Room Surah (30) verses 1-60

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays30-1
TRANSLATION
30:1 alif laam miym30-2
TRANSLATION
30:2 gulibatir ruum30-3
TRANSLATION
30:3 fiy adnal arDi wa hum mim ba'┼di galabihim sa yaglibuun30-4
TRANSLATION
30:4 fiy biD'I siniyn* lil-laahil amru min qablu wa mim ba'┼d* wa yawmaidhiy yafraHul mu'minuun30-5
TRANSLATION
30:5 bi naSril-laah* yanSuru may yashaa'* wa huwal 'Aziyzur raHiym30-6
TRANSLATION
30:6 wa'┼dal-laah* laa yukhliful-laahu wa'┼dahuu walaakin-na aktharan naasi laa ya'┼lamuun30-7
TRANSLATION
30:7 ya'┼lamuuna Zaahiram minal Hayaatid dunyaa* wa hum 'Anil aakhirati hum gaafiluun30-8
TRANSLATION
30:8 a walam yatafak-karuu fiy anfusihim* maa khalaqal-laahus samaawaati wal arDa wa maa baynahumaa il-laa bil Haqqi wa ajalim musam-maa* wa in-na kathiyram minan naasi bi liqaai rab-bihim la kaafiruun30-9
TRANSLATION
30:9 a walam yasiyruu fiyl arDi fa yanZuruu kayfa kaana 'AAqibatul-ladhiyna min qablihim* kaanuu ashad-da minhum quw-wataw wa athaarul arDa wa 'Amaruuhaa akthara mim-maa 'Amaruuhaa wa jaa-at'hum rusuluhum bil bay-yinaat* fa maa kaanal-laahu li yaZlimahum walaakin kaanuu anfusahum yaZlimuun30-10
TRANSLATION
30:10 thum-ma kaana 'AAqibatal-ladhiyna asaaus suu-aa an kadh-dhabuu bi aayaatil-laahi wa kaanuu bihaa yastahziuun30-11
TRANSLATION
30:11 al-laahu yabdaul khalqa thum-ma yu'Iyduhuu thum-ma ilayhi turja'UUn30-12
TRANSLATION
30:12 wa yawma taquumus saa'Atu yublisul mujrimuun30-13
TRANSLATION
30:13 walam yakul lahum min shurakaaihim shufa'AAu wa kaanuu bi shurakaaihim kaafiriyn30-14
TRANSLATION
30:14 wa yawma taquumus saa'Atu yawmaidhiy yatafar-raquun30-15
TRANSLATION
30:15 fa am-mal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati fahum fiy rawDatiy yuHbaruun30-16
TRANSLATION
30:16 wa am-mal-ladhiyna kafaruu wa kadhdhabuu biaayaatinaa wa liqaail aakhirati fa ulaaika fiyl 'Adhaabi muHDaruun30-17
TRANSLATION
30:17 fa subHaanal-laahi Hiyna tumsuuna wa Hiyna tuSbiHuun30-18
TRANSLATION
30:18 wa lahul Hamdu fiys samaawaati wal arDi wa 'Ashiy-yaw wa Hiyna tuZhiruun30-19
TRANSLATION
30:19 yukhrijul Hay-ya minal may-yiti wa yukhrijul may-yita minal Hay-yi wa yuHyil arDa ba'┼da mawtihaa* wa kadhaalika tukhrajuun30-20
TRANSLATION
30:20 wa min aayaatihii an khalaqakum min turaabin thum-ma idhaa antum basharun tantashiruun30-21
TRANSLATION
30:21 wa min aayaatihii an khalaqa lakum min anfusikum azwaajal li taskunuu ilayhaa wa ja'Ala baynakum mawad-dataw wa raHmah* in-na fiy dhaalika la aayaatil li qawmiy yatafak-karuun30-22
TRANSLATION
30:22 wa min aayaatihii khalqus samaawaati wal arDi wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum* in-na fiy dhaalika la aayaatil lil 'AAlimiyn30-23
TRANSLATION
30:23 wa min aayaatihii manaamukum bil layli wan nahaari wabtigaaukum min faDlih* in-na fiy dhaalika la aayaatil li qawmiy yasma'UUn30-24
TRANSLATION
30:24 wa min aayaatihii yuriykumul barqa khawfaw wa Tama'Aw wa yunaz-zilu minas samaai maa-an fa yuHyiy bihil arDa ba'┼da mawtihaa* in-na fiy dhaalika la aayaatil li qawmiy ya'┼qiluun30-25
TRANSLATION
30:25 wa min aayaatihii an taquumas samaau wal arDu bi amrih* thum-ma idhaa da'AAkum da'┼watam minal arDi idhaa antum takhrujuun30-26
TRANSLATION
30:26 wa lahuu man fiys samaawaati wal arD* kul-lul lahuu qaanituun30-27
TRANSLATION
30:27 wa huwal-ladhiy yabdaul khalqa thum-ma yu'Iyduhuu wa huwa ahwanu 'Alayh* wa lahul mathalul a'┼laa fiys samaawaati wal arD* wa huwal 'Aziyzul Hakiym30-28
TRANSLATION
30:28 Daraba lakum mathalam min anfusikum* hal lakum mim maa malakat aymaanukum min shurakaa-a fiy maa razaqnaakum fa antum fiyhi sawaaun takhaafuunahum ka khiyfatikum anfusakum* kadhaalika nufaS-Silul aayaati li qawmiy ya'┼qiluun30-29
TRANSLATION
30:29 balit taba'Al-ladhiyna Zalamuu ahwaa-ahum bi gayri 'Ilm* famay yahdiy man aDal-lal-laah* wa maa lahum min naaSiriyn30-30
TRANSLATION
30:30 fa aqim wajhaka lid diyni Haniyfaa* fiTratal-laahil-latiy faTaran naasa 'Alayhaa* laa tabdiyla li khalqil-laah* dhaalikad diynul qay-yimu walaakin-na aktharan naasi laa ya'┼lamuun30-31
TRANSLATION
30:31 muniybiyna ilayhi wat-taquuhu wa aqiymuS Salaata wa laa takuunuu minal mushrikiyn30-32
TRANSLATION
30:32 minal-ladhiyna far-raquu diynahum wa kaanuu shiya'AA* kul-lu Hizbim bimaa ladayhim fariHuun30-33
TRANSLATION
30:33 wa idhaa mas-san naasa Dur-run da'Aw rab-bahum muniybiyna ilayhi thum-ma idhaa adhaaqahum minhu raHmatan idhaa fariyqum minhum bi rab-bihim yushrikuun30-34
TRANSLATION
30:34 li yakfuruu bimaa aataynaahum* fa tamat-ta'UU fa sawfa ta'┼lamuun30-35
TRANSLATION
30:35 am anzalnaa 'Alayhim sulTaanan fa huwa yatakal-lamu bimaa kaanuu bihii yushrikuun30-36
TRANSLATION
30:36 wa idhaa adhaqnan naasa raHmatan fariHuu bihaa* wa in tuSibhum say-yiatum bimaa qad-damat aydiyhim idhaa hum yaqnaTuun30-37
TRANSLATION
30:37 a walam yaraw an-nal-laaha yabsuTur rizqa limay yashaau wa yaqdir* in-na fiy dhaalika la aayaatil li qawmiy yu'minuun30-38
TRANSLATION
30:38 fa aati dhal qurbaa Haqqahuu wal miskiyna wabnas sabiyl* dhaalika khayrul lil-ladhiyna yuriyduuna wajhal-laahi wa ulaaika humul mufliHuun30-39
TRANSLATION
30:39 wa maa aataytum mir ribal li yarbuwa fiy amwaalin naasi fa laa yarbuu 'Indal-laah* wa maa aataytum min zakaatin turiyduuna wajhal-laahi fa ulaaika humul muD'Ifuun30-40
TRANSLATION
30:40 al-laahul-ladhiy khalaqakum thum-ma razaqakum thum-ma yumiytukum thum-ma yuHyiykum* hal min shurakaaikum may yaf'Alu min dhaalikum min shay'* subHaanahuu wa ta'AAlaa 'Am-maa yushrikuun30-41
TRANSLATION
30:41 Zaharal fasaadu fiyl bar-ri wal baHri bimaa kasabat aydin naasi li yudhiyqahum ba'┼Dal-ladhiy 'Amiluu la'Al-lahum yarji'UUn30-42
TRANSLATION
30:42 qul siyruu fiyl arDi fanZuruu kayfa kaana 'AAqibatul-ladhiyna min qabl* kaana aktharuhum mushrikiyn30-43
TRANSLATION
30:43 fa aqim wajhaka lid diynil qay-yimi min qabli ay ya'tiya yawmul laa marad-da lahuu minal-laahi yawmaidhiy yaS-Sad-da'UUn30-44
TRANSLATION
30:44 man kafara fa'Alayhi kufruh* wa man 'Amila SaaliHan fa li anfusihim yamhaduun30-45
TRANSLATION
30:45 li yajziyal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati min faDlih* in-nahuu laa yuHib-bul kaafiriyn30-46
TRANSLATION
30:46 wa min aayaatihii ay yursilar riyaaHa mubash-shiraatiw wa liyudhiyqakum mir raHmatihii wa litajriyal fulku bi amrihii wa li tabtaguu min faDlihii wa la'Al-lakum tashkuruun30-47
TRANSLATION
30:47 wa laqad arsalnaa min qablika rusulan ilaa qawmihim fa jaauuhum bil bay-yinaati fantaqamnaa minal-ladhiyna ajramuu* wa kaana Haqqan 'Alaynaa naSrul mu'miniyn30-48
TRANSLATION
30:48 al-laahul-ladhiy yursilur riyaaHa fa tuthiyru saHaaban fa yabsuTuhuu fis samaai kayfa yashaau wa yaj'Aluhuu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilaalih* fa idhaa aSaaba bihii may yashaau min 'Ibaadihii idhaa hum yastabshiruun30-49
TRANSLATION
30:49 wa in kaanuu min qabli ay yunaz-zala 'Alayhim min qablihii la mublisiyn30-50
TRANSLATION
30:50 fanZur ilaa aathaari raHmatil-laahi kayfa yuHyil arDa ba'┼da mawtihaa* in-na dhaalika la muHyil mawtaa* wa huwa 'Alaa kul-li shay'in qadiyr30-51
TRANSLATION
30:51 wa lain arsalnaa riyHan fa ra-awhu muSfar-ral laZal-luu mim ba'┼dihii yakfuruun30-52
TRANSLATION
30:52 fain-naka laa tusmi'Ul mawtaa wa laa tusmi'US Sum-mad du'AA-a idhaa wal-law mudbiriyn30-53
TRANSLATION
30:53 wa maa anta bihaadil 'Umyi 'An Dalaalatihim* in tusmi'U il-laa may yu'minu biaayaatinaa fahum muslimuun30-54
TRANSLATION
30:54 al-laahul-ladhiy khalaqakum min Da'┼fin thum-ma ja'Ala mim ba'┼di Da'┼fin quw-watan thum-ma ja'Ala mim ba'┼di quw-watin Da'┼faw wa shaybah* yakhluqu maa yashaa'* wa huwal 'Aliymul qadiyr30-55
TRANSLATION
30:55 wa yawma taquumus saa'Atu yuqsimul mujrimuuna maa labithuu gayra saa'Ah* kadhaalika kaanuu yu'fakuun30-56
TRANSLATION
30:56 wa qaalal-ladhiyna uutul 'Ilma wal iymaana laqad labithtum fiy kitaabil-laahi ilaa yawmil ba'┼thi fa haadhaa yawmul ba'┼thi walaakin-nakum kuntum laa ta'┼lamuun30-57
TRANSLATION
30:57 fa yawmaidhil laa yanfa'Ul-ladhiyna Zalamuu ma'┼dhiratuhum wa laa hum yusta'┼tabuun30-58
TRANSLATION
30:58 wa laqad Darabnaa lin-naasi fiy haadhal qur'aani min kul-li mathal* wa lain ji'tahum bi aayatil layaquulan-nal-ladhiyna kafaruu in antum il-laa mubTiluun30-59
TRANSLATION
30:59 kadhaalika yaTba'Ul-laahu 'Alaa quluubil-ladhiyna laa ya'┼lamuun30-60
TRANSLATION
30:60 faSbir in-na wa'┼dal-laahi Haqq* wa laa yastakhif-fan-nakal-ladhiyna laa yuuqinuunNOTE

If you see any error or any other comments please send me mail.

Courtesy of:

(PrayerWare)