upgoback

Shura Surah (42) verses 1-53

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
42-1
TRANSLATION
42:1 Haa miym42-2
TRANSLATION
42:2 'Ayn siyn qaaf42-3
TRANSLATION
42:3 kadhaalika yuuHiy ilayka wa ilal-ladhiyna min qablikal-laahul 'Aziyzul Hakiym42-4
TRANSLATION
42:4 lahuu maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa huwal 'Aliy-yul 'AZiym42-5
TRANSLATION
42:5 takaadus samaawaatu yatafaT-Tarna min fawqihin-na wal malaaikatu yusab-biHuuna bi Hamdi rab-bihim wa yastagfiruuna liman fiyl arD* a laa in-nal-laaha huwal gafuurur raHiym42-6
TRANSLATION
42:6 wal-ladhiynat-takhadhuu min duunihii awliyaa-al-laahu HafiyZun 'Alayhim wa maa anta 'Alayhim bi wakiyl42-7
TRANSLATION
42:7 wa kadhaalika awHaynaa ilayka qur'aanan Arabiy-yal li tundhira um-mal quraa wa man Hawlahaa wa tundhira yawmal jam'I laa rayba fiyh* fariyqun fiyl jan-nati wa fariyqun fis sa'Iyr42-8
TRANSLATION
42:8 wa law shaa'al-laahu la ja'Alahum um-mataw waaHidataw walaakiy yudkhilu may yashaau fiy raHmatih* waZ-Zaalimuuna maa lahum miw waliy-yiw wa laa naSiyr42-9
TRANSLATION
42:9 amit-takhadhuu min duunihii awliyaa'* fal-laahu huwal waliy-yu wa huwa yuHyil mawtaa wa huwa 'Alaa kul-li shay'in qadiyr42-10
TRANSLATION
42:10 wa makhtalaftum fiyhi min shay'in fa Hukmuhuu ilal-laah* dhaalikumul-laahu rab-biy 'Alayhi tawak-kaltu wa ilayhi uniyb42-11
TRANSLATION
42:11 faaTirus samaawaati wal arD* ja'Ala lakum min anfusikum azwaajaw wa minal an'AAmi azwaajaa* yadhraukum fiyh* laysa ka mithlihii shay'* wa huwas samiy'Ul baSiyr42-12
TRANSLATION
42:12 lahuu maqaaliydus samaawaati wal arD* yabsuTur rizqa limay yashaau wa yaqdir* in-nahuu bikul-li shay'in 'Aliym42-13
TRANSLATION
42:13 shara'A lakum minad diyni maa waS-Saa bihii nuuHaw wal-ladhiy awHaynaa ilayka wa maa waS-Saynaa bihii ibraahiyma wa muusaa wa 'Iysaa an aqiymud diyna wa laa tatafar-raquu fiyh* kabura 'Alal mushrikiyna maa tad'UUhum ilayh* al-laahu yajtabiy ilayhi may yashaau wa yahdiy ilayhi may yuniyb42-14
TRANSLATION
42:14 wa maa tafar-raquu il-laa mim ba'┼di maa jaa'ahumul 'Ilmu bagyam baynahum* wa law laa kalimatun sabaqat mir rab-bika ilaa ajalim musam-mal la quDiya baynahum* wa in-nal-ladhiyna uurithul kitaaba mim ba'┼dihim lafiy shak-kim minhu muriyb42-15
TRANSLATION
42:15 fa li dhaalika fad'U wastaqim kamaa umirt* wa laa tat-tabi'┼ ahwaa-ahum wa qul aamantu bimaa anzalal-laahu min kitaab* wa umirtu li a'┼dila baynakum* al-laahu rab-bunaa wa rab-bukum* lanaa a'┼maalunaa wa lakum a'┼maalukum* laa Huj-jata baynanaa wa baynakum* al-laahu yajma'U baynanaa* wa ilayhil maSiyr42-16
TRANSLATION
42:16 wal-ladhiyna yuHaaj-juuna fil-laahi mim ba'┼di mastujiyba lahuu Huj-jatuhum daaHiDatun 'Inda rab-bihim wa 'Alayhim gaDabuw wa lahum 'Adhaabun shadiyd42-17
TRANSLATION
42:17 al-laahul-ladhiy anzalal kitaaba bil Haq-qi wal miyzaan* wa maa yudriyka la'Al-las saa'Ata qariyb42-18
TRANSLATION
42:18 yasta'┼jilu bihal-ladhiyna laa yu'minuuna bihaa* wal-ladhiyna aamanuu mushfiquuna minhaa wa ya'┼lamuuna an-nahal Haqq* a laa in-nal-ladhiyna yumaaruuna fis saa'Ati lafiy Dalaalim ba'Iyd42-19
TRANSLATION
42:19 al-laahu laTiyfum bi 'Ibaadihii yarzuqu may yashaa'* wa huwal qawiy-yul 'Aziyz42-20
TRANSLATION
42:20 man kaana yuriydu Harthal aakhirati nazid lahuu fiy Harthih* wa man kaana yuriydu Harthad dunyaa nu'tihii minhaa wa maa lahuu fiyl aakhirati min naSiyb42-21
TRANSLATION
42:21 am lahum shurakaau shara'UU lahum minad diyni maa lam ya'dham bihil-laah* wa law laa kalimatul faSli la quDiya baynahum* wa in-naZ Zaalimiyna lahum 'Adhaabun aliym42-22
TRANSLATION
42:22 taraZ Zaalimiyna mushfiqiyna mim-maa kasabuu wa huwa waaqi'Um bihim* wal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati fiy rawDaatil jan-naat* lahum maa yashaauuna 'Inda rab-bihim* dhaalika huwal faDlul kabiyr42-23
TRANSLATION
42:23 dhaalikal-ladhiy yubash-shirul-laahu 'Ibaadahul-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaat* qul laa as'alukum 'Alayhi ajran il-lal mawad-data fiyl qurbaa* wa may yaqtarif Hasanatan nazid lahuu fiyhaa Husnaa* in-nal-laaha gafuurun shakuur42-24
TRANSLATION
42:24 am yaquuluunaftaraa 'Alal-laahi kadhibaa* fa iy yashail-laahu yakhtim 'Alaa qalbik* wa yamHul-laahul baaTila wa yuHiq-qul Haq-qa bi kalimaatih* in-nahuu 'Aliymum bidhaatiS Suduur42-25
TRANSLATION
42:25 wa huwal-ladhiy yaqbalut tawbata 'An 'Ibaadihii wa ya'┼fuu 'Anis say-yiaati wa ya'┼lamu maa taf'Aluun42-26
TRANSLATION
42:26 wa yastajiybul-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati wa yaziyduhum min faDlih* wal kaafiruuna lahum 'Adhaabun shadiyd42-27
TRANSLATION
42:27 wa law basaTal-laahur rizqa li 'Ibaadihii la bagaw fiyl arDi walaakiy yunaz-zilu bi qadarim maa yashaa'* in-nahuu bi 'Ibaadihii khabiyrum baSiyr42-28
TRANSLATION
42:28 wa huwal-ladhiy yunaz-zilul gaytha mim ba'┼di maa qanaTuu wa yanshuru raHmatah* wa huwal waliy-yul Hamiyd42-29
TRANSLATION
42:29 wa min aayaatihii khalqus samaawaati wal arDi wa maa bath-tha fiyhimaa min daab-bah* wa huwa 'Alaa jam'Ihim idhaa yashaau qadiyr42-30
TRANSLATION
42:30 wa maa aSaabakum mim muSiybatin fabimaa kasabat aydiykum wa ya'┼fuu 'An kathiyr42-31
TRANSLATION
42:31 wa maa antum bi mu'┼jiziyna fiyl arD* wa maa lakum min duunil-laahi miw waliy-yiw wa laa naSiyr42-32
TRANSLATION
42:32 wa min aayaatihil jawaari fiyl baHri kal a'┼laam42-33
TRANSLATION
42:33 iy yasha' yuskinir riyHa fa yaZlalna rawaakida 'Alaa Zahrih* in-na fiy dhaalika la aayaatil li kul-li Sab-baarin shakuur42-34
TRANSLATION
42:34 aw yuubiqhun-na bimaa kasabuu wa ya'┼fu 'An kathiyr42-35
TRANSLATION
42:35 wa ya'┼lamal-ladhiyna yujaadiluuna fiy aayaatinaa* maa lahum mim maHiyS42-36
TRANSLATION
42:36 fa maa uutiytum min shay'in fa mataa'Ul Hayaatid dunyaa* wa maa 'Indal-laahi khayruw wa abqaa lil-ladhiyna aamanuu wa 'Alaa rab-bihim yatawak-kaluun42-37
TRANSLATION
42:37 wal-ladhiyna yajtanibuuna kabaairal ithmi wal fawaaHisha wa idhaa maa gaDibuu hum yagfiruun42-38
TRANSLATION
42:38 wal-ladhiynastajaabuu li rab-bihim wa aqaamuS Salaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mim-maa razaqnaahum yunfiquun42-39
TRANSLATION
42:39 wal-ladhiyna idhaa aSaabahumul bagyu hum yantaSiruun42-40
TRANSLATION
42:40 wa jazaau say-yiatin say-yiatum mithluhaa* fa man 'Afaa wa aSlaHa fa ajruhuu 'Alal-laah* in-nahuu laa yuHib-buZ Zaalimiyn42-41
TRANSLATION
42:41 wa lamanintaSara ba'┼da Zulmihii fa ulaaika maa 'Alayhim min sabiyl42-42
TRANSLATION
42:42 in-namas sabiylu 'Alal-ladhiyna yaZlimuunan naasa wa yabguuna fiyl arDi bi gayril Haqq* ulaaika lahum 'Adhaabun aliym42-43
TRANSLATION
42:43 wa laman Sabara wa gafara in-na dhaalika la min 'Azmil umuur42-44
TRANSLATION
42:44 wa may yuDlilil-laahu fa maa lahuu miw waliy-yim mim ba'┼dih* wa taraZ Zaalimiyna lam-maa ra-awul 'Adhaaba yaquuluuna hal ilaa marad-dim min sabiyl42-45
TRANSLATION
42:45 wa taraahum yu'┼raDuuna 'Alayhaa khaashi'Iyna minadh dhul-li yanZuruuna min Tarfin khafiyy* wa qaalal-ladhiyna aamanuu in-nal khaasiriynal-ladhiyna khasiruu anfusahum wa ahliyhim yawmal qiyaamah* a laa in-naZ Zaalimiyna fiy 'Adhaabim muqiym42-46
TRANSLATION
42:46 wa maa kaana lahum min awliyaa-a yanSuruunahum min duunil-laah* wa may yuDlilil-laahu fa maa lahuu min sabiyl42-47
TRANSLATION
42:47 istajiybuu li rab-bikum min qabli ay ya'tiya yawmul laa marad-da lahuu minal-laah* maa lakum mim maljaiy yawmaidhiw wa maa lakum min nakiyr42-48
TRANSLATION
42:48 fain a'┼raDuu fa maa arsalnaaka 'Alayhim HafiyZaa* in 'Alayka il-lal balaag* wa in-naa idhaa adhaqnal insaana min-naa raHmatan fariHa bihaa* wa in tuSibhum say-yiatum bimaa qad-damat aydiyhim fain-nal insaana kafuur42-49
TRANSLATION
42:49 lil-laahi mulkus samaawaati wal arD* yakhluqu maa yashaa'* yahabu limay yashaau inaathaw wa yahabu limay yashaaudh dhukuur42-50
TRANSLATION
42:50 aw yuzaw-wijuhum dhukraanaw wa inaathaa* wa yaj'Alu may yashaau 'Aqiymaa* in-nahuu 'Aliymun qadiyr42-51
TRANSLATION
42:51 wa maa kaana li basharin ay yukal-limahul-laahu il-laa waHyan aw miw waraai Hijaabin aw yursila rasuulan fa yuuHiya bi idhnihii maa yashaa'* in-nahuu 'Aliy-yun Hakiym42-52
TRANSLATION
42:52 wa kadhaalika awHaynaa ilayka ruuHam min amrinaa* maa kunta tadriy mal kitaabu wa lal iymaanu walaakin ja'Alnaahu nuuran nahdiy bihii man nashaau min 'Ibaadinaa* wa in-naka la tahdiy ilaa SiraaTim mustaqiym42-53
TRANSLATION
42:53 SiraaTil-laahil-ladhiy lahuu maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* a laa ilal-laahi taSiyrul umuurCourtesy of:

(PrayerWare)