Maryam Surah (19) verses 1-98

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays19-1
TRANSLATION
19:1 kaf haa yaa ‘Ayn Saad19-2
TRANSLATION
19:2 dhikru raHmati rab-bika ‘Abdahuu zakariy-yaa19-3
TRANSLATION
19:3 idh naadaa rab-bahuu nidaa-an khafiy-yaa19-4
TRANSLATION
19:4 qaala rab-bi in-niy wahanal ‘AZmu min-niy washta’Alar ra’su shaybaw walam akum bi du’AAika rab-bi shaqiy-yaa19-5
TRANSLATION
19:5 wa in-niy khiftul mawaaliya miw waraaiy wa kaanatimra-atiy ‘AAqiran fa habliy mil ladunka waliy-yaa19-6
TRANSLATION
19:6 yarithuniy wa yarithu min aali ya’Åquuba waj’Alhu rab-bi raDiy-yaa19-7
TRANSLATION
19:7 yaa zakariy-yaa in-naa nubash-shiruka bi gulaaminismuhuu yaHyaa lam naj’Al lahuu min qablu samiy-yaa19-8
TRANSLATION
19:8 qaala rab-bi an-naa yakuunu liy gulaamuw wa kaanatimra-atiy ‘AAqiraw wa qad balagtu minal kibari ‘Itiy-yaa19-9
TRANSLATION
19:9 qaala kadhaalik* qaala rab-buka huwa ‘Alay-ya hay-yinuw wa qad khalaqtuka min qablu walam taku shay’aa19-10
TRANSLATION
19:10 qaala rab-bij’Al liy aayah* qaala aayatuka al-laa tukal-liman naasa thalaatha layaalin sawiy-yaa19-11
TRANSLATION
19:11 fa kharaja ‘Alaa qawmihii minal miHraabi fa awHaa ilayhim an sab-biHuu bukrataw wa ‘Ashiy-yaa19-12
TRANSLATION
19:12 yaa yaHyaa khudhil kitaaba bi quw-wah* wa aataynaahul Hukma Sabiy-yaa19-13
TRANSLATION
19:13 wa Hanaanam mil ladun-naa wa zakaah* wa kaana taqiy-yaa19-14
TRANSLATION
19:14 wa bar-ram bi waalidayhi walam yakun jab-baaran ‘ASiy-yaa19-15
TRANSLATION
19:15 wa salaamun ‘Alayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yub’Athu Hay-yaa19-16
TRANSLATION
19:16 wadhkur fiyl kitaabi maryam* idhintabadhat min ahlihaa makaanan sharqiy-yaa19-17
TRANSLATION
19:17 fat-takhadhat min duunihim Hijaaban fa arsalnaa ilayhaa ruuHanaa fa tamath-thala lahaa basharan sawiy-yaa19-18
TRANSLATION
19:18 qaalat in-niy a’UUdhu bir raHmaani minka in kunta taqiy-yaa19-19
TRANSLATION
19:19 qaala in-namaa ana rasuulu rab-biki li ahaba laki gulaaman zakiy-yaa19-20
TRANSLATION
19:20 qaalat an-naa yakuunu liy gulaamuw walam yamsasniy basharuw walam aku bagiy-yaa19-21
TRANSLATION
19:21 qaala kadhaalik* qaala rab-buki huwa ‘Alay-ya hay-yin* wa li naj’Alahuu aayatal lin-naasi wa raHmatam min-naa* wa kaana amram maqDiy-yaa19-22
TRANSLATION
19:22 fa Hamalat’hu fantabadhat bihii makaanan qaSiy-yaa19-23
TRANSLATION
19:23 fa ajaa-ahal makhaaDu ilaa jidh’In nakhlah* qaalat yaa laytaniy mit-tu qabla haadhaa wa kuntu nasyam mansiy-yaa19-24
TRANSLATION
19:24 fa naadaahaa min taHtihaa al-laa taHzaniy qad ja’Ala rab-buki taHtaki sariy-yaa19-25
TRANSLATION
19:25 wa huz-ziy ilayki bi jidh’In nakhlati tusaaqiT ‘Alayki ruTaban janiy-yaa19-26
TRANSLATION
19:26 fa kuliy washrabiy wa qar-riy ‘Aynaa* fa im-maa tarayin-na minal bashari aHadan fa quuliy in-niy nadhartu lir raHmaani Sawman fa lan ukal-limal yawma insiy-yaa19-27
TRANSLATION
19:27 fa atat bihii qawmahaa taHmiluh* qaaluu yaa maryamu laqad ji’ti shay’an fariy-yaa19-28
TRANSLATION
19:28 yaa ukhta haaruuna maa kaana abuukimra-a saw-iw wa maa kaanat um-muki bagiy-yaa19-29
TRANSLATION
19:29 fa ashaarat ilayh* qaaluu kayfa nukal-limu man kaana fiyl mahdi Sabiy-yaa19-30
TRANSLATION
19:30 qaala in-niy ‘Abdul-laahi aataaniyal kitaaba wa ja’Alaniy nabiy-yaa19-31
TRANSLATION
19:31 wa ja’Alaniy mubaarakan aynamaa kuntu wa awSaaniy biS Salaati waz zakaati maa dumtu Hay-yaa19-32
TRANSLATION
19:32 wa bar-ram bi waalidatiy walam yaj’Alniy jab-baaran shaqiy-yaa19-33
TRANSLATION
19:33 was-salaamu ‘Alay-ya yawma wulit-tu wa yawma amuutu wa yawma ub’Athu Hay-yaa19-34
TRANSLATION
19:34 dhaalika ‘Iysabnu maryam* qawlal Haq-qil-ladhiy fiyhi yamtaruun19-35
TRANSLATION
19:35 maa kaana lil-laahi ay yat-takhidha miw walad* subHaanah* idhaa qaDaa amran fain-namaa yaquulu lahuu kun fa yakuun19-36
TRANSLATION
19:36 wa in-nal-laaha rab-biy wa rab-bukum fa’Åbuduuh* haadhaa SiraaTum mustaqiym19-37
TRANSLATION
19:37 fakhtalafal aHzaabu mim baynihim* fa waylul lil-ladhiyna kafaruu mim mash-hadi yawmin ‘AZiym19-38
TRANSLATION
19:38 asmi’Å bihim wa abSir yawma ya’tuunanaa laakiniZ Zaalimuunal yawma fiy Dalaalim mubiyn19-39
TRANSLATION
19:39 wa andhirhum yawmal Hasrati idh quDiyal amru wa hum fiy gaflatiw wa hum laa yu’minuun19-40
TRANSLATION
19:40 in-naa naHnu narithul arDa wa man ‘Alayhaa wa ilaynaa yurja’UUn19-41
TRANSLATION
19:41 wadhkur fiyl kitaabi ibraahiym* in-nahuu kaana Sid-diyqan nabiy-yaa19-42
TRANSLATION
19:42 idh qaala li abiyhi yaa abati lima ta’Åbudu maa laa yasma’U wa laa yubSiru wa laa yugniy ‘Anka shay’aa19-43
TRANSLATION
19:43 yaa abati in-niy qad jaa-aniy minal ‘Ilmi maa lam ya’tika fat-tabi’Åniy ahdika SiraaTan sawiy-yaa19-44
TRANSLATION
19:44 yaa abati laa ta’Åbudish shayTaan* in-nash shayTaana kaana lir raHmaani ‘ASiy-yaa19-45
TRANSLATION
19:45 yaa abati in-niy akhaafu ay yamas-saka ‘Adhaabum minar raHmaani fa takuuna lish shayTaani waliy-yaa19-46
TRANSLATION
19:46 qaala araagibun anta ‘An aalihatiy yaa ibraahiym* lail lam tantahi la arjuman-nak* wahjurniy maliy-yaa19-47
TRANSLATION
19:47 qaala salaamun ‘Alayk* sa astagfiru laka rab-biy* in-nahuu kaana biy Hafiy-yaa19-48
TRANSLATION
19:48 wa a’Åtazilukum wa maa tad’UUna min duunil-laahi wa ad’UU rab-biy ‘Asaa al-laa akuuna bi du’AAi rab-biy shaqiy-yaa19-49
TRANSLATION
19:49 falam-ma’Åtazalahum wa maa ya’Åbuduuna min duunil-laahi wahabnaa lahuu ishaaqa wa ya’Åquub* wa kul-lan ja’Alnaa nabiy-yaa19-50
TRANSLATION
19:50 wa wahabnaa lahum mir raHmatinaa wa ja’Alnaa lahum lisaana Sidqin ‘Aliy-yaa19-51
TRANSLATION
19:51 wadhkur fiyl kitaabi muusaa in-nahuu kaana mukhlaSaw wa kaana rasuulan nabiy-yaa19-52
TRANSLATION
19:52 wa naadaynaahu min jaanibiT Tuuril aymani wa qar-rabnaahu najiy-yaa19-53
TRANSLATION
19:53 wa wahabnaa lahuu mir raHmatinaa akhaahu haaruuna nabiy-yaa19-54
TRANSLATION
19:54 wadhkur fiyl kitaabi ismaa’Iyl* in-nahuu kaana Saadiqal wa’Ådi wa kaana rasuulan nabiy-yaa19-55
TRANSLATION
19:55 wa kaana ya’muru ahlahuu biS Salaati waz zakaati wa kaana ‘Inda rab-bihii marDiy-yaa19-56
TRANSLATION
19:56 wadhkur fiyl kitaabi idriys* in-nahuu kaana Sid-diyqan nabiy-yaa19-57
TRANSLATION
19:57 wa rafa’Ånaahu makaanan ‘Aliy-yaa19-58
TRANSLATION
19:58 ulaaikal-ladhiyna an’Amal-laahu ‘Alayhim minan nabiy-yiyna min dhur-riy-yati aadama wa mim-man Hamalnaa ma’A nuuHiw wa min dhur-riy-yati ibraahiyma wa israaiyla wa mim-man hadaynaa wajtabaynaa* idhaa tutlaa ‘Alayhim aayaatur raHmaani khar-ruu suj-jadaw wa bukiy-yaa

58th verse is sajda verse. See the note at the end of the file.19-59
TRANSLATION
19:59 fa khalafa mim ba’Ådihim khalfun aDaa’US Salaata wat-taba’Ush shahawaat* fa sawfa yalqawna gay-yaa19-60
TRANSLATION
19:60 il-laa man taaba wa aamana wa ‘Amila SaaliHan fa ulaaika yadkhuluunal jan-nata wa laa yuZlamuuna shay’aa19-61
TRANSLATION
19:61 jan-naati ‘Adninil-latiy wa’Adar raHmaanu ‘Ibaadahuu bil gayb* in-nahuu kaana wa’Åduhuu ma’tiy-yaa19-62
TRANSLATION
19:62 laa yasma’UUna fiyhaa lagwan il-laa salaamaa* wa lahum rizquhum fiyhaa bukrataw wa ‘Ashiy-yaa19-63
TRANSLATION
19:63 tilkal jan-natul-latiy nuurithu min ‘Ibaadinaa man kaana taqiy-yaa19-64
TRANSLATION
19:64 wa maa natanaz-zalu il-laa bi amri rab-bik* lahuu maa bayna aydiynaa wa maa khalfanaa wa maa bayna dhaalik* wa maa kaana rab-buka nasiy-yaa19-65
TRANSLATION
19:65 rab-bus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa fa’Åbud’hu waSTabir li ‘Ibaadatih* hal ta’Ålamu lahuu samiy-yaa19-66
TRANSLATION
19:66 wa yaquulul insaanu a idhaa maa mit-tu la sawfa ukhraju Hay-yaa19-67
TRANSLATION
19:67 a wa laa yadhkurul insaanu an-naa khalaqnaahu min qablu walam yaku shay’aa19-68
TRANSLATION
19:68 fa wa rab-bika la naHshuran-nahum wash shayaaTiyna thum-ma la nuHDiran-nahum Hawla jahan-nama jithiy-yaa19-69
TRANSLATION
19:69 thum-ma lananzi’An-na min kul-li shiy’Atin ay-yuhum ashad-du ‘Alar raHmaani ‘Itiy-yaa19-70
TRANSLATION
19:70 thum-ma la naHnu a’Ålamu bil-ladhiyna hum awlaa bihaa Siliy-yaa19-71
TRANSLATION
19:71 wa im minkum il-laa waariduhaa* kaana ‘Alaa rab-bika Hatmam maqDiy-yaa19-72
TRANSLATION
19:72 thum-ma nunaj-jil-ladhiynat taqaw wa nadharuZ Zaalimiyna fiyhaa jithiy-yaa19-73
TRANSLATION
19:73 wa idhaa tutlaa ‘Alayhim aayaatunaa bay-yinaatin qaalal-ladhiyna kafaruu lil-ladhiyna aamanuu ay-yul fariyqayni khayrum maqaamaw wa aHsanu nadiy-yaa19-74
TRANSLATION
19:74 wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hum aHsanu athaathaw wa ri’yaa19-75
TRANSLATION
19:75 qul man kaana fiD Dalaalati falyamdud lahur raHmaanu mad-daa* Hat-taa idhaa ra-aw maa yuu’Aduuna im-mal ‘Adhaaba wa im-mas saa’Ata fa saya’Ålamuuna man huwa shar-rum makaanaw wa aD’Afu jundaa19-76
TRANSLATION
19:76 wa yaziydul-laahul-ladhiyna’htadaw hudaa* wal baaqiyaatuS SaaliHaatu khayrun ‘Inda rab-bika thawaabaw wa khayrum marad-daa19-77
TRANSLATION
19:77 a fa ra-aytal-ladhiy kafara biaayaatinaa wa qaala lauutayan-na maalaw wa waladaa19-78
TRANSLATION
19:78 aT-Tala’Al gayba amit-takhadha 'Indar raHmaani ‘Ahdaa19-79
TRANSLATION
19:79 kal-laa* sanaktubu maa yaquulu wa namud-du lahuu minal ‘Adhaabi mad-daa19-80
TRANSLATION
19:80 wa narithuhuu maa yaquulu wa ya’tiynaa fardaa19-81
TRANSLATION
19:81 wat-takhadhuu min duunil-laahi aalihatal li yakuunuu lahum ‘Iz-zaa19-82
TRANSLATION
19:82 kal-laa* sayakfuruuna bi ‘Ibaadatihim wa yakuunuuna ‘Alayhim Did-daa19-83
TRANSLATION
19:83 alam tara an-naa arsalnash shayaaTiyna ‘Alal kaafiriyna tauz-zuhum az-zaa19-84
TRANSLATION
19:84 falaa ta’Åjal ‘Alayhim* in-namaa na’Ud-du lahum ‘Ad-daa19-85
TRANSLATION
19:85 yawma naHshurul mut-taqiyna ilar raHmaani wafdaa19-86
TRANSLATION
19:86 wa nasuuqul mujrimiyna ilaa jahan-nama wirdaa19-87
TRANSLATION
19:87 laa yamlikuunash shafaa’Ata il-laa manit-takhadha ‘Indar raHmaani ‘Ahdaa19-88
TRANSLATION
19:88 wa qaalut-takhadhar raHmaanu waladaa19-89
TRANSLATION
19:89 laqad ji’tum shay’an id-daa19-90
TRANSLATION
19:90 takaadus samaawaatu yatafaT-Tarna minhu wa tanshaq-qul arDu wa takhir-rul jibaalu had-daa19-91
TRANSLATION
19:91 an da’Aw lir raHmaani waladaa19-92
TRANSLATION
19:92 wa maa yambagiy lir raHmaani ay yat-takhidha waladaa19-93
TRANSLATION
19:93 in kul-lu man fiys samaawaati wal arDi il-laa aatir raHmaani ‘Abdaa19-94
TRANSLATION
19:94 laqad aHSaahum wa’Ad-dahum ‘Ad-daa19-95
TRANSLATION
19:95 wa kul-luhum aatiyhi yawmal qiyaamati fardaa19-96
TRANSLATION
19:96 in-nal-ladhiyna aamanuu wa ‘AmiluS SaaliHaati sa yaj’Alu lahumur raHmaanu wud-daa19-97
TRANSLATION
19:97 fain-namaa yas-sarnaahu bi lisaanika li tubash-shira bihil mut-taqiyna wa tundhira bihii qawmal lud-daa19-98
TRANSLATION
19:98 wa kam ahlaknaa qablahum min qarnin hal tuHis-su minhum min aHadin aw tasma’U lahum rikzaa***PLEASE NOTE 58th AYAH IS THE SAJDA AYAH***

HOW TO MAKE TILAWAT SAJDA

NOTE: If you read or recite any of the sajda ayah loudly or upon listening any of the sajda ayah from a live broadcast from the radio or the like you must make a sajda (prostration). Alternately, upon listening from a Muslim reading the sajda ayah loudly, you MUST make a sajda. Listening from a tape or from these real audio files do not require sajda. To perform sajda, you stand up and make intention from your heart to make tilawat sajda then go to sajda and before you put your head to the ground say "Allahu akbar" then during the sajda you say three times "Subhana rabbiyel a'Åla" then while you are raising your head say again "Allahu akbar." and stand up. That's it. May Allah bless you for doing so.


Courtesy of:

(PrayerWare)