MUMENOON Surah (23) verses 1-118

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays23-1
TRANSLATION
23:1 qad aflaHal mu’minuun23-2
TRANSLATION
23:2 al-ladhiyna hum fiy Salaatihim khaashi’UUn23-3
TRANSLATION
23:3 wal-ladhiyna hum ‘Anil lagwi mu’ÅriDuun23-4
TRANSLATION
23:4 wal-ladhiyna hum liz zakaati faa’Iluun23-5
TRANSLATION
23:5 wal-ladhiyna hum li furuujihim HaafiZuun23-6
TRANSLATION
23:6 il-laa ‘Alaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fain-nahum gayru maluumiyn23-7
TRANSLATION
23:7 famanibtagaa waraa-a dhaalika fa ulaaika humul ‘AAduun23-8
TRANSLATION
23:8 wal-ladhiyna hum li amaanaatihim wa ‘Ahdihim raa’UUn23-9
TRANSLATION
23:9 wal-ladhiyna hum ‘Alaa Salawaatihim yuHaafiZuun23-10
TRANSLATION
23:10 ulaaika humul waarithuun23-11
TRANSLATION
23:11 al-ladhiyna yarithuunal firdawsa hum fiyhaa khaaliduun23-12
TRANSLATION
23:12 wa laqad khalaqnal insaana min sulaalatim min Tiyn23-13
TRANSLATION
23:13 thum-ma ja’Alnaahu nuTfatan fiy qaraarim makiyn23-14
TRANSLATION
23:14 thum-ma khalaqnan nuTfata ‘Alaqatan fa khalaqnal ‘Alaqata muDgatan fa khalaqnal muDgata ‘IZaaman fa kasawnal ‘IZaama laHman thum-ma ansha’naahu khalqan aakhar* fa tabaarakal-laahu aHsanul khaaliqiyn23-15
TRANSLATION
23:15 thum-ma in-nakum ba’Åda dhaalika la may-yituun23-16
TRANSLATION
23:16 thum-ma in-nakum yawmal qiyaamati tub’Athuun23-17
TRANSLATION
23:17 wa laqad khalaqnaa fawqakum sab’A Taraaiqa wa maa kun-naa ‘Anil khalqi gaafiliyn23-18
TRANSLATION
23:18 wa anzalnaa minas samaai maa-am bi qadarin fa askan-naahu fiyl arD* wa in-naa ‘Alaa dhahaabim bihii la qaadiruun23-19
TRANSLATION
23:19 fa ansha’naa lakum bihii jan-naatim min nakhiyliw wa a’Ånaab* lakum fiyhaa fawaakihu kathiyratuw wa minhaa ta’kuluun23-20
TRANSLATION
23:20 wa shajaratan takhruju min Tuuri saynaa-a tambutu bid duhni wa Sibgil lil aakiliyn23-21
TRANSLATION
23:21 wa in-na lakum fiyl an’AAmi la ‘Ibrah* nusqiykum mim-maa fiy buTuunihaa wa lakum fiyhaa manaafi’U kathiyratuw wa minhaa ta’kuluun23-22
TRANSLATION
23:22 wa ‘Alayhaa wa ‘Alal fulki tuHmaluun23-23
TRANSLATION
23:23 wa laqad arsalnaa nuuHan ilaa qawmihii faqaala yaa qawmi’Åbudul-laaha maa lakum min ilaahin gayruh* afalaa tat-taquun23-24
TRANSLATION
23:24 faqaalal malaul-ladhiyna kafaruu min qawmihii maa haadhaa il-laa basharum mithlukum yuriydu ay yatafaD-Dala ‘Alaykum* wa law shaa-al-laahu la anzala malaaikah* maa sami’Ånaa bi haadhaa fiy aabaainal aw-waliyn23-25
TRANSLATION
23:25 in huwa il-laa rajulum bihii jin-natun fa tarab-baSuu bihii Hat-taa Hiyn23-26
TRANSLATION
23:26 qaala rab-binSurniy bimaa kadh-dhabuun23-27
TRANSLATION
23:27 fa awHaynaa ilayhi aniSna’Il fulka bi a’Åyuninaa wa waHyinaa fa idhaa jaa-a amrunaa wa faarat-tan-nuuru fasluk fiyhaa min kul-lin zawjaynithnayni wa ahlaka il-laa man sabaqa ‘Alayhil qawlu minhum* wa laa tukhaaTibniy fil-ladhiyna Zalamuu* in-nahum mugraquun23-28
TRANSLATION
23:28 fa idhastawayta anta wa mam ma’Aka ‘Alal fulki faqulil Hamdu lil-laahil-ladhiy naj-jaanaa minal qawmiZ Zaalimiyn23-29
TRANSLATION
23:29 wa qur rab-bi anzilniy munzalam mubaarakaw wa anta khayrul munziliyn23-30
TRANSLATION
23:30 in-na fiy dhaalika la aayaatiw wa in kun-naa la mubtaliyn23-31
TRANSLATION
23:31 thum-ma ansha’naa mim ba’Ådihim qarnan aakhariyn23-32
TRANSLATION
23:32 fa arsalnaa fiyhim rasuulam minhum ani’Åbudul-laaha maa lakum min ilaahin gayruh* afalaa tat-taquun23-33
TRANSLATION
23:33 wa qaalal malau min qawmihil-ladhiyna kafaruu wa kadh-dhabuu bi liqaail aakhirati wa atrafnaahum fiyl Hayaatid dunyaa maa haadhaa il-laa basharum mithlukum ya’kulu mim-maa ta’kuluuna minhu wa yashrabu mim-maa tashrabuun23-34
TRANSLATION
23:34 wa lain aTa’Åtum basharam mithlakum in-nakum idhal lakhaasiruun23-35
TRANSLATION
23:35 a ya’Idukum an-nakum idhaa mit-tum wa kuntum turaabaw wa ‘IZaaman an-nakum mukhrajuun23-36
TRANSLATION
23:36 hayhaata hayhaata limaa tuu’Aduun23-37
TRANSLATION
23:37 in hiya il-laa Hayaatunad dunyaa namuutu wa naHyaa wa maa naHnu bi mab’UUthiyn23-38
TRANSLATION
23:38 in huwa il-laa rajuluniftaraa ‘Alal-laahi kadhibaw wa maa naHnu lahuu bi mu’miniyn23-39
TRANSLATION
23:39 qaala rab-binSurniy bimaa kadh-dhabuun23-40
TRANSLATION
23:40 qaala ‘Am-maa qaliylil la yuSbiHun-na naadimiyn23-41
TRANSLATION
23:41 fa akhadhat’humuS SayHatu bil Haq-qi fa ja’Alnaahum guthaa-aa* fa bu’Ådal lil qawmiZ Zaalimiyn23-42
TRANSLATION
23:42 thum-ma ansha’naa mim ba’Ådihim quruunan aakhariyn23-43
TRANSLATION
23:43 maa tasbiqu min um-matin ajalahaa wa maa yasta’khiruun23-44
TRANSLATION
23:44 thum-ma arsalnaa rusulanaa tatraa* kul-lamaa jaa-a um-matar rasuuluhaa kadh-dhabuuhu fa atba’Ånaa ba’ÅDahum ba’ÅDaw wa ja’Alnaahum aHaadiyth* fa bu’Ådal li qawmil laa yu’minuun23-45
TRANSLATION
23:45 thum-ma arsalnaa muusaa wa akhaahu haaruuna biaayaatinaa wa sulTaanim mubiyn23-46
TRANSLATION
23:46 ilaa fir’Awna wa malaihii fastakbaruu wa kaanuu qawman ‘AAliyn23-47
TRANSLATION
23:47 fa qaaluu anu’minu li basharayni mithlinaa wa qawmuhumaa lanaa ‘AAbiduun23-48
TRANSLATION
23:48 fa kadh-dhabuuhumaa fa kaanuu minal muhlakiyn23-49
TRANSLATION
23:49 wa laqad aataynaa muusal kitaaba la’Al-lahum yahtaduun23-50
TRANSLATION
23:50 wa ja’Alnabna maryama wa um-mahuu aayataw wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin dhaati qaraariw wa ma’Iyn23-51
TRANSLATION
23:51 yaa ay-yuhar rusulu kuluu minaT Tay-yibaati wa’Åmaluu SaaliHaa* in-niy bimaa ta’Åmaluuna ‘Aliym23-52
TRANSLATION
23:52 wa in-na haadhihii um-matukum um-mataw waaHidataw wa ana rab-bukum fat-taquun23-53
TRANSLATION
23:53 fataqaT-Ta’UU amrahum baynahum zuburaa* kul-lu Hizbim bimaa ladayhim fariHuun23-54
TRANSLATION
23:54 fadharhum fiy gamratihim Hat-taa Hiyn23-55
TRANSLATION
23:55 a yaHsabuuna an-namaa numid-duhum bihii mim maaliw wa baniyn23-56
TRANSLATION
23:56 nusaari’U lahum fiyl khayraat* bal laa yash’Uruun23-57
TRANSLATION
23:57 in-nal-ladhiyna hum min khashyati rab-bihim mushfiquun23-58
TRANSLATION
23:58 wal-ladhiyna hum bi aayaati rab-bihim yu’minuun23-59
TRANSLATION
23:59 wal-ladhiyna hum bi rab-bihim laa yushrikuun23-60
TRANSLATION
23:60 wal-ladhiyna yu’tuuna maa aataw wa quluubuhum wajilatun an-nahum ilaa rab-bihim raaji’UUn23-61
TRANSLATION
23:61 ulaaika yusaari’UUna fiyl khayraati wa hum lahaa saabiquun23-62
TRANSLATION
23:62 wa laa nukal-lifu nafsan il-laa wus’Ahaa* wa ladaynaa kitaabuy yanTiqu bil Haqq* wa hum laa yuZlamuun23-63
TRANSLATION
23:63 bal quluubuhum fiy gamratim min haadhaa wa lahum a’Åmaalum min duuni dhaalika hum lahaa ‘AAmiluun23-64
TRANSLATION
23:64 Hat-taa idhaa akhadhnaa mutrafiyhim bil ‘Adhaabi idhaa hum yaj-aruun23-65
TRANSLATION
23:65 laa taj-arul yawma in-nakum min-naa laa tunSaruun23-66
TRANSLATION
23:66 qad kaanat aayaatiy tutlaa ‘Alaykum fa kuntum ‘Alaa a’Åqaabikum tankiSuun23-67
TRANSLATION
23:67 mustakbiriyna bihii saamiran tahjuruun23-68
TRANSLATION
23:68 a falam yad-dab-barul qawla am jaa-ahum maa lam ya’ti aabaa-ahumul aw-waliyn23-69
TRANSLATION
23:69 am lam ya’Årifuu rasuulahum fahum lahuu munkiruun23-70
TRANSLATION
23:70 am yaquuluuna bihii jin-nah* bal jaa-ahum bil Haq-qi wa aktharuhum lil Haq-qi kaarihuun23-71
TRANSLATION
23:71 walawit-taba’Al Haq-qu ahwaa-ahum la fasadatis samaawaatu wal arDu wa man fiyhinn* bal ataynaahum bi dhikrihim fahum ‘An dhikrihim mu’ÅriDuun23-72
TRANSLATION
23:72 am tas-aluhum kharjan fa kharaaju rab-bika khayr* wa huwa khayrur raaziqiyn23-73
TRANSLATION
23:73 wa in-naka la tad’UUhum ilaa SiraaTim mustaqiym23-74
TRANSLATION
23:74 wa in-nal-ladhiyna laa yu’minuuna bil aakhirati ‘AniS SiraaTi lanaakibuun23-75
TRANSLATION
23:75 wa law raHimnaahum wa kashafnaa maa bihim min Dur-ril lalaj-juu fiy Tugyaanihim ya’Åmahuun23-76
TRANSLATION
23:76 wa laqad akhadhnaahum bil ‘Adhaabi fa mastakaanuu li rab-bihim wa maa yataDar-ra’UUn23-77
TRANSLATION
23:77 Hat-taa idhaa fataHnaa ‘Alayhim baaban dhaa ‘Adhaabin shadiydin idhaa hum fiyhi mublisuun23-78
TRANSLATION
23:78 wa huwal-ladhiy ansha-a lakumus sam’A wal abSaara wal af’idah* qaliylam maa tashkuruun23-79
TRANSLATION
23:79 wa huwal-ladhiy dhara-akum fiyl arDi wa ilayhi tuHsharuun23-80
TRANSLATION
23:80 wa huwal-ladhiy yuHyiy wa yumiytu wa lahukhtilaaful layli wan nahaar* afalaa ta’Åqiluun23-81
TRANSLATION
23:81 bal qaaluu mithla maa qaalal aw-waluun23-82
TRANSLATION
23:82 qaaluu a idhaa mitnaa wa kun-naa turaabaw wa ‘IZaaman a in-naa la mab’UUthuun23-83
TRANSLATION
23:83 laqad wu’Idnaa naHnu wa aabaaunaa haadhaa min qablu in haadhaa il-laa asaaTiyrul aw-waliyn23-84
TRANSLATION
23:84 qul limanil arDu wa man fiyhaa in kuntum ta’Ålamuun23-85
TRANSLATION
23:85 sayaquuluuna lil-laah* qul afalaa tadhak-karuun23-86
TRANSLATION
23:86 qul mar rab-bus samaawaatis sab’I wa rab-bul ‘Arshil ‘AZiym23-87
TRANSLATION
23:87 sayaquuluuna lil-laah* qul afalaa tat-taquun23-88
TRANSLATION
23:88 qul mam bi yadihii malakuutu kul-li shay’iw wa huwa yujiyru wa laa yujaaru ‘Alayhi in kuntum ta’Ålamuun23-89
TRANSLATION
23:89 sayaquuluuna lil-laah* qul fa an-naa tusHaruun23-90
TRANSLATION
23:90 bal ataynaahum bil Haq-qi wa in-nahum la kaadhibuun23-91
TRANSLATION
23:91 mat-takhadhal-laahu miw waladiw wa maa kaana ma’Ahuu min ilaah* idhal la dhahaba kul-lu ilaahim bimaa khalaqa wa la’Alaa ba’ÅDuhum ‘Alaa ba’ÅD* subHaanal-laahi ‘Am-maa yaSifuun23-92
TRANSLATION
23:92 ‘AAlimil gaybi wash shahaadati fa ta’AAlaa ‘Am-maa yushrikuun23-93
TRANSLATION
23:93 qur rab-bi im-maa turiyan-niy maa yuu’Aduun23-94
TRANSLATION
23:94 rab-bi falaa taj’Alniy fiyl qawmiZ Zaalimiyn23-95
TRANSLATION
23:95 wa in-naa ‘Alaa an nuriyaka maa na’Iduhum laqaadiruun23-96
TRANSLATION
23:96 idfa’Å bil-latiy hiya aHsanus say-yiah* naHnu a’Ålamu bimaa yaSifuun23-97
TRANSLATION
23:97 wa qur rab-bi a’UUdhu bika min hamazaatish shayaaTiyn23-98
TRANSLATION
23:98 wa a’UUdhu bika rab-bi ay yaHDuruun23-99
TRANSLATION
23:99 Hat-taa idhaa jaa-a aHadahumul mawtu qaala rab-birji’UUn23-100
TRANSLATION
23:100 la’Al-liy a’Åmalu SaaliHan fiymaa taraktu kal-laa* in-nahaa kalimatun huwa qaailuhaa* wa miw waraaihim barzakhun ilaa yawmi yub’Athuun23-101
TRANSLATION
23:101 fa idhaa nufikha fiS Suuri falaa ansaaba baynahum yawmaidhiw wa laa yatasaa-aluun23-102
TRANSLATION
23:102 fa man thaqulat mawaaziynuhuu fa ulaaika humul mufliHuun23-103
TRANSLATION
23:103 wa man khaf-fat mawaaziynuhuu faulaaikal-ladhiyna khasiruu anfusahum fiy jahan-nama khaaliduun23-104
TRANSLATION
23:104 talfaHu wujuuhahumun naaru wa hum fiyhaa kaaliHuun23-105
TRANSLATION
23:105 alam takun aayaatiy tutlaa ‘Alaykum fa kuntum bihaa tukadh-dhibuun23-106
TRANSLATION
23:106 qaaluu rab-banaa galabat ‘Alaynaa shiqwatunaa wa kun-naa qawman Daal-liyn23-107
TRANSLATION
23:107 rab-banaa akhrijnaa minhaa fain ‘Udnaa fain-naa Zaalimuun23-108
TRANSLATION
23:108 qaalakhsauu fiyhaa wa laa tukal-limuun23-109
TRANSLATION
23:109 in-nahuu kaana fariyqum min ‘Ibaadiy yaquuluuna rab-banaa aaman-naa fagfir lanaa warHamnaa wa anta khayrur raaHimiyn23-110
TRANSLATION
23:110 fat-takhadh tumuuhum sikhriy-yan Hat-taa ansawkum dhikriy wa kuntum minhum taD’Hakuun23-111
TRANSLATION
23:111 in-niy jazaytuhumul yawma bimaa Sabaruu an-nahum humul faaizuun23-112
TRANSLATION
23:112 qaala kam labithtum fiyl arDi ‘Adada siniyn23-113
TRANSLATION
23:113 qaaluu labithnaa yawman aw ba’ÅDa yawmin fas-alil ‘AAd-diyn23-114
TRANSLATION
23:114 qaala il labithtum il-laa qaliylal law an-nakum kuntum ta’Ålamuun23-115
TRANSLATION
23:115 a fa Hasibtum an-namaa khalaqnaakum ‘Abathaw wa an-nakum ilaynaa laa turja’UUn23-116
TRANSLATION
23:116 fa ta’AAlal-laahul malikul Haqq* laa ilaaha il-laa huwa* rab-bul ‘Arshil kariym23-117
TRANSLATION
23:117 wa may yad’U ma’Al-laahi ilaahan aakhara laa burhaana lahuu bihii fain-namaa Hisaabuhuu ‘Inda rab-bih* in-nahuu laa yufliHul kaafiruun23-118
TRANSLATION
23:118 wa qur rab-bigfir warHam wa anta khayrur raaHimiynCourtesy of:

(PrayerWare)