upgoback

Luqman Surah (31) verses 1-34

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays31-1
TRANSLATION
31:1 alif laam miym31-2
TRANSLATION
31:2 tilka aayaatul kitaabil Hakiym31-3
TRANSLATION
31:3 hudaw wa raHmatal lil muHsiniyn31-4
TRANSLATION
31:4 al-ladhiyna yuqiymuunaS Salaata wa yu'tuunaz zakaata wa hum bil aakhirati hum yuuqinuun31-5
TRANSLATION
31:5 ulaaika 'Alaa hudam mir rab-bihim wa ulaaika humul mufliHuun31-6
TRANSLATION
31:6 wa minan naasi may yashtariy lahwal Hadiythi li yuDil-la 'An sabiylil-laahi bi gayri 'Ilmiw wa yat-takhidhahaa huzuwaa* ulaaika lahum 'Adhaabum muhiyn31-7
TRANSLATION
31:7 wa idhaa tutlaa 'Alayhi aayaatunaa wal-laa mustakbiran ka-al lam yasma'┼haa ka an-na fiy udhunayhi waqraa* fa bash-shirhu bi 'Adhaabin aliym31-8
TRANSLATION
31:8 in-nal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati lahum jan-naatun na'Iym31-9
TRANSLATION
31:9 khaalidiyna fiyhaa* wa'┼dal-laahi Haqqaa* wa huwal 'Aziyzul Hakiym31-10
TRANSLATION
31:10 khalaqas samaawaati bi gayri 'Amadin tarawnahaa* wa alqaa fiyl arDi rawaasiya an tamiyda bikum wa bath-tha fiyhaa min kul-li daab-bah* wa anzalnaa minas samaai maa-an fa ambatnaa fiyhaa min kul-li zawjin kariym31-11
TRANSLATION
31:11 haadhaa khalqul-laahi fa aruuniy maadhaa khalaqal-ladhiyna min duunih* baliZ Zaalimuuna fiy Dalaalim mubiyn31-12
TRANSLATION
31:12 wa laqad aataynaa luqmaanal Hikmata anishkur lil-laah* wa may yashkur fain-namaa yashkuru li nafsih* wa man kafara fa in-nal-laaha ganiy-yun Hamiyd31-13
TRANSLATION
31:13 wa idh qaala luqmaanu libnihii wa huwa ya'IZuhuu yaa bunay-ya laa tushrik bil-laah* in-nash-shirka la Zulmun 'AZiym31-14
TRANSLATION
31:14 wa waS-Saynal insaana bi waalidayhi Hamalat'hu um-muhuu wahnan 'Alaa wahniw wa fiSaaluhuu fiy 'AAmayni anishkur liy wa li waalidayka ilay-yal maSiyr31-15
TRANSLATION
31:15 wa in jaahadaaka 'Alaa an tushrika biy maa laysa laka bihii 'Ilmun fa laa tuTi'┼humaa* wa SaaHibhumaa fid dunyaa ma'┼ruufaa* wat-tabi'┼ sabiyla man anaaba ilayy* thum-ma ilay-ya marji'Ukum fa unab-biukum bimaa kuntum ta'┼maluun31-16
TRANSLATION
31:16 yaa bunay-ya in-nahaa in taku mithqaala Hab-batim min khardalin fa takun fiy Sakhratin aw fiys samaawaati aw fiyl arDi ya'ti bihal-laah* in-nal-laaha laTiyfun khabiyr31-17
TRANSLATION
31:17 yaa bunay-ya aqimiS Salaata wa'mur bil ma'┼ruufi wanha 'Anil munkari waSbir 'Alaa maa aSaabak* in-na dhaalika min 'Azmil umuur31-18
TRANSLATION
31:18 wa laa tuSa'I-'Ir khad-daka lin-naasi wa laa tamshi fiyl arDi maraHaa* in-nal-laaha laa yuHib-bu kul-la mukhtaalin fakhuur31-19
TRANSLATION
31:19 waqSid fiy mashyika wagDuD min Sawtik* in-na ankaral aSwaati la Sawtul Hamiyr31-20
TRANSLATION
31:20 alam taraw an-nal-laaha sakh-khara lakum maa fiys samaawaati wa maa fiyl arDi wa asbaga 'Alaykum ni'Amahuu Zaahirataw wa baaTinah* wa minan naasi may yujaadilu fil-laahi bi gayri 'Ilmiw wa laa hudaw wa laa kitaabim muniyr31-21
TRANSLATION
31:21 wa idhaa qiyla lahumut tabi'UU maa anzalal-laahu qaaluu bal nat-tabi'U maa wajadnaa 'Alayhi aabaa-anaa* awalaw kaanash-shayTaanu yad'UUhum ilaa 'Adhaabis sa'Iyr31-22
TRANSLATION
31:22 wa may yuslim wajhahuu ilal-laahi wa huwa muHsinun faqadistamsaka bil 'Urwatil wuthqaa* wa ilal-laahi 'AAqibatul umuur31-23
TRANSLATION
31:23 wa man kafara fa laa yaHzunka kufruh* ilaynaa marji'Uhum fa nunab-biuhum bimaa 'Amiluu* in-nal-laaha 'Aliymum bidhaatiS Suduur31-24
TRANSLATION
31:24 numat-ti'Uhum qaliylan thum-ma naDTar-ruhum ilaa 'Adhaabin galiyZ31-25
TRANSLATION
31:25 wa lain sa-altahum man khalaqas samaawaati wal arDa la yaquulun-nal-laah* qulil Hamdu lil-laah* bal aktharuhum laa ya'┼lamuun31-26
TRANSLATION
31:26 lil-laahi maa fiys samaawaati wal arD* in-nal-laaha huwal ganiy-yul Hamiyd31-27
TRANSLATION
31:27 wa law an-na maa fiyl arDi min shajaratin aqlaamuw wal baHru yamud-duhuu mim ba'┼dihii sab'Atu abHurim maa nafidat kalimaatul-laah* in-nal-laaha 'Aziyzun Hakiym31-28
TRANSLATION
31:28 maa khalqukum wa laa ba'┼thukum il-laa ka nafsiw waaHidah* in-nal-laaha samiy'Um baSiyr31-29
TRANSLATION
31:29 alam tara an-nal-laaha yuulijul layla fin nahaari wa yuulijun nahaara fiyl layli wa sakhkharash-shamsa wal qamara kul-luy yajriy ilaa ajalim musam-maw wa an-nal-laaha bimaa ta'┼maluuna khabiyr31-30
TRANSLATION
31:30 dhaalika bi an-nal-laaha huwal Haqqu wa an-na maa yad'UUna min duunihil baaTilu wa an-nal-laaha huwal 'Aliy-yul kabiyr31-31
TRANSLATION
31:31 alam tara an-nal fulka tajriy fiyl baHri bi ni'┼matil-laahi li yuriyakum min aayaatih* in-na fiy dhaalika la aayaatil li kul-li Sab-baarin shakuur31-32
TRANSLATION
31:32 wa idhaa gashiyahum mawjun kaZ Zulali da'Awul-laaha mukhliSiyna lahud diyn* falam-maa naj-jaahum ilal bar-ri fa minhum muqtaSid* wa maa yajHadu biaayaatinaa il-laa kul-lu khat-taarin kafuur31-33
TRANSLATION
31:33 yaa ay-yuhan naasut-taquu rab-bakum wakhshaw yawmal laa yajziy waalidun 'Aw waladihii wa laa mawluudun huwa jaazin 'Aw waalidihii shay'aa* in-na wa'┼dal-laahi Haqq* fa laa tagur-ran-nakumul Hayaatud dunyaa wa laa yagur-ran-nakum bil-laahil garuur31-34
TRANSLATION
31:34 in-nal-laaha 'Indahuu 'Ilmus saa'Ah* wa yunaz-zilul gayth* wa ya'┼lamu maa fiyl arHaam* wa maa tadriy nafsum maadhaa taksibu gadaa* wa maa tadriy nafsum biay-yi arDin tamuut* in-nal-laaha 'Aliymun khabiyrNOTE

If you see any error or any other comments please send me mail.

Courtesy of:

(PrayerWare)