Ibrahim Surah (14) verses 1-52

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays14-1
TRANSLATION
14:1 alif laam raa* kitaabun anzalnaahu ilayka li tukhrijan naasa minaZ Zulumaati ilan nuuri bi idhni rab-bihim ilaa SiraaTil 'Aziyzil Hamiyd14-2
TRANSLATION
14:2 al-laahil-ladhiy lahuu maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa waylul lil kaafiriyna min 'Adhaabin shadiyd14-3
TRANSLATION
14:3 al-ladhiyna yastaHib-buunal Hayaatad dunyaa 'Alal aakhirati wa yaSud-duuna 'An sabiylil-laahi wa yabguunahaa 'Iwajaa* ulaaika fiy Dalaalim ba’Iyd14-4
TRANSLATION
14:4 wa maa arsalnaa mir rasuulin il-laa bi lisaani qawmihii li yubay-yina lahum* fa yuDil-lul-laahu may yashaau wa yahdiy may yashaa’* wa huwal 'Aziyzul Hakiym14-5
TRANSLATION
14:5 wa laqad arsalnaa muusaa biaayaatinaa an akhrij qawmaka minaZ Zulumaati ilan nuuri wa dhak-kirhum biay-yaamil-laah* in-na fiy dhaalika la aayaatil li kul-li Sab-baarin shakuur14-6
TRANSLATION
14:6 wa idh qaala muusaa li qawmihidhkuruu ni’Åmatal-laahi 'Alaykum idh anjaakum min aali fir’Awna yasuumuunakum suu-al 'Adhaabi wa yudhab-biHuuna abnaa-akum wa yastaHyuuna nisaa-akum* wa fiy dhaalikum balaaum mir rab-bikum 'AZiym14-7
TRANSLATION
14:7 wa idh ta-adh-dhana rab-bukum lain shakartum la aziydan-nakum wa lain kafartum in-na 'Adhaabiy la shadiyd14-8
TRANSLATION
14:8 wa qaala muusaa in takfuruu antum wa man fiyl arDi jamiy’An fa in-nal-laaha la ganiy-yun Hamiyd14-9
TRANSLATION
14:9 alam ya’tikum nabaul-ladhiyna min qablikum qawmi nuuHiw wa 'AAdiw wa thamuud* wal-ladhiyna mim ba’Ådihim* laa ya’Ålamuhum il-lal-laah* jaa-at’hum rusuluhum bil bay-yinaati fa rad-duu aydiyahum fiy afwaahihim wa qaaluu in-naa kafarnaa bimaa ursiltum bihii wa in-naa lafiy shak-kim mimmaa tad’UUnanaa ilayhi muriyb14-10
TRANSLATION
14:10 qaalat rusuluhum a fil-laahi shak-kun faaTiris samaawaati wal arD* yad’UUkum li yagfira lakum min dhunuubikum wa yuakh-khirakum ilaa ajalim musammaa* qaaluu in antum il-laa basharum mithlunaa* turiyduuna an taSud-duunaa 'Ammaa kaana ya’Åbudu aabaaunaa fa’tuunaa bi sulTaanim mubiyn14-11
TRANSLATION
14:11 qaalat lahum rusuluhum in naHnu il-laa basharum mithlukum walaakin-nal-laaha yamun-nu 'Alaa may yashaau min 'Ibaadih* wa maa kaana lanaa an na’tiyakum bi sulTaanin il-laa bi idhnil-laah* wa 'Alal-laahi fal yatawak-kalil mu’minuun14-12
TRANSLATION
14:12 wa maa lanaa al-laa natawak-kala 'Alal-laahi wa qad hadaanaa subulanaa* wa lanaSbiran-na 'Alaa maa aadhaytumuunaa* wa 'Alal-laahi fal yatawak-kalil mutawak-kiluun14-13
TRANSLATION
14:13 wa qaalal-ladhiyna kafaruu li rusulihim la nukhrijan-nakum min arDinaa aw lata’UUdun-na fiy mil-latinaa* fa awHaa ilayhim rab-buhum la nuhlikan-naZ Zaalimiyn14-14
TRANSLATION
14:14 wa la nuskinan-nakumul arDa mim ba’Ådihim* dhaalika liman khaafa maqaamiy wa khaafa wa’Iyd14-15
TRANSLATION
14:15 wastaftaHuu wa khaaba kul-lu jab-baarin 'Aniyd14-16
TRANSLATION
14:16 miw waraaihii jahan-namu wa yusqaa mim maain Sadiyd14-17
TRANSLATION
14:17 yatajarra’Uhuu wa laa yakaadu yusiyguhuu wa ya’tiyhil mawtu min kul-li makaaniw wa maa huwa bi may-yit* wa miw waraaihii 'Adhaabun galiyZ14-18
TRANSLATION
14:18 mathalul-ladhiyna kafaruu bi rab-bihim a’Åmaaluhum karamaadinishtad-dat bihir riyHu fiy yawmin 'AASif* laa yaqdiruuna mimmaa kasabuu 'Alaa shay’* dhaalika huwaD Dalaalul ba’Iyd14-19
TRANSLATION
14:19 alam tara an-nal-laaha khalaqas samaawaati wal arDa bil Haqq* iy yasha’ yudh’hibkum wa ya’ti bi khalqin jadiyd14-20
TRANSLATION
14:20 wa maa dhaalika 'Alal-laahi bi 'Aziyz14-21
TRANSLATION
14:21 wa barazuu lil-laahi jamiy’An faqaalaD Du’Afaau lil-ladhiynastakbaruu in-naa kun-naa lakum taba’An fa hal antum mugnuuna 'An-naa min 'Adhaabil-laahi min shay’* qaaluu law hadaanal-laahu la hadaynaakum* sawaaun 'Alaynaa a jazi’Ånaa am Sabarnaa maa lanaa mim maHiyS14-22
TRANSLATION
14:22 wa qaalash shayTaanu lammaa quDiyal amru in-nal-laaha wa’Adakum wa’Ådal Haq-qi wa wa’At-tukum fa akhlaftukum* wa maa kaana liya 'Alaykum min sulTaanin il-laa an da’Awtukum fastajabtum liy* falaa taluumuuniy wa luumuu anfusakum* maa ana bi muSrikhikum wa maa antum bi muSrikhiyy* in-niy kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl* in-naZ Zaalimiyna lahum 'Adhaabun aliym14-23
TRANSLATION
14:23 wa udkhilal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa bi idhni rab-bihim* taHiy-yatuhum fiyhaa salaam14-24
TRANSLATION
14:24 alam tara kayfa Darabal-laahu mathalan kalimatan Tay-yibatan ka shajaratin Tay-yibatin aSluhaa thaabituw wa far’Uhaa fis samaa'14-25
TRANSLATION
14:25 tu’tiy ukulahaa kul-la Hiynim bi idhni rab-bihaa* wa yaDribul-laahul amthaala lin-naasi la’Al-lahum yatadhak-karuun14-26
TRANSLATION
14:26 wa mathalu kalimatin khabiythatin ka shajaratin khabiythatin’ijtuth-that min fawqil arDi maa lahaa min qaraar14-27
TRANSLATION
14:27 yuthab-bitul-laahul-ladhiyna aamanuu bil qawlith thaabiti fiyl Hayaatid dunyaa wa fiyl aakhirah* wa yuDil-lul-laahuZ Zaalimiyn* wa yaf’Alul-laahu maa yashaa'14-28
TRANSLATION
14:28 alam tara ilal-ladhiyna bad-daluu ni’Åmatal-laahi kufraw wa aHal-luu qawmahum daaral bawaar14-29
TRANSLATION
14:29 jahan-nama yaSlawnahaa* wa bi’sal qaraar14-30
TRANSLATION
14:30 wa ja’Aluu lil-laahi andaadal li yuDil-luu 'An sabiylih* qul tamat-ta’UU fain-na maSiyrakum ilan naar14-31
TRANSLATION
14:31 qul li 'Ibaadiyal-ladhiyna aamanuu yuqiymuS Salaata wa yunfiquu mimmaa razaqnaahum sirraw wa 'Alaaniyatam min qabli ay ya’tiya yawmul laa bay’Un fiyhi wa laa khilaal14-32
TRANSLATION
14:32 al-laahul-ladhiy khalaqas samaawaati wal arDa wa anzala minas samaai maa-an fa akhraja bihii minath thamaraati rizqal lakum* wa sakh-khara lakumul fulka li tajriya fiyl baHri bi amrih* wa sakh-khara lakumul anhaar14-33
TRANSLATION
14:33 wa sakh-khara lakumush shamsa wal qamara daaibayn* wa sakh-khara lakumul layla wan nahaar14-34
TRANSLATION
14:34 wa aataakum min kul-li maa sa-altumuuh* wa in ta’Ud-duu ni’Åmatal-laahi laa tuHSuuhaa* in-nal insaana la Zaluumun kaf-faar14-35
TRANSLATION
14:35 wa idh qaala ibraahiymu rab-bij’Al haadhal balada aaminaw wajnubniy wa baniy-ya an na’Åbudal aSnaam14-36
TRANSLATION
14:36 rab-bi in-nahun-na aDlalna kathiyram minan naas* fa man tabi’Aniy fain-nahuu min-niy* wa man 'ASaaniy fain-naka gafuurur raHiym14-37
TRANSLATION
14:37 rab-banaa in-niy askantu min dhurriy-yatiy bi waadin gayri dhiy zar’In 'Inda baytikal muHarrami rab-banaa li yuqiymuS Salaata faj’Al af’idatam minan naasi tahwiy ilayhim warzuqhum minath thamaraati la’Al-lahum yashkuruun14-38
TRANSLATION
14:38 rab-banaa in-naka ta’Ålamu maa nukhfiy wa maa nu’Ålin* wa maa yakhfaa 'Alal-laahi min shay’in fiyl arDi wa laa fis samaa'14-39
TRANSLATION
14:39 alHamdu lil-laahil-ladhiy wahaba liy 'Alal kibari ismaa’Iyla wa isHaaq* in-na rab-biy la samiy’Ud du’AA'14-40
TRANSLATION
14:40 rab-bij’Alniy muqiymaS Salaati wa min dhurriy-yatiy* rab-banaa wa taqab-bal du’AA'14-41
TRANSLATION
14:41 rab-banagfir liy wa li waaliday-ya wa lil mu’miniyna yawma yaquumul Hisaab14-42
TRANSLATION
14:42 wa laa taHsaban-nal-laaha gaafilan 'Ammaa ya’ÅmaluZ Zaalimuun* in-namaa yuakh-khiruhum li yawmin tashkhaSu fiyhil abSaar14-43
TRANSLATION
14:43 muhTi’Iyna muqni’Iy ru-uusihim laa yartad-du ilayhim Tarfuhum* wa af’idatuhum hawaa’14-44
TRANSLATION
14:44 wa andhirin naasa yawma ya’tiyhimul 'Adhaabu fa yaquulul-ladhiyna Zalamuu rab-banaa akh-khirnaa ilaa ajalin qariybin nujib da’Åwataka wa nat-tabi’Ir rusul* a walam takuunuu aqsamtum min qablu maa lakum min zawaal14-45
TRANSLATION
14:45 wa sakantum fiy masaakinil-ladhiyna Zalamuu anfusahum wa tabay-yana lakum kayfa fa’Alnaa bihim wa Darabnaa lakumul amthaal14-46
TRANSLATION
14:46 wa qad makaruu makrahum wa 'Indal-laahi makruhum* wa in kaana makruhum li tazuula minhul jibaal14-47
TRANSLATION
14:47 falaa taHsaban-nal-laaha mukhlifa wa’Ådihii rusulah* in-nal-laaha 'Aziyzun dhuntiqaam14-48
TRANSLATION
14:48 yawma tubad-dalul arDu gayral arDi was samaawaat* wa barazuu lil-laahil waaHidil qah-haar14-49
TRANSLATION
14:49 wa taral mujrimiyna yawmaidhim muqarraniyna fiyl aSfaad14-50
TRANSLATION
14:50 saraabiyluhum min qaTiraaniw wa tagshaa wujuuhahumun naar14-51
TRANSLATION
14:51 li yajziyal-laahu kul-la nafsim maa kasabat* in-nal-laaha sariy’Ul Hisaab14-52
TRANSLATION
14:52 haadhaa balaagul lin-naasi wa li yundharuu bihii wa liya’Ålamuu an-namaa huwa ilaahuw waaHiduw wa liyadh-dhak-kara ulul albaabCourtesy of:

(PrayerWare)