Maeda Surah (5) verses 1-120

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays5-1
TRANSLATION
5:1 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu awfuu bil 'Uquud* uHil-lat lakum bahiymatul an'AAmi il-laa maa yutlaa 'Alaykum gayra muHil-liS Saydi wa antum Hurum* in-nal-laaha yaHkumu maa yuriyd5-2
TRANSLATION
5:2 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tuHil-luu sha'AAiral-laahi wa lash shahral Haraama wa lal hadya wa lal qalaaida wa laa aam-miynal baytal Haraama yabtaguuna faDlam mir rab-bihim wa riDwaanaa* wa idhaa Halaltum faSTaaduu* wa laa yajriman-nakum shana-aanu qawmin an Sad-duukum 'Anil masjidil Haraami an ta'┼taduu* wa ta'AAwanuu 'Alal bir-ri wat taqwaa wa laa ta'AAwanuu 'Alal ithmi wal 'Udwaan* wat-taqul-laah* in-nal-laaha shadiydul 'Iqaab5-3
TRANSLATION
5:3 Hur-rimat 'Alaykumul maytatu wad damu wa laHmul khinziyri wa maa uhil-la li gayril-laahi bihii wal munkhaniqatu wal mawquudhatu wal mutarad-diyatu wan naTiyHatu wa maa akalas sabu'U il-laa maa dhak-kaytum wa maa dhubiHa 'Alan nuSubi wa an tastaqsimuu bil azlaam* dhaalikum fisq* alyawma yaisal-ladhiyna kafaruu min diynikum falaa takhshawhum wakhshawn* alyawma akmaltu lakum diynakum wa atmamtu 'Alaykum ni'┼matiy wa raDiytu lakumul islaama diynaa* famaniDTur-ra fiy makhmaSatin gayra mutajaanifil li ithmin fain-nal-laaha gafuurur raHiym5-4
TRANSLATION
5:4 yas-aluunaka maadhaa uHil-la lahum* qul uHil-la lakumuT Tay-yibaatu wa maa 'Al-lamtum minal jawaariHi mukal-libiyna tu'Al-limuunahun-na mim-maa 'Al-lamakumul-laah* fa kuluu mim-maa amsakna 'Alaykum wadhkurusmal-laahi 'Alayhi wat-taqul-laah* in-nal-laaha sariy'Ul Hisaab5-5
TRANSLATION
5:5 alyawma uHil-la lakumuT Tay-yibaat* wa Ta'AAmul-ladhiyna uutul kitaaba Hil-lul lakum wa Ta'AAmukum Hil-lul lahum wal muHSanaatu minal mu'minaati wal muHSanaatu minal-ladhiyna uutul kitaaba min qablikum idhaa aataytumuuhun-na ujuurahun-na muHSiniyna gayra musaafiHiyna wa laa mut-takhidhiy akhdaan* wa may yakfur bil iymaani faqad HabiTa 'Amaluhuu wa huwa fiyl aakhirati minal khaasiriyn5-6
TRANSLATION
5:6 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu idhaa qumtum ilaS Salaati fagsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiqi wamsaHuu bi ru-uusikum wa arjulakum ilal ka'┼bayn* wa in kuntum junuban faT-Tah-haruu* wa in kuntum marDaa aw 'Alaa safarin aw jaa-a aHadum minkum minal gaaiTi aw laa mastumun nisaa-a falam tajiduu maa-an fa tayam-mamuu Sa'Iydan Tay-yiban famsaHuu bi wujuuhikum wa aydiykum minh* maa yuriydul-laahu li yaj'Ala 'Alaykum min Harajiw walaakiy yuriydu li yuTah-hirakum wa li yutim-ma ni'┼matahuu 'Alaykum la'Al-lakum tashkuruun5-7
TRANSLATION
5:7 wadhkuruu ni'┼matal-laahi 'Alaykum wa miythaaqahul-ladhiy waathaqakum bihii idh qultum sami'┼naa wa aTa'┼naa wat-taqul-laah* in-nal-laaha 'Aliymum bi dhaatiS Suduur5-8
TRANSLATION
5:8 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu kuunuu qaw-waamiyna lil-laahi shuhadaa-a bil qisTi wa laa yajriman-nakum shana'aanu qawmin 'Alaa al-laa ta'┼diluu* i'┼diluu huwa aqrabu lit taqwaa wat-taqul-laah* in-nal-laaha khabiyrum bimaa ta'┼maluun5-9
TRANSLATION
5:9 wa'Adal-laahul-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati lahum magfiratuw wa ajrun 'AZiym5-10
TRANSLATION
5:10 wal-ladhiyna kafaruu wa kadh-dhabuu biaayaatinaa ulaaika aSHaabul jaHiym5-11
TRANSLATION
5:11 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanudhkuruu ni'┼matal-laahi 'Alaykum idh ham-ma qawmun ay yabsuTuu ilaykum aydiyahum fa kaf-fa aydiyahum 'Ankum* wat-taqul-laah* wa 'Alal-laahi fal yatawak-kalil mu'minuun5-12
TRANSLATION
5:12 wa laqad akhadhal-laahu miythaaqa baniy israaiyla wa ba'Athnaa minhumuthnay 'Ashara naqiybaa* wa qaalal-laahu in-niy ma'Akum* lain aqamtumuS Salaata wa aataytumuz zakaata wa aamantum bi rusuliy wa 'Az-zartumuuhum wa aqraDtumul-laaha qarDan Hasanal la ukaf-firan-na 'Ankum say-yiaatikum wa la udkhilan-nakum jan-naatin tajriy min taHtihal anhaar* faman kafara ba'┼da dhaalika minkum faqad Dal-la sawaa-as sabiyl5-13
TRANSLATION
5:13 fabimaa naqDihim miythaaqahum la'An-naahum wa ja'Alnaa quluubahum qaasiyah* yuHar-rifuunal kalima 'Am-mawaaDi'Ihii wa nasuu HaZ-Zam mim-maa dhuk-kiruu bih* wa laa tazaalu taT-Tali'U 'Alaa khaainatim minhum il-laa qaliylam minhum fa'┼fu 'Anhum waSfaH* in-nal-laaha yuHib-bul muHsiniyn5-14
TRANSLATION
5:14 wa minal-ladhiyna qaaluu in-naa naSaaraa akhadhnaa miythaaqahum fa nasuu HaZ-Zam mim-maa dhuk-kiruu bihii fa agraynaa baynahumul 'Adaawata wal bagDaa-a ilaa yawmil qiyaamah* wa sawfa yunab-biuhumul-laahu bimaa kaanuu yaSna'UUn5-15
TRANSLATION
5:15 yaa ahlal-kitaabi qad jaa-akum rasuulunaa yubay-yinu lakum kathiyram mim-maa kuntum tukhfuuna minal kitaabi wa ya'┼fuu 'An kathiyr* qad jaa-akum minal-laahi nuuruw wa kitaabum mubiyn5-16
TRANSLATION
5:16 yahdiy bihil-laahu manit-taba'A riDwaanahuu subulas salaami wa yukhrijuhum minaZ Zulumaati ilan nuuri bi idhnihii wa yahdiyhim ilaa SiraaTim mustaqiym5-17
TRANSLATION
5:17 laqad kafaral-ladhiyna qaaluu in-nal-laaha huwal masiyHubnu maryam* qul famay yamliku minal-laahi shay'an in araada ay yuhlikal masiyHabna maryama wa um-mahuu wa man fiyl arDi jamiy'AA* wa lil-laahi mulkus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa* yakhluqu maa yashaa'* wal-laahu 'Alaa kul-li shay'in qadiyr5-18
TRANSLATION
5:18 wa qaalatil yahuudu wan naSaaraa naHnu abnaaul-laahi wa aHib-baauh* qul falima yu'Adh-dhibukum bi dhunuubikum* bal antum basharum mim-man khalaq* yagfiru limay yashaau wa yu'Adh-dhibu may yashaa'* wa lil-laahi mulkus samaawaati wal arDi wa maa baynahumaa wa ilayhil maSiyr5-19
TRANSLATION
5:19 yaa ahlal-kitaabi qad jaa-akum rasuulunaa yubay-yinu lakum 'Alaa fatratim minar rusuli an taquuluu maa jaa-anaa mim bashiyriw wa laa nadhiyrin faqad jaa-akum bashiyruw wa nadhiyr* wal-laahu 'Alaa kul-li shay'in qadiyr5-20
TRANSLATION
5:20 wa idh qaala muusaa li qawmihii yaa qawmidhkuruu ni'┼matal-laahi 'Alaykum idh ja'Ala fiykum ambiyaa-a wa ja'Alakum muluukaw wa aataakum maa lam yu'ti aHadam minal 'AAlamiyn5-21
TRANSLATION
5:21 yaa qawmidkhulul arDal muqad-dasatal-latiy katabal-laahu lakum wa laa tartad-duu 'Alaa adbaarikum fa tanqalibuu khaasiriyn5-22
TRANSLATION
5:22 qaaluu yaa muusaa in-na fiyhaa qawman jab-baariyna wa in-naa lan nadkhulahaa Hat-taa yakhrujuu minhaa* faiy yakhrujuu minhaa fain-naa daakhiluun5-23
TRANSLATION
5:23 qaala rajulaani minal-ladhiyna yakhaafuuna an'Amal-laahu 'Alayhimadkhuluu 'Alayhimul baab* fa idhaa dakhaltumuuhu fain-nakum gaalibuun* wa 'Alal-laahi fa tawak-kaluu in kuntum mu'miniyn5-24
TRANSLATION
5:24 qaaluu yaa muusaa in-naa lan nadkhulahaa abadam maadaamuu fiyhaa fadh-hab anta wa rab-buka fa qaatilaa in-naa haahunaa qaa'Iduun5-25
TRANSLATION
5:25 qaala rab-bi in-niy laa amliku il-laa nafsiy wa akhiy fafruq baynanaa wa baynal qawmil faasiqiyn5-26
TRANSLATION
5:26 qaala fain-nahaa muHar-ramatun 'Alayhim arba'Iyna sanah* yatiyhuuna fiyl arD* falaa ta'sa 'Alal qawmil faasiqiyn5-27
TRANSLATION
5:27 watlu 'Alayhim naba-abnay aadama bil Haqq* idh qar-rabaa qurbaanan fa tuqub-bila min aHadihimaa walam yutaqab-bal minal aakhari qaala la aqtulan-nak* qaala in-namaa yataqab-balul-laahu minal mut-taqiyn5-28
TRANSLATION
5:28 laim basaTta ilay-ya yadaka li taqtulaniy maa ana bi baasiTiy yadiya ilayka li aqtulak* in-niy akhaaful-laaha rab-bal 'AAlamiyn5-29
TRANSLATION
5:29 in-niy uriydu an tabuua bi ithmiy wa ithmika fa takuuna min aSHaabin naar* wa dhaalika jazaauZ Zaalimiyn5-30
TRANSLATION
5:30 fa Taw-wa'At lahuu nafsuhuu qatla akhiyhi fa qatalahuu fa aSbaHa minal khaasiriyn5-31
TRANSLATION
5:31 fa ba'Athal-laahu guraabay yabHathu fiyl arDi li yuriyahuu kayfa yuwaariy saw-ata akhiyh* qaala yaa waylataa a'Ajaztu an akuuna mithla haadhal guraabi fa uwaariya saw-ata akhiy* fa aSbaHa minan naadimiyn5-32
TRANSLATION
5:32 min ajli dhaalika katabnaa 'Alaa baniy israaiyla an-nahuu man qatala nafsam bi gayri nafsin aw fasaadin fiyl arDi fa ka'an-namaa qatalan naasa jamiy'An wa man aHyaahaa fa ka an-namaa aHyan naasa jamiy'AA* wa laqad jaa-at'hum rusulunaa bil bay-yinaati thum-ma in-na kathiyram minhum ba'┼da dhaalika fiyl arDi la musrifuun5-33
TRANSLATION
5:33 in-namaa jazaaul-ladhiyna yuHaaribuunal-laaha wa rasuulahuu wa yas'Awna fiyl arDi fasaadan ay yuqat-taluu aw yuSal-labuu aw tuqaT-Ta'A aydiyhim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw minal arD* dhaalika lahum khizyun fiyd dunyaa wa lahum fiyl aakhirati 'Adhaabun 'AZiym5-34
TRANSLATION
5:34 il-lal-ladhiyna taabuu min qabli an taqdiruu 'Alayhim* fa'┼lamuu an-nal-laaha gafuurur raHiym5-35
TRANSLATION
5:35 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanut-taqul-laaha wabtaguu ilayhil wasiylata wa jaahiduu fiy sabiylihii la'Al-lakum tufliHuun5-36
TRANSLATION
5:36 in-nal-ladhiyna kafaruu law an-na lahum maa fiyl arDi jamiy'Aw wa mithlahuu ma'Ahuu li yaftaduu bihii min 'Adhaabi yawmil qiyaamati maa tuqub-bila minhum* wa lahum 'Adhaabun aliym5-37
TRANSLATION
5:37 yuriyduuna ay yakhrujuu minan naari wa maa hum bi khaarijiyna minhaa wa lahum 'Adhaabum muqiym5-38
TRANSLATION
5:38 was saariqu was saariqatu faqTa'UU aydiyahumaa jazaa-am bimaa kasabaa nakaalam minal-laah* wal-laahu 'Aziyzun Hakiym5-39
TRANSLATION
5:39 faman taaba mim ba'┼di Zulmihii wa aSlaHa fain-nal-laaha yatuubu 'Alayh* in-nal-laaha gafuurur raHiym5-40
TRANSLATION
5:40 alam ta'┼lam an-nal-laaha lahuu mulkus samaawaati wal arDi yu'Adh-dhibu may yashaau wa yagfiru limay yashaa'* wal-laahu 'Alaa kul-li shay'in qadiyr5-41
TRANSLATION
5:41 yaa ay-yuhar rasuulu laa yaHzunkal-ladhiyna yusaari'UUna fiyl kufri minal-ladhiyna qaaluu aaman-naa bi afwaahihim walam tu'min quluubuhum* wa minal-ladhiyna haaduu sam-maa'UUna lil kadhibi sam-maa'UUna li qawmin aakhariyna lam ya'tuuk* yuHar-rifuunal kalima mim ba'┼di mawaaDi'Ih* yaquuluuna in uutiytum haadhaa fa khudhuuhu wa il-lam tu'tawhu faHdharuu* wa may yuridil-laahu fitnatahuu fa lan tamlika lahuu minal-laahi shay'aa* ulaaikal-ladhiyna lam yuridil-laahu ay yuTah-hira quluubahum* lahum fid dunyaa khizyuw wa lahum fiyl aakhirati 'Adhaabun 'AZiym5-42
TRANSLATION
5:42 sam-maa'UUna lil kadhibi ak-kaaluuna lis suHt* fain jaauuka faHkum baynahum aw a'┼riD 'Anhum* wa in tu'┼riD 'Anhum falay yaDur-ruuka shay'aa* wa in Hakamta faHkum baynahum bil qisT* in-nal-laaha yuHib-bul muqsiTiyn5-43
TRANSLATION
5:43 wa kayfa yuHak-kimuunaka wa 'Indahumut tawraatu fiyhaa Hukmul-laahi thum-ma yatawal-lawna mim ba'┼di dhaalik* wa maa ulaaika bil mu'miniyn5-44
TRANSLATION
5:44 in-naa anzalnat tawraata fiyhaa hudaw wa nuur* yaHkumu bihan nabiy-yuunal-ladhiyna aslamuu lil-ladhiyna haaduu war rab-baaniy-yuuna wal aHbaaru bimastuHfiZuu min kitaabil-laahi wa kaanuu 'Alayhi shuhadaa'* falaa takhshawun naasa wakhshawni wa laa tashtaruu bi aayaatiy thamanan qaliylaa* wa mal lam yaHkum bimaa anzalal-laahu fa ulaaika humul kaafiruun5-45
TRANSLATION
5:45 wa katabnaa 'Alayhim fiyhaa an-nan nafsa bin nafsi wal 'Ayna bil 'Ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sin-na bis sin-ni wal juruuHa qiSaaS* faman taSad-daqa bihii fa huwa kaf-faaratul lah* wa mal lam yaHkum bimaa anzalal-laahu fa ulaaika humuZ Zaalimuun5-46
TRANSLATION
5:46 wa qaf-faynaa 'Alaa aathaarihim bi 'Iysabni maryama muSad-diqal limaa bayna yadayhi minat tawraati wa aataynaahul injiyla fiyhi hudaw wa nuuruw wa muSad-diqal limaa bayna yadayhi minat tawraati wa hudaw wa maw'IZatal lil mut-taqiyn5-47
TRANSLATION
5:47 wal yaHkum ahlul injiyli bimaa anzalal-laahu fiyh* wa mal lam yaHkum bimaa anzalal-laahu fa ulaaika humul faasiquun5-48
TRANSLATION
5:48 wa anzalnaa ilaykal kitaaba bil Haq-qi muSad-diqal limaa bayna yadayhi minal kitaabi wa muhayminan 'Alayhi faHkum baynahum bimaa anzalal-laahu wa laa tat-tabi'┼ ahwaa-ahum 'Am-maa jaa-aka minal Haqq* li kul-lin ja'Alnaa minkum shir'Ataw wa minhaajaa* wa law shaa-al-laahu laja'Alakum um-mataw waaHidataw walaakil li yabluwakum fiy maa aataakum fastabiqul khayraat* ilal-laahi marji'Ukum jamiy'An fa yunab-biukum bimaa kuntum fiyhi takhtalifuun5-49
TRANSLATION
5:49 wa aniHkum baynahum bimaa anzalal-laahu wa laa tat-tabi'┼ ahwaa-ahum waHdharhum ay yaftinuuka 'Am ba'┼Di maa anzalal-laahu ilayk* fain tawal-law fa'┼lam an-namaa yuriydul-laahu ay yuSiybahum bi ba'┼Di dhunuubihim* wa in-na kathiyram minan naasi la faasiquun5-50
TRANSLATION
5:50 a fa Hukmal jaahiliy-yati yabguun* wa man aHsanu minal-laahi Hukmal li qawmiy yuuqinuun5-51
TRANSLATION
5:51 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tat-takhidhul yahuuda wan naSaaraa awliyaa'* ba'┼Duhum awliyaau ba'┼D* wa may yatawal-lahum minkum fain-nahuu minhum* in-nal-laaha laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiyn5-52
TRANSLATION
5:52 fa taral-ladhiyna fiy quluubihim maraDuy yusaari'UUna fiyhim yaquuluuna nakhshaa an tuSiybanaa daairah* fa 'Asal-laahu ay ya'tiya bil fatHi aw amrim min 'Indihii fa yuSbiHuu 'Alaa maa asar-ruu fiy anfusihim naadimiyn5-53
TRANSLATION
5:53 wa yaquulul-ladhiyna aamanuu ahaaulaail-ladhiyna aqsamuu bil-laahi jahda aymaanihim in-nahum la ma'Akum* HabiTat a'┼maaluhum fa aSbaHuu khaasiriyn5-54
TRANSLATION
5:54 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu may yartad-da minkum 'An diynihii fa sawfa ya'til-laahu bi qawmiy yuHib-buhum wa yuHib-buunahuu adhil-latin 'Alal mu'miniyna a 'Iz-zatin 'Alal kaafiriyna yujaahiduuna fiy sabiylil-laahi wa laa yakhaafuuna lawmata laaim* dhaalika faDlul-laahi yu'tiyhi may yashaa'* wal-laahu waasi'Un 'Aliym5-55
TRANSLATION
5:55 in-namaa waliy-yukumul-laahu wa rasuuluhuu wal-ladhiyna aamanul-ladhiyna yuqiymuunaS Salaata wa yu'tuunaz zakaata wa hum raaki'UUn5-56
TRANSLATION
5:56 wa may yatawal-lal-laaha wa rasuulahuu wal-ladhiyna aamanuu fain-na Hizbal-laahi humul gaalibuun5-57
TRANSLATION
5:57 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tat-takhidhul-ladhiynat-takhadhuu diynakum huzuwaw wa la'Ibam minal-ladhiyna uutul kitaaba min qablikum wal kuf-faara awliyaa'* wat-taqul-laaha in kuntum mu'miniyn5-58
TRANSLATION
5:58 wa idhaa naadaytum ilaS Salaatit-takhadhuuhaa huzuwaw wa la'Ibaa* dhaalika bi an-nahum qawmul laa ya'┼qiluun5-59
TRANSLATION
5:59 qul yaa ahlal-kitaabi hal tanqimuuna min-naa il-laa an aaman-naa bil-laahi wa maa unzila ilaynaa wa maa unzila min qablu wa an-na aktharakum faasiquun5-60
TRANSLATION
5:60 qul hal unab-biukum bi shar-rim min dhaalika mathuubatan 'Indal-laah* mal la'Anahul-laahu wa gaDiba 'Alayhi wa ja'Ala minhumul qiradata wal khanaaziyra wa 'AbadaT Taaguut* ulaaika shar-rum makaanaw wa aDal-lu 'An sawaais sabiyl5-61
TRANSLATION
5:61 wa idhaa jaauukum qaaluu aaman-naa wa qad dakhaluu bil kufri wa hum qad kharajuu bih* wal-laahu a'┼lamu bimaa kaanuu yaktumuun5-62
TRANSLATION
5:62 wa taraa kathiyram minhum yusaari'UUna fiyl ithmi wal 'Udwaani wa aklihimus suHt* labi'sa maa kaanuu ya'┼maluun5-63
TRANSLATION
5:63 lawlaa yanhaahumur rab-baaniy-yuuna wal aHbaaru 'An qawlihimul ithma wa aklihimus suHt* labi'sa maa kaanuu yaSna'UUn5-64
TRANSLATION
5:64 wa qaalatil yahuudu yadul-laahi magluulah* gul-lat aydiyhim wa lu'Inuu bimaa qaaluu* bal yadaahu mabsuuTataani yunfiqu kayfa yashaa'* wa la yaziydan-na kathiyram minhum maa unzila ilayka mir rab-bika Tugyaanaw wa kufraa* wa alqaynaa baynahumul 'Adaawata wal bagDaa-a ilaa yawmil qiyaamah* kul-lamaa awqaduu naaral lil Harbi aTfa-ahal-laah* wa yas'Awna fiyl arDi fasaadaa* wal-laahu laa yuHib-bul mufsidiyn5-65
TRANSLATION
5:65 wa law an-na ahlal-kitaabi aamanuu wat-taqaw la kaf-farnaa 'Anhum say-yiaatihim wa la adkhalnaahum jan-naatin na'Iym5-66
TRANSLATION
5:66 wa law an-nahum aqaamut tawraata wal injiyla wa maa unzila ilayhim mir rab-bihim la akaluu min fawqihim wa min taHti arjulihim* minhum um-matum muqtaSidah* wa kathiyrum minhum saa-a maa ya'┼maluun5-67
TRANSLATION
5:67 yaa ay-yuhar rasuulu bal-lig maa unzila ilayka mir rab-bik* wa il-lam taf'Al fa maa bal-lagta risaalatah* wal-laahu ya'┼Simuka minan naas* in-nal-laaha laa yahdiyl qawmal kaafiriyn5-68
TRANSLATION
5:68 qul yaa ahlal-kitaabi lastum 'Alaa shay'in Hat-taa tuqiymut tawraata wal injiyla wa maa unzila ilaykum mir rab-bikum* wa la yaziydan-na kathiyram minhum maa unzila ilayka mir rab-bika Tugyaanaw wa kufraa* falaa ta'sa 'Alal qawmil kaafiriyn5-69
TRANSLATION
5:69 in-nal-ladhiyna aamanuu wal-ladhiyna haaduu waS Saabiuuna wan naSaaraa man aamana bil-laahi wal yawmil aakhiri wa 'Amila SaaliHan falaa khawfun 'Alayhim wa laa hum yaHzanuun5-70
TRANSLATION
5:70 laqad akhadhnaa miythaaqa baniy israaiyla wa arsalnaa ilayhim rusulaa* kul-lamaa jaa-ahum rasuulum bimaa laa tahwaa anfusuhum fariyqan kadh-dhabuu wa fariyqay yaqtuluun5-71
TRANSLATION
5:71 wa Hasibuu al-laa takuuna fitnatun fa'Amuu wa Sam-muu thum-ma taabal-laahu 'Alayhim thum-ma 'Amuu wa Sam-muu kathiyrum minhum* wal-laahu baSiyrum bimaa ya'┼maluun5-72
TRANSLATION
5:72 laqad kafaral-ladhiyna qaaluu in-nal-laaha huwal masiyHubnu maryam* wa qaalal masiyHu yaa baniy israaiyla'┼budul-laaha rab-biy wa rab-bakum* in-nahuu may yushrik bil-laahi faqad Har-ramal-laahu 'Alayhil jan-nata wa ma'waahun naar* wa maa liZ Zaalimiyna min anSaar5-73
TRANSLATION
5:73 laqad kafaral-ladhiyna qaaluu in-nal-laaha thaalithu thalaathah* wa maa min ilaahin il-laa ilaahuw waaHid* wa il-lam yantahuu 'Am-maa yaquuluuna la yamas-san-nal-ladhiyna kafaruu minhum 'Adhaabun aliym5-74
TRANSLATION
5:74 a falaa yatuubuuna ilal-laahi wa yastagfiruunah* wal-laahu gafuurur raHiym5-75
TRANSLATION
5:75 mal masiyHubnu maryama il-laa rasuul* qad khalat min qablihir rusulu wa um-muhuu Sid-diyqah* kaanaa ya'kulaaniT Ta'AAm* unZur kayfa nubay-yinu lahumul aayaati thum-manZur an-naa yu'fakuun5-76
TRANSLATION
5:76 qul a ta'┼buduuna min duunil-laahi maa laa yamliku lakum Dar-raw wa laa naf'AA* wal-laahu huwas samiy'Ul 'Aliym5-77
TRANSLATION
5:77 qul yaa ahlal-kitaabi laa tagluu fiy diynikum gayral Haq-qi wa laa tat-tabi'UU ahwaa-a qawmin qad Dal-luu min qablu wa aDal-luu kathiyraw wa Dal-luu 'An sawaais sabiyl5-78
TRANSLATION
5:78 lu'Inal-ladhiyna kafaruu mim baniy israaiyla 'Alaa lisaani daawuuda wa 'Iysabni maryam* dhaalika bimaa 'ASaw wa kaanuu ya'┼taduun5-79
TRANSLATION
5:79 kaanuu laa yatanaahawna 'Am munkarin fa'Aluuh* labi'sa maa kaanuu yaf'Aluun5-80
TRANSLATION
5:80 taraa kathiyram minhum yatawal-lawnal-ladhiyna kafaruu* labi'sa maa qad-damat lahum anfusuhum an sakhiTal-laahu 'Alayhim wa fiyl 'Adhaabi hum khaaliduun5-81
TRANSLATION
5:81 wa law kaanuu yu'minuuna bil-laahi wan nabiy-yi wa maa unzila ilayhi mat-takhadhuuhum awliyaa-a walaakin-na kathiyram minhum faasiquun5-82
TRANSLATION
5:82 la tajidan-na ashad-dan naasi 'Adaawatal lil-ladhiyna aamanul yahuuda wal-ladhiyna ashrakuu* wa la tajidan-na aqrabahum mawad-datal lil-ladhiyna aamanul-ladhiyna qaaluu in-naa naSaaraa* dhaalika bi an-na minhum qis-siysiyna wa ruhbaanaw wa an-nahum laa yastakbiruun5-83
TRANSLATION
5:83 wa idhaa sami'UU maa unzila ilar rasuuli taraa a'┼yunahum tafiyDu minad dam'I mim-maa 'Arafuu minal Haqq* yaquuluuna rab-banaa aaman-naa faktubnaa ma'Ash shaahidiyn5-84
TRANSLATION
5:84 wa maa lanaa laa nu'minu bil-laahi wa maa jaa-anaa minal Haq-qi wa naTma'U ay yudkhilanaa rab-bunaa ma'Al qawmiS SaaliHiyn5-85
TRANSLATION
5:85 fa athaabahumul-laahu bimaa qaaluu jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa* wa dhaalika jazaaul muHsiniyn5-86
TRANSLATION
5:86 wal-ladhiyna kafaruu wa kadh-dhabuu biaayaatinaa ulaaika aSHaabul jaHiym5-87
TRANSLATION
5:87 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tuHar-rimuu Tay-yibaati maa aHal-lal-laahu lakum wa laa ta'┼taduu* in-nal-laaha laa yuHib-bul mu'┼tadiyn5-88
TRANSLATION
5:88 wa kuluu mim-maa razaqakumul-laahu Halaalan Tay-yibaa* wat-taqul-laahal-ladhiy antum bihii mu'minuun5-89
TRANSLATION
5:89 laa yuaakhidhukumul-laahu bil-lagwi fiy aymaanikum walaakiy yuaakhidhukum bimaa 'Aq-qat-tumul aymaan* fa kaf-faaratuhuu iT'AAmu 'Asharati masaakiyna min awsaTi maa tuT'Imuuna ahliykum aw kiswatuhum aw taHriyru raqabah* fa mal lam yajid fa Siyaamu thalaathati ay-yaam* dhaalika kaf-faaratu aymaanikum idhaa Halaftum* waHfaZuu aymaanakum* kadhaalika yubay-yinul-laahu lakum aayaatihii la'Al-lakum tashkuruun5-90
TRANSLATION
5:90 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu in-namal khamru wal maysiru wal anSaabu wal azlaamu rijsum min 'Amalish shayTaani fajtanibuuhu la'Al-lakum tufliHuun5-91
TRANSLATION
5:91 in-namaa yuriydush shayTaanu ay yuuqi'A baynakumul 'Adaawata wal bagDaa-a fiyl khamri wal maysiri wa yaSud-dakum 'An dhikril-laahi wa 'AniS-Salaah* fa hal antum muntahuun5-92
TRANSLATION
5:92 wa aTiy'Ul-laaha wa aTiy'Ur rasuula waHdharuu* fain tawal-laytum fa'┼lamuu an-namaa 'Alaa rasuulinal balaagul mubiyn5-93
TRANSLATION
5:93 laysa 'Alal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati junaaHun fiymaa Ta'Imuu idhaa mat-taqaw wa aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati thum-mat-taqaw wa aamanuu thum-mat-taqaw wa aHsanuu* wal-laahu yuHib-bul muHsiniyn5-94
TRANSLATION
5:94 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu la yabluwan-nakumul-laahu bi shay'im minaS Saydi tanaaluhuu aydiykum wa rimaaHukum li ya'┼lamal-laahu may yakhaafuhuu bil gayb* famani'┼tadaa ba'┼da dhaalika fa lahuu 'Adhaabun aliym5-95
TRANSLATION
5:95 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa taqtuluS Sayda wa antum Hurum* wa man qatalahuu minkum muta'Am-midan fa jazaaum mithlu maa qatala minan na'Ami yaHkumu bihii dhawaa 'Adlim minkum hadyam baaligal ka'┼bati aw kaf-faaratun Ta'AAmu masaakiyna aw 'Adlu dhaalika Siyaamal li yadhuuqa wabaala amrih* 'Afal-laahu 'Am-maa salaf* wa man 'AAda fa yantaqimul-laahu minh* wal-laahu 'Aziyzun dhuntiqaam5-96
TRANSLATION
5:96 uHil-la lakum Saydul baHri wa Ta'AAmuhuu mataa'Al lakum wa lis say-yaarah* wa Hur-rima 'Alaykum Saydul bar-ri maadumtum Hurumaa* wat-taqul-laahal-ladhiy ilayhi tuHsharuun5-97
TRANSLATION
5:97 ja'Alal-laahul ka'┼batal baytal Haraama qiyaamal lin-naasi wash shahral Haraama wal hadya wal qalaaid* dhaalika li ta'┼lamuu an-nal-laaha ya'┼lamu maa fiys samaawaati wa maa fiyl arDi wa an-nal-laaha bi kul-li shay'in 'Aliym5-98
TRANSLATION
5:98 i'┼lamuu an-nal-laaha shadiydul 'Iqaabi wa an-nal-laaha gafuurur raHiym5-99
TRANSLATION
5:99 maa 'Alar rasuuli il-lal balaag* wal-laahu ya'┼lamu maa tubduuna wa maa taktumuun5-100
TRANSLATION
5:100 qul laa yastawil khabiythu waT Tay-yibu wa law a'┼jabaka kathratul khabiyth* fat-taqul-laaha yaa ulil albaabi la'Al-lakum tufliHuun5-101
TRANSLATION
5:101 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tas-aluu 'An ashyaa-a in tubda lakum tasu'kum* wa in tas-aluu 'Anhaa Hiyna yunaz-zalul qur'aanu tubda lakum 'Afal-laahu 'Anhaa* wal-laahu gafuurun Haliym5-102
TRANSLATION
5:102 qad sa-alahaa qawmum min qablikum thum-ma aSbaHuu bihaa kaafiriyn5-103
TRANSLATION
5:103 maa ja'Alal-laahu mim baHiyratiw wa laa saaibatiw wa laa waSiylatiw wa laa Haamiw walaakin-nal-ladhiyna kafaruu yaftaruuna 'Alal-laahil kadhib* wa aktharuhum laa ya'┼qiluun5-104
TRANSLATION
5:104 wa idhaa qiyla lahum ta'AAlaw ilaa maa anzalal-laahu wa ilar rasuuli qaaluu Hasbunaa maa wajadnaa 'Alayhi aabaa-anaa* awalaw kaana aabaauhum laa ya'┼lamuuna shay'aw wa laa yahtaduun5-105
TRANSLATION
5:105 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu 'Alaykum anfusakum* laa yaDur-rukum man Dal-la idhahtadaytum* ilal-laahi marji'Ukum jamiy'An fa yunab-biukum bimaa kuntum ta'┼maluun5-106
TRANSLATION
5:106 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu shahaadatu baynikum idhaa HaDara aHadakumul mawtu Hiynal waSiy-yatithnaani dhawaa 'Adlim minkum aw aakharaani min gayrikum in antum Darabtum fiyl arDi fa aSaabatkum muSiybatul mawt* taHbisuunahumaa mim ba'┼diS Salaati fa yuqsimaani bil-laahi inirtabtum laa nashtariy bihii thamanaw wa law kaana dhaa qurbaa wa laa naktumu shahaadatal-laahi in-naa idhal la minal aathimiyn5-107
TRANSLATION
5:107 fain 'Uthira 'Alaa an-nahumastaHaq-qaa ithman fa aakharaani yaquumaani maqaamahumaa minal-ladhiynastaHaq-qa 'Alayhimul awlayaani fa yuqsimaani bil-laahi la shahaadatunaa aHaq-qu min shahaadatihimaa wa ma'┼tadaynaa* in-naa idhal la minaZ Zaalimiyn5-108
TRANSLATION
5:108 dhaalika adnaa ay ya'tuu bish shahaadati 'Alaa wajhihaa aw yakhaafuu an turad-da aymaanum ba'┼da aymaanihim* wat-taqul-laaha wasma'UU* wal-laahu laa yahdiyl qawmal faasiqiyn5-109
TRANSLATION
5:109 yawma yajma'Ul-laahur rusula fa yaquulu maadhaa ujibtum* qaaluu laa 'Ilma lanaa* in-naka anta 'Al-laamul guyuub5-110
TRANSLATION
5:110 idh qaalal-laahu yaa 'Iysabna maryamadhkur ni'┼matiy 'Alayka wa 'Alaa waalidatika idh ay-yat-tuka bi ruuHil qudusi tukal-limun naasa fiyl mahdi wa kahlaa* wa idh 'Al-lamtukal kitaaba wal Hikmata wat tawraata wal injiyl* wa idh takhluqu minaT Tiyni kahay'atiT-Tayri bi idhniy fa tanfukhu fiyhaa fa takuunu Tayram bi idhniy wa tubriul akmaha wal abraSa bi idhniy* wa idh tukhrijul mawtaa bi idhniy* wa idh kafaftu baniy israaiyla 'Anka idh ji'tahum bil bay-yinaati faqaalal-ladhiyna kafaruu minhum in haadhaa il-laa siHrum mubiyn5-111
TRANSLATION
5:111 wa idh awHaytu ilal Hawaariy-yiyna an aaminuu biy wa bi rasuuliy* qaaluu aaman-naa wash-had bi an-nanaa muslimuun5-112
TRANSLATION
5:112 idh qaalal Hawaariy-yuuna yaa 'Iysabna maryama hal yastaTiy'U rab-buka ay yunaz-zila 'Alaynaa maaidatam minas samaa'* qaalat-taqul-laaha in kuntum mu'miniyn5-113
TRANSLATION
5:113 qaaluu nuriydu an na'kula minhaa wa taTmain-na quluubunaa wa na'┼lama an qad Sadaqtanaa wa nakuuna 'Alayhaa minash shaahidiyn5-114
TRANSLATION
5:114 qaala 'Iysabnu maryamal-laahum-ma rab-banaa anzil 'Alaynaa maaidatam minas samaai takuunu lanaa 'Iydal li aw-walinaa wa aakhirinaa wa aayatam mink* warzuqnaa wa anta khayrur raaziqiyn5-115
TRANSLATION
5:115 qaalal-laahu in-niy munaz-ziluhaa 'Alaykum* famay yakfur ba'┼du minkum fain-niy u'Adh-dhibuhuu 'Adhaabal laa u'Adh-dhibuhuu aHadam minal 'AAlamiyn5-116
TRANSLATION
5:116 wa idh qaalal-laahu yaa 'Iysabna maryama a anta qulta lin-naasit-takhidhuuniy wa um-miya ilaahayni min duunil-laah* qaala subHaanaka maa yakuunu liy an aquula maa laysa liy bi Haqq* in kuntu qultuhuu faqad 'Alimtah* ta'┼lamu maa fiy nafsiy wa laa a'┼lamu maa fiy nafsik* in-naka anta 'Al-laamul guyuub5-117
TRANSLATION
5:117 maa qultu lahum il-laa maa amartaniy bihii ani'┼budul-laaha rab-biy wa rab-bakum* wa kuntu 'Alayhim shahiydam maadumtu fiyhim* falam-maa tawaf-faytaniy kunta antar raqiyba 'Alayhim* wa anta 'Alaa kul-li shay'in shahiyd5-118
TRANSLATION
5:118 in tu'Adh-dhibhum fain-nahum 'Ibaaduk* wa in tagfir lahum fain-naka antal 'Aziyzul Hakiym5-119
TRANSLATION
5:119 qaalal-laahu haadhaa yawmu yanfa'US Saadiqiyna Sidquhum* lahum jan-naatun tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa abadaa* raDiyal-laahu 'Anhum wa raDuu 'Anh* dhaalikal fawzul 'AZiym5-120
TRANSLATION
5:120 lil-laahi mulkus samaawaati wal arDi wa maa fiyhinn* wa huwa 'Alaa kul-li shay'in qadiyrCourtesy of:

(PrayerWare)