Yusuf Surah (12) verses 1-111

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays12-1
TRANSLATION
12:1 alif laam raa* tilka aayaatul kitaabil mubiyn12-2
TRANSLATION
12:2 in-naa anzalnaahu qur’aanan ‘Arabiy-yal la’Al-lakum ta’Åqiluun12-3
TRANSLATION
12:3 naHnu naquS-Su ‘Alayka aHsanal qaSaSi bimaa awHaynaa ilayka haadhal qur’aana wa in kunta min qablihii la minal gaafiliyn12-4
TRANSLATION
12:4 idh qaala yuusufu li abiyhi yaa abati in-niy ra-aytu aHada ‘Ashara kawkabaw wash shamsa wal qamara ra-aytuhum liy saajidiyn12-5
TRANSLATION
12:5 qaala yaa bunay-ya laa taqSuS ru’yaaka ‘Alaa ikhwatika fa yakiyduu laka kaydaa* in-nash shayTaana lil insaani ‘Aduw-wum mubiyn12-6
TRANSLATION
12:6 wa kadhaalika yajtabiyka rab-buka wa yu’Al-limuka min ta’wiylil aHaadiythi wa yutim-mu ni’Åmatahuu ‘Alayka wa ‘Alaa aali ya’Åquuba kamaa atam-mahaa ‘Alaa abawayka min qablu ibraahiyma wa isHaaq* in-na rab-baka ‘Aliymun Hakiym12-7
TRANSLATION
12:7 laqad kaana fiy yuusufa wa ikhwatihii aayaatul lis saailiyn12-8
TRANSLATION
12:8 idh qaaluu la yuusufu wa akhuuhu aHab-bu ilaa abiynaa min-naa wa naHnu ‘USbah* in-na abaanaa lafiy Dalaalim mubiyn12-9
TRANSLATION
12:9 uqtuluu yuusufa awiTraHuuhu arDay yakhlu lakum wajhu abiykum wa takuunuu mim ba’Ådihii qawman SaaliHiyn12-10
TRANSLATION
12:10 qaala qaailum minhum laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fiy gayaabatil jub-bi yaltaqiT’hu ba’ÅDus say-yaarati in kuntum faa’Iliyn12-11
TRANSLATION
12:11 qaaluu yaa abaanaa maa laka laa ta’man-naa ‘Alaa yuusufa wa in-naa lahuu lanaaSiHuun12-12
TRANSLATION
12:12 arsilhu ma’Anaa gaday yarta’Å wa yal’Ab wa in-naa lahuu laHaafiZuun12-13
TRANSLATION
12:13 qaala in-niy la yaHzununiy an tadh’habuu bihii wa akhaafu ay ya'kulahudh-dhi’bu wa antum ‘Anhu gaafiluun12-14
TRANSLATION
12:14 qaaluu lain akalahudh-dhi’bu wa naHnu ‘USbatun in-naa idhal la khaasiruun12-15
TRANSLATION
12:15 falam-maa dhahabuu bihii wa ajma’U ay yaj’Aluuhu fiy gayaabatil jubb* wa awHaynaa ilayhi la tunab-bian-nahum bi amrihim haadhaa wa hum laa yash’Uruun12-16
TRANSLATION
12:16 wa jaauu abaahum ‘Ishaa-ay yabkuun12-17
TRANSLATION
12:17 qaaluu yaa abaanaa in-naa dhahabnaa nastabiqu wa taraknaa yuusufa ‘Inda mataa’Inaa fa akalahudh-dhi’b* wa maa anta bi mu’minil lanaa wa law kun-naa Saadiqiyn12-18
TRANSLATION
12:18 wa jaauu ‘Alaa qamiySihii bi damin kadhib* qaala bal saw-walat lakum anfusukum amraa* fa Sabrun jamiyl* wal-laahul musta’AAnu ‘Alaa maa taSifuun12-19
TRANSLATION
12:19 wa jaa-at say-yaaratun fa arsaluu waaridahum fa adlaa dalwah* qaala yaa bushraa haadhaa gulaam* wa asar-ruuhu biDaa’Ah* wal-laahu ‘Aliymum bimaa ya’Åmaluun12-20
TRANSLATION
12:20 wa sharawhu bi thamanim bakhsin daraahima ma’Åduudatin wa kaanuu fiyhi minaz zaahidiyn12-21
TRANSLATION
12:21 wa qaalal-ladhishtaraahu mim miSra limra-atihii akrimiy mathwaahu ‘Asaa ay yanfa’Anaa aw nat-takhidhahuu waladaa* wa kadhaalika mak-kan-naa li yuusufa fiyl arDi wa li nu’Al-limahuu min ta’wiylil aHaadiyth* wal-laahu gaalibun ‘Alaa amrihii walaakin-na aktharan naasi laa ya’Ålamuun12-22
TRANSLATION
12:22 walam-maa balaga ashud-dahuu aataynaahu Hukmaw wa ‘Ilmaa* wa kadhaalika najziyl muHsiniyn12-23
TRANSLATION
12:23 wa raawadat’hul-latiy huwa fiy baytihaa ‘An nafsihii wa gal-laqatil abwaaba wa qaalat hayta lak* qaala ma’AAdhal-laahi in-nahuu rab-biy aHsana mathwaay* in-nahuu laa yufliHuZ Zaalimuun12-24
TRANSLATION
12:24 wa laqad ham-mat bih* wa ham-ma bihaa lawlaa ar ra-aa burhaana rab-bih* kadhaalika li naSrifa ‘Anhus suua wal faHshaa’* in-nahuu min ‘Ibaadinal mukhlaSiyn12-25
TRANSLATION
12:25 wastabaqal baaba wa qad-dat qamiySahuu min duburiw wa alfayaa say-yidahaa ladal baab* qaalat maa jazaau man araada bi ahlika suu-an il-laa ay yusjana aw ‘Adhaabun aliym12-26
TRANSLATION
12:26 qaala hiya raawadatniy ‘An nafsiy* wa shahida shaahidum min ahlihaa in kaana qamiySuhuu qud-da min qubulin fa Sadaqat wa huwa minal kaadhibiyn12-27
TRANSLATION
12:27 wa in kaana qamiySuhuu qud-da min duburin fa kadhabat wa huwa minaS Saadiqiyn12-28
TRANSLATION
12:28 falam-maa ra-aa qamiySahuu qud-da min duburin qaala in-nahuu min kaydikunn* in-na kaydakun-na ‘AZiym12-29
TRANSLATION
12:29 yuusufu a’ÅriD ‘An haadhaa* wastagfiriy li dhambik* in-naki kunti minal khaaTi-iyn12-30
TRANSLATION
12:30 wa qaala niswatun fiyl madiynatimra-atul ‘Aziyzi turaawidu fataahaa ‘An nafsih* qad shagafahaa Hub-baa* in-naa lanaraahaa fiy Dalaalim mubiyn12-31
TRANSLATION
12:31 falam-maa sami’At bi makrihin-na arsalat ilayhin-na wa a’Åtadat lahun-na mut-taka’aw wa aatat kul-la waaHidatim minhun-na sik-kiynaw wa qaalatikhruj ‘Alayhinn* falam-maa ra-aynahuu akbarnahuu wa qaT-Ta’Åna aydiyahun-na wa qulna Haasha lil-laahi maa haadhaa basharaa* in haadhaa il-laa malakun kariym12-32
TRANSLATION
12:32 qaalat fa dhaalikun-nal-ladhiy lumtun-naniy fiyh* wa laqad raawat-tuhuu ‘An nafsihii fasta’ÅSam* wa lail lam yaf’Al maa aamuruhuu la yusjanan-na wa layakuunam minaS Saagiriyn12-33
TRANSLATION
12:33 qaala rab-bis sijnu aHab-bu ilay-ya mim-maa yad’UUnaniy ilayh* wa il-laa taSrif ‘An-niy kaydahun-na aSbu ilayhin-na wa akum minal jaahiliyn12-34
TRANSLATION
12:34 fastajaaba lahuu rab-buhuu fa Sarafa ‘Anhu kaydahunn* in-nahuu huwas samiy’Ul ‘Aliym12-35
TRANSLATION
12:35 thum-ma badaa lahum mim ba’Ådi maa ra-awul aayaati la yasjunun-nahuu Hat-taa Hiyn12-36
TRANSLATION
12:36 wa dakhala ma’Ahus sijna fatayaan* qaala aHaduhumaa in-niy araaniy a’ÅSiru khamraa* wa qaalal aakharu in-niy araaniy aHmilu fawqa ra’siy khubzan ta’kuluT Tayru minh* nab-bi’naa bi ta’wiylih* in-naa naraaka minal muHsiniyn12-37
TRANSLATION
12:37 qaala laa ya’tiykumaa Ta’AAmun turzaqaanihii il-laa nab-ba’tukumaa bi ta’wiylihii qabla ay ya’tiyakumaa* dhaalikumaa mim-maa ‘Al-lamaniy rab-biy* in-niy taraktu mil-lata qawmil laa yu’minuuna bil-laahi wa hum bil aakhirati hum kaafiruun12-38
TRANSLATION
12:38 wat-taba’Åtu mil-lata aabaaiy ibraahiyma wa isHaaqa wa ya’Åquub* maa kaana lanaa an nushrika bil-laahi min shay’* dhaalika min faDlil-laahi ‘Alaynaa wa ‘Alan naasi walaakin-na aktharan naasi laa yashkuruun12-39
TRANSLATION
12:39 yaa SaaHibayis sijni a arbaabum mutafar-riquuna khayrun amil-laahul waaHidul qah-haar12-40
TRANSLATION
12:40 maa ta’Åbuduuna min duunihii il-laa asmaa-an sam-maytumuuhaa antum wa aabaaukum maa anzalal-laahu bihaa min sulTaan* inil Hukmu il-laa lil-laah* amara al-laa ta’Åbuduu il-laa iy-yaah* dhaalikad diynul qay-yimu walaakin-na aktharan naasi laa ya’Ålamuun12-41
TRANSLATION
12:41 yaa SaaHibayis sijni am-maa aHadukumaa fa yasqiy rab-bahuu khamraa* wa am-mal aakharu fa yuSlabu fa ta’kuluT Tayru mir ra’sih* quDiyal amrul-ladhiy fiyhi tastaftiyaan12-42
TRANSLATION
12:42 wa qaala lil-ladhiy Zan-na an-nahuu naajim minhumadhkurniy ‘Inda rab-bika fa ansaahush shayTaanu dhikra rab-bihii fa labitha fis sijni biD’A siniyn12-43
TRANSLATION
12:43 wa qaalal maliku in-niy araa sab’A baqaraatin simaaniy ya’kuluhun-na sab’Un ‘Ijaafuw wa sab’A sumbulaatin khuDriw wa ukhara yaabisaat* yaa ay-yuhal malau aftuuniy fiy ru’yaaya in kuntum lir ru’yaa ta’Åburuun12-44
TRANSLATION
12:44 qaaluu aDgaathu aHlaam* wa maa naHnu bi ta’wiylil aHlaami bi ‘AAlimiyn12-45
TRANSLATION
12:45 wa qaalal-ladhiy najaa minhumaa wad-dakara ba’Åda um-matin ana unab-biukum bi ta’wiylihii fa arsiluun12-46
TRANSLATION
12:46 yuusufu ay-yuhaS Sid-diyqu aftinaa fiy sab’I baqaraatin simaaniy ya’kuluhun-na sab’Un ‘Ijaafuw wa sab’I sumbulaatin khuDriw wa ukhara yaabisaatil la’Al-liy arji’U ilan naasi la’Al-lahum ya’Ålamuun12-47
TRANSLATION
12:47 qaala tazra’UUna sab’A siniyna da’aban fa maa HaSat-tum fadharuuhu fiy sumbulihii il-laa qaliylam mim-maa ta’kuluun12-48
TRANSLATION
12:48 thum-ma ya’tiy mim ba’Ådi dhaalika sab’Un shidaaduy ya’kulna maa qad-damtum lahun-na il-laa qaliylam mim-maa tuHSinuun12-49
TRANSLATION
12:49 thum-ma ya’tiy mim ba’Ådi dhaalika ‘AAmun fiyhi yugaathun naasu wa fiyhi ya’ÅSiruun12-50
TRANSLATION
12:50 wa qaalal maliku’tuuniy bih* falam-maa jaa-ahur rasuulu qaalarji’Å ilaa rab-bika fas-alhu maa baalun niswatil-laatiy qaT-Ta’Åna aydiyahunn* in-na rab-biy bi kaydihin-na ‘Aliym12-51
TRANSLATION
12:51 qaala maa khaTbukun-na idh raawat-tun-na yuusufa ‘An nafsih* qulna Haasha lil-laahi maa ‘Alimnaa ‘Alayhi min suu’* qaalatimra-atul ‘Aziyzil-aana HasHaSal Haq-qu ana raawat-tuhuu ‘An nafsihii wa in-nahuu la minaS Saadiqiyn12-52
TRANSLATION
12:52 dhaalika li ya’Ålama an-niy lam akhunhu bil gaybi wa an-nal-laaha laa yahdiy kaydal khaainiyn12-53
TRANSLATION
12:53 wa maa ubar-riu nafsiy* in-nan nafsa la am-maaratum bis suu-i il-laa maa raHima rab-biy* in-na rab-biy gafuurur raHiym12-54
TRANSLATION
12:54 wa qaalal maliku’tuuniy bihii astakhliShu li nafsiy* falam-maa kal-lamahuu qaala in-nakal yawma ladaynaa makiynun amiyn12-55
TRANSLATION
12:55 qaalaj’Alniy ‘Alaa khazaainil arD* in-niy HafiyZun ‘Aliym12-56
TRANSLATION
12:56 wa kadhaalika mak-kan-naa li yuusufa fiyl arDi yatabaw-wau minhaa Haythu yashaa’* nuSiybu bi raHmatinaa man nashaau wa laa nuDiy’U ajral muHsiniyn12-57
TRANSLATION
12:57 wa la ajrul aakhirati khayrul lil-ladhiyna aamanuu wa kaanuu yat-taquun12-58
TRANSLATION
12:58 wa jaa-a ikhwatu yuusufa fa dakhaluu ‘Alayhi fa ‘Arafahum wa hum lahuu munkiruun12-59
TRANSLATION
12:59 walam-maa jah-hazahum bi jahaazihim qaala’tuuniy bi akhil lakum min abiykum* alaa tarawna an-niy uufil kayla wa ana khayrul munziliyn12-60
TRANSLATION
12:60 fail lam ta’tuuniy bihii falaa kayla lakum ‘Indiy wa laa taqrabuun12-61
TRANSLATION
12:61 qaaluu sanuraawidu ‘Anhu abaahu wa in-naa la faa’Iluun12-62
TRANSLATION
12:62 wa qaala lifityaanihij’Aluu biDaa’Atahum fiy riHaalihim la’Al-lahum ya’Årifuunahaa idhanqalabuu ilaa ahlihim la’Al-lahum yarji’UUn12-63
TRANSLATION
12:63 falam-maa raja’UU ilaa abiyhim qaaluu yaa abaanaa muni’A min-nal kaylu fa arsil ma’Anaa akhaanaa naktal wa in-naa lahuu laHaafiZuun12-64
TRANSLATION
12:64 qaala hal aamanukum ‘Alayhi il-laa kamaa amintukum ‘Alaa akhiyhi min qabl* fal-laahu khayrun HaafiZaw wa huwa arHamur raaHimiyn12-65
TRANSLATION
12:65 walam-maa fataHuu mataa’Ahum wajaduu biDaa’Atahum rud-dat ilayhim* qaaluu yaa abaanaa maa nabgiy haadhihii biDaa’Atunaa rud-dat ilaynaa* wa namiyru ahlanaa wa naHfaZu akhaanaa wa nazdaadu kayla ba’Iyr* dhaalika kayluy yasiyr12-66
TRANSLATION
12:66 qaala lan ursilahuu ma’Akum Hat-taa tu’tuuni mawthiqam minal-laahi lata’tun-naniy bihii il-laa ay yuHaaTa bikum* falam-maa aatawhu mawthiqahum qaalal-laahu ‘Alaa maa naquulu wakiyl12-67
TRANSLATION
12:67 wa qaala yaa baniy-ya laa tadkhuluu mim baabiw waaHidiw wadkhuluu min abwaabim mutafar-riqah* wa maa ugniy ‘Ankum minal-laahi min shay’* inil Hukmu il-laa lil-laah* ‘Alayhi tawak-kaltu wa ‘Alayhi fal yatawak-kalil mutawak-kiluun12-68
TRANSLATION
12:68 walam-maa dakhaluu min Haythu amarahum abuuhum* maa kaana yugniy ‘Anhum minal-laahi min shay’in il-laa Haajatan fiy nafsi ya’Åquuba qaDaahaa* wa in-nahuu la dhuu ‘Ilmil limaa ‘Al-lamnaahu walaakin-na aktharan naasi laa ya’Ålamuun12-69
TRANSLATION
12:69 walam-maa dakhaluu ‘Alaa yuusufa aawaa ilayhi akhaah* qaala in-niy ana akhuuka falaa tabtais bimaa kaanuu ya’Åmaluun12-70
TRANSLATION
12:70 falam-maa jah-hazahum bi jahaazihim ja’Alas siqaayata fiy raHli akhiyhi thum-ma adh-dhana muadh-dhinun ay-yatuhal ‘Iyru in-nakum la saariquun12-71
TRANSLATION
12:71 qaaluu wa aqbaluu ‘Alayhim maadhaa tafqiduun12-72
TRANSLATION
12:72 qaaluu nafqidu Suwaa’Al maliki wa liman jaa-a bihii Himlu ba’Iyriw wa ana bihii za’Iym12-73
TRANSLATION
12:73 qaaluu tal-laahi laqad ‘Alimtum maa ji’naa li nufsida fiyl arDi wa maa kun-naa saariqiyn12-74
TRANSLATION
12:74 qaaluu fa maa jazaauhuu in kuntum kaadhibiyn12-75
TRANSLATION
12:75 qaaluu jazaauhuu maw wujida fiy raHlihii fa huwa jazaauh* kadhaalika najziZ Zaalimiyn12-76
TRANSLATION
12:76 fa bada-a bi aw’Iyatihim qabla wi’AAi akhiyhi thum-mastakhrajahaa min wi’AAi akhiyh* kadhaalika kidnaa li yuusuf* maa kaana li ya’khudha akhaahu fiy diynil maliki il-laa ay yashaa-al-laah* narfa’U darajaatim man nashaa’* wa fawqa kul-li dhiy ‘Ilmin ‘Aliym12-77
TRANSLATION
12:77 qaaluu iy yasriq faqad saraqa akhul lahuu min qabl* fa asar-rahaa yuusufu fiy nafsihii walam yubdihaa lahum qaala antum shar-rum makaanaa* wal-laahu a’Ålamu bimaa taSifuun12-78
TRANSLATION
12:78 qaaluu yaa ay-yuhal ‘Aziyzu in-na lahuu aban shaykhan kabiyran fa khudh aHadanaa makaanah* in-naa naraaka minal muHsiniyn12-79
TRANSLATION
12:79 qaala ma’AAdhal-laahi an na’khudha il-laa maw wajadnaa mataa’Anaa ‘Indahuu in-naa idhal la Zaalimuun12-80
TRANSLATION
12:80 falam-mastay-asuu minhu khalaSuu najiy-yaa* qaala kabiyruhum alam ta’Ålamuu an-na abaakum qad akhadha ‘Alaykum mawthiqam minal-laahi wa min qablu maa far-raTtum fiy yuusuf* fa lan abraHal arDa Hat-taa ya’dhana liy abiy aw yaHkumal-laahu liy* wa huwa khayrul Haakimiyn12-81
TRANSLATION
12:81 irji’UU ilaa abiykum fa quuluu yaa abaanaa in-nabnaka saraq* wa maa shahidnaa il-laa bimaa ‘Alimnaa wa maa kun-naa lilgaybi HaafiZiyn12-82
TRANSLATION
12:82 was-alil qaryatal-latiy kun-naa fiyhaa wal ‘Iyral-latiy aqbalnaa fiyhaa* wa in-naa laSaadiquun12-83
TRANSLATION
12:83 qaala bal saw-walat lakum anfusukum amraa* fa Sabrun jamiyl* ‘Asal-laahu ay ya’tiyaniy bihim jamiy’AA* in-nahuu huwal ‘Aliymul Hakiym12-84
TRANSLATION
12:84 wa tawal-laa ‘Anhum wa qaala yaa asafaa ‘Alaa yuusufa wabyaD-Dat ‘Aynaahu minal Huzni fa huwa kaZiym12-85
TRANSLATION
12:85 qaaluu tal-laahi taftau tadhkuru yuusufa Hat-taa takuuna HaraDan aw takuuna minal haalikiyn12-86
TRANSLATION
12:86 qaala in-namaa ashkuu bath-thiy wa Huzniy ilal-laahi wa a’Ålamu minal-laahi maa laa ta’Ålamuun12-87
TRANSLATION
12:87 yaa baniy-yadh’habuu fa taHas-sasuu miy yuusufa wa akhiyhi wa laa tay-asuu mir rawHil-laah* in-nahuu laa yay-asu mir rawHil-laahi il-lal qawmul kaafiruun12-88
TRANSLATION
12:88 falam-maa dakhaluu ‘Alayhi qaaluu yaa ay-yuhal ‘Aziyzu mas-sanaa wa ahlanaD Dur-ru wa ji’naa bi biDaa’Atim muzjaatin fa awfi lanal kayla wa taSad-daq ‘Alaynaa* in-nal-laaha yajzil mutaSad-diqiyn12-89
TRANSLATION
12:89 qaala hal ‘Alimtum maa fa’Altum bi yuusufa wa akhiyhi idh antum jaahiluun12-90
TRANSLATION
12:90 qaaluu ain-naka la anta yuusuf* qaala ana yuusufu wa haadhaa akhiy qad man-nal-laahu ‘Alaynaa* in-nahuu may yat-taqi wa yaSbir fa in-nal-laaha laa yuDiy’U ajral muHsiniyn12-91
TRANSLATION
12:91 qaaluu tal-laahi laqad aatharakal-laahu ‘Alaynaa wa in kun-naa la khaaTi-iyn12-92
TRANSLATION
12:92 qaala laa tathriyba ‘Alaykumul yawm* yagfirul-laahu lakum wa huwa arHamur raaHimiyn12-93
TRANSLATION
12:93 idh-habuu bi qamiySiy haadhaa fa alquuhu ‘Alaa wajhi abiy ya’ti baSiyraa* wa’tuuniy bi ahlikum ajma’Iyn12-94
TRANSLATION
12:94 walam-maa faSalatil ‘Iyru qaala abuuhum in-niy la ajidu riyHa yuusufa lawlaa an tufan-niduun12-95
TRANSLATION
12:95 qaaluu tal-laahi in-naka lafiy Dalaalikal qadiym12-96
TRANSLATION
12:96 falam-maa an jaa-al bashiyru alqaahu ‘Alaa wajhihii fartad-da baSiyraa* qaala alam aqul lakum in-niy a’Ålamu minal-laahi maa laa ta’Ålamuun12-97
TRANSLATION
12:97 qaaluu yaa abaanastagfir lanaa dhunuubanaa in-naa kun-naa khaaTi-iyn12-98
TRANSLATION
12:98 qaala sawfa astagfiru lakum rab-biy* in-nahuu huwal gafuurur raHiym12-99
TRANSLATION
12:99 falam-maa dakhaluu ‘Alaa yuusufa aawaa ilayhi abawayhi wa qaaladkhuluu miSra inshaa-al-laahu aaminiyn12-100
TRANSLATION
12:100 wa rafa’A abawayhi ‘Alal ‘Arshi wa khar-ruu lahuu suj-jadaa* wa qaala yaa abati haadhaa ta’wiylu ru’yaaya min qablu qad ja’Alahaa rab-biy Haq-qaa* wa qad aHsana biy idh akhrajaniy minas sijni wa jaa-a bikum minal badwi mim ba’Ådi an nazagash shayTaanu bayniy wa bayna ikhwatiy* in-na rab-biy laTiyful limaa yashaa’* in-nahuu huwal ‘Aliymul Hakiym12-101
TRANSLATION
12:101 rab-bi qad aataytaniy minal mulki wa ‘Al-lamtaniy min ta’wiylil aHaadiyth* faaTiras samaawaati wal arDi anta waliy-yiy fid dunyaa wal aakhirah* tawaf-faniy muslimaw wa alHiqniy biS SaaliHiyn12-102
TRANSLATION
12:102 dhaalika min ambaail gaybi nuuHiyhi ilayk* wa maa kunta ladayhim idh ajma’UU amrahum wa hum yamkuruun12-103
TRANSLATION
12:103 wa maa aktharun naasi wa law HaraSta bi mu’miniyn12-104
TRANSLATION
12:104 wa maa tas-aluhum ‘Alayhi min ajr* in huwa il-laa dhikrul lil ‘AAlamiyn12-105
TRANSLATION
12:105 wa ka-ay-yim min aayatin fiys samaawaati wal arDi yamur-ruuna ‘Alayhaa wa hum ‘Anhaa mu’ÅriDuun12-106
TRANSLATION
12:106 wa maa yu’minu aktharuhum bil-laahi il-laa wa hum mushrikuun12-107
TRANSLATION
12:107 a fa aminuu an ta’tiyahum gaashiyatum min ‘Adhaabil-laahi aw ta’tiyahumus saa’Atu bagtataw wa hum laa yash’Uruun12-108
TRANSLATION
12:108 qul haadhihii sabiyliy ad’UU ilal-laah* ‘Alaa baSiyratin ana wa manit-taba’Aniy* wa subHaanal-laahi wa maa ana minal mushrikiyn12-109
TRANSLATION
12:109 wa maa arsalnaa min qablika il-laa rijaalan nuuHiy ilayhim min ahlil quraa* a falam yasiyruu fiyl arDi fa yanZuruu kayfa kaana ‘AAqibatul-ladhiyna min qablihim* wa la daarul aakhirati khayrul lil-ladhiynat-taqaw* afalaa ta’Åqiluun12-110
TRANSLATION
12:110 Hat-taa idhastay-asar rusulu wa Zan-nuu an-nahum qad kudhibuu jaa-ahum naSrunaa fa nuj-jiya man nashaa’* wa laa yurad-du ba’sunaa ‘Anil qawmil mujrimiyn12-111
TRANSLATION
12:111 laqad kaana fiy qaSaSihim ‘Ibratul li ulil albaab* maa kaana Hadiythay yuftaraa walaakin taSdiyqal-ladhiy bayna yadayhi wa tafSiyla kul-li shay’iw wa hudaw wa raHmatal li qawmiy yu’minuunCourtesy of:

(PrayerWare)