upgoback

Ahzab Surah (33) verses 1-73

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays33-1
TRANSLATION
33:1 yaa ay-yuhan nabiy-yut-taqil-laaha wa laa tuTi’Il kaafiriyna wal munaafiqiyn* in-nal-laaha kaana ‘Aliyman Hakiymaa33-2
TRANSLATION
33:2 wat-tabi’Å maa yuuHaa ilayka mir rab-bik* in-nal-laaha kaana bimaa ta’Åmaluuna khabiyraa33-3
TRANSLATION
33:3 wa tawak-kal ‘Alal-laah* wa kafaa bil-laahi wakiylaa33-4
TRANSLATION
33:4 maa ja’Alal-laahu li rajulim min qalbayni fiy jawfih* wa maa ja’Ala azwaajakumul-laaiy tuZaahiruuna minhun-na um-mahaatikum* wa maa ja’Ala ad’Iyaa-akum abnaa-akum* dhaalikum qawlukum bi afwaahikum* wal-laahu yaquulul Haqqa wa huwa yahdis sabiyl33-5
TRANSLATION
33:5 ud’UUhum li aabaaihim huwa aqsaTu ‘Indal-laah* fail lam ta’Ålamuu aabaa-ahum fa ikhwaanukum fid diyni wa mawaaliykum* wa laysa ‘Alaykum junaaHun fiymaa akhTa’tum bihii walaakim maa ta’Am-madat quluubukum* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa33-6
TRANSLATION
33:6 an-nabiy-yu awlaa bil mu’miniyna min anfusihim wa azwaajuhuu um-mahaatuhum* wa ulul arHaami ba’ÅDuhum awlaa bi ba’ÅDin fiy kitaabil-laahi minal mu’miniyna wal muhaajiriyna il-laa an taf’Aluu ilaa awliyaaikum ma’Åruufaa* kaana dhaalika fiyl kitaabi masTuuraa33-7
TRANSLATION
33:7 wa idh akhadhnaa minan nabiy-yiyna miythaaqahum wa minka wa min nuuHiw wa ibraahiyma wa muusaa wa ‘Iysabni maryama wa akhadhnaa minhum miythaaqan galiyZaa33-8
TRANSLATION
33:8 li yas-alaS Saadiqiyna ‘An Sidqihim* wa a’Ad-da lil kaafiriyna ‘Adhaaban aliymaa33-9
TRANSLATION
33:9 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanudhkuruu ni’Åmatal-laahi ‘Alaykum idh jaa-atkum junuudun fa arsalnaa ‘Alayhim riyHaw wa junuudal lam tarawhaa* wa kaanal-laahu bimaa ta’Åmaluuna baSiyraa33-10
TRANSLATION
33:10 idh jaauukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaagatil abSaaru wa balagatil quluubul Hanaajira wa taZun-nuuna bil-laahiZ Zunuunaa33-11
TRANSLATION
33:11 hunaalikabtuliyal mu’minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiydaa33-12
TRANSLATION
33:12 wa idh yaquulul munaafiquuna wal-ladhiyna fiy quluubihim maraDum maa wa’Adanal-laahu wa rasuuluhuu il-laa guruuraa33-13
TRANSLATION
33:13 wa idh qaalat Taaifatum minhum yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farji’UU* wa yasta’dhinu fariyqum minhumun nabiy-ya yaquuluuna in-na buyuutanaa ‘Awratuw wa maa hiya bi ‘Awrah* iy yuriyduuna il-laa firaaraa33-14
TRANSLATION
33:14 wa law dukhilat ‘Alayhim min aqTaarihaa thum-ma suilul fitnata la aatawhaa wa maa talab-bathuu bihaa il-laa yasiyraa33-15
TRANSLATION
33:15 wa laqad kaanuu ‘AAhadul-laaha min qablu laa yuwal-luunal adbaar* wa kaana ‘Ahdul-laahi mas-uulaa33-16
TRANSLATION
33:16 qul lay yanfa’Akumul firaaru in farartum minal mawti awil qatli wa idhal laa tumat-ta’UUna il-laa qaliylaa33-17
TRANSLATION
33:17 qul man dhal-ladhiy ya’ÅSimukum minal-laahi in araada bikum suu-an aw araada bikum raHmah* wa laa yajiduuna lahum min duunil-laahi waliy-yaw wa laa naSiyraa33-18
TRANSLATION
33:18 qad ya’Ålamul-laahul mu’Aw-wiqiyna minkum wal qaailiyna li ikhwaanihim halum-ma ilaynaa wa laa ya’tuunal ba’sa il-laa qaliylaa33-19
TRANSLATION
33:19 ashiH-Hatan ‘Alaykum* fa idhaa jaa-al khawfu ra-aytahum yanZuruuna ilayka taduuru a’Åyunuhum kal-ladhiy yugshaa ‘Alayhi minal mawt* fa idhaa dhahabal khawfu salaquukum bi alsinatin Hidaadin ashiH-Hatan ‘Alal khayr* ulaaika lam yu’minuu fa aHbaTal-laahu a’Åmaalahum* wa kaana dhaalika ‘Alal-laahi yasiyraa33-20
TRANSLATION
33:20 yaHsabuunal aHzaaba lam yadh’habuu* wa iy ya’til aHzaabu yawad-duu law an-nahum baaduuna fiyl a’Åraabi yas-aluuna ‘An ambaaikum* wa law kaanuu fiykum maa qaataluu il-laa qaliylaa33-21
TRANSLATION
33:21 laqad kaana lakum fiy rasuulil-laahi uswatun Hasanatul liman kaana yarjul-laaha wal yawmal aakhira wa dhakaral-laaha kathiyraa33-22
TRANSLATION
33:22 walam-maa ra-al mu’minuunal aHzaaba qaaluu haadhaa maa wa’Adanal-laahu wa rasuuluhuu wa Sadaqal-laahu wa rasuuluhuu wa maa zaadahum il-laa iymaanaw wa tasliymaa33-23
TRANSLATION
33:23 minal mu’miniyna rijaalun Sadaquu maa ‘AAhadul-laaha ‘Alayh* fa minhum man qaDaa naHbahuu wa minhum may yantaZiru wa maa bad-daluu tabdiylaa33-24
TRANSLATION
33:24 li yajziyal-laahuS Saadiqiyna bi Sidqihim wa yu’Adh-dhibal munaafiqiyna in shaa-a aw yatuuba ‘Alayhim* in-nal-laaha kaana gafuurar raHiymaa33-25
TRANSLATION
33:25 wa rad-dal-laahul-ladhiyna kafaruu bi gayZihim lam yanaaluu khayraa* wa kafal-laahul mu’miniynal qitaal* wa kaanal-laahu qawiy-yan ‘Aziyzaa33-26
TRANSLATION
33:26 wa anzalal-ladhiyna Zaaharuuhum min ahlil kitaabi min SayaaSiyhim wa qadhafa fiy quluubihimur ru’Åba fariyqan taqtuluuna wa ta’siruuna fariyqaa33-27
TRANSLATION
33:27 wa awrathakum arDahum wa diyaarahum wa amwaalahum wa arDal lam taTauuhaa* wa kaanal-laahu ‘Alaa kul-li shay’in qadiyraa33-28
TRANSLATION
33:28 yaa ay-yuhan nabiy-yu qul li azwaajika in kuntun-na turidnal Hayaatad dunyaa wa ziynatahaa fata’AAlayna umat-ti’Åkun-na wa usar-riHkun-na saraaHan jamiylaa33-29
TRANSLATION
33:29 wa in kuntun-na turidnal-laaha wa rasuulahuu wad daaral aakhirata fa in-nal-laaha a’Ad-da lil muHsinaati minkun-na ajran ‘AZiymaa33-30
TRANSLATION
33:30 yaa nisaa-an nabiy-yi may ya’ti minkun-na bi faaHishatim mubay-yinatiy yuDaa’Af lahal ‘Adhaabu Di’Åfayn* wa kaana dhaalika ‘Alal-laahi yasiyraa33-31
TRANSLATION
33:31 wa may yaqnut minkun-na lil-laahi wa rasuulihii wa ta’Åmal SaaliHan nu’tihaa ajrahaa mar-ratayni wa a’Åtadnaa lahaa rizqan kariymaa33-32
TRANSLATION
33:32 yaa nisaa-an nabiy-yi lastun-na ka aHadim minan nisaai init-taqaytun-na fa laa takhDa’Åna bil qawli fa yaTma’Al-ladhiy fiy qalbihii maraDuw wa qulna qawlam ma’Åruufaa33-33
TRANSLATION
33:33 wa qarna fiy buyuutikun-na wa laa tabar-rajna tabar-rujal jaahiliy-yatil uulaa wa aqimnaS Salaata wa aatiynaz zakaata wa aTi’Ånal-laaha wa rasuulah* in-namaa yuriydul-laahu li yudh’hiba ‘Ankumur rijsa ahlal bayti wa yuTah-hirakum taThiyraa33-34
TRANSLATION
33:34 wadhkurna maa yutlaa fiy buyuutikun-na min aayaatil-laahi wal Hikmah* in-nal-laaha kaana laTiyfan khabiyraa33-35
TRANSLATION
33:35 in-nal muslimiyna wal muslimaati wal mu’miniyna wal mu’minaati wal qaanitiyna wal qaanitaati waS Saadiqiyna waS Saadiqaati waS Saabiriyna waS Saabiraati wal khaashi’Iyna wal khaashi’AAti wal mutaSad-diqiyna wal mutaSad-diqaati waS Saaimiyna waS Saaimaati wal HaafiZiyna furuujahum wal HaafiZaati wadh dhaakiriynal-laaha kathiyraw wadh dhaakiraati a’Ad-dal-laahu lahum magfirataw wa ajran ‘AZiymaa33-36
TRANSLATION
33:36 wa maa kaana li mu’miniw wa laa mu’minatin idhaa qaDal-laahu wa rasuuluhuu amran ay yakuuna lahumul khiyaratu min amrihim* wa may ya’ÅSil-laaha wa rasuulahuu faqad Dal-la Dalaalam mubiynaa33-37
TRANSLATION
33:37 wa idh taquulu lil-ladhiy an’Amal-laahu ‘Alayhi wa an’Amta ‘Alayhi amsik ‘Alayka zawjaka wat-taqil-laaha wa tukhfiy fiy nafsika mal-laahu mubdiyhi wa takhshan naas* wal-laahu aHaqqu an takhshaah* falam-maa qaDaa zaydum minhaa waTaran zaw-wajnaakahaa li kay laa yakuuna ‘Alal mu’miniyna Harajun fiy azwaaji ad’Iyaaihim idhaa qaDaw minhun-na waTaraa* wa kaana amrul-laahi maf’UUlaa33-38
TRANSLATION
33:38 maa kaana ‘Alan nabiy-yi min Harajin fiymaa faraDal-laahu lah* sun-natal-laahi fil-ladhiyna khalaw min qabl* wa kaana amrul-laahi qadaram maqduuraa33-39
TRANSLATION
33:39 al-ladhiyna yubal-liguuna risaalaatil-laahi wa yakhshawnahuu wa laa yakhshawna aHadan il-lal-laah* wa kafaa bil-laahi Hasiybaa33-40
TRANSLATION
33:40 maa kaana muHam-madun abaa aHadim mir rijaalikum walaakir rasuulal-laahi wa khaataman nabiy-yiyn* wa kaanal-laahu bi kul-li shay’in ‘Aliymaa33-41
TRANSLATION
33:41 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanudhkurul-laaha dhikran kathiyraa33-42
TRANSLATION
33:42 wa sab-biHuuhu bukrataw wa aSiylaa33-43
TRANSLATION
33:43 huwal-ladhiy yuSal-liy ‘Alaykum wa malaaikatuhuu li yukhrijakum minaZ Zulumaati ilan nuur* wa kaana bil mu’miniyna raHiymaa33-44
TRANSLATION
33:44 taHiy-yatuhum yawma yalqawnahuu salaam* wa a’Ad-da lahum ajran kariymaa33-45
TRANSLATION
33:45 yaa ay-yuhan nabiy-yu in-naa arsalnaaka shaahidaw wa mubash-shiraw wa nadhiyraa33-46
TRANSLATION
33:46 wa daa’Iyan ilal-laahi bi idhnihii wa siraajam muniyraa33-47
TRANSLATION
33:47 wa bash-shiril mu’miniyna bi an-na lahum minal-laahi faDlan kabiyraa33-48
TRANSLATION
33:48 wa laa tuTi’Il kaafiriyna wal munaafiqiyna wa da’Å adhaahum wa tawak-kal ‘Alal-laah* wa kafaa bil-laahi wakiylaa33-49
TRANSLATION
33:49 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu idhaa nakaHtumul mu’minaati thum-ma Tal-laqtumuuhun-na min qabli an tamas-suuhun-na fa maa lakum ‘Alayhin-na min ‘Id-datin ta’Åtad-duunahaa* fa mat-ti’UUhun-na wa sar-riHuuhun-na saraaHan jamiylaa33-50
TRANSLATION
33:50 yaa ay-yuhan nabiy-yu in-naa aHlalnaa laka azwaajakal-laatiy aatayta ujuurahun-na wa maa malakat yamiynuka mim-maa afaa-al-laahu ‘Alayka wa banaati ‘Am-mika wa banaati ‘Am-maatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaatikal-laatiy haajarna ma’Aka wamra-atam mu’minatan iw wahabat nafsahaa lin nabiy-yi in araadan nabiy-yu ay yastankiHahaa khaaliSatal laka min duunil mu’miniyn* qad ‘Alimnaa maa faraDnaa ‘Alayhim fiy azwaajihim wa maa malakat aymaanuhum li kaylaa yakuuna ‘Alayka Haraj* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa33-51
TRANSLATION
33:51 turjiy man tashaau minhun-na wa tu’wiy ilayka man tashaa-* wa manibtagayta mim-man ‘Azalta fa laa junaaHa ‘Alayk* dhaalika adnaa an taqar-ra a’Åyunuhun-na wa laa yaHzan-na wa yarDayna bimaa aataytahun-na kul-luhunn* wal-laahu ya’Ålamu maa fiy quluubikum* wa kaanal-laahu ‘Aliyman Haliymaa33-52
TRANSLATION
33:52 laa yaHil-lu lakan nisaau mim ba’Ådu wa laa an tabad-dala bihin-na min azwaajiw wa law a’Åjabaka Husnuhun-na il-laa maa malakat yamiynuk* wa kaanal-laahu ‘Alaa kul-li shay’ir raqiybaa33-53
TRANSLATION
33:53 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tadkhuluu buyuutan nabiy-yi il-laa ay yu’dhana lakum ilaa Ta’AAmin gayra naaZiriyna inaahu walaakin idhaa du’Iytum fadkhuluu fa idhaa Ta’Imtum fantashiruu wa laa musta’nisiyna li Hadiyth* in-na dhaalikum kaana yu’dhin nabiy-ya fa yastaHyiy minkum wal-laahu laa yastaHyiy minal Haqq* wa idhaa sa-altumuuhun-na mataa’An fas-aluuhun-na miw waraai Hijaab* dhaalikum aT’haru li quluubikum wa quluubihinn* wa maa kaana lakum an tu’dhuu rasuulal-laahi wa laa an tankiHuu azwaajahuu mim ba’Ådihii abadaa* in-na dhaalikum kaana ‘Indal-laahi ‘AZiymaa33-54
TRANSLATION
33:54 in tubduu shay’an aw tukhfuuhu fa in-nal-laaha kaana bi kul-li shay’in ‘Aliymaa33-55
TRANSLATION
33:55 laa junaaHa ‘Alayhin-na fiy aabaaihin-na wa laa abnaaihin-na wa laa ikhwaanihin-na wa laa abnaai ikhwaanihin-na wa laa abnaai akhawaatihin-na wa laa nisaaihin-na wa laa maa malakat aymaanuhunn* wat-taqiynal-laah* in-nal-laaha kaana ‘Alaa kul-li shay’in shahiydaa33-56
TRANSLATION
33:56 in-nal-laaha wa malaaikatahuu yuSal-luuna ‘Alan nabiyy* yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu Sal-luu ‘Alayhi wa sal-limuu tasliymaa33-57
TRANSLATION
33:57 in-nal-ladhiyna yu’dhuunal-laaha wa rasuulahuu la’Anahumul-laahu fid dunyaa wal aakhirati wa a’Ad-da lahum ‘Adhaabam muhiynaa33-58
TRANSLATION
33:58 wal-ladhiyna yu’dhuunal mu’miniyna wal mu’minaati bi gayri maktasabuu faqadiHtamaluu buhtaanaw wa ithmam mubiynaa33-59
TRANSLATION
33:59 yaa ay-yuhan nabiy-yu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaail mu’miniyna yudniyna ‘Alayhin-na min jalaabiybihinn* dhaalika adnaa ay yu’Årafna fa laa yu’dhayn* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa33-60
TRANSLATION
33:60 lail lam yantahil munaafiquuna wal-ladhiyna fiy quluubihim maraDuw wal murjifuuna fiyl madiynati la nugriyan-naka bihim thum-ma laa yujaawiruunaka fiyhaa il-laa qaliylaa33-61
TRANSLATION
33:61 mal’UUniyna aynamaa thuqifuu ukhidhuu wa qut-tiluu taqtiylaa33-62
TRANSLATION
33:62 sun-natal-laahi fil-ladhiyna khalaw min qabl* wa lan tajida li sun-natil-laahi tabdiylaa33-63
TRANSLATION
33:63 yas-alukan naasu ‘Anis saa’Ah* qul in-namaa ‘Ilmuhaa ‘Indal-laah* wa maa yudriyka la’Al-las saa’Ata takuunu qariybaa33-64
TRANSLATION
33:64 in-nal-laaha la’Anal kaafiriyna wa a’Ad-da lahum sa’Iyraa33-65
TRANSLATION
33:65 khaalidiyna fiyhaa abadaa* laa yajiduuna waliy-yaw wa laa naSiyraa33-66
TRANSLATION
33:66 yawma tuqal-labu wujuuhuhum fin naari yaquuluuna yaa laytanaa aTa’Ånal-laaha wa aTa’Ånar rasuulaa33-67
TRANSLATION
33:67 wa qaaluu rab-banaa in-naa aTa’Ånaa saadatanaa wa kubaraa-anaa fa aDal-luunas sabiylaa33-68
TRANSLATION
33:68 rab-banaa aatihim Di’Åfayni minal ‘Adhaabi wal’Anhum la’Ånan kabiyraa33-69
TRANSLATION
33:69 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa takuunuu kal-ladhiyna aadhaw muusaa fa bar-ra-ahul-laahu mim-maa qaaluu* wa kaana ‘Indal-laahi wajiyhaa33-70
TRANSLATION
33:70 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanut-taqul-laaha wa quuluu qawlan sadiydaa33-71
TRANSLATION
33:71 yuSliH lakum a’Åmaalakum wa yagfir lakum dhunuubakum* wa may yuTi’Il-laaha wa rasuulahuu faqad faaza fawzan ‘AZiymaa33-72
TRANSLATION
33:72 in-naa ‘AraDnal amaanata ‘Alas samaawaati wal arDi wal jibaali fa abayna ay yaHmilnahaa wa ashfaqna minhaa wa Hamalahal insaan* in-nahuu kaana Zaluuman jahuulaa33-73
TRANSLATION
33:73 li yu’Adh-dhibal-laahul munaafiqiyna wal munaafiqaati wal mushrikiyna wal mushrikaati wa yatuubal-laahu ‘Alal mu’miniyna wal mu’minaat* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaaCourtesy of:

(PrayerWare)