upgoback

Ghafir Surah (40) verses 1-85

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the whole surah with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays
40-1TRANSLATION
40:1 Haa miym40-2
TRANSLATION
40:2 tanziylul kitaabi minal-laahil 'Aziyzil 'Aliym40-3
TRANSLATION
40:3 gaafiridh dhambi wa qaabilit tawbi shadiydil 'Iqaabi dhiT Tawl* laa ilaaha il-laa huwa* ilayhil maSiyr40-4
TRANSLATION
40:4 maa yujaadilu fiy aayaatil-laahi il-lal-ladhiyna kafaruu fa laa yagrurka taqal-lubuhum fiyl bilaad40-5
TRANSLATION
40:5 kadh-dhabat qablahum qawmu nuuHiw wal aHzaabu mim ba'┼dihim wa ham-mat kul-lu um-matim bi rasuulihim li ya'khudhuuhu wa jaadaluu bil baaTili li yud'HiDuu bihil Haq-qa fa akhadhtuhum fa kayfa kaana 'Iqaab40-6
TRANSLATION
40:6 wa kadhaalika Haq-qat kalimatu rab-bika 'Alal-ladhiyna kafaruu an-nahum aSHaabun naar40-7
TRANSLATION
40:7 al-ladhiyna yaHmiluunal 'Arsha wa man Hawlahuu yusab-biHuuna bi Hamdi rab-bihim wa yu'minuuna bihii wa yastagfiruuna lil-ladhiyna aamanuu* rab-banaa wasi'┼ta kul-la shay'ir raHmataw wa 'Ilman fagfir lil-ladhiyna taabuu wat-taba'UU sabiylaka waqihim 'Adhaabal jaHiym40-8
TRANSLATION
40:8 rab-banaa wa adkhilhum jan-naati 'Adninil-latiy wa'Attahum wa man SalaHa min aabaaihim wa azwaajihim wa dhur-riy-yaatihim* in-naka antal 'Aziyzul Hakiym40-9
TRANSLATION
40:9 waqihimus say-yiaat* wa man taqis say-yiaati yawmaidhin faqad raHimtah* wa dhaalika huwal fawzul 'AZiym40-10
TRANSLATION
40:10 in-nal-ladhiyna kafaruu yunaadawna la maqtul-laahi akbaru mim maqtikum anfusakum idh tud'Awna ilal iymaani fa takfuruun40-11
TRANSLATION
40:11 qaaluu rab-banaa amat-tanathnatayni wa aHyaytanathnatayni fa'┼tarafnaa bi dhunuubinaa fa hal ilaa khuruujim min sabiyl40-12
TRANSLATION
40:12 dhaalikum bi an-nahuu idhaa du'Iyal-laahu waHdahuu kafartum* wa iy yushrak bihii tu'minuu* fal Hukmu lil-laahil 'Aliy-yil kabiyr40-13
TRANSLATION
40:13 huwal-ladhiy yuriykum aayaatihii wa yunaz-zilu lakum minas samaai rizqaa* wa maa yatadhak-karu il-laa may yuniyb40-14
TRANSLATION
40:14 fad'Ul-laaha mukhliSiyna lahud diyna wa law karihal kaafiruun40-15
TRANSLATION
40:15 rafiy'Ud darajaati dhul 'Arsh* yulqiyr ruuHa min amrihii 'Alaa may yashaau min 'Ibaadihii li yundhira yawmat talaaq40-16
TRANSLATION
40:16 yawma hum baarizuun* laa yakhfaa 'Alal-laahi minhum shay'* limanil mulkul yawm* lil-laahil waaHidil qah-haar40-17
TRANSLATION
40:17 alyawma tujzaa kul-lu nafsim bimaa kasabat* laa Zulmal yawm* in-nal-laaha sariy'Ul Hisaab40-18
TRANSLATION
40:18 wa andhirhum yawmal aazifati idhil quluubu ladal Hanaajiri kaaZimiyn* maa liZ Zaalimiyna min Hamiymiw wa laa shafiy'In yuTaa'┼40-19
TRANSLATION
40:19 ya'┼lamu khaainatal a'┼yuni wa maa tukhfiS Suduur40-20
TRANSLATION
40:20 wal-laahu yaqDiy bil Haqq* wal-ladhiyna yad'UUna min duunihii laa yaqDuuna bi shay'* in-nal-laaha huwas samiy'Ul baSiyr40-21
TRANSLATION
40:21 a walam yasiyruu fiyl arDi fa yanZuruu kayfa kaana 'AAqibatul-ladhiyna kaanuu min qablihim* kaanuu hum ashad-da minhum quw-wataw wa aathaaran fiyl arDi fa akhadhahumul-laahu bi dhunuubihim wa maa kaana lahum minal-laahi miw waaq40-22
TRANSLATION
40:22 dhaalika bi an-nahum kaanat ta'tiyhim rusuluhum bil bay-yinaati fa kafaruu fa akhadhahumul-laah* in-nahuu qawiy-yun shadiydul 'Iqaab40-23
TRANSLATION
40:23 wa laqad arsalnaa muusaa biaayaatinaa wa sulTaanim mubiyn40-24
TRANSLATION
40:24 ilaa fir'Awna wa haamaana wa qaaruuna fa qaaluu saaHirun kadh-dhaab40-25
TRANSLATION
40:25 falam-maa jaa-ahum bil Haq-qi min 'Indinaa qaaluqtuluu abnaa-al-ladhiyna aamanuu ma'Ahuu wastaHyuu nisaa'ahum* wa maa kaydul kaafiriyna il-laa fiy Dalaal40-26
TRANSLATION
40:26 wa qaala fir'Awnu dharuuniy aqtul muusaa wal yad'U rab-bah* in-niy akhaafu ay yubad-dila diynakum aw ay yuZhira fiyl arDil fasaad40-27
TRANSLATION
40:27 wa qaala muusaa in-niy 'Udhtu bi rab-biy wa rab-bikum min kul-li mutakab-biril laa yu'minu bi yawmil Hisaab40-28
TRANSLATION
40:28 wa qaala rajulum mu'minum min aali fir'Awna yaktumu iymaanahuu ataqtuluuna rajulan ay yaquula rab-biyal-laahu wa qad jaa-akum bil bay-yinaati mir rab-bikum* wa iy yaku kaadhiban fa 'Alayhi kadhibuh* wa iy yaku Saadiqay yuSibkum ba'┼Dul-ladhiy ya'Idukum* in-nal-laaha laa yahdiy man huwa musrifun kadh-dhaab40-29
TRANSLATION
40:29 yaa qawmi lakumul mulkul yawma Zaahiriyna fiyl arDi famay yanSurunaa mim ba'sil-laahi in jaa-anaa* qaala fir'Awnu maa uriykum il-laa maa araa wa maa ahdiykum il-laa sabiylar rashaad40-30
TRANSLATION
40:30 wa qaalal-ladhiy aamana yaa qawmi in-niy akhaafu 'Alaykum mithla yawmil aHzaab40-31
TRANSLATION
40:31 mithla da'bi qawmi nuuHiw wa 'AAdiw wa thamuuda wal-ladhiyna mim ba'┼dihim* wamal-laahu yuriydu Zulmal lil 'Ibaad40-32
TRANSLATION
40:32 wa yaa qawmi in-niy akhaafu 'Alaykum yawmat tanaad40-33
TRANSLATION
40:33 yawma tuwal-luuna mudbiriyn* maa lakum minal-laahi min 'AASim* wa may yuDlilil-laahu fa maa lahuu min haad40-34
TRANSLATION
40:34 wa laqad jaa-akum yuusufu min qablu bil bay-yinaati fa maa ziltum fiy shak-kim mim-maa jaa-akum bih* Hat-taa idhaa halaka qultum lay yab'Athal-laahu mim ba'┼dihii rasuulaa* kadhaalika yuDil-lul-laahu man huwa musrifum murtaab40-35
TRANSLATION
40:35 al-ladhiyna yujaadiluuna fiy aayaatil-laahi bi gayri sulTaanin ataahum* kabura maqtan 'Indal-laahi wa 'Indal-ladhiyna aamanuu* kadhaalika yaTba'Ul-laahu 'Alaa kul-li qalbi mutakab-birin jab-baar40-36
TRANSLATION
40:36 wa qaala fir'Awnu yaa haamaanubni liy SarHal la'Al-liy ablugul asbaab40-37
TRANSLATION
40:37 asbaabas samaawaati fa aT-Tali'A ilaa ilaahi muusaa wa in-niy la aZun-nuhuu kaadhibaa* wa kadhaalika zuy-yina li fir'Awna suu-u 'Amalihii wa Sud-da 'Anis sabiyl* wa maa kaydu fir'Awna il-laa fiy tabaab40-38
TRANSLATION
40:38 wa qaalal-ladhiy aamana yaa qawmittabi'UUni ahdikum sabiylar rashaad40-39
TRANSLATION
40:39 yaa qawmi in-namaa haadhihil Hayaatud dunyaa mataa'Uw wa in-nal aakhirata hiya daarul qaraar40-40
TRANSLATION
40:40 man 'Amila say-yiatan fa laa yujzaa il-laa mithlahaa* wa man 'Amila SaaliHam min dhakarin aw unthaa wa huwa mu'minun fa ulaaika yadkhuluunal jan-nata yurzaquuna fiyhaa bi gayri Hisaab40-41
TRANSLATION
40:41 wa yaa qawmi maa liy ad'UUkum ilan najaati wa tad'UUnaniy ilan naar40-42
TRANSLATION
40:42 tad'UUnaniy li akfura bil-laahi wa ushrika bihii maa laysa liy bihii 'Ilmuw wa ana ad'UUkum ilal 'Aziyzil gaf-faar40-43
TRANSLATION
40:43 laa jarama an-namaa tad'UUnaniy ilayhi laysa lahuu da'┼watun fid dunyaa wa laa fiyl aakhirati wa an-na marad-danaa ilal-laahi wa an-nal musrifiyna hum aSHaabun naar40-44
TRANSLATION
40:44 fa satadhkuruuna maa aquulu lakum* wa ufaw-wiDu amriy ilal-laah* in-nal-laaha baSiyrum bil 'Ibaad40-45
TRANSLATION
40:45 fa waqaahul-laahu say-yiaati maa makaruu wa Haaqa bi aali fir'Awna suu-ul 'Adhaab40-46
TRANSLATION
40:46 an-naaru yu'┼raDuuna 'Alayhaa guduw-waw wa 'Ashiy-yaa* wa yawma taquumus saa'Atu adkhiluu aala fir'Awna ashad-dal 'Adhaab40-47
TRANSLATION
40:47 wa idh yataHaaj-juuna fin naari fa yaquuluD Du'Afaau lil-ladhiynastakbaruu in-naa kun-naa lakum taba'An fa hal antum mugnuuna 'An-naa naSiybam minan naar40-48
TRANSLATION
40:48 qaalal-ladhiynastakbaruu in-naa kul-lun fiyhaa in-nal-laaha qad Hakama baynal 'Ibaad40-49
TRANSLATION
40:49 wa qaalal-ladhiyna fin naari li khazanati jahan-namad'UU rab-bakum yukhaf-fif 'An-naa yawmam minal 'Adhaab40-50
TRANSLATION
40:50 qaaluu awalam taku ta'tiykum rusulukum bil bay-yinaat* qaaluu balaa* qaaluu fad'UU* wa maa du'AAul kaafiriyna il-laa fiy Dalaal40-51
TRANSLATION
40:51 in-naa lananSuru rusulanaa wal-ladhiyna aamanuu fiyl Hayaatid dunyaa wa yawma yaquumul ashhaad40-52
TRANSLATION
40:52 yawma laa yanfa'UZ Zaalimiyna ma'┼dhiratuhum wa lahumul la'┼natu wa lahum suu-ud daar40-53
TRANSLATION
40:53 wa laqad aataynaa muusal hudaa wa awrathnaa baniy israaiylal kitaab40-54
TRANSLATION
40:54 hudaw wa dhikraa li ulil albaab40-55
TRANSLATION
40:55 faSbir in-na wa'┼dal-laahi Haq-quw wastagfir li dhambika wa sab-biH bi Hamdi rab-bika bil 'Ashiy-yi wal ibkaar40-56
TRANSLATION
40:56 in-nal-ladhiyna yujaadiluuna fiy aayaatil-laahi bi gayri sulTaanin ataahum in fiy Suduurihim il-laa kibrum maa hum bi baaligiyh* fasta'Idh bil-laah* in-nahuu huwas samiy'Ul baSiyr40-57
TRANSLATION
40:57 la khalqus samaawaati wal arDi akbaru min khalqin naasi walaakin-na aktharan-naasi laa ya'┼lamuun40-58
TRANSLATION
40:58 wa maa yastawil a'┼maa wal baSiyru wal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati wa lal musiy'* qaliylam maa tatadhak-karuun40-59
TRANSLATION
40:59 in-nas saa'Ata la aatiyatul laa rayba fiyhaa walaakin-na aktharan naasi laa yu'minuun40-60
TRANSLATION
40:60 wa qaala rab-bukumud'UUniy astajib lakum* in-nal-ladhiyna yastakbiruuna 'An 'Ibaadatiy sayadkhuluuna jahan-nama daakhiriyn40-61
TRANSLATION
40:61 al-laahul-ladhiy ja'Ala lakumul layla li taskunuu fiyhi wan nahaara mubSiraa* in-nal-laaha la dhuu faDlin 'Alan naasi walaakin-na aktharan naasi laa yashkuruun40-62
TRANSLATION
40:62 dhaalikumul-laahu rab-bukum khaaliqu kul-li shay'* laa ilaaha il-laa huwa fa an-naa tu'fakuun40-63
TRANSLATION
40:63 kadhaalika yu'fakul-ladhiyna kaanuu bi aayaatil-laahi yajHaduun40-64
TRANSLATION
40:64 al-laahul-ladhiy ja'Ala lakumul arDa qaraaraw was samaa-a binaa-aw wa Saw-warakum fa aHsana Suwarakum wa razaqakum minaT Tay-yibaat* dhaalikumul-laahu rab-bukum* fa tabaarakal-laahu rab-bul 'AAlamiyn40-65
TRANSLATION
40:65 huwal Hay-yu laa ilaaha il-laa huwa fad'UUhu mukhliSiyna lahud diyn* alHamdu lil-laahi rab-bil 'AAlamiyn40-66
TRANSLATION
40:66 qul in-niy nuhiytu an a'┼budal-ladhiyna tad'UUna min duunil-laahi lam-maa jaa-aniyal bay-yinaatu mir rab-biy wa umirtu an uslima li rab-bil 'AAlamiyn40-67
TRANSLATION
40:67 huwal-ladhiy khalaqakum min turaabin thum-ma min nuTfatin thum-ma min 'Alaqatin thum-ma yukhrijukum Tiflan thum-ma li tabluguu ashud-dakum thum-ma li takuunuu shuyuukhaa* wa minkum may yutawaf-faa min qablu wa li tabluguu ajalam musam-maw wa la'Al-lakum ta'┼qiluun40-68
TRANSLATION
40:68 huwal-ladhiy yuHyiy wa yumiyt* fa idhaa qaDaa amran fain-namaa yaquulu lahuu kun fa yakuun40-69
TRANSLATION
40:69 alam tara ilal-ladhiyna yujaadiluuna fiy aayaatil-laah* an-naa yuSrafuun40-70
TRANSLATION
40:70 al-ladhiyna kadh-dhabuu bil kitaabi wa bimaa arsalnaa bihii rusulanaa fa sawfa ya'┼lamuun40-71
TRANSLATION
40:71 idhil aglaalu fiy a'┼naaqihim was salaasil* yusHabuun40-72
TRANSLATION
40:72 fiyl Hamiymi thum-ma fin naari yusjaruun40-73
TRANSLATION
40:73 thum-ma qiyla lahum aynamaa kuntum tushrikuun40-74
TRANSLATION
40:74 min duunil-laah* qaaluu Dal-luu 'An-naa bal lam nakun nad'UU min qablu shay'aa* kadhaalika yuDil-lul-laahul kaafiriyn40-75
TRANSLATION
40:75 dhaalikum bimaa kuntum tafraHuuna fiyl arDi bi gayril Haq-qi wa bimaa kuntum tamraHuun40-76
TRANSLATION
40:76 udkhuluu abwaaba jahan-nama khaalidiyna fiyhaa* fa bi'sa mathwal mutakab-biriyn40-77
TRANSLATION
40:77 faSbir in-na wa'┼dal-laahi Haqq* fa im-maa nuriyan-naka ba'┼Dal-ladhiy na'Iduhum aw natawaf-fayan-naka failaynaa yurja'UUn40-78
TRANSLATION
40:78 wa laqad arsalnaa rusulam min qablika minhum man qaSaSnaa 'Alayka wa minhum mal lam naqSuS 'Alayk* wa maa kaana li rasuulin ay ya'tiya bi aayatin il-laa bi idhnil-laah* fa idhaa jaa-a amrul-laahi quDiya bil Haq-qi wa khasira hunaalikal mubTiluun40-79
TRANSLATION
40:79 al-laahul-ladhiy ja'Ala lakumul an'AAma li tarkabuu minhaa wa minhaa ta'kuluun40-80
TRANSLATION
40:80 wa lakum fiyhaa manaafi'U wa li tabluguu 'Alayhaa Haajatan fiy Suduurikum wa 'Alayhaa wa 'Alal fulki tuHmaluun40-81
TRANSLATION
40:81 wa yuriykum aayaatihii fa ay-ya aayaatil-laahi tunkiruun40-82
TRANSLATION
40:82 a falam yasiyruu fiyl arDi fa yanZuruu kayfa kaana 'AAqibatul-ladhiyna min qablihim* kaanuu akthara minhum wa ashad-da quw-wataw wa aathaaran fiyl arDi fa maa agnaa 'Anhum maa kaanuu yaksibuun40-83
TRANSLATION
40:83 falam-maa jaa-at'hum rusuluhum bil bay-yinaati fariHuu bimaa 'Indahum minal 'Ilmi wa Haaqa bihim maa kaanuu bihii yastahziuun40-84
TRANSLATION
40:84 falam-maa ra-aw ba'sanaa qaaluu aaman-naa bil-laahi waHdahuu wa kafarnaa bimaa kun-naa bihii mushrikiyn40-85
TRANSLATION
40:85 falam yaku yanfa'Uhum iymaanuhum lam-maa ra-aw ba'sanaa* sun-natal-laahil-latiy qad khalat fiy 'Ibaadih* wa khasira hunaalikal kaafiruunCourtesy of mbgeckil@yahoo.com (PrayerWare)