Tawba Surah (9) verses 1-129


If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays9-1
TRANSLATION
9:1 baraa-atum minal-laahi wa rasuulihii ilal-ladhiyna 'AAhat-tum minal mushrikiyn9-2
TRANSLATION
9:2 fa siyHuu fiyl arDi arba'Ata ash-huriw wa'┼lamuu an-nakum gayru mu'┼jizil-laahi wa an-nal-laaha mukhziyl kaafiriyn9-3
TRANSLATION
9:3 wa adhaanum minal-laahi wa rasuulihii ilan naasi yawmal Haj-jil akbari an-nal-laaha bariy-um minal mushrikiyna wa rasuuluh* fain tubtum fa huwa khayrul lakum* wa in tawal-laytum fa'┼lamuu an-nakum gayru mu'┼jizil-laah* wa bash-shiril-ladhiyna kafaruu bi 'Adhaabin aliym9-4
TRANSLATION
9:4 il-lal-ladhiyna 'AAhat-tum minal mushrikiyna thum-ma lam yanquSuukum shay'aw walam yuZaahiruu 'Alaykum aHadan fa atim-muu ilayhim 'Ahdahum ilaa mud-datihim* in-nal-laaha yuHib-bul mut-taqiyn9-5
TRANSLATION
9:5 fa idhansalakhal ash-hurul Hurumu faqtulul mushrikiyna Haythu wajat-tumuuhum wa khudhuuhum waHSuruuhum waq'Uduu lahum kul-la marSad* fain taabuu wa aqaamuS Salaata wa aatawuz zakaata fa khal-luu sabiylahum* in-nal-laaha gafuurur raHiym9-6
TRANSLATION
9:6 wa in aHadum minal mushrikiynastajaaraka fa ajirhu Hat-taa yasma'A kalaamal-laahi thum-ma ablighu ma'manah* dhaalika bi an-nahum qawmul laa ya'┼lamuun9-7
TRANSLATION
9:7 kayfa yakuunu lil mushrikiyna 'Ahdun 'Indal-laahi wa 'Inda rasuulihii il-lal-ladhiyna 'AAhat-tum 'Indal masjidil Haraam* fa mastaqaamuu lakum fastaqiymuu lahum* in-nal-laaha yuHib-bul mut-taqiyn9-8
TRANSLATION
9:8 kayfa wa iy yaZharuu 'Alaykum laa yarqubuu fiykum il-law wa laa dhim-mah* yurDuunakum bi afwaahihim wa ta'baa quluubuhum* wa aktharuhum faasiquun9-9
TRANSLATION
9:9 ishtaraw bi aayaatil-laahi thamanan qaliylan fa Sad-duu 'An sabiylih* in-nahum saa-a maa kaanuu ya'┼maluun9-10
TRANSLATION
9:10 laa yarqubuuna fiy mu'minin il-law wa laa dhim-mah* wa ulaaika humul mu'┼taduun9-11
TRANSLATION
9:11 fain taabuu wa aqaamuS Salaata wa aatawuz zakaata fa ikhwaanukum fid diyn* wa nufaS-Silul aayaati li qawmiy ya'┼lamuun9-12
TRANSLATION
9:12 wa in nakathuu aymaanahum mim ba'┼di 'Ahdihim wa Ta'Anuu fiy diynikum fa qaatiluu aim-matal kufr* in-nahum laa aymaana lahum la'Al-lahum yantahuun9-13
TRANSLATION
9:13 alaa tuqaatiluuna qawman nakathuu aymaanahum wa ham-muu bi ikhraajir rasuuli wa hum badauukum aw-wala mar-rah* a takhshawnahum* fal-laahu aHaq-qu an takhshawhu in kuntum mu'miniyn9-14
TRANSLATION
9:14 qaatiluuhum yu'Adh-dhibhumul-laahu biaydiykum wa yukhzihim wa yanSurkum 'Alayhim wa yashfi Suduura qawmim mu'miniyn9-15
TRANSLATION
9:15 wa yudh'hib gayZa quluubihim* wa yatuubul-laahu 'Alaa may yashaa'* wal-laahu 'Aliymun Hakiym9-16
TRANSLATION
9:16 am Hasibtum an tutrakuu walam-maa ya'┼lamil-laahul-ladhiyna jaahaduu minkum walam yat-takhidhuu min duunil-laahi wa laa rasuulihii wa lal mu'miniyna waliyjah* wal-laahu khabiyrum bimaa ta'┼maluun9-17
TRANSLATION
9:17 maa kaana lil mushrikiyna ay ya'┼muruu masaajidal-laahi shaahidiyna 'Alaa anfusihim bil kufr* ulaaika HabiTat a'┼maaluhum* wa fin naari hum khaaliduun9-18
TRANSLATION
9:18 in-namaa ya'┼muru masaajidal-laahi man aamana bil-laahi wal yawmil aakhiri wa aqaamaS Salaata wa aataz zakaata walam yakhsha il-lal-laah* fa 'Asaa ulaaika ay yakuunuu minal muhtadiyn9-19
TRANSLATION
9:19 a ja'Altum siqaayatal Haaj-ji wa 'Imaaratal masjidil Haraami kaman aamana bil-laahi wal yawmil aakhiri wa jaahada fiy sabiylil-laah* laa yastawuuna 'Indal-laah* wal-laahu laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiyn9-20
TRANSLATION
9:20 al-ladhiyna aamanuu wa haajaruu wa jaahaduu fiy sabiylil-laahi bi amwaalihim wa anfusihim a'┼Zamu darajatan 'Indal-laah* wa ulaaika humul faaizuun9-21
TRANSLATION
9:21 yubash-shiruhum rab-buhum bi raHmatim minhu wa riDwaaniw wa jan-naatil lahum fiyhaa na'Iymum muqiym9-22
TRANSLATION
9:22 khaalidiyna fiyhaa abadaa* in-nal-laaha 'Indahuu ajrun 'AZiym9-23
TRANSLATION
9:23 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tat-takhidhuu aabaa-akum wa ikhwaanakum awliyaa-a inistaHab-bul kufra 'Alal iymaan* wa may yatawal-lahum minkum fa ulaaika humuZ Zaalimuun9-24
TRANSLATION
9:24 qul in kaana aabaaukum wa abnaaukum wa ikhwaanukum wa azwaajukum wa 'Ashiyratukum wa amwaalu niqtaraftumuuhaa wa tijaaratun takhshawna kasaadahaa wa masaakinu tarDawnahaa aHab-ba ilaykum minal-laahi wa rasuulihii wa jihaadin fiy sabiylihii fa tarab-baSuu Hat-taa ya'tiyal-laahu bi amrih* wal-laahu laa yahdiyl qawmal faasiqiyn9-25
TRANSLATION
9:25 laqad naSarakumul-laahu fiy mawaaTina kathiyratiw wa yawma Hunaynin idh a'┼jabatkum kathratukum falam tugni 'Ankum shay'aw wa Daaqat 'Alaykumul arDu bimaa raHubat thum-ma wal-laytum mudbiriyn9-26
TRANSLATION
9:26 thum-ma anzalal-laahu sakiynatahuu 'Alaa rasuulihii wa 'Alal mu'miniyna wa anzala junuudal lam tarawhaa wa 'Adh-dhabal-ladhiyna kafaruu* wa dhaalika jazaaul kaafiriyn9-27
TRANSLATION
9:27 thum-ma yatuubul-laahu mim ba'┼di dhaalika 'Alaa may yashaa'* wal-laahu gafuurur raHiym9-28
TRANSLATION
9:28 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu in-namal mushrikuuna najasun falaa yaqrabul masjidal Haraama ba'┼da 'AAmihim haadhaa* wa in khiftum 'Aylatan fa sawfa yugniykumul-laahu min faDlihii in shaa'* in-nal-laaha 'Aliymun Hakiym9-29
TRANSLATION
9:29 qaatilul-ladhiyna laa yu'minuuna bil-laahi wa laa bil yawmil aakhiri wa laa yuHar-rimuuna maa Har-ramal-laahu wa rasuuluhuu wa laa yadiynuuna diynal Haq-qi minal-ladhiyna uutul kitaaba Hat-taa yu'┼Tul jizyata 'Ay yadiw wa hum Saagiruun9-30
TRANSLATION
9:30 wa qaalatil yahuudu 'Uzayrunibnul-laahi wa qaalatin naSaaral masiyHubnul-laah* dhaalika qawluhum bi afwaahihim* yuDaahiuuna qawlal-ladhiyna kafaruu min qabl* qaatalahumul-laah* an-naa yu'fakuun9-31
TRANSLATION
9:31 it-takhadhuu aHbaarahum wa ruhbaanahum arbaabam min duunil-laahi wal masiyHabna maryam* wa maa umiruu il-laa li ya'┼buduu ilaahaw waaHidaa* laa ilaaha il-laa huwa* subHaanahuu 'Am-maa yushrikuun9-32
TRANSLATION
9:32 yuriyduuna ay yuTfiuu nuural-laahi bi afwaahihim wa ya'bal-laahu il-laa ay yutim-ma nuurahuu wa law karihal kaafiruun9-33
TRANSLATION
9:33 huwal-ladhiy arsala rasuulahuu bil hudaa wa diynil Haq-qi li yuZhirahuu 'Alad diyni kul-lihii wa law karihal mushrikuun9-34
TRANSLATION
9:34 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu in-na kathiyram minal aHbaari war ruhbaani la ya'kuluuna amwaalan naasi bil baaTili wa yaSud-duuna 'An sabiylil-laah* wal-ladhiyna yaknizuunadh dhahaba wal fiD-Data wa laa yunfiquunahaa fiy sabiylil-laahi fa bash-shirhum bi 'Adhaabin aliym9-35
TRANSLATION
9:35 yawma yuHmaa 'Alayhaa fiy naari jahan-nama fa tukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa Zuhuuruhum* haadhaa maa kanaztum li anfusikum fa dhuuquu maa kuntum taknizuun9-36
TRANSLATION
9:36 in-na 'Id-datash shuhuuri 'Indal-laah ithnaa 'Ashara shahran fiy kitaabil-laahi yawma khalaqas samaawaati wal arDa minhaa arba'Atun Hurum* dhaalikad diynul qay-yim* falaa taZlimuu fiyhin-na anfusakum* wa qaatilul mushrikiyna kaaf-fatan kamaa yuqaatiluunakum kaaf-fah* wa'┼lamuu an-nal-laaha ma'Al mut-taqiyn9-37
TRANSLATION
9:37 in-naman nasiy-u ziyaadatun fiyl kufri yuDal-lu bihil-ladhiyna kafaruu yuHil-luunahuu 'AAmaw wa yuHar-rimuunahuu 'AAmal li yuwaaTiuu 'Id-data maa Har-ramal-laahu fa yuHil-luu maa Har-ramal-laah* zuy-yina lahum suu-u a'┼maalihim* wal-laahu laa yahdiyl qawmal kaafiriyn9-38
TRANSLATION
9:38 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu maa lakum idhaa qiyla lakumunfiruu fiy sabiylil-laahith thaaqaltum ilal arD* a raDiytum bil Hayaatid dunyaa minal aakhirah* fa maa mataa'Ul Hayaatid dunyaa fiyl aakhirati il-laa qaliyl9-39
TRANSLATION
9:39 il-laa tanfiruu yu'Adh-dhibkum 'Adhaaban aliymaw wa yastabdil qawman gayrakum wa laa taDur-ruuhu shay'aa* wal-laahu 'Alaa kul-li shay'in qadiyr9-40
TRANSLATION
9:40 il-laa tanSuruuhu faqad naSarahul-laahu idh akhrajahul-ladhiyna kafaruu thaaniyathnayni idh humaa fiyl gaari idh yaquulu li SaaHibihii laa taHzan in-nal-laaha ma'Anaa* fa anzalal-laahu sakiynatahuu 'Alayhi wa ay-yadahuu bi junuudil lam tarawhaa wa ja'Ala kalimatal-ladhiyna kafarus suflaa* wa kalimatul-laahi hiyal 'Ulyaa* wal-laahu 'Aziyzun Hakiym9-41
TRANSLATION
9:41 infiruu khifaafaw wa thiqaalaw wa jaahiduu bi amwaalikum wa anfusikum fiy sabiylil-laah* dhaalikum khayrul lakum in kuntum ta'┼lamuun9-42
TRANSLATION
9:42 law kaana 'AraDan qariybaw wa safaran qaaSidal lat-taba'UUka walaakim ba'Udat 'Alayhimush shuq-qah* wa sa yaHlifuuna bil-laahi lawistaTa'┼naa la kharajnaa ma'Akum* yuhlikuuna anfusahum* wal-laahu ya'┼lamu in-nahum la kaadhibuun9-43
TRANSLATION
9:43 'Afal-laahu 'Anka lima adhinta lahum Hat-taa yatabay-yana lakal-ladhiyna Sadaquu wa ta'┼lamal kaadhibiyn9-44
TRANSLATION
9:44 laa yasta'dhinukal-ladhiyna yu'minuuna bil-laahi wal yawmil aakhiri ay yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim* wal-laahu 'Aliymum bil mut-taqiyn9-45
TRANSLATION
9:45 in-namaa yasta'dhinukal-ladhiyna laa yu'minuuna bil-laahi wal yawmil aakhiri wartaabat quluubuhum fahum fiy raybihim yatarad-daduun9-46
TRANSLATION
9:46 wa law araadul khuruuja la a'Ad-duu lahuu 'Ud-dataw walaakin karihal-laahumbi'AAthahum fa thab-baTahum wa qiylaq'Uduu ma'Al qaa'Idiyn9-47
TRANSLATION
9:47 law kharajuu fiykum maa zaaduukum il-laa khabaalaw wa la awDa'UU khilaalakum yabguunakumul fitnah* wa fiykum sam-maa'UUna lahum* wal-laahu 'Aliymum biZ Zaalimiyn9-48
TRANSLATION
9:48 laqadibtagawul fitnata min qablu wa qal-labuu lakal umuura Hat-taa jaa-al Haq-qu wa Zahara amrul-laahi wa hum kaarihuun9-49
TRANSLATION
9:49 wa minhum may yaquulu'dhal liy wa laa taftin-niy* a laa fiyl fitnati saqaTuu* wa in-na jahan-nama la muHiyTatum bil kaafiriyn9-50
TRANSLATION
9:50 in tuSibka Hasanatun tasu'hum* wa in tuSibka muSiybatuy yaquuluu qad akhadhnaa amranaa min qablu wa yatawal-law wa hum fariHuun9-51
TRANSLATION
9:51 qul lay yuSiybanaa il-laa maa katabal-laahu lanaa huwa mawlaanaa* wa 'Alal-laahi fal yatawak-kalil mu'minuun9-52
TRANSLATION
9:52 qul hal tarab-baSuuna binaa il-laa iHdal Husnayayn* wa naHnu natarab-baSu bikum ay yuSiybakumul-laahu bi 'Adhaabim min 'Indihii aw biaydiynaa fa tarab-baSuu in-naa ma'Akum mutarab-biSuun9-53
TRANSLATION
9:53 qul anfiquu Taw'An aw karhal lan yutaqab-bala minkum* in-nakum kuntum qawman faasiqiyn9-54
TRANSLATION
9:54 wa maa mana'Ahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum il-laa an-nahum kafaruu bil-laahi wa bi rasuulihii wa laa ya'tuunaS Salaata il-laa wa hum kusaalaa wa laa yunfiquuna il-laa wa hum kaarihuun9-55
TRANSLATION
9:55 falaa tu'┼jibka amwaaluhum wa laa awlaaduhum* in-namaa yuriydul-laahu li yu'Adh-dhibahum bihaa fiyl Hayaatid dunyaa wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun9-56
TRANSLATION
9:56 wa yaHlifuuna bil-laahi in-nahum la minkum* wa maa hum minkum walaakin-nahum qawmuy yafraquun9-57
TRANSLATION
9:57 law yajiduuna malja-an aw magaaraatin aw mud-dakhalal la wal-law ilayhi wa hum yajmaHuun9-58
TRANSLATION
9:58 wa minhum may yalmizuka fiS Sadaqaat* fain u'┼Tuu minhaa raDuu wa il-lam yu'┼Taw minhaa idhaa hum yaskhaTuun9-59
TRANSLATION
9:59 wa law an-nahum raDuu maa aataahumul-laahu wa rasuuluhuu wa qaaluu Hasbunal-laahu sa yu'tiynal-laahu min faDlihii wa rasuuluhuu in-naa ilal-laahi raagibuun9-60
TRANSLATION
9:60 in-namaS Sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiyni wal 'AAmiliyna 'Alayhaa wal mual-lafati quluubuhum wa fir-riqaabi wal gaarimiyna wa fiy sabiylil-laahi wabnis sabiyl* fariyDatam minal-laah* wal-laahu 'Aliymun Hakiym9-61
TRANSLATION
9:61 wa minhumul-ladhiyna yu'dhuunan nabiy-ya wa yaquuluuna huwa udhun* qul udhunu khayril lakum yu'minu bil-laahi wa yu'minu lil mu'miniyna wa raHmatul lil-ladhiyna aamanuu minkum* wal-ladhiyna yu'dhuuna rasuulal-laahi lahum 'Adhaabun aliym9-62
TRANSLATION
9:62 yaHlifuuna bil-laahi lakum li yurDuukum* wal-laahu wa rasuuluhuu aHaq-qu ay yurDuuhu in kaanuu mu'miniyn9-63
TRANSLATION
9:63 alam ya'┼lamuu an-nahuu may yuHaadidil-laaha wa rasuulahuu fa an-na lahuu naara jahan-nama khaalidan fiyhaa* dhaalikal khizyul 'AZiym9-64
TRANSLATION
9:64 yaHdharul munaafiquuna an tunaz-zala 'Alayhim suuratun tunab-biuhum bimaa fiy quluubihim* qulistahziuu* in-nal-laaha mukhrijum maa taHdharuun9-65
TRANSLATION
9:65 wa lain sa-altahum la yaquulun-na in-namaa kun-naa nakhuuDu wa nal'Ab* qul a bil-laahi wa aayaatihii wa rasuulihii kuntum tastahziuun9-66
TRANSLATION
9:66 laa ta'┼tadhiruu qad kafartum ba'┼da iymaanikum* in na'┼fu 'An Taaifatim minkum nu'Adh-dhib Taaifatam bi an-nahum kaanuu mujrimiyn9-67
TRANSLATION
9:67 al munaafiquuna wal munaafiqaatu ba'┼Duhum mim ba'┼D* ya'muruuna bil munkari wa yanhawna 'Anil ma'┼ruufi wa yaqbiDuuna aydiyahum* nasul-laaha fa nasiyahum* in-nal munaafiqiyna humul faasiquun9-68
TRANSLATION
9:68 wa'Adal-laahul munaafiqiyna wal munaafiqaati wal kuf-faara naara jahan-nama khaalidiyna fiyhaa* hiya Hasbuhum* wa la'Anahumul-laah* wa lahum 'Adhaabum muqiym9-69
TRANSLATION
9:69 kal-ladhiyna min qablikum kaanuu ashad-da minkum quw-wataw wa akthara amwaalaw wa awlaadaa* fastamta'UU bi khalaaqihim fastamta'┼tum bi khalaaqikum kamastamta'Al-ladhiyna min qablikum bi khalaaqihim wa khuDtum kal-ladhiy khaaDuu* ulaaika HabiTat a'┼maaluhum fid dunyaa wal aakhirah* wa ulaaika humul khaasiruun9-70
TRANSLATION
9:70 alam ya'tihim nabaul-ladhiyna min qablihim qawmi nuuHiw wa 'AAdiw wa thamuuda wa qawmi ibraahiyma wa aSHaabi madyana wal mu'tafikaat* atat'hum rusuluhum bil bay-yinaat* fa maa kaanal-laahu li yaZlimahum walaakin kaanuu anfusahum yaZlimuun9-71
TRANSLATION
9:71 wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'┼Duhum awliyaau ba'┼D* ya'muruuna bil ma'┼ruufi wa yanhawna 'Anil munkari wa yuqiymuunaS Salaata wa yu'tuunaz zakaata wa yuTiy'UUnal-laaha wa rasuulah* ulaaika sa yarHamuhumul-laah* in-nal-laaha 'Aziyzun Hakiym9-72
TRANSLATION
9:72 wa'Adal-laahul mu'miniyna wal mu'minaati jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa wa masaakina Tay-yibatan fiy jan-naati 'Adn* wa riDwaanum minal-laahi akbar* dhaalika huwal fawzul 'AZiym9-73
TRANSLATION
9:73 yaa ay-yuhan nabiy-yu jaahidil kuf-faara wal munaafiqiyna wagluZ 'Alayhim* wa ma'waahum jahan-nam* wa bi'sal maSiyr9-74
TRANSLATION
9:74 yaHlifuuna bil-laahi maa qaaluu* wa laqad qaaluu kalimatal kufri wa kafaruu ba'┼da islaamihim wa ham-muu bimaa lam yanaaluu* wa maa naqamuu il-laa an agnaahumul-laahu wa rasuuluhuu min faDlih* fa iy yatuubuu yaku khayral lahum* wa iy yatawal-law yu'Adh-dhibhumul-laahu 'Adhaaban aliyman fid dunyaa wal aakhirah* wa maa lahum fiyl arDi miw waliy-yiw wa laa naSiyr9-75
TRANSLATION
9:75 wa minhum man 'AAhadal-laaha lain aataanaa min faDlihii la naS-Sad-daqan-na wa la nakuunan-na minaS SaaliHiyn9-76
TRANSLATION
9:76 falam-maa aataahum min faDlihii bakhiluu bihii wa tawal-law wa hum mu'┼riDuun9-77
TRANSLATION
9:77 fa a'┼qabahum nifaaqan fiy quluubihim ilaa yawmi yalqawnahuu bimaa akhlaful-laaha maa wa'Aduuhu wa bimaa kaanuu yakdhibuun9-78
TRANSLATION
9:78 alam ya'┼lamuu an-nal-laaha ya'┼lamu sir-rahum wa najwaahum wa an-nal-laaha 'Al-laamul guyuub9-79
TRANSLATION
9:79 al-ladhiyna yalmizuunal muT-Taw-wi'Iyna minal mu'miniyna fiS Sadaqaati wal-ladhiyna laa yajiduuna il-laa juhdahum fa yaskharuuna minhum* sakhiral-laahu minhum wa lahum 'Adhaabun aliym9-80
TRANSLATION
9:80 istagfir lahum aw laa tastagfir lahum* in tastagfir lahum sab'Iyna mar-ratan falay yagfiral-laahu lahum* dhaalika bi an-nahum kafaruu bil-laahi wa rasuulih* wal-laahu laa yahdiyl qawmal faasiqiyn9-81
TRANSLATION
9:81 fariHal mukhal-lafuuna bi maq'Adihim khilaafa rasuulil-laahi wa karihuu ay yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim fiy sabiylil-laahi wa qaaluu laa tanfiruu fiyl Harr* qul naaru jahan-nama ashad-du Har-raa* law kaanuu yafqahuun9-82
TRANSLATION
9:82 fal yaD'Hakuu qaliylaw wal yabkuu kathiyran jazaa-am bimaa kaanuu yaksibuun9-83
TRANSLATION
9:83 fair raja'Akal-laahu ilaa Taaifatim minhum fasta'dhanuuka lil khuruuji faqul lan takhrujuu ma'Iya abadaw wa lan tuqaatiluu ma'Iya 'Aduw-waa* in-nakum raDiytum bil qu'UUdi aw-wala mar-ratin faq'Uduu ma'Al khaalifiyn9-84
TRANSLATION
9:84 wa laa tuSal-li 'Alaa aHadim minhum maata abadaw wa laa taqum 'Alaa qabrih* in-nahum kafaruu bil-laahi wa rasuulihii wa maatuu wa hum faasiquun9-85
TRANSLATION
9:85 wa laa tu'┼jibka amwaaluhum wa awlaaduhum* in-namaa yuriydul-laahu ay yu'Adh-dhibahum bihaa fid dunyaa wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun9-86
TRANSLATION
9:86 wa idhaa unzilat suuratun an aaminuu bil-laahi wa jaahiduu ma'A rasuulihista'dhanaka uluT Tawli minhum wa qaaluu dharnaa nakum ma'Al qaa'Idiyn9-87
TRANSLATION
9:87 raDuu biay yakuunuu ma'Al khawaalifi wa Tubi'A 'Alaa quluubihim fahum laa yafqahuun9-88
TRANSLATION
9:88 laakinir rasuulu wal-ladhiyna aamanuu ma'Ahuu jaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim* wa ulaaika lahumul khayraatu wa ulaaika humul mufliHuun9-89
TRANSLATION
9:89 a'Ad-dal-laahu lahum jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa* dhaalikal fawzul 'AZiym9-90
TRANSLATION
9:90 wa jaa-al mu'Adh-dhiruuna minal a'┼raabi li yu'dhana lahum wa qa'Adal-ladhiyna kadhabul-laaha wa rasuulah* sa yuSiybul-ladhiyna kafaruu minhum 'Adhaabun aliym9-91
TRANSLATION
9:91 laysa 'AlaD Du'Afaai wa laa 'Alal marDaa wa laa 'Alal-ladhiyna laa yajiduuna maa yunfiquuna Harajun idhaa naSaHuu lil-laahi wa rasuulih* maa 'Alal muHsiniyna min sabiyl* wal-laahu gafuurur raHiym9-92
TRANSLATION
9:92 wa laa 'Alal-ladhiyna idhaa maa atawka li taHmilahum qulta laa ajidu maa aHmilukum 'Alayhi tawal-law wa a'┼yunuhum tafiyDu minad dam'I Hazanan al-laa yajiduu maa yunfiquun9-93
TRANSLATION
9:93 in-namas sabiylu 'Alal-ladhiyna yasta'dhinuunaka wa hum agniyaa'* raDuu biay yakuunuu ma'Al khawaalifi wa Taba'Al-laahu 'Alaa quluubihim fahum laa ya'┼lamuun9-94
TRANSLATION
9:94 ya'┼tadhiruuna ilaykum idhaa raja'┼tum ilayhim* qul laa ta'┼tadhiruu lan nu'mina lakum qad nab-ba-anal-laahu min akhbaarikum* wa sa yaral-laahu 'Amalakum wa rasuuluhuu thum-ma turad-duuna ilaa 'AAlimil gaybi wash shahaadati fa yunab-biukum bimaa kuntum ta'┼maluun9-95
TRANSLATION
9:95 sa yaHlifuuna bil-laahi lakum idhanqalabtum ilayhim li tu'┼riDuu 'Anhum* fa a'┼riDuu 'Anhum* in-nahum rijsuw wa ma'waahum jahan-nam* jazaa-am bimaa kaanuu yaksibuun9-96
TRANSLATION
9:96 yaHlifuuna lakum li tarDaw 'Anhum* fain tarDaw 'Anhum fa in-nal-laaha laa yarDaa 'Anil qawmil faasiqiyn9-97
TRANSLATION
9:97 al a'┼raabu ashad-du kufraw wa nifaaqaw wa ajdaru al-laa ya'┼lamuu Huduuda maa anzalal-laahu 'Alaa rasuulih* wal-laahu 'Aliymun Hakiym9-98
TRANSLATION
9:98 wa minal a'┼raabi may yat-takhidhu maa yunfiqu magramaw wa yatarab-baSu bikumud dawaair* 'Alayhim daairatus saw'* wal-laahu samiy'Un 'Aliym9-99
TRANSLATION
9:99 wa minal a'┼raabi may yu'minu bil-laahi wal yawmil aakhiri wa yat-takhidhu maa yunfiqu qurubaatin 'Indal-laahi wa Salawaatir rasuul* alaa in-nahaa qurbatul lahum* sa yudkhiluhumul-laahu fiy raHmatih* in-nal-laaha gafuurur raHiym9-100
TRANSLATION
9:100 was saabiquunal aw-waluuna minal muhaajiriyna wal anSaari wal-ladhiynat taba'UUhum bi iHsaanir raDiyal-laahu 'Anhum wa raDuu 'Anhu wa a'Ad-da lahum jan-naatin tajriy taHtahal anhaaru khaalidiyna fiyhaa abadaa* dhaalikal fawzul 'AZiym9-101
TRANSLATION
9:101 wa mim-man Hawlakum minal a'┼raabi munaafiquun* wa min ahlil madiynati maraduu 'Alan nifaaqi laa ta'┼lamuhum* naHnu na'┼lamuhum* sanu'Adh-dhibuhum mar-ratayni thum-ma yurad-duuna ilaa 'Adhaabin 'AZiym9-102
TRANSLATION
9:102 wa aakharuuna'┼tarafuu bi dhunuubihim khalaTuu 'Amalan SaaliHaw wa aakhara say-yiaa* 'Asal-laahu ay yatuuba 'Alayhim* in-nal-laaha gafuurur raHiym9-103
TRANSLATION
9:103 khudh min amwaalihim Sadaqatan tuTah-hiruhum wa tuzak-kiyhim bihaa wa Sal-li 'Alayhim* in-na Salaataka sakanul lahum* wal-laahu samiy'Un 'Aliym9-104
TRANSLATION
9:104 alam ya'┼lamuu an-nal-laaha huwa yaqbalut tawbata 'An 'Ibaadihii wa ya'khudhuS Sadaqaati wa an-nal-laaha huwat taw-waabur raHiym9-105
TRANSLATION
9:105 wa quli'┼maluu fa sa yaral-laahu 'Amalakum wa rasuuluhuu wal mu'minuun* wa sa turad-duuna ilaa 'AAlimil gaybi wash shahaadati fa yunab-biukum bimaa kuntum ta'┼maluun9-106
TRANSLATION
9:106 wa aakharuuna murjawna li amril-laahi im-maa yu'Adh-dhibuhum wa im-maa yatuubu 'Alayhim* wal-laahu 'Aliymun Hakiym9-107
TRANSLATION
9:107 wal-ladhiynat-takhadhuu masjidan Diraaraw wa kufraw wa tafriyqam baynal mu'miniyna wa irSaadal liman Haarabal-laaha wa rasuulahuu min qabl* wa la yaHlifun-na in aradnaa il-lal Husnaa* wal-laahu yash-hadu in-nahum la kaadhibuun9-108
TRANSLATION
9:108 laa taqum fiyhi abadaa* la masjidun us-sisa 'Alat taqwaa min aw-wali yawmin aHaq-qu an taquuma fiyh* fiyhi rijaaluy yuHib-buuna ay yataTah-haruu* wal-laahu yuHib-bul muT-Tah-hiriyn9-109
TRANSLATION
9:109 a fa man as-sasa bunyaanahuu 'Alaa taqwaa minal-laahi wa riDwaanin khayrun am-man as-sasa bunyaanahuu 'Alaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihii fiy naari jahan-nam* wal-laahu laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiyn9-110
TRANSLATION
9:110 laa yazaalu bunyaanuhumul-ladhiy banaw riybatan fiy quluubihim il-laa an taqaT-Ta'A quluubuhum* wal-laahu 'Aliymun Hakiym9-111
TRANSLATION
9:111 in-nal-laahashtaraa minal mu'miniyna anfusahum wa amwaalahum bi an-na lahumul jan-nah* yuqaatiluuna fiy sabiylil-laahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun* wa'┼dan 'Alayhi Haq-qan fit tawraati wal injiyli wal qur'aan* wa man awfaa bi 'Ahdihii minal-laah* fastabshiruu bi bay'Ikumul-ladhiy baaya'┼tum bih* wa dhaalika huwal fawzul 'AZiym9-112
TRANSLATION
9:112 at-taaibuunal 'AAbiduunal Haamiduunas saaiHuunar raaki'UUnas saajiduunal aamiruuna bil ma'┼ruufi wan naahuuna 'Anil munkari wal HaafiZuuna li Huduudil-laah* wa bash-shiril mu'miniyn9-113
TRANSLATION
9:113 maa kaana lin nabiy-yi wal-ladhiyna aamanuu ay yastagfiruu lil mushrikiyna wa law kaanuu uliy qurbaa mim ba'┼di maa tabay-yana lahum an-nahum aSHaabul jaHiym9-114
TRANSLATION
9:114 wa maa kaanastigfaaru ibraahiyma li abiyhi il-laa 'Am maw'Idatiw wa'Adahaa iy-yaah* falam-maa tabay-yana lahuu an-nahuu 'Aduw-wul lil-laahi tabar-ra-a minh* in-na ibraahiyma la aw-waahun Haliym9-115
TRANSLATION
9:115 wa maa kaanal-laahu li yuDil-la qawmam ba'┼da idh hadaahum Hat-taa yubay-yina lahum maa yat-taquun* in-nal-laaha bi kul-li shay'in 'Aliym9-116
TRANSLATION
9:116 in-nal-laaha lahuu mulkus samaawaati wal arD* yuHyiy wa yumiyt* wa maa lakum min duunil-laahi miw waliy-yiw wa laa naSiyr9-117
TRANSLATION
9:117 laqad taabal-laahu 'Alan nabiy-yi wal muhaajiriyna wal anSaaril-ladhiynat-taba'UUhu fiy saa'Atil 'Usrati mim ba'┼di maa kaada yaziygu quluubu fariyqim minhum thum-ma taaba 'Alayhim* in-nahuu bihim rauufur raHiym9-118
TRANSLATION
9:118 wa Alath thalaathatil-ladhiyna khul-lifuu* Hat-taa idhaa Daaqat 'Alayhimul arDu bimaa raHubat wa Daaqat 'Alayhim anfusuhum wa Zan-nuu al-laa malja-a minal-laahi il-laa ilayhi thum-ma taaba 'Alayhim li yatuubuu* in-nal-laaha huwat taw-waabur raHiym9-119
TRANSLATION
9:119 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanut-taqul-laaha wa kuunuu ma'AS Saadiqiyn9-120
TRANSLATION
9:120 maa kaana li ahlil madiynati wa man Hawlahum minal a'┼raabi ay yatakhal-lafuu 'Ar rasuulil-laahi wa laa yargabuu bi anfusihim 'An nafsih* dhaalika bi an-nahum laa yuSiybuhum Zamauw wa laa naSabuw wa laa makhmaSatun fiy sabiylil-laahi wa laa yaTauuna mawTiay yagiyZul kuf-faara wa laa yanaaluuna min 'Aduw-win naylan il-laa kutiba lahum bihii 'Amalun SaaliH* in-nal-laaha laa yuDiy'U ajral muHsiniyn9-121
TRANSLATION
9:121 wa laa yunfiquuna nafaqatan Sagiyrataw wa laa kabiyrataw wa laa yaqTa'UUna waadiyan il-laa kutiba lahum li yajziyahumul-laahu aHsana maa kaanuu ya'┼maluun9-122
TRANSLATION
9:122 wa maa kaanal mu'minuuna li yanfiruu kaaf-fah* falawlaa nafara min kul-li firqatim minhum Taaifatul li yatafaq-qahuu fid diyni wa li yundhiruu qawmahum idhaa raja'UU ilayhim la'Al-lahum yaHdharuun9-123
TRANSLATION
9:123 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu qaatilul-ladhiyna yaluunakum minal kuf-faari wal yajiduu fiykum gilZah* wa'┼lamuu an-nal-laaha ma'Al mut-taqiyn9-124
TRANSLATION
9:124 wa idhaa maa unzilat suuratun fa minhum may yaquulu ay-yukum zaadat'hu haadhihii iymaanaa* fa am-mal-ladhiyna aamanuu fazaadat'hum iymaanaw wa hum yastabshiruun9-125
TRANSLATION
9:125 wa am-mal-ladhiyna fiy quluubihim maraDun fazaadat'hum rijsan ilaa rijsihim wa maatuu wa hum kaafiruun9-126
TRANSLATION
9:126 a wa laa yarawna an-nahum yuftanuuna fiy kul-li 'AAmim mar-ratan aw mar-ratayni thum-ma laa yatuubuuna wa laa hum yadh-dhak-karuun9-127
TRANSLATION
9:127 wa idhaa maa unzilat suuratun naZara ba'┼Duhum ilaa ba'┼D* hal yaraakum min aHadin thum-manSarafuu* Sarafal-laahu quluubahum bi an-nahum qawmul laa yafqahuun9-128
TRANSLATION
9:128 laqad jaa-akum rasuulum min anfusikum 'Aziyzun 'Alayhi maa 'Anit-tum HariySun 'Alaykum bil mu'miniyna rauufur raHiym9-129
TRANSLATION
9:129 fain tawal-law faqul Hasbiyal-laahu laa ilaaha il-laa huwa* 'Alayhi tawak-kaltu wa huwa rab-bul 'Arshil 'AZiymCourtesy of:

(PrayerWare)