upgoback

Qaaf Surah (50) verses 1-45

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
50-1
TRANSLATION
50:1 qaaf* wal qur’aanil majiyd50-2
TRANSLATION
50:2 bal ‘Ajibuu an jaa-ahum mundhirum minhum faqaalal kaafiruuna haadhaa shay’un ‘Ajiyb50-3
TRANSLATION
50:3 a idhaa mitnaa wa kun-naa turaabaa* dhaalika raj’Um ba’Iyd50-4
TRANSLATION
50:4 qad ‘Alimnaa maa tanquSul arDu minhum* wa ‘Indanaa kitaabun HafiyZ50-5
TRANSLATION
50:5 bal kadh-dhabuu bil Haq-qi lam-maa jaa-ahum fahum fiy amrim mariyj50-6
TRANSLATION
50:6 a falam yanZuruu ilas samaai fawqahum kayfa banaynaahaa wa zay-yan-naahaa wa maa lahaa min furuuj50-7
TRANSLATION
50:7 wal arDa madadnaahaa wa alqaynaa fiyhaa rawaasiya wa ambatnaa fiyhaa min kul-li zawjim bahiyj50-8
TRANSLATION
50:8 tabSirataw wa dhikraa li kul-li ‘Abdim muniyb50-9
TRANSLATION
50:9 wa naz-zalnaa minas samaai maa-am mubaarakan fa ambatnaa bihii jan-naatiw wa Hab-bal HaSiyd50-10
TRANSLATION
50:10 wan nakhla baasiqaatil lahaa Tal’Un naDiyd50-11
TRANSLATION
50:11 rizqal lil ‘Ibaadi wa aHyaynaa bihii baldatam maytaa* kadhaalikal khuruuj50-12
TRANSLATION
50:12 kadh-dhabat qablahum qawmu nuuHiw wa aSHaabur ras-si wa thamuud50-13
TRANSLATION
50:13 wa ‘AAduw wa fir’Awnu wa ikhwaanu luuT50-14
TRANSLATION
50:14 wa aSHaabul aykati wa qawmu tub-ba’Å* kul-lun kadh-dhabar rusula fa Haq-qa wa’Iyd50-15
TRANSLATION
50:15 a fa ‘Ayiynaa bil khalqil aw-wal* balhum fiy labsim min khalqin jadiyd50-16
TRANSLATION
50:16 wa laqad khalaqnal insaana wa na’Ålamu maa tuwaswisu bihii nafsuh* wa naHnu aqrabu ilayhi min Hablil wariyd50-17
TRANSLATION
50:17 idh yatalaq-qal mutalaq-qiyaani ‘Anil yamiyni wa ‘Anish shimaali qa’Iyd50-18
TRANSLATION
50:18 maa yalfiZu min qawlin il-laa ladayhi raqiybun ‘Atiyd50-19
TRANSLATION
50:19 wa jaa-at sakratul mawti bil Haqq* dhaalika maa kunta minhu taHiyd50-20
TRANSLATION
50:20 wa nufikha fiS Suur* dhaalika yawmul wa’Iyd50-21
TRANSLATION
50:21 wa jaa-at kul-lu nafsim ma’Ahaa saaiquw wa shahiyd50-22
TRANSLATION
50:22 laqad kunta fiy gaflatim min haadhaa fa kashafnaa ‘Anka giTaa’aka fa baSarukal yawma Hadiyd50-23
TRANSLATION
50:23 wa qaala qariynuhuu haadhaa maa laday-ya ‘Atiyd50-24
TRANSLATION
50:24 alqiyaa fiy jahan-nama kul-la kaf-faarin ‘Aniyd50-25
TRANSLATION
50:25 man-naa’Il lil khayri mu’Åtadim muriyb50-26
TRANSLATION
50:26 al-ladhiy ja’Ala ma’Al-laahi ilaahan aakhara fa alqiyaahu fiyl ‘Adhaabish shadiyd50-27
TRANSLATION
50:27 qaala qariynuhuu rab-banaa maa aTgaytuhuu walaakin kaana fiy Dalaalim ba’Iyd50-28
TRANSLATION
50:28 qaala laa takhtaSimuu laday-ya wa qad qad-damtu ilaykum bil wa’Iyd50-29
TRANSLATION
50:29 maa yubad-dalul qawlu laday-ya wa maa ana bi Zal-laamil lil ‘Abiyd50-30
TRANSLATION
50:30 yawma naquulu li jahan-nama halimtala’ti wa taquulu hal mim maziyd50-31
TRANSLATION
50:31 wa uzlifatil jan-natu lil mut-taqiyna gayra ba’Iyd50-32
TRANSLATION
50:32 haadhaa maa tuu’Aduuna li kul-li aw-waabin HafiyZ50-33
TRANSLATION
50:33 man khashiyar raHmaana bil gaybi wa jaa-a bi qalbim muniyb50-34
TRANSLATION
50:34 udkhuluuhaa bi salaam* dhaalika yawmul khuluud50-35
TRANSLATION
50:35 lahum maa yashaauuna fiyhaa wa ladaynaa maziyd50-36
TRANSLATION
50:36 wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum ashad-du minhum baTshan fa naq-qabuu fiyl bilaad* hal mim maHiyS50-37
TRANSLATION
50:37 in-na fiy dhaalika la dhikraa liman kaana lahuu qalbun aw alqas sam’A wa huwa shahiyd50-38
TRANSLATION
50:38 wa laqad khalaqnas samaawaati wal arDa wa maa baynahumaa fiy sit-tati ay-yaamiw wa maa mas-sanaa mil luguub50-39
TRANSLATION
50:39 faSbir ‘Alaa maa yaquuluuna wa sab-biH bi Hamdi rab-bika qabla Tuluu’Ish shamsi wa qablal guruub50-40
TRANSLATION
50:40 wa minal layli fa sab-biHhu wa adbaaras sujuud50-41
TRANSLATION
50:41 wastami’Å yawma yunaadil munaadi mim makaanin qariyb50-42
TRANSLATION
50:42 yawma yasma’UUnaS SayHata bil Haqq* dhaalika yawmul khuruuj50-43
TRANSLATION
50:43 in-naa naHnu nuHyiy wa numiytu wa ilaynal maSiyr50-44
TRANSLATION
50:44 yawma tashaq-qaqul arDu ‘Anhum siraa’AA* dhaalika Hashrun ‘Alaynaa yasiyr50-45
TRANSLATION
50:45 naHnu a’Ålamu bimaa yaquuluun* wa maa anta ‘Alayhim bi jab-baar* fa dhak-kir bil qur’aani may yakhaafu wa’IydCourtesy of:

(PrayerWare)