60
TRANSLATION
26:60 fa atba'Uhum mushriqiyn26-61
TRANSLATION
26:61 falam-maa taraa-al jam'AAni qaala aSHaabu muusaa in-naa la mudrakuun26-62
TRANSLATION
26:62 qaala kal-laa* in-na ma'Iya rab-biy sayahdiyn26-63
TRANSLATION
26:63 fa awHaynaa ilaa muusaa aniDrib bi 'ASaakal baHr* fanfalaqa fa kaana kul-lu firqin kaT Tawdil 'AZiym26-64
TRANSLATION
26:64 wa azlafnaa tham-mal aakhariyn26-65
TRANSLATION
26:65 wa anjaynaa muusaa wa mam ma'Ahuu ajma'Iyn26-66
TRANSLATION
26:66 thum-ma agraqnal aakhariyn26-67
TRANSLATION
26:67 in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-68
TRANSLATION
26:68 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-69
TRANSLATION
26:69 watlu 'Alayhim naba-a ibraahiym26-70
TRANSLATION
26:70 idh qaala li abiyhi wa qawmihii maa ta'┼buduun26-71
TRANSLATION
26:71 qaaluu na'┼budu aSnaaman fa naZal-lu lahaa 'AAkifiyn26-72
TRANSLATION
26:72 qaala hal yasma'UUnakum idh tad'UUn26-73
TRANSLATION
26:73 aw yanfa'UUnakum aw yaDur-ruun26-74
TRANSLATION
26:74 qaaluu bal wajadnaa aabaa-anaa kadhaalika yaf'Aluun26-75
TRANSLATION
26:75 qaala afara-aytum maa kuntum ta'┼buduun26-76
TRANSLATION
26:76 antum wa aabaaukumul aqdamuun26-77
TRANSLATION
26:77 fain-nahum 'Aduw-wul liy il-laa rab-bal 'AAlamiyn26-78
TRANSLATION
26:78 al-ladhiy khalaqaniy fa huwa yahdiyn26-79
TRANSLATION
26:79 wal-ladhiy huwa yuT'Imuniy wa yasqiyn26-80
TRANSLATION
26:80 wa idhaa mariDtu fa huwa yashfiyn26-81
TRANSLATION
26:81 wal-ladhiy yumiytuniy thum-ma yuHyiyn26-82
TRANSLATION
26:82 wal-ladhiy aTma'U ay yagfira liy khaTiy-atiy yawmad-diyn26-83
TRANSLATION
26:83 rab-bi habliy Hukmaw wa alHiqniy biS SaaliHiyn26-84
TRANSLATION
26:84 waj'Al liy lisaana Sidqin fiyl aakhiriyn26-85
TRANSLATION
26:85 waj'Alniy miw warathati jan-natin na'Iym26-86
TRANSLATION
26:86 wagfir li abiy in-nahuu kaana minaD Daal-liyn26-87
TRANSLATION
26:87 wa laa tukhziniy yawma yub'Athuun26-88
TRANSLATION
26:88 yawma laa yanfa'U maaluw wa laa banuun26-89
TRANSLATION
26:89 il-laa man atal-laaha bi qalbin saliym26-90
TRANSLATION
26:90 wa uzlifatil jan-natu lil mut-taqiyn26-91
TRANSLATION
26:91 wa bur-rizatil jaHiymu lil gaawiyn26-92
TRANSLATION
26:92 wa qiyla lahum aynamaa kuntum ta'┼buduun26-93
TRANSLATION
26:93 min duunil-laahi hal yanSuruunakum aw yantaSiruun26-94
TRANSLATION
26:94 fa kubkibuu fiyhaa hum wal gaawuun26-95
TRANSLATION
26:95 wa junuudu ibliysa ajma'UUn26-96
TRANSLATION
26:96 qaaluu wa hum fiyhaa yakhtaSimuun26-97
TRANSLATION
26:97 tal-laahi in kun-naa lafiy Dalaalim mubiyn26-98
TRANSLATION
26:98 idh nusaw-wiykum bi rab-bil 'AAlamiyn26-99
TRANSLATION
26:99 wa maa aDal-lanaa il-lal mujrimuun26-100
TRANSLATION
26:100 fa maa lanaa min shaafi'Iyn26-101
TRANSLATION
26:101 wa laa Sadiyqin Hamiym26-102
TRANSLATION
26:102 falaw an-na lanaa kar-ratan fa nakuuna minal mu'miniyn26-103
TRANSLATION
26:103 in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-104
TRANSLATION
26:104 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-105
TRANSLATION
26:105 kadh-dhabat qawmu nuuHinil mursaliyn26-106
TRANSLATION
26:106 idh qaala lahum akhuuhum nuuHun alaa tat-taquun26-107
TRANSLATION
26:107 in-niy lakum rasuulun amiyn26-108
TRANSLATION
26:108 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-109
TRANSLATION
26:109 wa maa as-alukum 'Alayhi min ajr* in ajriya il-laa 'Alaa rab-bil 'AAlamiyn26-110
TRANSLATION
26:110 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-111
TRANSLATION
26:111 qaaluu anu'minu laka wat-taba'Akal ardhaluun26-112
TRANSLATION
26:112 qaala wa maa 'Ilmiy bimaa kaanuu ya'┼maluun26-113
TRANSLATION
26:113 in Hisaabuhum il-laa 'Alaa rab-biy* law tash'Uruun26-114
TRANSLATION
26:114 wa maa ana bi Taaridil mu'miniyn26-115
TRANSLATION
26:115 in ana il-laa nadhiyrum mubiyn26-116
TRANSLATION
26:116 qaaluu lail lam tantahi yaa nuuHu la takuunan-na minal marjuumiyn26-117
TRANSLATION
26:117 qaala rab-bi in-na qawmiy kadh-dhabuun26-118
TRANSLATION
26:118 faftaH bayniy wa baynahum fatHaw wa naj-jiniy wa mam ma'Iya minal mu'miniyn26-119
TRANSLATION
26:119 fa anjaynaahu wa mam ma'Ahuu fiyl fulkil mashHuun26-120
TRANSLATION
26:120 thum-ma agraqnaa ba'┼dul baaqiyn26-121
TRANSLATION
26:121 in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-122
TRANSLATION
26:122 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-123
TRANSLATION
26:123 kadh-dhabat 'AAdunil mursaliyn26-124
TRANSLATION
26:124 idh qaala lahum akhuuhum huudun alaa tat-taquun26-125
TRANSLATION
26:125 in-niy lakum rasuulun amiyn26-126
TRANSLATION
26:126 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-127
TRANSLATION
26:127 wa maa as-alukum 'Alayhi min ajr* in ajriya il-laa 'Alaa rab-bil 'AAlamiyn26-128
TRANSLATION
26:128 a tabnuuna bi kul-li riy'In aayatan ta'┼bathuun26-129
TRANSLATION
26:129 wa tat-takhidhuuna maSaani'A la'Al-lakum takhluduun26-130
TRANSLATION
26:130 wa idhaa baTashtum baTashtum jab-baariyn26-131
TRANSLATION
26:131 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-132
TRANSLATION
26:132 wat-taqul-ladhiy amad-dakum bimaa ta'┼lamuun26-133
TRANSLATION
26:133 amad-dakum bi an'AAmiw wa baniyn26-134
TRANSLATION
26:134 wa jan-naatiw wa 'Uyuun26-135
TRANSLATION
26:135 in-niy akhaafu 'Alaykum 'Adhaaba yawmin 'AZiym26-136
TRANSLATION
26:136 qaaluu sawaaun 'Alaynaa a wa'AZta am lam takum minal waa'IZiyn26-137
TRANSLATION
26:137 in haadhaa il-laa khuluqul aw-waliyn26-138
TRANSLATION
26:138 wa maa naHnu bi mu'Adh-dhabiyn26-139
TRANSLATION
26:139 fa kadh-dhabuuhu fa ahlaknaahum* in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-140
TRANSLATION
26:140 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-141
TRANSLATION
26:141 kadh-dhabat thamuudul mursaliyn26-142
TRANSLATION
26:142 idh qaala lahum akhuuhum SaaliHun alaa tat-taquun26-143
TRANSLATION
26:143 in-niy lakum rasuulun amiyn26-144
TRANSLATION
26:144 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-145
TRANSLATION
26:145 wa maa as-alukum 'Alayhi min ajr* in ajriya il-laa 'Alaa rab-bil 'AAlamiyn26-146
TRANSLATION
26:146 a tutrakuuna fiy maa haahunaa aaminiyn26-147
TRANSLATION
26:147 fiy jan-naatiw wa 'Uyuun26-148
TRANSLATION
26:148 wa zuruu'Iw wa nakhlin Tal'Uhaa haDiym26-149
TRANSLATION
26:149 wa tanHituuna minal jibaali buyuutan faarihiyn26-150
TRANSLATION
26:150 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-151
TRANSLATION
26:151 wa laa tuTiy'UU amral musrifiyn26-152
TRANSLATION
26:152 al-ladhiyna yufsiduuna fiyl arDi wa laa yuSliHuun26-153
TRANSLATION
26:153 qaaluu in-namaa anta minal musaH-Hariyn26-154
TRANSLATION
26:154 maa anta il-laa basharum mithlunaa* fa'ti bi aayatin in kunta minaS Saadiqiyn26-155
TRANSLATION
26:155 qaala haadhihii naaqatul lahaa shirbuw wa lakum shirbu yawmim ma'┼luum26-156
TRANSLATION
26:156 wa laa tamas-suuhaa bi suu-in fa ya'khudhakum 'Adhaabu yawmin 'AZiym26-157
TRANSLATION
26:157 fa 'Aqaruuhaa fa aSbaHuu naadimiyn26-158
TRANSLATION
26:158 fa akhadhahumul 'Adhaab* in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-159
TRANSLATION
26:159 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-160
TRANSLATION
26:160 kadh-dhabat qawmu luuTinil mursaliyn26-161
TRANSLATION
26:161 idh qaala lahum akhuuhum luuTun alaa tat-taquun26-162
TRANSLATION
26:162 in-niy lakum rasuulun amiyn26-163
TRANSLATION
26:163 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-164
TRANSLATION
26:164 wa maa as-alukum 'Alayhi min ajr* in ajriya il-laa 'Alaa rab-bil 'AAlamiyn26-165
TRANSLATION
26:165 a ta'tuunadh dhukraana minal 'AAlamiyn26-166
TRANSLATION
26:166 wa tadharuuna maa khalaqa lakum rab-bukum min azwaajikum* bal antum qawmun 'AAduun26-167
TRANSLATION
26:167 qaaluu lail lam tantahi yaa luuTu la takuunan-na minal mukhrajiyn26-168
TRANSLATION
26:168 qaala in-niy li 'Amalikum minal qaaliyn26-169
TRANSLATION
26:169 rab-bi naj-jiniy wa ahliy mim-maa ya'┼maluun26-170
TRANSLATION
26:170 fa naj-jaynaahu wa ahlahuu ajma'Iyn26-171
TRANSLATION
26:171 il-laa 'Ajuuzan fiyl gaabiriyn26-172
TRANSLATION
26:172 thum-ma dam-marnal aakhariyn26-173
TRANSLATION
26:173 wa amTarnaa 'Alayhim maTaraa* fa saa-a maTarul mundhariyn26-174
TRANSLATION
26:174 in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-175
TRANSLATION
26:175 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-176
TRANSLATION
26:176 kadh-dhaba aSHaabul aykatil mursaliyn26-177
TRANSLATION
26:177 idh qaala lahum shu'Aybun alaa tat-taquun26-178
TRANSLATION
26:178 in-niy lakum rasuulun amiyn26-179
TRANSLATION
26:179 fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn26-180
TRANSLATION
26:180 wa maa as-alukum 'Alayhi min ajr* in ajriya il-laa 'Alaa rab-bil 'AAlamiyn26-181
TRANSLATION
26:181 awful kayla wa laa takuunuu minal mukhsiriyn26-182
TRANSLATION
26:182 wazinuu bil qisTaasil mustaqiym26-183
TRANSLATION
26:183 wa laa tabkhasun naasa ashyaa-ahum wa laa ta'┼thaw fiyl arDi mufsidiyn26-184
TRANSLATION
26:184 wat-taqul-ladhiy khalaqakum wal jibil-latal aw-waliyn26-185
TRANSLATION
26:185 qaaluu in-namaa anta minal musaH-Hariyn26-186
TRANSLATION
26:186 wa maa anta il-laa basharum mithlunaa wa in naZun-nuka la minal kaadhibiyn26-187
TRANSLATION
26:187 fa asqiT 'Alaynaa kisafam minas samaai in kunta minaS Saadiqiyn26-188
TRANSLATION
26:188 qaala rab-biy a'┼lamu bimaa ta'┼maluun26-189
TRANSLATION
26:189 fa kadh-dhabuuhu fa akhadhahum 'Adhaabu yawmiZ Zul-lah* in-nahuu kaana 'Adhaaba yawmin 'AZiym26-190
TRANSLATION
26:190 in-na fiy dhaalika la aayah* wa maa kaana aktharuhum mu'miniyn26-191
TRANSLATION
26:191 wa in-na rab-baka la huwal 'Aziyzur raHiym26-192
TRANSLATION
26:192 wa in-nahuu la tanziylu rab-bil 'AAlamiyn26-193
TRANSLATION
26:193 nazala bihir ruuHul amiyn26-194
TRANSLATION
26:194 'Alaa qalbika li takuuna minal mundhiriyn26-195
TRANSLATION
26:195 bi lisaanin 'Arabiy-yim mubiyn26-196
TRANSLATION
26:196 wa in-nahuu lafiy zuburil aw-waliyn26-197
TRANSLATION
26:197 a walam yakul lahum aayatan ay ya'┼lamahuu 'Ulamaau baniy israaiyl26-198
TRANSLATION
26:198 wa law naz-zalnaahu 'Alaa ba'┼Dil a'┼jamiyn26-199
TRANSLATION
26:199 fa qara-ahuu 'Alayhim maa kaanuu bihii mu'miniyn26-200
TRANSLATION
26:200 kadhaalika salaknaahu fiy quluubil mujrimiyn26-201
TRANSLATION
26:201 laa yu'minuuna bihii Hat-taa yarawul 'Adhaabal aliym26-202
TRANSLATION
26:202 fa ya'tiyahum bagtataw wa hum laa yash'Uruun26-203
TRANSLATION
26:203 fa yaquuluu hal naHnu munZaruun26-204
TRANSLATION
26:204 a fa bi 'Adhaabinaa yasta'┼jiluun26-205
TRANSLATION
26:205 afara-ayta im mat-ta'┼naahum siniyn26-206
TRANSLATION
26:206 thum-ma jaa-ahum maa kaanuu yuu'Aduun26-207
TRANSLATION
26:207 maa agnaa 'Anhum maa kaanuu yumat-ta'UUn26-208
TRANSLATION
26:208 wa maa ahlaknaa min qaryatin il-laa lahaa mundhiruun26-209
TRANSLATION
26:209 dhikraa wa maa kun-naa Zaalimiyn26-210
TRANSLATION
26:210 wa maa tanaz-zalat bihish shayaaTiyn26-211
TRANSLATION
26:211 wa maa yambagiy lahum wa maa yastaTiy'UUn26-212
TRANSLATION
26:212 in-nahum 'Anis sam'I la ma'┼zuuluun26-213
TRANSLATION
26:213 fa laa tad'U ma'Al-laahi ilaahan aakhara fa takuuna minal mu'Adh-dhabiyn26-214
TRANSLATION
26:214 wa andhir 'Ashiyratakal aqrabiyn26-215
TRANSLATION
26:215 wakhfiD janaaHaka limanit taba'Aka minal mu'miniyn26-216
TRANSLATION
26:216 fain 'ASawka faqul in-niy bariy'um mim-maa ta'┼maluun26-217
TRANSLATION
26:217 wa tawak-kal 'Alal 'Aziyzir raHiym26-218
TRANSLATION
26:218 al-ladhiy yaraaka Hiyna taquum26-219
TRANSLATION
26:219 wa taqal-lubaka fis saajidiyn26-220
TRANSLATION
26:220 in-nahuu huwas samiy'Ul 'Aliym26-221
TRANSLATION
26:221 hal unab-biukum 'Alaa man tanaz-zalush shayaaTiyn26-222
TRANSLATION
26:222 tanaz-zalu 'Alaa kul-li af-faakin athiym26-223
TRANSLATION
26:223 yulquunas sam'A wa aktharuhum kaadhibuun26-224
TRANSLATION
26:224 wash shu'Araau yat-tabi'Uhumul gaawuun26-225
TRANSLATION
26:225 alam tara an-nahum fiy kul-li waadiy yahiymuun26-226
TRANSLATION
26:226 wa an-nahum yaquuluuna maa laa yaf'Aluun26-227
TRANSLATION
26:227 il-lal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati wa dhakarul-laaha kathiyraw wantaSaruu mim ba'┼di maa Zulimuu* wa saya'┼lamul-ladhiyna Zalamuu ay-ya munqalabiy yanqalibuunCourtesy of:

(PrayerWare)