NAML Surah (27) verses 1-93

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays27-1
TRANSLATION
27:1 Taa siyn* tilka aayaatul qur'aani wa kitaabim mubiyn27-2
TRANSLATION
27:2 hudaw wa bushraa lil mu'miniyn27-3
TRANSLATION
27:3 al-ladhiyna yuqiymuunaS Salaata wa yu'tuunaz zakaata wa hum bil aakhirati hum yuuqinuun27-4
TRANSLATION
27:4 in-nal-ladhiyna laa yu'minuuna bil aakhirati zay-yan-naa lahum a'┼maalahum fahum ya'┼mahuun27-5
TRANSLATION
27:5 ulaaikal-ladhiyna lahum suu-ul 'Adhaabi wa hum fiyl aakhirati humul akhsaruun27-6
TRANSLATION
27:6 wa in-naka la tulaqqal qur'aana mil ladun Hakiymin 'Aliym27-7
TRANSLATION
27:7 idh qaala muusaa li ahlihii in-niy aanastu naaraa* sa-aatiykum minhaa bi khabarin aw aatiykum bi shihaabin qabasil la'Al-lakum taSTaluun27-8
TRANSLATION
27:8 falam-maa jaa-ahaa nuudiya am buurika man fin naari wa man Hawlahaa* wa subHaanal-laahi rab-bil 'AAlamiyn27-9
TRANSLATION
27:9 yaa muusaa in-nahuu anal-laahul 'Aziyzul Hakiym27-10
TRANSLATION
27:10 wa alqi 'ASaak* falam-maa ra-aahaa tahtaz-zu ka an-nahaa jaan-nuw wal-laa mudbiraw walam yu'Aqqib* yaa muusaa laa takhaf in-niy laa yakhaafu laday-yal mursaluun27-11
TRANSLATION
27:11 il-laa man Zalama thum-ma bad-dala Husnam ba'┼da suu-in fain-niy gafuurur raHiym27-12
TRANSLATION
27:12 wa adkhil yadaka fiy jaybika takhruj bayDaa-a min gayri suu-in fiy tis'I aayaatin ilaa fir'Awna wa qawmih* in-nahum kaanuu qawman faasiqiyn27-13
TRANSLATION
27:13 falam-maa jaa-at'hum aayaatunaa mubSiratan qaaluu haadhaa siHrum mubiyn27-14
TRANSLATION
27:14 wa jaHaduu bihaa wastayqanat'haa anfusuhum Zulmaw wa 'Uluw-waa* fanZur kayfa kaana 'AAqibatul mufsidiyn27-15
TRANSLATION
27:15 wa laqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana 'Ilmaa* wa qaalal Hamdu lil-laahil-ladhiy faD-Dalanaa 'Alaa kathiyrim min 'Ibaadihil mu'miniyn27-16
TRANSLATION
27:16 wa waritha sulaymaanu daawuud* wa qaala yaa ay-yuhan naasu 'Ul-limnaa manTiqaT Tayri wa uutiynaa min kul-li shay'* in-na haadhaa la huwal faDlul mubiyn27-17
TRANSLATION
27:17 wa Hushira li sulaymaana junuuduhuu minal jin-ni wal insi waT Tayri fahum yuuza'UUn27-18
TRANSLATION
27:18 Hat-taa idhaa ataw 'Alaa waadin namli qaalat namlatuy yaa ay-yuhan namludkhuluu masaakinakum* laa yaHTiman-nakum sulaymaanu wa junuuduhuu wa hum laa yash'Uruun27-19
TRANSLATION
27:19 fa tabas-sama DaaHikam min qawlihaa wa qaala rab-bi awzi'┼niy an ashkura ni'┼matakal-latiy an'Amta 'Alay-ya wa 'Alaa waaliday-ya wa an a'┼mala SaaliHan tarDaahu wa adkhilniy bi raHmatika fiy 'IbaadikaS SaaliHiyn27-20
TRANSLATION
27:20 wa tafaqqadaT Tayra faqaala maaliya laa aralhud'huda am kaana minal gaaibiyn27-21
TRANSLATION
27:21 lau'Adh-dhiban-nahuu 'Adhaaban shadiydan aw la adhbaHan-nahuu aw la ya'tiyan-niy bi sulTaanim mubiyn27-22
TRANSLATION
27:22 fa makatha gayra ba'Iydin faqaala aHaT-Tu bimaa lam tuHiT bihii wa ji'tuka min sabaim bi nabaiy yaqiyn27-23
TRANSLATION
27:23 in-niy wajattumra-atan tamlikuhum wa uutiyat min kul-li shay'iw wa lahaa 'Arshun 'AZiym27-24
TRANSLATION
27:24 wajattuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lish shamsi min duunil-laahi wa zay-yana lahumush shayTaanu a'┼maalahum fa Sad-dahum 'Anis sabiyli fahum laa yahtaduun27-25
TRANSLATION
27:25 al-laa yasjuduu lil-laahil-ladhiy yukhrijul khab'a fiys samaawaati wal arDi wa ya'┼lamu maa tukhfuuna wa maa tu'┼linuun27-26
TRANSLATION
27:26 al-laahu laa ilaaha il-laa huwa rab-bul 'Arshil 'AZiym

26th verse is sajda verse.27-27
TRANSLATION
27:27 qaala sananZuru a Sadaqta am kunta minal kaadhibiyn27-28
TRANSLATION
27:28 idh-hab bi kitaabiy haadhaa fa alqih ilayhim thum-ma tawal-la 'Anhum fanZur maadhaa yarji'UUn27-29
TRANSLATION
27:29 qaalat yaa ay-yuhal malau in-niy ulqiya ilay-ya kitaabun kariym27-30
TRANSLATION
27:30 in-nahuu min sulaymaana wa in-nahuu bismil-laahir-raHmaanir-raHiym27-31
TRANSLATION
27:31 al-laa ta'┼luu 'Alay-ya wa'tuuniy muslimiyn27-32
TRANSLATION
27:32 qaalat yaa ay-yuhal malau aftuuniy fiy amriy* maa kuntu qaaTi'Atan amran Hat-taa tash-haduun27-33
TRANSLATION
27:33 qaaluu naHnu uluu quw-watiw wa uluu ba'sin shadiydiw wal amru ilayki fanZuriy maadhaa ta'muriyn27-34
TRANSLATION
27:34 qaalat in-nal muluuka idhaa dakhaluu qaryatan afsaduuhaa wa ja'Aluu a'Iz-zata ahlihaa adhil-lah* wa kadhaalika yaf'Aluun27-35
TRANSLATION
27:35 wa in-niy mursilatun ilayhim bi hadiy-yatin fa naaZiratum bima yarji'Ul mursaluun27-36
TRANSLATION
27:36 falam-maa jaa-a sulaymaana qaala atumid-duunani bimaalin fa maa aataaniyal-laahu khayrum mim-maa aataakum* bal antum bi hadiy-yatikum tafraHuun27-37
TRANSLATION
27:37 irji'┼ ilayhim fa lana'tiyan-nahum bi junuudil laa qibala lahum bihaa wa la nukhrijan-nahum minhaa adhil-lataw wa hum Saagiruun27-38
TRANSLATION
27:38 qaala yaa ay-yuhal malau ay-yukum ya'tiyniy bi 'Arshihaa qabla ay ya'tuuniy muslimiyn27-39
TRANSLATION
27:39 qaala 'Ifriytum minal jin-ni ana aatiyka bihii qabla an taquuma mim maqaamik* wa in-niy 'Alayhi la qawiy-yun amiyn27-40
TRANSLATION
27:40 qaalal-ladhiy 'Indahuu 'Ilmum minal kitaabi ana aatiyka bihii qabla ay yartad-da ilayka Tarfuk* falam-maa ra-aahu mustaqir-ran 'Indahuu qaala haadhaa min faDli rab-biy li yabluwaniy a ashkuru am akfur* wa man shakara fain-namaa yashkuru li nafsih* wa man kafara fain-na rab-biy ganiy-yun kariym27-41
TRANSLATION
27:41 qaala nak-kiruu lahaa 'Arshahaa nanZur a tahtadiy am takuunu minal-ladhiyna laa yahtaduun27-42
TRANSLATION
27:42 falam-maa jaa-at qiyla a haakadhaa 'Arshuk* qaalat ka an-nahuu huwa* wa uutiynal 'Ilma min qablihaa wa kun-naa muslimiyn27-43
TRANSLATION
27:43 wa Sad-dahaa maa kaanat ta'┼budu min duunil-laah* in-nahaa kaanat min qawmin kaafiriyn27-44
TRANSLATION
27:44 qiyla lahadkhuliS SarH* falam-maa ra-at'hu Hasibat'hu luj-jataw wa kashafat 'An saaqayhaa* qaala in-nahuu SarHum mumar-radum min qawaariyr* qaalat rab-bi in-niy Zalamtu nafsiy wa aslamtu ma'A sulaymaana lil-laahi rab-bil 'AAlamiyn27-45
TRANSLATION
27:45 wa laqad arsalnaa ilaa thamuuda akhaahum SaaliHan ani'┼budul-laaha fa idhaa hum fariyqaani yakhtaSimuun27-46
TRANSLATION
27:46 qaala yaa qawmi lima tasta'┼jiluuna bis say-yiati qablal Hasanah* lawlaa tastagfiruunal-laaha la'Al-lakum turHamuun27-47
TRANSLATION
27:47 qaaluT Tay-yarnaa bika wa bi mam ma'Ak* qaala Taairukum 'Indal-laah* bal antum qawmun tuftanuun27-48
TRANSLATION
27:48 wa kaana fiyl madiynati tis'Atu rahTiy yufsiduuna fiyl arDi wa laa yuSliHuun27-49
TRANSLATION
27:49 qaaluu taqaasamuu bil-laahi la nubay-yitan-nahuu wa ahlahuu thum-ma la naquulan-na li waliy-yihii maa shahidnaa mahlika ahlihii wa in-naa la Saadiquun27-50
TRANSLATION
27:50 wa makaruu makraw wa makarnaa makraw wa hum laa yash'Uruun27-51
TRANSLATION
27:51 fanZur kayfa kaana 'AAqibatu makrihim an-naa dam-marnaahum wa qawmahum ajma'Iyn27-52
TRANSLATION
27:52 fa tilka buyuutuhum khaawiyatam bimaa Zalamuu* in-na fiy dhaalika la aayatal li qawmiy ya'┼lamuun27-53
TRANSLATION
27:53 wa anjaynal-ladhiyna aamanuu wa kaanuu yat-taquun27-54
TRANSLATION
27:54 wa luuTan idh qaala li qawmihii ata'tuunal faaHishata wa antum tubSiruun27-55
TRANSLATION
27:55 a in-nakum la ta'tuunar rijaala shahwatam min duunin nisaa'* bal antum qawmun tajhaluun27-56
TRANSLATION
27:56 fa maa kaana jawaaba qawmihii il-laa an qaaluu akhrijuu aala luuTim min qaryatikum* in-nahum unaasuy yataTah-haruun27-57
TRANSLATION
27:57 fa anjaynaahu wa ahlahuu il-lamra-atahuu qad-darnaahaa minal gaabiriyn27-58
TRANSLATION
27:58 wa amTarnaa 'Alayhim maTaraa* fa saa-a maTarul mundhariyn27-59
TRANSLATION
27:59 qulil Hamdu lil-laahi wa salaamun 'Alaa 'Ibaadihil-ladhiynaSTafaa* aal-laahu khayrun am-maa yushrikuun27-60
TRANSLATION
27:60 am-man khalaqas samaawaati wal arDa wa anzala lakum minas samaai maa-aa* fa ambatnaa bihii Hadaaiqa dhaata bahjah* maa kaana lakum an tumbituu shajarahaa* a ilaahum ma'Al-laah* balhum qawmuy ya'┼diluun27-61
TRANSLATION
27:61 am-man ja'Alal arDa qaraaraw wa ja'Ala khilaalahaa anhaaraw wa ja'Ala lahaa rawaasiya wa ja'Ala baynal baHrayni Haajizaa* a ilaahum ma'Al-laah* bal aktharuhum laa ya'┼lamuun27-62
TRANSLATION
27:62 am-may yujiybul muDTar-ra idhaa da'AAhu wa yakshifus suua wa yaj'Alukum khulafaa'al arD* a ilaahum ma'Al-laah* qaliylam maa tadhak-karuun27-63
TRANSLATION
27:63 am-may yahdiykum fiy Zulumaatil bar-ri wal baHri wa may yursilur riyaaHa bushram bayna yaday raHmatih* a ilaahum ma'Al-laah* ta'AAlal-laahu 'Am-maa yushrikuun27-64
TRANSLATION
27:64 am-may yabdaul khalqa thum-ma yu'Iyduhuu wa may yarzuqukum minas samaai wal arD* a ilaahum ma'Al-laah* qul haatuu burhaanakum in kuntum Saadiqiyn27-65
TRANSLATION
27:65 qul laa ya'┼lamu man fiys samaawaati wal arDil gayba il-lal-laah* wa maa yash'Uruuna ay-yaana yub'Athuun27-66
TRANSLATION
27:66 balid daaraka 'Ilmuhum fiyl aakhirah* balhum fiy shak-kim minhaa balhum minhaa 'Amuun27-67
TRANSLATION
27:67 wa qaalal-ladhiyna kafaruu a idhaa kun-naa turaabaw wa aabaaunaa ain-naa la mukhrajuun27-68
TRANSLATION
27:68 laqad wu'Idnaa haadhaa naHnu wa aabaaunaa min qablu in haadhaa il-laa asaaTiyrul aw-waliyn27-69
TRANSLATION
27:69 qul siyruu fiyl arDi fanZuruu kayfa kaana 'AAqibatul mujrimiyn27-70
TRANSLATION
27:70 wa laa taHzan 'Alayhim wa laa takun fiy Dayqim mim-maa yamkuruun27-71
TRANSLATION
27:71 wa yaquuluuna mataa haadhal wa'┼du in kuntum Saadiqiyn27-72
TRANSLATION
27:72 qul 'Asaa ay yakuuna radifa lakum ba'┼Dul-ladhiy tasta'┼jiluun27-73
TRANSLATION
27:73 wa in-na rab-baka la dhuu faDlin 'Alan naasi walaakin-na aktharahum laa yashkuruun27-74
TRANSLATION
27:74 wa in-na rab-baka la ya'┼lamu maa tukin-nu Suduuruhum wa maa yu'┼linuun27-75
TRANSLATION
27:75 wa maa min gaaibatin fis samaai wal arDi il-laa fiy kitaabim mubiyn27-76
TRANSLATION
27:76 in-na haadhal qur'aana yaquS-Su 'Alaa baniy israaiyla aktharal-ladhiy hum fiyhi yakhtalifuun27-77
TRANSLATION
27:77 wa in-nahuu lahudaw wa raHmatul lil mu'miniyn27-78
TRANSLATION
27:78 in-na rab-baka yaqDiy baynahum bi Hukmih* wa huwal 'Aziyzul 'Aliym27-79
TRANSLATION
27:79 fa tawak-kal 'Alal-laah* in-naka 'Alal Haqqil mubiyn27-80
TRANSLATION
27:80 in-naka laa tusmi'Ul mawtaa wa laa tusmi'US Sum-mad du'AA-a idhaa wal-law mudbiriyn27-81
TRANSLATION
27:81 wa maa anta bi haadil 'Umyi 'An Dalaalatihim* in tusmi'U il-laa may yu'minu biaayaatinaa fahum muslimuun27-82
TRANSLATION
27:82 wa idhaa waqa'Al qawlu 'Alayhim akhrajnaa lahum daab-batam minal arDi tukal-limuhum an-nan naasa kaanuu biaayaatinaa laa yuuqinuun27-83
TRANSLATION
27:83 wa yawma naHshuru min kul-li um-matin fawjam mim-may yukadh-dhibu biaayaatinaa fahum yuuza'UUn27-84
TRANSLATION
27:84 Hat-taa idhaa jaauu qaala a kadh-dhabtum bi aayaatiy walam tuHiyTuu bihaa 'Ilman am maadhaa kuntum ta'┼maluun27-85
TRANSLATION
27:85 wa waqa'Al qawlu 'Alayhim bimaa Zalamuu fahum laa yanTiquun27-86
TRANSLATION
27:86 alam yaraw an-naa ja'Alnal layla li yaskunuu fiyhi wan nahaara mubSiraa* in-na fiy dhaalika la aayaatil li qawmiy yu'minuun27-87
TRANSLATION
27:87 wa yawma yunfakhu fiS Suuri fa fazi'A man fiys samaawaati wa man fiyl arDi il-laa man shaa-al-laah* wa kul-lun atawhu daakhiriyn27-88
TRANSLATION
27:88 wa taral jibaala taHsabuhaa jaamidataw wa hiya tamur-ru mar-ras saHaab* Sun'Al-laahil-ladhiy atqana kul-la shay'* in-nahuu khabiyrum bimaa taf'Aluun27-89
TRANSLATION
27:89 man jaa-a bil Hasanati fa lahuu khayrum minhaa* wa hum min faza'Iy yawmaidhin aaminuun27-90
TRANSLATION
27:90 wa man jaa-a bis say-yiati fa kub-bat wujuuhuhum fin naar* hal tujzawna il-laa maa kuntum ta'┼maluun27-91
TRANSLATION
27:91 in-namaa umirtu an a'┼buda rab-ba haadhihil baldatil-ladhiy Har-ramahaa wa lahuu kul-lu shay'* wa umirtu an akuuna minal muslimiyn27-92
TRANSLATION
27:92 wa an atluwal qur'aan* famanihtadaa fain-namaa yahtadiy li nafsih* wa man Dal-la faqul in-namaa ana minal mundhiriyn27-93
TRANSLATION
27:93 wa qulil Hamdu lil-laahi sayuriykum aayaatihii fa ta'┼rifuunahaa* wa maa rab-buka bi gaafilin 'Am-maa ta'┼maluunCourtesy of:

(PrayerWare)