Kahf Surah (18) verses 1-110

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays18-1
TRANSLATION
18:1 al Hamdu lil-laahil-ladhiy anzala 'Alaa Abdihil kitaaba walam yaj'Al lahuu 'Iwajaa18-2
TRANSLATION
18:2 qay-yimal li yundhira ba'san shadiydam mil ladunhu wa yubash-shiral mu'miniynal-ladhiyna ya'┼maluunaS SaaliHaati an-na lahum ajran Hasanaa18-3
TRANSLATION
18:3 maakithiyna fiyhi abadaa18-4
TRANSLATION
18:4 wa yundhiral-ladhiyna qaalut-takhadhal-laahu waladaa18-5
TRANSLATION
18:5 maa lahum bihii min 'Ilmiw wa laa li aabaaihim* kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim* iy yaquuluuna il-laa kadhibaa18-6
TRANSLATION
18:6 fa la'Al-laka baakhi'Un nafsaka 'Alaa aathaarihim il lam yu'minuu bi haadhal Hadiythi asafaa18-7
TRANSLATION
18:7 in-naa ja'Alnaa maa 'Alal arDi ziynatal lahaa li nabluwahum ay-yuhum aHsanu 'Amalaa18-8
TRANSLATION
18:8 wa in-naa la jaa'Iluuna maa 'Alayhaa Sa'Iydan juruzaa18-9
TRANSLATION
18:9 am Hasibta an-na aSHaabal kahfi war raqiymi kaanuu min aayaatinaa 'Ajabaa18-10
TRANSLATION
18:10 idh awaal fityatu ilal kahfi fa qaaluu rab-banaa aatinaa mil ladunka raHmataw wa hay-yi' lanaa min amrinaa rashadaa18-11
TRANSLATION
18:11 fa Darabnaa 'Alaa aadhaanihim fiyl kahfi siniyna 'Adadaa18-12
TRANSLATION
18:12 thum-ma ba'Athnaahum li na'┼lama ay-yul Hizbayni aHSaa limaa labithuu amadaa18-13
TRANSLATION
18:13 naHnu naquS-Su 'Alayka naba-ahum bil Haqq* in-nahum fityatun aamanuu bi rab-bihim wa zidnaahum hudaa18-14
TRANSLATION
18:14 wa rabaTnaa 'Alaa quluubihim idh qaamuu fa qaaluu rab-bunaa rab-bus samaawaati wal arDi lan nad'Uwa min duunihii ilaahaa* laqad qulnaa idhan shaTaTaa18-15
TRANSLATION
18:15 haaulaai qawmunat-takhadhuu min duunihii aalihah* lawlaa ya'tuuna 'Alayhim bi sulTaanim bay-yin* fa man aZlamu mim-maniftaraa 'Alal-laahi kadhibaa18-16
TRANSLATION
18:16 wa idhi'┼tazaltumuuhum wa maa ya'┼buduuna il-lal-laaha fa'wuu ilal kahfi yanshur lakum rab-bukum mir raHmatihii wa yuhay-yi'lakum min amrikum mirfaqaa18-17
TRANSLATION
18:17 wa tarash shamsa idhaa Tala'At tazaawaru 'An kahfihim dhaatal yamiyni wa idhaa garabat taqriDuhum dhaatash shimaali wa hum fiy fajwatim minh* dhaalika min aayaatil-laah* may yahdil-laahu fa huwal muhtad* wa may yuDlil fa lan tajida lahuu waliy-yam murshidaa18-18
TRANSLATION
18:18 wa taHsabuhum ayqaaZaw wa hum ruquud* wa nuqal-libuhum dhaatal yamiyni wa dhaatash shimaali wa kalbuhum baasiTun dhiraa'Ayhi bil waSiyd* lawiT Tala'┼ta 'Alayhim la wal-layta minhum firaaraw wa la muli'ta minhum ru'┼baa18-19
TRANSLATION
18:19 wa kadhaalika ba'Athnaahum li yatasaa-aluu baynahum* qaala qaailum minhum kam labithtum* qaaluu labithnaa yawman aw ba'┼Da yawm* qaaluu rab-bukum a'┼lamu bimaa labithtum fab'Athuu aHadakum bi wariqikum haadhihii ilal madiynati fal yanZur ay-yuhaa azkaa Ta'AAman fal ya'tikum bi rizqim minhu wal yatalaT-Taf wa laa yush'Iran-na bikum aHadaa18-20
TRANSLATION
18:20 in-nahum iy yaZharuu 'Alaykum yarjumuukum aw yu'Iyduukum fiy mil-latihim wa lan tufliHuu idhan abadaa18-21
TRANSLATION
18:21 wa kadhaalika a'┼tharnaa 'Alayhim li ya'┼lamuu an-na wa'┼dal-laahi Haq-quw wa an-nas saa'Ata laa rayba fiyhaa* idh yatanaaza'UUna baynahum amrahum fa qaalubnuu 'Alayhim bunyaanaa* rab-buhum a'┼lamu bihim* qaalal-ladhiyna galabuu 'Alaa amrihim la nat-takhidhan-na 'Alayhim masjidaa18-22
TRANSLATION
18:22 sa yaquuluuna thalaathatur raabi'Uhum kalbuhum* wa yaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajmam bil gayb* wa yaquuluuna sab'Atuw wa thaaminuhum kalbuhum* qur rab-biy a'┼lamu bi 'Id-datihim maa ya'┼lamuhum il-laa qaliyl* falaa tumaari fiyhim il-laa miraa-an Zaahiraw wa laa tastafti fiyhim minhum aHadaa18-23
TRANSLATION
18:23 wa laa taquulan-na li shay'in in-niy faa'Ilun dhaalika gadaa18-24
TRANSLATION
18:24 il-laa ay yashaa-al-laah* wadhkur rab-baka idhaa nasiyta wa qul 'Asaa ay yahdiyani rab-biy li aqraba min haadhaa rashadaa18-25
TRANSLATION
18:25 wa labithuu fiy kahfihim thalaatha miatin siniyna wazdaaduu tis'AA18-26
TRANSLATION
18:26 qulil-laahu a'┼lamu bimaa labithuu* lahuu gaybus samaawaati wal arD* abSir bihii wa asmi'┼ * maa lahum min duunihii miw waliy-yiw wa laa yushriku fiy Hukmihii aHadaa18-27
TRANSLATION
18:27 watlu maa uuHiya ilayka min kitaabi rab-bik* laa mubad-dila li kalimaatihii wa lan tajida min duunihii multaHadaa18-28
TRANSLATION
18:28 waSbir nafsaka ma'Al-ladhiyna yad'UUna rab-bahum bil gadaati wal 'Ashiy-yi yuriyduuna wajhah* wa laa ta'┼du 'Aynaaka 'Anhum* turiydu ziynatal Hayaatid dunyaa* wa laa tuTi'┼ man agfalnaa qalbahuu 'An dhikrinaa wat-taba'A hawaahu wa kaana amruhuu furuTaa18-29
TRANSLATION
18:29 wa qulil Haq-qu mir rab-bikum* fa man shaa-a fal yu'miw wa man shaa-a fal yakfur* in-naa a'┼tadnaa liZ Zaalimiyna naaran aHaaTa bihim suraadiquhaa* wa iy yastagiythuu yugaathuu bimaain kal muhli yashwil wujuuh* bi'sash sharaabu wa saa-at murtafaqaa18-30
TRANSLATION
18:30 in-nal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati in-naa laa nuDiy'U ajra man aHsana 'Amalaa18-31
TRANSLATION
18:31 ulaaika lahum jan-naatu 'Adnin tajriy min taHtihimul anhaaru yuHal-lawna fiyhaa min asaawira min dhahabiw wa yalbasuuna thiyaaban khuDram min sundusiw wa istabraqim mut-taki'iyna fiyhaa 'Alal araaik* ni'┼math thawaabu wa Hasunat murtafaqaa18-32
TRANSLATION
18:32 waDrib lahum mathalar rajulayni ja'Alnaa li aHadihimaa jan-natayni min a'┼naabiw wa Hafafnaahumaa bi nakhliw wa ja'Alnaa baynahumaa zar'AA18-33
TRANSLATION
18:33 kiltal jan-natayni aatat ukulahaa walam taZlim minhu shay'aa* wa faj-jarnaa khilaalahumaa naharaa18-34
TRANSLATION
18:34 wa kaana lahuu thamarun faqaala li SaaHibihii wa huwa yuHaawiruhuu ana aktharu minka maalaw wa a'Az-zu nafaraa18-35
TRANSLATION
18:35 wa dakhala jan-natahuu wa huwa Zaalimul li nafsihii qaala maa aZun-nu an tabiyda haadhihii abadaa18-36
TRANSLATION
18:36 wa maa aZun-nus saa'Ata qaaimataw wa lair rudit-tu ilaa rab-biy la ajidan-na khayram minhaa munqalabaa18-37
TRANSLATION
18:37 qaala lahuu SaaHibuhuu wa huwa yuHaawiruhuu a kafarta bil-ladhiy khalaqaka min turaabin thum-ma min nuTfatin thum-ma saw-waaka rajulaa18-38
TRANSLATION
18:38 laakin-na huwal-laahu rab-biy wa laa ushriku bi rab-biy aHadaa18-39
TRANSLATION
18:39 walawlaa idh dakhalta jan-nataka qulta maa shaa-al-laahu laa quw-wata il-laa bil-laah* in tarani ana aqal-la minka maalaw wa waladaa18-40
TRANSLATION
18:40 fa 'Asaa rab-biy ay yu'tiyani khayram min jan-natika wa yursila 'Alayhaa Husbaanam minas samaai fa tuSbiHa Sa'Iydan zalaqaa18-41
TRANSLATION
18:41 aw yuSbiHa maauhaa gawran fa lan tastaTiy'A lahuu Talabaa18-42
TRANSLATION
18:42 wa uHiyTa bi thamarihii fa aSbaHa yuqal-libu kaf-fayhi 'Alaa maa anfaqa fiyhaa wa hiya khaawiyatun 'Alaa 'Uruushihaa wa yaquulu yaa laytaniy lam ushrik bi rab-biy aHadaa18-43
TRANSLATION
18:43 walam takul lahuu fiatuy yanSuruunahuu min duunil-laahi wa maa kaana muntaSiraa18-44
TRANSLATION
18:44 hunaalikal walaayatu lil-laahil Haqq* huwa khayrun thawaabaw wa khayrun 'Uqbaa18-45
TRANSLATION
18:45 waDrib lahum mathalal Hayaatid dunyaa kamaain anzalnaahu minas samaai fakhtalaTa bihii nabaatul arDi fa aSbaHa hashiyman tadhruuhur riyaaH* wa kaanal-laahu 'Alaa kul-li shay'im muqtadiraa18-46
TRANSLATION
18:46 almaalu wal banuuna ziynatul Hayaatid dunyaa* wal baaqiyaatuS SaaliHaatu khayrun 'Inda rab-bika thawaabaw wa khayrun amalaa18-47
TRANSLATION
18:47 wa yawma nusay-yirul jibaala wa taral arDa baarizataw wa Hasharnaahum falam nugaadir minhum aHadaa18-48
TRANSLATION
18:48 wa 'UriDuu 'Alaa rab-bika Saf-fal laqad ji'tumuunaa kamaa khalaqnaakum aw-wala mar-rah* bal za'Amtum al-lan naj'Ala lakum maw'Idaa18-49
TRANSLATION
18:49 wa wuDi'Al kitaabu fa taral mujrimiyna mushfiqiyna mim-maa fiyhi wa yaquuluuna yaa waylatanaa maali haadhal kitaabi laa yugaadiru Sagiyrataw wa laa kabiyratan il-laa aHSaahaa* wa wajaduu maa 'Amiluu HaaDiraa* wa laa yaZlimu rab-buka aHadaa18-50
TRANSLATION
18:50 wa idh qulnaa lil malaaikatisjuduu li aadama fa sajaduu il-laa ibliysa kaana minal jin-ni fa fasaqa 'An amri rab-bih* a fa tat-takhidhuunahuu wa dhur-riy-yatahuu awliyaa-a min duuniy wa hum lakum 'Aduww* bi'sa liZ Zaalimiyna badalaa18-51
TRANSLATION
18:51 maa ash-hat-tuhum khalqas samaawaati wal arDi wa laa khalqa anfusihim wa maa kuntu mut-takhidhal muDil-liyna 'ADudaa18-52
TRANSLATION
18:52 wa yawma yaquulu naaduu shurakaaiyal-ladhiyna za'Amtum fa da'Awhum falam yastajiybuu lahum wa ja'Alnaa baynahum mawbiqaa18-53
TRANSLATION
18:53 wara-al mujrimuunan naara fa Zan-nuu an-nahum muwaaqi'UUhaa walam yajiduu 'Anhaa maSrifaa18-54
TRANSLATION
18:54 wa laqad Sar-rafnaa fiy haadhal qur'aani lin-naasi min kul-li mathal* wa kaanal insaanu akthara shay'in jadalaa18-55
TRANSLATION
18:55 wa maa mana'An naasa ay yu'minuu idh jaa-ahumul hudaa wa yastagfiruu rab-bahum il-laa an ta'tiyahum sun-natul aw-waliyna aw ya'tiyahumul 'Adhaabu qubulaa18-56
TRANSLATION
18:56 wa maa nursilul mursaliyna il-laa mubash-shiriyna wa mundhiriyn* wa yujaadilul-ladhiyna kafaruu bil baaTili li yud'HiDuu bihil Haq-qa wat-takhadhuu aayaatiy wa maa undhiruu huzuwaa18-57
TRANSLATION
18:57 wa man aZlamu mim-man dhuk-kira bi aayaati rab-bihii fa a'┼raDa 'Anhaa wa nasiya maa qad-damat yadaah* in-naa ja'Alnaa 'Alaa quluubihim akin-natan ay yafqahuuhu wa fiy aadhaanihim waqraa* wa in tad'Uhum ilal hudaa falay yahtaduu idhan abadaa18-58
TRANSLATION
18:58 wa rab-bukal gafuuru dhur raHmah* law yuaakhidhuhum bimaa kasabuu la 'Aj-jala lahumul 'Adhaab* bal lahum maw'Idul lay yajiduu min duunihii maw'ilaa18-59
TRANSLATION
18:59 wa tilkal quraa ahlaknaahum lam-maa Zalamuu wa ja'Alnaa li mahlikihim maw'Idaa18-60
TRANSLATION
18:60 wa idh qaala muusaa li fataahu laa abraHu Hat-taa abluga majma'Al baHrayni aw amDiya Huqubaa18-61
TRANSLATION
18:61 falam-maa balagaa majma'A baynihimaa nasiyaa Huutahumaa fat-takhadha sabiylahuu fiyl baHri sarabaa18-62
TRANSLATION
18:62 falam-maa jaawazaa qaala lifataahu aatinaa gadaa-anaa laqad laqiynaa min safarinaa haadhaa naSabaa18-63
TRANSLATION
18:63 qaala ara-ayta idh awaynaa ilaS Sakhrati fain-niy nasiytulHuuta wa maa ansaaniyhu il-lash shayTaanu an adhkurah* wat-takhadha sabiylahuu fiyl baHri 'Ajabaa18-64
TRANSLATION
18:64 qaala dhaalika maa kun-naa nabg* fartad-daa 'Alaa aathaarihimaa qaSaSaa18-65
TRANSLATION
18:65 fa wajadaa 'Abdam min 'Ibaadinaa aataynaahu raHmatam min 'Indinaa wa 'Al-lamnaahu mil ladun-naa 'Ilmaa18-66
TRANSLATION
18:66 qaala lahuu muusaa hal at-tabi'Uka 'Alaa an tu'Al-limani mim-maa 'Ul-limta rushdaa18-67
TRANSLATION
18:67 qaala in-naka lan tastaTiy'A ma'Iya Sabraa18-68
TRANSLATION
18:68 wa kayfa taSbiru 'Alaa maa lam tuHiT bihii khubraa18-69
TRANSLATION
18:69 qaala satajiduniy inshaa-al-laahu Saabiraw wa laa a'┼Siy laka amraa18-70
TRANSLATION
18:70 qaala fainit-taba'┼taniy falaa tas-alniy 'An shay'in Hat-taa uHditha laka minhu dhikraa18-71
TRANSLATION
18:71 fanTalaqaa Hat-taa idhaa rakibaa fis safiynati kharaqahaa* qaala akharaqtahaa li tugriqa ahlahaa* laqad ji'ta shay'an imraa18-72
TRANSLATION
18:72 qaala alam a qul in-naka lan tastaTiy'A ma'Iya Sabraa18-73
TRANSLATION
18:73 qaala laa tuaakhidhniy bimaa nasiytu wa laa turhiqniy min amriy 'Usraa18-74
TRANSLATION
18:74 fanTalaqaa Hat-taa idhaa laqiyaa gulaaman fa qatalahuu qaala a qatalta nafsan zakiy-yatam bi gayri nafs* laqad ji'ta shay'an nukraa18-75
TRANSLATION
18:75 qaala alam a qul laka in-naka lan tastaTiy'A ma'Iya Sabraa18-76
TRANSLATION
18:76 qaala in sa-altuka 'An shay'im ba'┼dahaa falaa tuSaaHibniy* qad balagta mil ladun-niy 'Udhraa18-77
TRANSLATION
18:77 fanTalaqaa Hat-taa idhaa atayaa ahla qaryatinistaT'Amaa ahlahaa fa abaw ay yuDay-yifuuhumaa fa wajadaa fiyhaa jidaaray yuriydu ay yanqaD-Da fa aqaamah* qaala law shi'ta lat-takhadhta 'Alayhi ajraa18-78
TRANSLATION
18:78 qaala haadhaa firaaqu bayniy wa baynik* sa unab-biuka bi ta'wiyli maa lam tastaTi'┼ 'Alayhi Sabraa18-79
TRANSLATION
18:79 am-mas safiynatu fa kaanat li masaakiyna ya'┼maluuna fiyl baHri fa arat-tu an a'Iybahaa wa kaana waraa-ahum malikuy ya'khudhu kul-la safiynatin gaSbaa18-80
TRANSLATION
18:80 wa am-mal gulaamu fakaana abawaahu mu'minayni fa khashiynaa ay yurhiqahumaa Tugyaanaw wa kufraa18-81
TRANSLATION
18:81 fa aradnaa ay yubdilahumaa rab-buhumaa khayram minhu zakaataw wa aqraba ruHmaa18-82
TRANSLATION
18:82 wa am-mal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatiymayni fiyl madiynati wa kaana taHtahuu kanzul lahumaa wa kaana abuuhumaa SaaliHaa* fa araada rab-buka ay yablugaa ashud-dahumaa wa yastakhrijaa kanzahumaa raHmatam mir rab-bik* wa maa fa'Altuhuu 'An amriy* dhaalika ta'wiylu maa lam tasTi'┼ 'Alayhi Sabraa18-83
TRANSLATION
18:83 wa yas-aluunaka 'An dhilqarnayn* qul sa-atluu 'Alaykum minhu dhikraa18-84
TRANSLATION
18:84 in-naa mak-kan-naa lahuu fiyl arDi wa aataynaahu min kul-li shay'in sababaa18-85
TRANSLATION
18:85 fa atba'A sababaa18-86
TRANSLATION
18:86 Hat-taa idhaa balaga magribash shamsi wajadahaa tagrubu fiy 'Aynin Hamiatiw wa wajada 'Indahaa qawmaa* qulnaa yaa dhalqarnayni im-maa an tu'Adh-dhiba wa im-maa an tat-takhidha fiyhim Husnaa18-87
TRANSLATION
18:87 qaala am-maa man Zalama fa sawfa nu'Adh-dhibuhuu thum-ma yurad-du ilaa rab-bihii fa yu'Adh-dhibuhuu 'Adhaaban nukraa18-88
TRANSLATION
18:88 wa am-maa man aamana wa 'Amila SaaliHan fa lahuu jazaa-anil Husnaa* wa sanaquulu lahuu min amrinaa yusraa18-89
TRANSLATION
18:89 thum-ma atba'A sababaa18-90
TRANSLATION
18:90 Hat-taa idhaa balaga maTli'Ash shamsi wajadahaa taTlu'U 'Alaa qawmil lam naj'Al lahum min duunihaa sitraa18-91
TRANSLATION
18:91 kadhaalika wa qad aHaTnaa bimaa ladayhi khubraa18-92
TRANSLATION
18:92 thum-ma atba'A sababaa18-93
TRANSLATION
18:93 Hat-taa idhaa balaga baynas sad-dayni wajada min duunihimaa qawmal laa yakaaduuna yafqahuuna qawlaa18-94
TRANSLATION
18:94 qaaluu yaa dhalqarnayni in-na ya'juuja wa ma'juuja mufsiduuna fiyl arDi fa hal naj'Alu laka kharjan 'Alaa an taj'Ala baynanaa wa baynahum sad-daa18-95
TRANSLATION
18:95 qaala maa mak-kan-niy fiyhi rab-biy khayrun fa a'Iynuuniy bi quw-watin aj'Al baynakum wa baynahum radmaa18-96
TRANSLATION
18:96 aatuuniy zubaral Hadiyd* Hat-taa idhaa saawaa baynaS Sadafayni qaalanfukhuu* Hat-taa idhaa ja'Alahuu naaran qaala aatuuniy ufrig 'Alayhi qiTraa18-97
TRANSLATION
18:97 famasTaa'UU ay yaZharuuhu wa mastaTaa'UU lahuu naqbaa18-98
TRANSLATION
18:98 qaala haadhaa raHmatum mir rab-biy* fa idhaa jaa-a wa'┼du rab-biy ja'Alahuu dak-kaa'a* wa kaana wa'┼du rab-biy Haq-qaa18-99
TRANSLATION
18:99 wa taraknaa ba'┼Dahum yawmaidhiy yamuuju fiy ba'┼Diw wa nufikha fiS Suuri fa jama'┼naahum jam'AA18-100
TRANSLATION
18:100 wa 'AraDnaa jahan-nama yawmaidhil lil kaafiriyna 'ArDaa18-101
TRANSLATION
18:101 al-ladhiyna kaanat a'┼yunuhum fiy giTaain 'An dhikriy wa kaanuu laa yastaTiy'UUna sam'AA18-102
TRANSLATION
18:102 a fa Hasibal-ladhiyna kafaruu ay yat-takhidhuu 'Ibaadiy min duuniy awliyaa'* in-naa a'┼tadnaa jahan-nama lil kaafiriyna nuzulaa18-103
TRANSLATION
18:103 qul hal nunab-biukum bil akhsariyna a'┼maalaa18-104
TRANSLATION
18:104 al-ladhiyna Dal-la sa'┼yuhum fiyl Hayaatid dunyaa wa hum yaHsabuuna an-nahum yuHsinuuna Sun'AA18-105
TRANSLATION
18:105 ulaaikal-ladhiyna kafaruu bi aayaati rab-bihim wa liqaaihii fa HabiTat a'┼maaluhum falaa nuqiymu lahum yawmal qiyaamati waznaa18-106
TRANSLATION
18:106 dhaalika jazaauhum jahan-namu bimaa kafaruu wat-takhadhuu aayaatiy wa rusuliy huzuwaa18-107
TRANSLATION
18:107 in-nal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati kaanat lahum jan-naatul firdawsi nuzulaa18-108
TRANSLATION
18:108 khaalidiyna fiyhaa laa yabguuna 'Anhaa Hiwalaa18-109
TRANSLATION
18:109 qul law kaanal baHru midaadal li kalimaati rab-biy la nafidal baHru qabla an tanfada kalimaatu rab-biy wa law ji'naa bi mithlihii madadaa18-110
TRANSLATION
18:110 qul in-namaa ana basharum mithlukum yuuHaa ilay-ya an-namaa ilaahukum ilaahuw waaHid* fa man kaana yarjuu liqaa-a rab-bihii falya'┼mal 'Amalan SaaliHaw wa laa yushrik bi 'Ibaadati rab-bihii aHadaaCourtesy of:

(PrayerWare)