upgoback

Zukhruf Surah (43) verses 1-89

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
43-1
TRANSLATION
43:1 Haa miym43-2
TRANSLATION
43:2 wal kitaabil mubiyn43-3
TRANSLATION
43:3 in-naa ja'Alnaahu qur'aanan 'Arabiy-yal la'Al-lakum ta'┼qiluun43-4
TRANSLATION
43:4 wa in-nahuu fiy um-mil kitaabi ladaynaa la 'Aliy-yun Hakiym43-5
TRANSLATION
43:5 a fa naDribu 'Ankumudh dhikra SafHan an kuntum qawmam musrifiyn43-6
TRANSLATION
43:6 wa kam arsalnaa min nabiy-yin fiyl aw-waliyn43-7
TRANSLATION
43:7 wa maa ya'tiyhim min nabiy-yin il-laa kaanuu bihii yastahziuun43-8
TRANSLATION
43:8 fa ahlaknaa ashad-da minhum baTshaw wa maDaa mathalul aw-waliyn43-9
TRANSLATION
43:9 wa lain sa-altahum man khalaqas samaawaati wal arDa la yaquulun-na khalaqahun-nal 'Aziyzul 'Aliym43-10
TRANSLATION
43:10 al-ladhiy ja'Ala lakumul arDa mahdaw wa ja'Ala lakum fiyhaa subulal la'Al-lakum tahtaduun43-11
TRANSLATION
43:11 wal-ladhiy naz-zala minas samaai maa'am bi qadar* fa ansharnaa bihii baldatam maytaa* kadhaalika tukhrajuun43-12
TRANSLATION
43:12 wal-ladhiy khalaqal azwaaja kul-lahaa wa ja'Ala lakum minal fulki wal an'AAmi maa tarkabuun43-13
TRANSLATION
43:13 li tastawuu 'Alaa Zuhuurihii thum-ma tadhkuruu ni'┼mata rab-bikum idhastawaytum 'Alayhi wa taquuluu subHaanal-ladhiy sakh-khara lanaa haadhaa wa maa kun-naa lahuu muqriniyn43-14
TRANSLATION
43:14 wa in-naa ilaa rab-binaa la munqalibuun43-15
TRANSLATION
43:15 wa ja'Aluu lahuu min 'Ibaadihii juz'aa* in-nal insaana la kafuurum mubiyn43-16
TRANSLATION
43:16 amit-takhadha mim-maa yakhluqu banaatiw wa aSfaakum bil baniyn43-17
TRANSLATION
43:17 wa idhaa bush-shira aHaduhum bimaa Daraba lir raHmaani mathalan Zal-la wajhuhuu muswad-daw wa huwa kaZiym43-18
TRANSLATION
43:18 a wa may yunash-shau fiyl Hilyati wa huwa fiyl khiSaami gayru mubiyn43-19
TRANSLATION
43:19 wa ja'Alul malaaikatal-ladhiyna hum 'Ibaadur raHmaani inaathaa* a shahiduu khalqahum* satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun43-20
TRANSLATION
43:20 wa qaaluu law shaa'ar raHmaanu maa 'Abadnaahum* maa lahum bidhaalika min 'Ilmin in hum il-laa yakhruSuun43-21
TRANSLATION
43:21 am aataynaahum kitaabam min qablihii fahum bihii mustamsikuun43-22
TRANSLATION
43:22 bal qaaluu in-naa wajadnaa aabaa-anaa 'Alaa um-matiw wa in-naa 'Alaa aathaarihim muhtaduun43-23
TRANSLATION
43:23 wa kadhaalika maa arsalnaa min qablika fiy qaryatim min nadhiyrin il-laa qaala mutrafuuhaa in-naa wajadnaa aabaa-anaa 'Alaa um-matiw wa in-naa 'Alaa aathaarihim muqtaduun43-24
TRANSLATION
43:24 qaala awalaw ji'tukum bi ahdaa mim-maa wajattum 'Alayhi aabaa-akum* qaaluu in-naa bimaa ursiltum bihii kaafiruun43-25
TRANSLATION
43:25 fantaqamnaa minhum fanZur kayfa kaana 'AAqibatul mukadh-dhibiyn43-26
TRANSLATION
43:26 wa idh qaala ibraahiymu li abiyhi wa qawmihii in-naniy baraaum mim-maa ta'┼buduun43-27
TRANSLATION
43:27 il-lal-ladhiy faTaraniy fain-nahuu sayahdiyn43-28
TRANSLATION
43:28 wa ja'Alahaa kalimatam baaqiyatan fiy 'Aqibihii la'Al-lahum yarji'UUn43-29
TRANSLATION
43:29 bal mat-ta'┼tu haaulaai wa aabaa-ahum Hat-taa jaa'ahumul Haq-qu wa rasuulum mubiyn43-30
TRANSLATION
43:30 walam-maa jaa'ahumul Haq-qu qaaluu haadhaa siHruw wa in-naa bihii kaafiruun43-31
TRANSLATION
43:31 wa qaaluu lawlaa nuz-zila haadhal qur'aanu 'Alaa rajulim minal qaryatayni 'AZiym43-32
TRANSLATION
43:32 a hum yaqsimuuna raHmata rab-bik* naHnu qasamnaa baynahum ma'Iyshatahum fiyl Hayaatid dunyaa wa rafa'┼naa ba'┼Dahum fawqa ba'┼Din darajaatil li yat-takhidha ba'┼Duhum ba'┼Dan sukhriy-yaa* wa raHmatu rab-bika khayrum mim-maa yajma'UUn43-33
TRANSLATION
43:33 wa law laa ay yakuunan naasu um-mataw waaHidatal la ja'Alnaa limay yakfuru bir raHmaani li buyuutihim suqufam min fiD-Datiw wa ma'AArija 'Alayhaa yaZharuun43-34
TRANSLATION
43:34 wa li buyuutihim abwaabaw wa sururan 'Alayhaa yat-takiuun43-35
TRANSLATION
43:35 wa zukhrufaa* wa in kul-lu dhaalika lam-maa mataa'Ul Hayaatid dunyaa* wal aakhiratu 'Inda rab-bika lil mut-taqiyn43-36
TRANSLATION
43:36 wa may ya'┼shu 'An dhikrir raHmaani nuqay-yiD lahuu shayTaanan fa huwa lahuu qariyn43-37
TRANSLATION
43:37 wa in-nahum la yaSud-duunahum 'Anis sabiyli wa yaHsabuuna an-nahum muhtaduun43-38
TRANSLATION
43:38 Hat-taa idhaa jaa'anaa qaala yaa layta bayniy wa baynaka bu'┼dal mashriqayni fa bi'sal qariyn43-39
TRANSLATION
43:39 wa lay yanfa'Akumul yawma idh Zalamtum an-nakum fiyl 'Adhaabi mushtarikuun43-40
TRANSLATION
43:40 a fa anta tusmi'US Sum-ma aw tahdil 'Umya wa man kaana fiy Dalaalim mubiyn43-41
TRANSLATION
43:41 fa im-maa nadh'haban-na bika fain-naa minhum muntaqimuun43-42
TRANSLATION
43:42 aw nuriyan-nakal-ladhiy wa'Adnaahum fain-naa 'Alayhim muqtadiruun43-43
TRANSLATION
43:43 fastamsik bil-ladhiy uuHiya ilayk* in-naka 'Alaa SiraaTim mustaqiym43-44
TRANSLATION
43:44 wa in-nahuu ladhikrul laka wa li qawmik* wa sawfa tus'aluun43-45
TRANSLATION
43:45 was'al man arsalnaa min qablika mir rusulinaa a ja'Alnaa min duunir raHmaani aalihatay yu'┼baduun43-46
TRANSLATION
43:46 wa laqad arsalnaa muusaa biaayaatinaa ilaa fir'Awna wa malaihii fa qaala in-niy rasuulu rab-bil 'AAlamiyn43-47
TRANSLATION
43:47 falam-maa jaa'ahum biaayaatinaa idhaa hum minhaa yaD'Hakuun43-48
TRANSLATION
43:48 wa maa nuriyhim min aayatin il-laa hiya akbaru min ukhtihaa wa akhadhnaahum bil 'Adhaabi la'Al-lahum yarji'UUn43-49
TRANSLATION
43:49 wa qaaluu yaa ay-yuhas saaHirud'U lanaa rab-baka bimaa 'Ahida 'Indaka in-nanaa la muhtaduun43-50
TRANSLATION
43:50 falam-maa kashafnaa 'Anhumul 'Adhaaba idhaa hum yankuthuun43-51
TRANSLATION
43:51 wa naadaa fir'Awnu fiy qawmihii qaala yaa qawmi a laysa liy mulku miSra wa haadhihil anhaaru tajriy min taHtiy* a fa laa tubSiruun43-52
TRANSLATION
43:52 am ana khayrum min haadhal-ladhiy huwa mahiynuw wa laa yakaadu yubiyn43-53
TRANSLATION
43:53 fa law laa ulqiya 'Alayhi aswiratum min dhahabin aw jaa'a ma'Ahul malaaikatu muqtariniyn43-54
TRANSLATION
43:54 fastakhaf-fa qawmahuu fa aTaa'UUh* in-nahum kaanuu qawman faasiqiyn43-55
TRANSLATION
43:55 falam-maa aasafuunantaqamnaa minhum fa agraqnaahum ajma'Iyn43-56
TRANSLATION
43:56 fa ja'Alnaahum salafaw wa mathalal lil aakhiriyn43-57
TRANSLATION
43:57 walam-maa Duribabnu maryama mathalan idhaa qawmuka minhu yaSid-duun43-58
TRANSLATION
43:58 wa qaaluu a aalihatunaa khayrun am huwa* maa Darabuuhu laka il-laa jadalaa* balhum qawmun khaSimuun43-59
TRANSLATION
43:59 in huwa il-laa 'Abdun an'Amnaa 'Alayhi wa ja'Alnaahu mathalal li baniy israaiyl43-60
TRANSLATION
43:60 wa law nashaau la ja'Alnaa minkum malaaikatan fiyl arDi yakhlufuun43-61
TRANSLATION
43:61 wa in-nahuu la 'Ilmul lis-saa'Ati fa laa tamtarun-na bihaa wat-tabi'UUn* haadhaa SiraaTum mustaqiym43-62
TRANSLATION
43:62 wa laa yaSud-dan-nakumush shayTaan* in-nahuu lakum 'Aduw-wum mubiyn43-63
TRANSLATION
43:63 walam-maa jaa'a 'Iysaa bil bay-yinaati qaala qad ji'tukum bil Hikmati wa li ubay-yina lakum ba'┼Dal-ladhiy takhtalifuuna fiyh* fat-taqul-laaha wa aTiy'UUn43-64
TRANSLATION
43:64 in-nal-laaha huwa rab-biy wa rab-bukum fa'┼buduuh* haadhaa SiraaTum mustaqiym43-65
TRANSLATION
43:65 fakhtalafal aHzaabu mim baynihim* fa waylul lil-ladhiyna Zalamuu min 'Adhaabi yawmin aliym43-66
TRANSLATION
43:66 hal yanZuruuna il-las saa'Ata an ta'tiyahum bagtataw wa hum laa yash'Uruun43-67
TRANSLATION
43:67 al akhil-laau yawmaidhim ba'┼Duhum li ba'┼Din 'Aduw-wun il-lal mut-taqiyn43-68
TRANSLATION
43:68 yaa 'Ibaadi laa khawfun 'Alaykumul yawma wa laa antum taHzanuun43-69
TRANSLATION
43:69 al-ladhiyna aamanuu biaayaatinaa wa kaanuu muslimiyn43-70
TRANSLATION
43:70 udkhulul jan-nata antum wa azwaajukum tuHbaruun43-71
TRANSLATION
43:71 yuTaafu 'Alayhim bi SiHaafim min dhahabiw wa akwaab* wa fiyhaa maa tashtahiyhil anfusu wa taladh-dhul a'┼yun* wa antum fiyhaa khaaliduun43-72
TRANSLATION
43:72 wa tilkal jan-natul-latiy uurithtumuuhaa bimaa kuntum ta'┼maluun43-73
TRANSLATION
43:73 lakum fiyhaa faakihatun kathiyratum minhaa ta'kuluun43-74
TRANSLATION
43:74 in-nal mujrimiyna fiy 'Adhaabi jahan-nama khaaliduun43-75
TRANSLATION
43:75 laa yufat-taru 'Anhum wa hum fiyhi mublisuun43-76
TRANSLATION
43:76 wa maa Zalamnaahum walaakin kaanuu humuZ Zaalimiyn43-77
TRANSLATION
43:77 wa naadaw yaa maaliku li yaqDi 'Alaynaa rab-buk* qaala in-nakum maakithuun43-78
TRANSLATION
43:78 laqad ji'naakum bil Haq-qi walaakin-na aktharakum lil Haq-qi kaarihuun43-79
TRANSLATION
43:79 am abramuu amran fain-naa mubrimuun43-80
TRANSLATION
43:80 am yaHsabuuna an-naa laa nasma'U sir-rahum wa najwaahum* balaa wa rusulunaa ladayhim yaktubuun43-81
TRANSLATION
43:81 qul in kaana lir raHmaani waladun fa ana aw-walul 'AAbidiyn43-82
TRANSLATION
43:82 subHaana rab-bis samaawaati wal arDi rab-bil 'Arshi 'Am-maa yaSifuun43-83
TRANSLATION
43:83 fadharhum yakhuuDuu wa yal'Abuu Hat-taa yulaaquu yawmahumul-ladhiy yuu'Aduun43-84
TRANSLATION
43:84 wa huwal-ladhiy fis samaai ilaahuw wa fiyl arDi ilaah* wa huwal Hakiymul 'Aliym43-85
TRANSLATION
43:85 wa tabaarakal-ladhiy lahuu mulkus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa wa 'Indahuu 'Ilmus saa'Ati wa ilayhi turja'UUn43-86
TRANSLATION
43:86 wa laa yamlikul-ladhiyna yad'UUna min duunihish shafaa'Ata il-laa man shahida bil Haq-qi wa hum ya'┼lamuun43-87
TRANSLATION
43:87 wa lain sa-altahum man khalaqahum la yaquulun-nal-laahu fa an-naa yu'fakuun43-88
TRANSLATION
43:88 wa qiylihii yaa rab-bi in-na haaulaai qawmul laa yu'minuun43-89
TRANSLATION
43:89 faSfaH 'Anhum wa qul salaam* fa sawfa ya'┼lamuunCourtesy of:

(PrayerWare)