QASAS Surah (28) verses 1-88

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays28-1
TRANSLATION
28:1 Taa siym miym28-2
TRANSLATION
28:2 tilka aayaatul kitaabil mubiyn28-3
TRANSLATION
28:3 natluu 'Alayka min nabai muusaa wa fir'Awna bil Haq-qi li qawmiy yu'minuun28-4
TRANSLATION
28:4 in-na fir'Awna 'Alaa fiyl arDi wa ja'Ala ahlahaa shiya'Ay yastaD'Ifu Taaifatam minhum yudhab-biHu abnaa-ahum wa yastaHyiy nisaa-ahum* in-nahuu kaana minal mufsidiyn28-5
TRANSLATION
28:5 wa nuriydu an namun-na Alal-ladhiynastuD'Ifuu fiyl arDi wa naj'Alahum aim-mataw wa naj'Alahumul waarithiyn28-6
TRANSLATION
28:6 wa numak-kina lahum fiyl arDi wa nuriya fir'Awna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yaHdharuun28-7
TRANSLATION
28:7 wa awHaynaa ilaa um-mi muusaa an arDi'Iyh* fa idhaa khifti 'Alayhi fa alqiyhi fiyl yam-mi wa laa takhaafiy wa laa taHzaniy* in-naa raad-duuhu ilayki wa jaa'Iluuhu minal mursaliyn28-8
TRANSLATION
28:8 faltaqaTahuu aalu fir'Awna li yakuuna lahum 'Aduw-waw wa Hazanaa* in-na fir'Awna wa haamaana wa junuudahumaa kaanuu khaaTi'iyn28-9
TRANSLATION
28:9 wa qaalatimra-atu fir'Awna qur-ratu 'Aynil liy wa lak* laa taqtuluuhu 'Asaa ay yanfa'Anaa aw nat-takhidhahuu waladaw wa hum laa yash'Uruun28-10
TRANSLATION
28:10 wa aSbaHa fuaadu um-mi muusaa faarigaa* in kaadat la tubdiy bihii lawlaa ar rabaTnaa 'Alaa qalbihaa li takuuna minal mu'miniyn28-11
TRANSLATION
28:11 wa qaalat li ukhtihii quS-Siyh* fa baSurat bihii 'An junubiw wa hum laa yash'Uruun28-12
TRANSLATION
28:12 wa Har-ramnaa 'Alayhil maraaDi'A min qablu faqaalat hal adul-lukum 'Alaa ahli baytiy yakfuluunahuu lakum wa hum lahuu naaSiHuun28-13
TRANSLATION
28:13 fa radadnaahu ilaa um-mihii kay taqar-ra 'Aynuhaa wa laa taHzana wa li ta'┼lama an-na wa'┼dal-laahi Haq-quw walaakin-na aktharahum laa ya'┼lamuun28-14
TRANSLATION
28:14 walam-maa balaga ashud-dahuu wastawaa aataynaahu Hukmaw wa 'Ilmaa* wa kadhaalika najziyl muHsiniyn28-15
TRANSLATION
28:15 wa dakhalal madiynata 'Alaa Hiyni gaflatim min ahlihaa fa wajada fiyhaa rajulayni yaqtatilaani haadhaa min shiy'Atihii wa haadhaa min 'Aduw-wih* fastagaathahul-ladhiy min shiy'Atihii 'Alal-ladhiy min 'Aduw-wihii fa wakazahu muusaa fa qaDaa 'Alayh* qaala haadhaa min 'Amalish shayTaan* in-nahuu 'Aduw-wum muDil-lum mubiyn28-16
TRANSLATION
28:16 qaala rab-bi in-niy Zalamtu nafsiy fagfirliy fa gafara lah* in-nahuu huwal gafuurur raHiym28-17
TRANSLATION
28:17 qaala rab-bi bimaa an'Amta 'Alay-ya fa lan akuuna Zahiyral lil mujrimiyn28-18
TRANSLATION
28:18 fa aSbaHa fiyl madiynati khaaifay yataraq-qabu fa idhal-ladhistanSarahuu bil amsi yastaSrikhuh* qaala lahuu muusaa in-naka la gawiy-yum mubiyn28-19
TRANSLATION
28:19 falam-maa an araada ay yabTisha bil-ladhiy huwa 'Aduw-wul lahumaa qaala yaa muusaa a turiydu an taqtulaniy kamaa qatalta nafsam bil ams* in turiydu il-laa an takuuna jab-baaran fiyl arDi wa maa turiydu an takuuna minal muSliHiyn28-20
TRANSLATION
28:20 wa jaa-a rajulum min aqSal madiynati yas'AA qaala yaa muusaa in-nal mala-a ya'tamiruuna bika li yaqtuluuka fakhruj in-niy laka minan naaSiHiyn28-21
TRANSLATION
28:21 fa kharaja minhaa khaaifay yataraq-qabu qaala rab-bi naj-jiniy minal qawmiZ Zaalimiyn28-22
TRANSLATION
28:22 walam-maa tawaj-jaha tilqaa-a madyana qaala 'Asaa rab-biy ay yahdiyaniy sawaa-as sabiyl28-23
TRANSLATION
28:23 walam-maa warada maa-a madyana wajada 'Alayhi um-matam minan naasi yasquuna wa wajada min duunihimumra-atayni tadhuudaan* qaala maa khaTbukumaa* qaalataa laa nasqiy Hat-taa yuSdirar ri'AA'* wa abuunaa shaykhun kabiyr28-24
TRANSLATION
28:24 fa saqaa lahumaa thum-ma tawal-laa ilaZ Zil-li faqaala rab-bi in-niy limaa anzalta ilay-ya min khayrin faqiyr28-25
TRANSLATION
28:25 fa jaa-at'hu iHdaahumaa tamshiy 'AlastiHyaain qaalat in-na abiy yad'UUka li yajziyaka ajra maa saqayta lanaa* falam-maa jaa-ahuu wa qaS-Sa 'Alayhil qaSaSa qaala laa takhaf najawta minal qawmiZ Zaalimiyn28-26
TRANSLATION
28:26 qaalat iHdaahumaa yaa abatista'jirh* in-na khayra manista'jartal qawiy-yul amiyn28-27
TRANSLATION
28:27 qaala in-niy uriydu an unkiHaka iHdabnatay-ya haatayni 'Alaa an ta'juraniy thamaaniya Hijaj* fain atmamta 'Ashran fa min 'Indik* wa maa uriydu an ashuq-qa 'Alayk* satajiduniy in shaa-al-laahu minaS SaaliHiyn28-28
TRANSLATION
28:28 qaala dhaalika bayniy wa baynak* ay-yamal ajalayni qaDaytu fa laa 'Udwaana 'Alayy* wal-laahu 'Alaa maa naquulu wakiyl28-29
TRANSLATION
28:29 falam-maa qaDaa muusal ajala wa saara bi ahlihii aanasa min jaanibiT Tuuri naaraa* qaala li ahlihimkuthuu in-niy aanastu naaral la'Al-liy aatiykum minhaa bi khabarin aw jadhwatim minan naari la'Al-lakum taSTaluun28-30
TRANSLATION
28:30 falam-maa ataahaa nuudiya min shaaTi'il waadil aymani fiyl buq'Atil mubaarakati minash shajarati ay yaa muusaa in-niy anal-laahu rab-bul 'AAlamiyn28-31
TRANSLATION
28:31 wa an alqi 'ASaak* falam-maa ra-aahaa tahtaz-zu ka an-nahaa jaan-nuw wal-laa mudbiraw walam yu'Aq-qib* yaa muusaa aqbil wa laa takhaf* in-naka minal aaminiyn28-32
TRANSLATION
28:32 isluk yadaka fiy jaybika takhruj bayDaa-a min gayri suu-iw waDmum ilayka janaaHaka minar rahbi fa dhaanika burhaanaani mir rab-bika ilaa fir'Awna wa malaih* in-nahum kaanuu qawman faasiqiyn28-33
TRANSLATION
28:33 qaala rab-bi in-niy qataltu minhum nafsan fa akhaafu ay yaqtuluun28-34
TRANSLATION
28:34 wa akhiy haaruunu huwa afSaHu min-niy lisaanan fa arsilhu ma'Iya rid'ay yuSad-diquniy* in-niy akhaafu ay yukadh-dhibuun28-35
TRANSLATION
28:35 qaala sanashud-du 'ADudaka bi akhiyka wa naj'Alu lakumaa sulTaanan fa laa yaSiluuna ilaykumaa* biaayaatinaa antumaa wa manit-taba'Akumal gaalibuun28-36
TRANSLATION
28:36 falam-maa jaa-ahum muusaa biaayaatinaa bay-yinaatin qaaluu maa haadhaa il-laa siHrum muftaraw wa maa sami'┼naa bihaadhaa fiy aabaainal aw-waliyn28-37
TRANSLATION
28:37 wa qaala muusaa rab-biy a'┼lamu biman jaa-a bil hudaa min 'Indihii wa man takuunu lahuu 'AAqibatud daar* in-nahuu laa yufliHuZ Zaalimuun28-38
TRANSLATION
28:38 wa qaala fir'Awnu yaa ay-yuhal malau maa 'Alimtu lakum min ilaahin gayriy* fa awqid liy yaa haamaanu 'AlaT Tiyni faj'Al liy SarHal la'Al-liy aT-Tali'U ilaa ilaahi muusaa wa in-niy la aZun-nuhuu minal kaadhibiyn28-39
TRANSLATION
28:39 wastakbara huwa wa junuuduhuu fiyl arDi bi gayril Haq-qi wa Zan-nuu an-nahum ilaynaa laa yurja'UUn28-40
TRANSLATION
28:40 fa akhadhnaahu wa junuudahuu fanabadhnaahum fiyl yamm* fanZur kayfa kaana 'AAqibatuZ Zaalimiyn28-41
TRANSLATION
28:41 wa ja'Alnaahum aim-matay yad'UUna ilan naar* wa yawmal qiyaamati laa yunSaruun28-42
TRANSLATION
28:42 wa atba'┼naahum fiy haadhihid dunyaa la'┼nah* wa yawmal qiyaamati hum minal maqbuuHiyn28-43
TRANSLATION
28:43 wa laqad aataynaa muusal kitaaba mim ba'┼di maa ahlaknal quruunal uulaa baSaaira lin-naasi wa hudaw wa raHmatal la'Al-lahum yatadhak-karuun28-44
TRANSLATION
28:44 wa maa kunta bi jaanibil garbiy-yi idh qaDaynaa ilaa muusal amra wa maa kunta minash shaahidiyn28-45
TRANSLATION
28:45 walaakin-naa ansha'naa quruunan fa taTaawala 'Alayhimul 'Umur* wa maa kunta thaawiyan fiy ahli madyana tatluu 'Alayhim aayaatinaa walaakin-naa kun-naa mursiliyn28-46
TRANSLATION
28:46 wa maa kunta bi jaanibiT Tuuri idh naadaynaa walaakir raHmatam mir rab-bika li tundhira qawmam maa ataahum min nadhiyrim min qablika la'Al-lahum yatadhak-karuun28-47
TRANSLATION
28:47 wa law laa an tuSiybahum muSiybatum bimaa qad-damat aydiyhim fa yaquuluu rab-banaa lawlaa arsalta ilaynaa rasuulan fa nat-tabi'A aayaatika wa nakuuna minal mu'miniyn28-48
TRANSLATION
28:48 falam-maa jaa-ahumul Haq-qu min 'Indinaa qaaluu lawlaa uutiya mithla maa uutiya muusaa* a walam yakfuruu bimaa uutiya muusaa min qabl* qaaluu siHraani taZaaharaa wa qaaluu in-naa bi kul-lin kaafiruun28-49
TRANSLATION
28:49 qul fa'tuu bi kitaabim min 'Indil-laahi huwa ahdaa minhumaa at-tabi'┼hu in kuntum Saadiqiyn28-50
TRANSLATION
28:50 fail lam yastajiybuu laka fa'┼lam an-namaa yat-tabi'UUna ahwaa-ahum* wa man aDal-lu mim-manit-taba'A hawaahu bi gayri hudam minal-laah* in-nal-laaha laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiyn28-51
TRANSLATION
28:51 wa laqad waS-Salnaa lahumul qawla la'Al-lahum yatadhak-karuun28-52
TRANSLATION
28:52 al-ladhiyna aataynaahumul kitaaba min qablihii hum bihii yu'minuun28-53
TRANSLATION
28:53 wa idhaa yutlaa 'Alayhim qaaluu aaman-naa bihii in-nahul Haq-qu mir rab-binaa in-naa kun-naa min qablihii muslimiyn28-54
TRANSLATION
28:54 ulaaika yu'tawna ajrahum mar-ratayni bimaa Sabaruu wa yadrauuna bil Hasanatis say-yiata wa mim-maa razaqnaahum yunfiquun28-55
TRANSLATION
28:55 wa idhaa sami'Ul-lagwa a'┼raDuu 'Anhu wa qaaluu lanaa a'┼maalunaa wa lakum a'┼maalukum salaamun 'Alaykum laa nabtagil jaahiliyn28-56
TRANSLATION
28:56 in-naka laa tahdiy man aHbabta walaakin-nal-laaha yahdiy may yashaa'* wa huwa a'┼lamu bil muhtadiyn28-57
TRANSLATION
28:57 wa qaaluu in nat-tabi'Il hudaa ma'Aka nutakhaT-Taf min arDinaa* a walam numak-kil lahum Haraman aaminay yujbaa ilayhi thamaraatu kul-li shay'ir rizqam mil ladun-naa walaakin-na aktharahum laa ya'┼lamuun28-58
TRANSLATION
28:58 wa kam ahlaknaa min qaryatim baTirat ma'Iyshatahaa* fa tilka masaakinuhum lam tuskam mim ba'┼dihim il-laa qaliylaa* wa kun-naa naHnul waarithiyn28-59
TRANSLATION
28:59 wa maa kaana rab-buka muhlikal quraa Hat-taa yab'Atha fiy um-mihaa rasuulay yatluu 'Alayhim aayaatinaa* wa maa kun-naa muhlikil quraa il-laa wa ahluhaa Zaalimuun28-60
TRANSLATION
28:60 wa maa uutiytum min shay'in fa mataa'Ul Hayaatid dunyaa wa ziynatuhaa* wa maa 'Indal-laahi khayruw wa abqaa* a fa laa ta'┼qiluun28-61
TRANSLATION
28:61 a fa maw wa'Adnaahu wa'┼dan Hasanan fa huwa laaqiyhi kamam mat-ta'┼naahu mataa'Al Hayaatid dunyaa thum-ma huwa yawmal qiyaamati minal muHDariyn28-62
TRANSLATION
28:62 wa yawma yunaadiyhim fa yaquulu ayna shurakaaiyal-ladhiyna kuntum taz'Umuun28-63
TRANSLATION
28:63 qaalal-ladhiyna Haq-qa 'Alayhimul qawlu rab-banaa haaulaail-ladhiyna agwaynaa* agwaynaahum kamaa gawaynaa* tabar-ra'naa ilayk* maa kaanuu iy-yaanaa ya'┼buduun28-64
TRANSLATION
28:64 wa qiylad'UU shurakaa-akum fa da'Awhum falam yastajiybuu lahum wa ra-awul'Adhaab* law an-nahum kaanuu yahtaduun28-65
TRANSLATION
28:65 wa yawma yunaadiyhim fa yaquulu maadhaa ajabtumul mursaliyn28-66
TRANSLATION
28:66 fa 'Amiyat 'Alayhimul ambaau yawmaidhin fahum laa yatasaa-aluun28-67
TRANSLATION
28:67 fa am-maa man taaba wa aamana wa 'Amila SaaliHan fa 'Asaa ay yakuuna minal mufliHiyn28-68
TRANSLATION
28:68 wa rab-buka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar* maa kaana lahumul khiyarah* subHaanal-laahi wa ta'AAlaa 'Am-maa yushrikuun28-69
TRANSLATION
28:69 wa rab-buka ya'┼lamu maa tukin-nu Suduuruhum wa maa yu'┼linuun28-70
TRANSLATION
28:70 wa huwal-laahu laa ilaaha il-laa huwa* lahul Hamdu fiyl uulaa wal aakhirah* wa lahul Hukmu wa ilayhi turja'UUn28-71
TRANSLATION
28:71 qul ara-aytum in ja'Alal-laahu 'Alaykumul layla sarmadan ilaa yawmil qiyaamati man ilaahun gayrul-laahi ya'tiykum bi Diyaa'* a fa laa tasma'UUn28-72
TRANSLATION
28:72 qul ara-aytum in ja'Alal-laahu 'Alaykumun nahaara sarmadan ilaa yawmil qiyaamati man ilaahun gayrul-laahi ya'tiykum bi laylin taskunuuna fiyh* a fa laa tubSiruun28-73
TRANSLATION
28:73 wa mir raHmatihii ja'Ala lakumul layla wan nahaara li taskunuu fiyhi wa li tabtaguu min faDlihii wa la'Al-lakum tashkuruun28-74
TRANSLATION
28:74 wa yawma yunaadiyhim fa yaquulu ayna shurakaaiyal-ladhiyna kuntum taz'Umuun28-75
TRANSLATION
28:75 wa naza'┼naa min kul-li um-matin shahiydan faqulnaa haatuu burhaanakum fa 'Alimuu an-nal Haq-qa lil-laahi wa Dal-la 'Anhum maa kaanuu yaftaruun28-76
TRANSLATION
28:76 in-na qaaruuna kaana min qawmi muusaa fa bagaa 'Alayhim* wa aataynaahu minal kunuuzi maa in-na mafaatiHahu la tanuu'u bil 'USbati ulil quw-wati idh qaala lahuu qawmuhu laa tafraH* in-nal-laaha laa yuHib-bul fariHiyn28-77
TRANSLATION
28:77 wabtagi fiymaa aataakal-laahud daaral aakhirah* wa laa tansa naSiybaka minad dunyaa wa aHsin kamaa aHsanal-laahu ilayk* wa laa tabgil fasaada fiyl arD* in-nal-laaha laa yuHib-bul mufsidiyn28-78
TRANSLATION
28:78 qaala in-namaa uutiytuhuu 'Alaa 'Ilmin 'Indiy* a walam ya'┼lam an-nal-laaha qad ahlaka min qablihii minal quruuni man huwa ashad-du minhu quw-wataw wa aktharu jam'AA* wa laa yus-alu 'An dhunuubihimul mujrimuun28-79
TRANSLATION
28:79 fa kharaja 'Alaa qawmihii fiy ziynatih* qaalal-ladhiyna yuriyduunal Hayaatad dunyaa yaa layta lanaa mithla maa uutiya qaaruunu in-nahuu ladhuu HaZ-Zin 'AZiym28-80
TRANSLATION
28:80 wa qaalal-ladhiyna uutul 'Ilma waylakum thawaabul-laahi khayrul liman aamana wa 'Amila SaaliHaa* wa laa yulaq-qaahaa il-laS Saabiruun28-81
TRANSLATION
28:81 fa khasafnaa bihii wa bidaarihil arD* fa maa kaana lahuu min fiatiy yanSuruunahuu min duunil-laahi wa maa kaana minal muntaSiriyn28-82
TRANSLATION
28:82 wa aSbaHal-ladhiyna taman-naw makaanahuu bil amsi yaquuluuna wayka an-nal-laaha yabsuTur rizqa limay yashaau min 'Ibaadihii wa yaqdir* lawlaa am man-nal-laahu 'Alaynaa la khasafa binaa* wayka an-nahuu laa yufliHul kaafiruun28-83
TRANSLATION
28:83 tilkad daarul aakhiratu naj'Aluhaa lil-ladhiyna laa yuriyduuna 'Uluw-wan fiyl arDi wa laa fasaadaa* wal 'AAqibatu lil mut-taqiyn28-84
TRANSLATION
28:84 man jaa-a bil Hasanati fa lahuu khayrum minhaa* wa man jaa-a bis say-yiati fa laa yujzal-ladhiyna 'Amilus say-yiaati il-laa maa kaanuu ya'┼maluun28-85
TRANSLATION
28:85 in-nal-ladhiy faraDa 'Alaykal qur'aana la raad-duka ilaa ma'AAd* qur rab-biy a'┼lamu man jaa-a bil hudaa wa man huwa fiy Dalaalim mubiyn28-86
TRANSLATION
28:86 wa maa kunta tarjuu ay yulqaa ilaykal kitaabu il-laa raHmatam mir rab-bik* fa laa takuunan-na Zahiyral lil kaafiriyn28-87
TRANSLATION
28:87 wa laa yaSud-dun-naka 'An aayaatil-laahi ba'┼da idh unzilat ilayk* wad'U ilaa rab-bik* wa laa takuunan-na minal mushrikiyn28-88
TRANSLATION
28:88 wa laa tad'U ma'Al-laahi ilaahan aakhar* laa ilaaha il-laa huwa kul-lu shay'in haalikun il-laa wajhah* lahul Hukmu wa ilayhi turja'UUn

Courtesy of:

(PrayerWare)