Ta-Ha Surah (20) verses 1-135

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays20-1
TRANSLATION
20:1 Taa haa20-2
TRANSLATION
20:2 maa anzalnaa ‘Alaykal qur’aana li tashqaa20-3
TRANSLATION
20:3 il-laa tadhkiratal limay yakhshaa20-4
TRANSLATION
20:4 tanziylam mim-man khalaqal arDa was samaawaatil ‘Ulaa20-5
TRANSLATION
20:5 ar-raHmaanu ‘Alal ‘Arshistawaa20-6
TRANSLATION
20:6 lahuu maa fiys samaawaati wa maa fiyl arDi wa maa baynahumaa wa maa taHtath-tharaa20-7
TRANSLATION
20:7 wa in tajhar bil qawli fain-nahuu ya’Ålamus sir-ra wa akhfaa20-8
TRANSLATION
20:8 al-laahu laa ilaaha il-laa huwa* lahul asmaaul Husnaa20-9
TRANSLATION
20:9 wa hal ataaka Hadiythu muusaa20-10
TRANSLATION
20:10 idh ra-aa naaran faqaala li ahlihimkuthuu in-niy aanastu naaral la’Al-liy aatiykum minhaa bi qabasin aw ajidu ‘Alan naari hudaa20-11
TRANSLATION
20:11 falam-maa ataahaa nuudiya yaa muusaa20-12
TRANSLATION
20:12 in-niy ana rab-buka fakhla’Å na’Ålayk* in-naka bil waadil muqad-dasi Tuwaa20-13
TRANSLATION
20:13 wa anakhtartuka fastami’Å limaa yuuHaa20-14
TRANSLATION
20:14 in-naniy anal-laahu laa ilaaha il-laa ana fa’Åbudniy wa aqimiS Salaata li dhikriy20-15
TRANSLATION
20:15 in-nas saa’Ata aatiyatun akaadu ukhfiyhaa li tujzaa kul-lu nafsim bimaa tas’AA20-16
TRANSLATION
20:16 falaa yaSud-dan-naka ‘Anhaa mal laa yu’minu bihaa wat-taba’A hawaahu fa tardaa20-17
TRANSLATION
20:17 wa maa tilka bi yamiynika yaa muusaa20-18
TRANSLATION
20:18 qaala hiya ‘ASaaya atawak-kau ‘Alayhaa wa ahush-shu bihaa ‘Alaa ganamiy wa liya fiyhaa ma’aaribu ukhraa20-19
TRANSLATION
20:19 qaala alqihaa yaa muusaa20-20
TRANSLATION
20:20 fa alqaahaa fa idhaa hiya Hay-yatun tas’AA20-21
TRANSLATION
20:21 qaala khudh’haa wa laa takhaf sa nu’Iyduhaa siyratahal uulaa20-22
TRANSLATION
20:22 waDmum yadaka ilaa janaaHika takhruj bayDaa-a min gayri suu-in aayatan ukhraa20-23
TRANSLATION
20:23 li nuriyaka min aayaatinal kubraa20-24
TRANSLATION
20:24 idh-hab ilaa fir’Awna in-nahuu Tagaa20-25
TRANSLATION
20:25 qaala rab-bishraH liy Sadriy20-26
TRANSLATION
20:26 wa yas-sir liy amriy20-27
TRANSLATION
20:27 waHlul ‘Uqdatam mil lisaaniy20-28
TRANSLATION
20:28 yafqahuu qawliy20-29
TRANSLATION
20:29 waj’Al liy waziyram min ahliy20-30
TRANSLATION
20:30 haaruuna akhiy20-31
TRANSLATION
20:31 ushdud bihii azriy20-32
TRANSLATION
20:32 wa ashrik’hu fiy amriy20-33
TRANSLATION
20:33 kay nusab-biHaka kathiyraa20-34
TRANSLATION
20:34 wa nadhkuraka kathiyraa20-35
TRANSLATION
20:35 in-naka kunta binaa baSiyraa20-36
TRANSLATION
20:36 qaala qad uutiyta su’laka yaa muusaa20-37
TRANSLATION
20:37 wa laqad manan-naa ‘Alayka mar-ratan ukhraa20-38
TRANSLATION
20:38 idh awHaynaa ilaa um-mika maa yuuHaa20-39
TRANSLATION
20:39 aniqdhifiyhi fit taabuuti faqdhifiyhi fiyl yam-mi fal yulqihil yam-mu bis saaHili ya’khudh’hu ‘Aduw-wul liy wa ‘Aduw-wul lah* wa alqaytu ‘Alayka maHab-batam min-niy* wa li tuSna’A ‘Alaa ‘Ayniy20-40
TRANSLATION
20:40 idh tamshiy ukhtuka fa taquulu hal adul-lukum ‘Alaa may yakfuluh* fa raja’Ånaaka ilaa um-mika kay taqar-ra ‘Aynuhaa wa laa taHzan* wa qatalta nafsan fa naj-jaynaaka minal gam-mi wa fatan-naaka futuunaa* fa labithta siniyna fiy ahli madyana thum-ma ji’ta ‘Alaa qadariy yaa muusaa20-41
TRANSLATION
20:41 waSTana’Åtuka li nafsiy20-42
TRANSLATION
20:42 idh-hab anta wa akhuuka bi aayaatiy wa laa taniyaa fiy dhikriy20-43
TRANSLATION
20:43 idh-habaa ilaa fir’Awna in-nahuu Tagaa20-44
TRANSLATION
20:44 fa quulaa lahuu qawlal lay-yinal la’Al-lahuu yatadhak-karu aw yakhshaa20-45
TRANSLATION
20:45 qaalaa rab-banaa in-nanaa nakhaafu ay yafruTa ‘Alaynaa aw ay yaTgaa20-46
TRANSLATION
20:46 qaala laa takhaafaa in-naniy ma’Akumaa asma’U wa araa20-47
TRANSLATION
20:47 fa’tiyaahu fa quulaa in-naa rasuulaa rab-bika fa arsil ma’Anaa baniy israaiyla wa laa tu’Adh-dhibhum* qad ji’naaka bi aayatim mir rab-bik* was-salaamu ‘Alaa manit-taba’Al hudaa20-48
TRANSLATION
20:48 in-naa qad uuHiya ilaynaa an-nal ‘Adhaaba ‘Alaa man kadh-dhaba wa tawal-laa20-49
TRANSLATION
20:49 qaala fa mar rab-bukumaa yaa muusaa20-50
TRANSLATION
20:50 qaala rab-bunal-ladhiy a’ÅTaa kul-la shay’in khalqahuu thum-ma hadaa20-51
TRANSLATION
20:51 qaala fa maa baalul quruunil uulaa20-52
TRANSLATION
20:52 qaala ‘Ilmuhaa ‘Inda rab-biy fiy kitaab* laa yaDil-lu rab-biy wa laa yansaa20-53
TRANSLATION
20:53 al-ladhiy ja’Ala lakumul arDa mahdaw wa salaka lakum fiyhaa subulaw wa anzala minas samaai maa-aa* fa akhrajnaa bihii azwaajam min nabaatin shat-taa20-54
TRANSLATION
20:54 kuluu war’Aw an’AAmakum* in-na fiy dhaalika la aayaatil liulin-nuhaa20-55
TRANSLATION
20:55 minhaa khalaqnaakum wa fiyhaa nu’Iydukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa20-56
TRANSLATION
20:56 wa laqad araynaahu aayaatinaa kul-lahaa fa kadh-dhaba wa abaa20-57
TRANSLATION
20:57 qaala aji’tanaa li tukhrijanaa min arDinaa bi siHrika yaa muusaa20-58
TRANSLATION
20:58 fa la na’tiyan-naka bi siHrim mithlihii faj’Al baynanaa wa baynaka maw’Idal laa nukhlifuhuu naHnu wa laa anta makaanan suwaa20-59
TRANSLATION
20:59 qaala maw’Idukum yawmuz ziynati wa ay yuHsharan naasu DuHaa20-60
TRANSLATION
20:60 fa tawal-laa fir’Awnu fa jama’A kaydahuu thum-ma ataa20-61
TRANSLATION
20:61 qaala lahum muusaa waylakum laa taftaruu ‘Alal-laahi kadhiban fa yusHitakum bi ‘Adhaab* wa qad khaaba maniftaraa20-62
TRANSLATION
20:62 fa tanaaza’UU amrahum baynahum wa asar-run najwaa20-63
TRANSLATION
20:63 qaaluu in haadhaani la saaHiraani yuriydaani ay yukhrijaakum min arDikum bi siHrihimaa wa yadh’habaa bi Tariyqatikumul muthlaa20-64
TRANSLATION
20:64 fa ajmi’UU kaydakum thum-ma’tuu Saf-faa* wa qad aflaHal yawma manista’Ålaa20-65
TRANSLATION
20:65 qaaluu yaa muusaa im-maa an tulqiya wa im-maa an nakuuna aw-wala man alqaa20-66
TRANSLATION
20:66 qaala bal alquu* fa idhaa Hibaaluhum wa ‘ISiy-yuhum yukhay-yalu ilayhi min siHrihim an-nahaa tas’AA20-67
TRANSLATION
20:67 fa awjasa fiy nafsihii khiyfatam muusaa20-68
TRANSLATION
20:68 qulnaa laa takhaf in-naka antal a’Ålaa20-69
TRANSLATION
20:69 wa alqi maa fiy yamiynika talqaf maa Sana’UU* in-namaa Sana’UU kaydu saaHir* wa laa yufliHus saaHiru Haythu ataa20-70
TRANSLATION
20:70 fa ulqiyas saHaratu suj-jadan qaaluu aaman-naa bi rab-bi haaruuna wa muusaa20-71
TRANSLATION
20:71 qaala aamantum lahuu qabla an aadhana lakum* in-nahuu la kabiyrukumul-ladhiy ‘Al-lamakumus siHr* fa la uqaT-Ti’An-na aydiyakum wa arjulakum min khilaafiw wa la uSal-liban-nakum fiy judhuu’In nakhli wa la ta’Ålamun-na ay-yunaa ashad-du ‘Adhaabaw wa abqaa20-72
TRANSLATION
20:72 qaaluu lan nu’thiraka ‘Alaa maa jaa-anaa minal bay-yinaati wal-ladhiy faTaranaa* faqDi maa anta qaaD* in-namaa taqDiy haadhihil Hayaatad dunyaa20-73
TRANSLATION
20:73 in-naa aaman-naa bi rab-binaa li yagfira lanaa khaTaayaanaa wa maa akrahtanaa ‘Alayhi minas siHr* wal-laahu khayruw wa abqaa20-74
TRANSLATION
20:74 in-nahuu may ya’ti rab-bahuu mujriman fain-na lahuu jahan-nam* laa yamuutu fiyhaa wa laa yaHyaa20-75
TRANSLATION
20:75 wa may ya’tihii mu’minan qad ‘AmilaS SaaliHaati fa ulaaika lahumud darajaatul ‘Ulaa20-76
TRANSLATION
20:76 jan-naatu ‘Adnin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa* wa dhaalika jazaau man tazak-kaa20-77
TRANSLATION
20:77 wa laqad awHaynaa ilaa muusaa an asri bi ‘Ibaadiy faDrib lahum Tariyqan fiyl baHri yabasaa* laa takhaafu darakaw wa laa takhshaa20-78
TRANSLATION
20:78 fa atba’Ahum fir’Awnu bi junuudihii fa gashiyahum minal yam-mi maa gashiyahum20-79
TRANSLATION
20:79 wa aDal-la fir’Awnu qawmahuu wa maa hadaa20-80
TRANSLATION
20:80 yaa baniy israaiyla qad anjaynaakum min ‘Aduw-wikum wa waa’Adnaakum jaanibaT Tuuril aymana wa naz-zalnaa ‘Alaykumul man-na was salwaa20-81
TRANSLATION
20:81 kuluu min Tay-yibaati maa razaqnaakum wa laa taTgaw fiyhi fa yaHil-la ‘Alaykum gaDabiy* wa may yaHlil ‘Alayhi gaDabiy faqad hawaa20-82
TRANSLATION
20:82 wa in-niy la gaf-faarul liman taaba wa aamana wa ‘Amila SaaliHan thum-mahtadaa20-83
TRANSLATION
20:83 wa maa a’Åjalaka ‘An qawmika yaa muusaa20-84
TRANSLATION
20:84 qaala hum ulaai ‘Alaa athariy wa ‘Ajiltu ilayka rab-bi li tarDaa20-85
TRANSLATION
20:85 qaala fain-naa qad fatan-naa qawmaka mim ba’Ådika wa aDal-lahumus saamiriyy20-86
TRANSLATION
20:86 fa raja’A muusaa ilaa qawmihii gaDbaana asifaa* qaala yaa qawmi alam ya’Idkum rab-bukum wa’Ådan Hasanaa* a fa Taala ‘Alaykumul ‘Ahdu am arat-tum ay yaHil-la ‘Alaykum gaDabum mir rab-bikum fa akhlaftum maw’Idiy20-87
TRANSLATION
20:87 qaaluu maa akhlafnaa maw’Idaka bi malkinaa walaakin-naa Hum-milnaa awzaaram min ziynatil qawmi faqadhafnaahaa fa kadhaalika alqas saamiriyy20-88
TRANSLATION
20:88 fa akhraja lahum ‘Ijlan jasadal lahuu khuwaarun fa qaaluu haadhaa ilaahukum wa ilaahu muusaa fa nasiy20-89
TRANSLATION
20:89 afalaa yarawna al-laa yarji’U ilayhim qawlaw wa laa yamliku lahum Dar-raw wa laa naf’AA20-90
TRANSLATION
20:90 wa laqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qawmi in-namaa futintum bih* wa in-na rab-bakumur raHmaanu fat-tabi’UUniy wa aTiy’UU amriy20-91
TRANSLATION
20:91 qaaluu lan nabraHa ‘Alayhi ‘AAkifiyna Hat-taa yarji’A ilaynaa muusaa20-92
TRANSLATION
20:92 qaala yaa haaruunu maa mana’Aka idh ra-aytahum Dal-luu20-93
TRANSLATION
20:93 al-laa tat-tabi’An* a fa ‘ASayta amriy20-94
TRANSLATION
20:94 qaala yabnaum-ma laa ta’khudh bi liHyatiy wa laa bi ra’siy* in-niy khashiytu an taquula far-raqta bayna baniy israaiyla walam tarqub qawliy20-95
TRANSLATION
20:95 qaala fa maa khaTbuka yaa saamiriyy20-96
TRANSLATION
20:96 qaala baSurtu bimaa lam yabSuruu bihii fa qabaDtu qabDatam min atharir rasuuli fa nabadhtuhaa wa kadhaalika saw-walat liy nafsiy20-97
TRANSLATION
20:97 qaala fadh-hab fain-na laka fiyl Hayaati an taquula laa misaasa wa in-na laka maw’Idal lan tukhlafah* wanZur ilaa ilaahikal-ladhiy Zalta ‘Alayhi ‘AAkifaa* la nuHar-riqan-nahuu thum-ma la nansifan-nahuu fiyl yam-mi nasfaa20-98
TRANSLATION
20:98 in-namaa ilaahukumul-laahul-ladhiy laa ilaaha il-laa huwa* wasi’A kul-la shay’in ‘Ilmaa20-99
TRANSLATION
20:99 kadhaalika naquS-Su ‘Alayka min ambaai maa qad sabaq* wa qad aataynaaka mil ladun-naa dhikraa20-100
TRANSLATION
20:100 man a’ÅraDa ‘Anhu fain-nahuu yaHmilu yawmal qiyaamati wizraa20-101
TRANSLATION
20:101 khaalidiyna fiyh* wa saa-a lahum yawmal qiyaamati Himlaa20-102
TRANSLATION
20:102 yawma yunfakhu fiS Suuri wa naHshurul mujrimiyna yawmaidhin zurqaa20-103
TRANSLATION
20:103 yatakhaafatuuna baynahum il labithtum il-laa ‘Ashraa20-104
TRANSLATION
20:104 naHnu a’Ålamu bimaa yaquuluuna idh yaquulu amthaluhum Tariyqatan il labithtum il-laa yawmaa20-105
TRANSLATION
20:105 wa yas-aluunaka ‘Anil jibaali faqul yansifuhaa rab-biy nasfaa20-106
TRANSLATION
20:106 fa yadharuhaa qaa’An SafSafaa20-107
TRANSLATION
20:107 laa taraa fiyhaa ‘Iwajaw wa laa amtaa20-108
TRANSLATION
20:108 yawmaidhiy yat-tabi’UUnad daa’Iya laa ‘Iwaja lah* wa khasha’Atil aSwaatu lir raHmaani falaa tasma’U il-laa hamsaa20-109
TRANSLATION
20:109 yawmaidhil laa tanfa’Ush shafaa’Atu il-laa man adhina lahur raHmaanu wa raDiya lahuu qawlaa20-110
TRANSLATION
20:110 ya’Ålamu maa bayna aydiyhim wa maa khalfahum wa laa yuHiyTuuna bihii ‘Ilmaa20-111
TRANSLATION
20:111 wa ‘Anatil wujuuhu lil Hay-yil qay-yuum* wa qad khaaba man Hamala Zulmaa20-112
TRANSLATION
20:112 wa may ya’Åmal minaS SaaliHaati wa huwa mu’minun falaa yakhaafu Zulmaw wa laa haDmaa20-113
TRANSLATION
20:113 wa kadhaalika anzalnaahu qur’aanan ‘Arabiy-yaw wa Sar-rafnaa fiyhi minal wa’Iydi la’Al-lahum yat-taquuna aw yuHdithu lahum dhikraa20-114
TRANSLATION
20:114 fa ta’AAlal-laahul malikul Haqq* wa laa ta’Åjal bil qur’aani min qabli ay yuqDaa ilayka waHyuh* wa qur rab-bi zidniy ‘Ilmaa20-115
TRANSLATION
20:115 wa laqad 'Ahidnaa ilaa aadama min qablu fa nasiya walam najid lahuu ‘Azmaa20-116
TRANSLATION
20:116 wa idh qulnaa lil malaaikatisjuduu li aadama fa sajaduu il-laa ibliysa abaa20-117
TRANSLATION
20:117 faqulnaa yaa aadamu in-na haadhaa ‘Aduw-wul laka wa li zawjika falaa yukhrijan-nakumaa minal jan-nati fa tashqaa20-118
TRANSLATION
20:118 in-na laka al-laa tajuu’A fiyhaa wa laa ta’Åraa20-119
TRANSLATION
20:119 wa an-naka laa taZmau fiyhaa wa laa taD’Haa20-120
TRANSLATION
20:120 fa waswasa ilayhish shayTaanu qaala yaa aadamu hal adul-luka ‘Alaa shajaratil khuldi wa mulkil laa yablaa20-121
TRANSLATION
20:121 fa akalaa minhaa fa badat lahumaa saw’aatuhumaa wa Tafiqaa yakhSifaani ‘Alayhimaa miw waraqil jan-nah* wa ‘ASaa aadamu rab-bahuu fa gawaa20-122
TRANSLATION
20:122 thum-majtabaahu rab-buhuu fa taaba ‘Alayhi wa hadaa20-123
TRANSLATION
20:123 qaalahbiTaa minhaa jamiy’Am ba’ÅDukum li ba’ÅDin ‘Aduww* fa im-maa ya’tiyan-nakum min-niy hudan famanit-taba’A hudaaya falaa yaDil-lu wa laa yashqaa20-124
TRANSLATION
20:124 wa man a’ÅraDa ‘An dhikriy fain-na lahuu ma’Iyshatan Dankaw wa naHshuruhuu yawmal qiyaamati a’Åmaa20-125
TRANSLATION
20:125 qaala rab-bi lima Hashartaniy a’Åmaa wa qad kuntu baSiyraa20-126
TRANSLATION
20:126 qaala kadhaalika atatka aayaatunaa fa nasiytahaa* wa kadhaalikal yawma tunsaa20-127
TRANSLATION
20:127 wa kadhaalika najziy man asrafa walam yu’mim bi aayaati rab-bih* wa la ‘Adhaabul aakhirati ashad-du wa abqaa20-128
TRANSLATION
20:128 a falam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum minal quruuni yamshuuna fiy masaakinihim* in-na fiy dhaalika la aayaatil liulin-nuhaa20-129
TRANSLATION
20:129 walawlaa kalimatun sabaqat mir rab-bika la kaana lizaamaw wa ajalum musam-maa20-130
TRANSLATION
20:130 faSbir ‘Alaa maa yaquuluuna wa sab-biH bi Hamdi rab-bika qabla Tuluu’Ish shamsi wa qabla guruubihaa* wa min aanaail layli fa sab-biH wa aTraafan nahaari la’Al-laka tarDaa20-131
TRANSLATION
20:131 wa laa tamud-dan-na ‘Aynayka ilaa maa mat-ta’Ånaa bihii azwaajam minhum zahratal Hayaatid dunyaa li naftinahum fiyh* wa rizqu rab-bika khayrun wa abqaa20-132
TRANSLATION
20:132 wa’mur ahlaka biS Salaati waSTabir ‘Alayhaa* laa nas’aluka rizqaa* naHnu narzuquk* wal ‘AAqibatu lit taqwaa20-133
TRANSLATION
20:133 wa qaaluu lawlaa ya’tiynaa bi aayatim mir rab-bih* a walam ta’tihim bay-yinatu maa fiS SuHufil uulaa20-134
TRANSLATION
20:134 wa law an-naa ahlaknaahum bi ‘Adhaabim min qablihii la qaaluu rab-banaa lawlaa arsalta ilaynaa rasuulan fa nat-tabi’A aayaatika min qabli an nadhil-la wa nakhzaa20-135
TRANSLATION
20:135 qul kul-lum mutarab-biSun fa tarab-baSuu* fa sa ta’Ålamuuna man aSHaabuS SiraaTis sawiy-yi wa manihtadaaCourtesy of:

(PrayerWare)