Nisa Surah (4) verses 1-176

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the ayat with streaming audio


Click here to listen the whole surah by Sudays4-1
TRANSLATION
4:1 yaa ay-yuhan naasut-taquu rab-bakumul-ladhiy khalaqakum min nafsiw waaHidatiw wa khalaqa minhaa zawjahaa wa bath-tha minhumaa rijaalan kathiyraw wa nisaa-aa* wat-taqul-laahal-ladhiy tasaa-aluuna bihii wal arHaam* in-nal-laaha kaana 'Alaykum raqiybaa4-2
TRANSLATION
4:2 wa aatul yataamaa amwaalahum wa laa tatabad-dalul khabiytha biT Tay-yibi wa laa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum* in-nahuu kaana Huuban kabiyraa4-3
TRANSLATION
4:3 wa in khiftum al-laa tuqsiTuu fiyl yataamaa fankiHuu maa Taaba lakum minan nisaai mathnaa wa thulaatha wa rubaa'A* fain khiftum al-laa ta'┼diluu fa waaHidatan aw maa malakat aymaanukum* dhaalika adnaa al-laa ta'UUluu4-4
TRANSLATION
4:4 wa aatun nisaa-a Saduqaatihin-na niHlah* fain Tibna lakum 'An shay'im minhu nafsan fa kuluuhu haniy-am mariy'aa4-5
TRANSLATION
4:5 wa laa tu'tus sufahaa-a amwaalakumul-latiy ja'Alal-laahu lakum qiyaamaw warzuquuhum fiyhaa waksuuhum wa quuluu lahum qawlam ma'┼ruufaa4-6
TRANSLATION
4:6 wabtalul yataamaa Hat-taa idhaa balagun nikaaH* fain aanastum minhum rushdan fadfa'UU ilayhim amwaalahum* wa laa ta'kuluuhaa israafaw wa bidaaran ay yakbaruu* wa man kaana ganiy-yan falyasta'┼fif* wa man kaana faqiyran falya'kul bil ma'┼ruuf* fa idhaa dafa'┼tum ilayhim amwaalahum fa ash-hiduu 'Alayhim* wa kafaa bil-laahi Hasiybaa4-7
TRANSLATION
4:7 lir rijaali naSiybum mim-maa tarakal waalidaani wal aqrabuuna wa lin nisaai naSiybum mim-maa tarakal waalidaani wal aqrabuuna mim-maa qal-la minhu aw kathur* naSiybam mafruuDaa4-8
TRANSLATION
4:8 wa idhaa HaDaral qismata ulul qurbaa wal yataamaa wal masaakiynu farzuquuhum minhu wa quuluu lahum qawlam ma'┼ruufaa4-9
TRANSLATION
4:9 walyakhshal-ladhiyna law tarakuu min khalfihim dhur-riy-yatan Di'AAfan khaafuu 'Alayhim* falyat-taqul-laaha walyaquuluu qawlan sadiydaa4-10
TRANSLATION
4:10 in-nal-ladhiyna ya'kuluuna amwaalal yataamaa Zulman in-namaa ya'kuluuna fiy buTuunihim naaraa* wa sayaSlawna sa'Iyraa4-11
TRANSLATION
4:11 yuuSiykumul-laahu fiy awlaadikum lidh-dhakari mithlu HaZ-Zil unthayayn* fain kun-na nisaa-an fawqathnatayni fa lahun-na thuluthaa maa tarak* wa in kaanat waaHidatan fa lahan niSf* wa li abawayhi li kul-li waaHidim minhumas sudus* mim-maa taraka in kaana lahuu walad* fail lam yakul lahuu waladuw wa warithahuu abawaahu fa li um-mihith thuluth* fain kaana lahuu ikhwatun fa li um-mihis sudusu mim ba'┼di waSiy-yatiy yuuSiy bihaa aw dayn* aabaaukum wa abnaaukum* laa tadruuna ay-yuhum aqrabu lakum naf'AA* fariyDatam minal-laah* in-nal-laaha kaana 'Aliyman Hakiymaa4-12
TRANSLATION
4:12 wa lakum niSfu maa taraka azwaajukum il-lam yakul lahun-na walad* fain kaana lahun-na waladun fa lakumur rubu'U mim-maa tarakn* mim ba'┼di waSiy-yatiy yuuSiyna bihaa aw dayn* wa lahun-nar rubu'U mim-maa taraktum il-lam yakul lakum walad* fain kaana lakum waladun fa lahun-nath thumunu mim-maa taraktum* mim ba'┼di waSiy-yatin tuuSuuna bihaa aw dayn* wa in kaana rajuluy yuurathu kalaalatan awimra-atuw wa lahuu akhun aw ukhtun fa li kul-li waaHidim minhumas sudus* fain kaanuu akthara min dhaalika fahum shurakaau fith thuluth* mim ba'┼di waSiy-yatiy yuuSaa bihaa aw daynin gayra muDaarr* waSiy-yatam minal-laah* wal-laahu 'Aliymun Haliym4-13
TRANSLATION
4:13 tilka Huduudul-laah* wa may yuTi'Il-laaha wa rasuulahuu yudkhilhu jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa* wa dhaalikal fawzul 'AZiym4-14
TRANSLATION
4:14 wa may ya'┼Sil-laaha wa rasuulahuu wa yata'Ad-da Huduudahuu yudkhilhu naaran khaalidan fiyhaa wa lahuu 'Adhaabum muhiyn4-15
TRANSLATION
4:15 wal-laatiy ya'tiynal faaHishata min nisaaikum fastash-hiduu 'Alayhin-na arba'Atam minkum* fain shahiduu fa amsikuuhun-na fiyl buyuuti Hat-taa yatawaf-faahun-nal mawtu aw yaj'Alal-laahu lahun-na sabiylaa4-16
TRANSLATION
4:16 wal-ladhaani ya'tiyaanihaa minkum fa aadhuuhumaa* fain taabaa wa aSlaHaa fa a'┼riDuu 'Anhumaa* in-nal-laaha kaana taw-waabar raHiymaa4-17
TRANSLATION
4:17 in-namat tawbatu 'Alal-laahi lil-ladhiyna ya'┼maluunas suu-a bi jahaalatin thum-ma yatuubuuna min qariybin fa ulaaika yatuubul-laahu 'Alayhim* wa kaanal-laahu 'Aliyman Hakiymaa4-18
TRANSLATION
4:18 wa laysatit tawbatu lil-ladhiyna ya'┼maluunas say-yiaat* Hat-taa idhaa HaDara aHadahumul mawtu qaala in-niy tubtul-aana wa lal-ladhiyna yamuutuuna wa hum kuf-faar* ulaaika a'┼tadnaa lahum 'Adhaaban aliymaa4-19
TRANSLATION
4:19 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa yaHil-lu lakum an tarithun nisaa-a karhaa* wa laa ta'┼Duluuhun-na li tadh'habuu bi ba'┼Di maa aataytumuuhun-na il-laa ay ya'tiyna bi faaHishatim mubay-yinah* wa 'AAshiruuhun-na bil ma'┼ruuf* fain karihtumuuhun-na fa 'Asaa an takrahuu shay'aw wa yaj'Alal-laahu fiyhi khayran kathiyraa4-20
TRANSLATION
4:20 wa in arat-tumustibdaala zawjim makaana zawjiw wa aataytum iHdaahun-na qinTaaran falaa ta'khudhuu minhu shay'aa* a ta'khudhuunahuu buhtaanaw wa ithmam mubiynaa4-21
TRANSLATION
4:21 wa kayfa ta'khudhuunahuu wa qad afDaa ba'┼Dukum ilaa ba'┼Diw wa akhadhna minkum miythaaqan galiyZaa4-22
TRANSLATION
4:22 wa laa tankiHuu maa nakaHa aabaaukum minan nisaai il-laa maa qad salaf* in-nahuu kaana faaHishataw wa maqtan wa saa-a sabiylaa4-23
TRANSLATION
4:23 Hur-rimat 'Alaykum um-mahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa 'Am-maatukum wa khaalaatukum wa banaatul akhi wa banaatul ukhti wa um-mahaatukumul-laatiy arDa'┼nakum wa akhawaatukum minar raDaa'Ati wa um-mahaatu nisaaikum wa rabaaibukumul-laatiy fiy Hujuurikum min nisaaikumul-laatiy dakhaltum bihin-na fail lam takuunuu dakhaltum bihin-na falaa junaaHa 'Alaykum wa Halaailu abnaaikumul-ladhiyna min aSlaabikum wa an tajma'UU baynal ukhtayni il-laa maa qad salaf* in-nal-laaha kaana gafuurar raHiymaa4-24
TRANSLATION
4:24 wal muHSanaatu minan nisaai il-laa maa malakat aymaanukum* kitaabal-laahi 'Alaykum* wa uHil-la lakum maa waraa-a dhaalikum an tabtaguu bi amwaalikum muHSiniyna gayra musaafiHiyn* famastamta'┼tum bihii minhun-na fa aatuuhun-na ujuurahun-na fariyDah* wa laa junaaHa 'Alaykum fiymaa taraaDaytum bihii mim ba'┼dil fariyDah* in-nal-laaha kaana 'Aliyman Hakiymaa4-25
TRANSLATION
4:25 wa mal lam yastaTi'┼ minkum Tawlan ay yankiHal muHSanaatil mu'minaati fa mim-maa malakat aymaanukum min fatayaatikumul mu'minaat* wal-laahu a'┼lamu bi iymaanikum* ba'┼Dukum mim ba'┼D* fankiHuuhun-na bi idhni ahlihin-na wa aatuuhun-na ujuurahun-na bil ma'┼ruufi muHSanaatin gayra musaafiHaatiw wa laa mut-takhidhaati akhdaan* fa idhaa uHSin-na fain atayna bi faaHishatin fa 'Alayhin-na niSfu maa 'Alal muHSanaati minal 'Adhaab* dhaalika liman khashiyal'Anata minkum* wa an taSbiruu khayrul lakum* wal-laahu gafuurur raHiym4-26
TRANSLATION
4:26 yuriydul-laahu li yubay-yina lakum wa yahdiyakum sunanal-ladhiyna min qablikum wa yatuuba 'Alaykum* wal-laahu 'Aliymun Hakiym4-27
TRANSLATION
4:27 wal-laahu yuriydu ay yatuuba 'Alaykum wa yuriydul-ladhiyna yat-tabi'UUnash shahawaati an tamiyluu maylan 'AZiymaa4-28
TRANSLATION
4:28 yuriydul-laahu ay yukhaf-fifa 'Ankum* wa khuliqal insaanu Da'Iyfaa4-29
TRANSLATION
4:29 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bil baaTili il-laa an takuuna tijaaratan 'An taraaDim minkum* wa laa taqtuluu anfusakum* in-nal-laaha kaana bikum raHiymaa4-30
TRANSLATION
4:30 wa may yaf'Al dhaalika 'Udwaanaw wa Zulman fa sawfa nuSliyhi naaraa* wa kaana dhaalika 'Alal-laahi yasiyraa4-31
TRANSLATION
4:31 in tajtanibuu kabaaira maa tunhawna 'Anhu nukaf-fir 'Ankum say-yiaatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariymaa4-32
TRANSLATION
4:32 wa laa tataman-naw maa faD-Dalal-laahu bihii ba'┼Dakum 'Alaa ba'┼D* lir rijaali naSiybum mim-maktasabuu wa lin nisaai naSiybum mim-maktasabn* was-alul-laaha min faDlih* in-nal-laaha kaana bi kul-li shay'in 'Aliymaa4-33
TRANSLATION
4:33 wa li kul-lin ja'Alnaa mawaaliya mim-maa tarakal waalidaani wal aqrabuun* wal-ladhiyna 'Aqadat aymaanukum fa aatuuhum naSiybahum* in-nal-laaha kaana 'Alaa kul-li shay'in shahiydaa4-34
TRANSLATION
4:34 ar rijaalu qaw-waamuuna 'Alan nisaai bimaa faD-Dalal-laahu ba'┼Dahum 'Alaa ba'┼Diw wa bimaa anfaquu min amwaalihim* faS SaaliHaatu qaanitaatun HaafiZaatul lil gaybi bimaa HafiZal-laah* wal-laatiy takhaafuuna nushuuzahun-na fa 'IZuuhun-na wahjuruuhun-na fiyl maDaaji'I waDribuuhunn* fain aTa'┼nakum falaa tabguu 'Alayhin-na sabiylaa* in-nal-laaha kaana 'Aliy-yan kabiyraa4-35
TRANSLATION
4:35 wa in khiftum shiqaaqa baynihimaa fab'Athuu Hakamam min ahlihii wa Hakamam min ahlihaa* iy yuriydaa iSlaaHay yuwaf-fiqil-laahu baynahumaa* in-nal-laaha kaana 'Aliyman khabiyraa4-36
TRANSLATION
4:36 wa'┼budul-laaha wa laa tushrikuu bihii shay'aw wa bil waalidayni iHsaanaw wa bidhil qurbaa wal yataamaa wal masaakiyni wal jaari dhil qurbaa wal jaaril junubi waS SaaHibi bil jambi wabnis sabiyli wa maa malakat aymaanukum* in-nal-laaha laa yuHib-bu man kaana mukhtaalan fakhuuraa4-37
TRANSLATION
4:37 al-ladhiyna yabkhaluuna wa ya'muruunan naasa bil bukhli wa yaktumuuna maa aataahumul-laahu min faDlih* wa a'┼tadnaa lil kaafiriyna 'Adhaabam muhiynaa4-38
TRANSLATION
4:38 wal-ladhiyna yunfiquuna amwaalahum riaa-an-naasi wa laa yu'minuuna bil-laahi wa laa bil yawmil aakhir* wa may yakunish shayTaanu lahuu qariynan fa saa-a qariynaa4-39
TRANSLATION
4:39 wa maadhaa 'Alayhim law aamanuu bil-laahi wal yawmil aakhiri wa anfaquu mim-maa razaqahumul-laah* wa kaanal-laahu bihim 'Aliymaa4-40
TRANSLATION
4:40 in-nal-laaha laa yaZlimu mithqaala dhar-rah* wa in taku Hasanatay yuDaa'Ifhaa wa yu'ti mil ladunhu ajran 'AZiymaa4-41
TRANSLATION
4:41 fa kayfa idhaa ji'naa min kul-li um-matim bi shahiydiw wa ji'naa bika 'Alaa haaulaai shahiydaa4-42
TRANSLATION
4:42 yawmaidhiy yawad-dul-ladhiyna kafaruu wa 'ASawur rasuula law tusaw-waa bihimul arD* wa laa yaktumuunal-laaha Hadiythaa4-43
TRANSLATION
4:43 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa taqrabuS Salaata wa antum sukaaraa Hat-taa ta'┼lamuu maa taquuluuna wa laa junuban il-laa 'AAbiriy sabiylin Hat-taa tagtasiluu* wa in kuntum marDaa aw 'Alaa safarin aw jaa-a aHadum minkum minal gaaiTi aw laa mastumun nisaa-a falam tajiduu maa-an fa tayam-mamuu Sa'Iydan Tay-yiban famsaHuu bi wujuuhikum wa aydiykum* in-nal-laaha kaana 'Afuw-wan gafuuraa4-44
TRANSLATION
4:44 alam tara ilal-ladhiyna uutuu naSiybam minal kitaabi yashtaruunaD Dalaalata wa yuriyduuna an taDil-lus sabiyl4-45
TRANSLATION
4:45 wal-laahu a'┼lamu bi a'┼daaikum* wa kafaa bil-laahi waliy-yaw wa kafaa bil-laahi naSiyraa4-46
TRANSLATION
4:46 minal-ladhiyna haaduu yuHar-rifuunal kalima 'Am mawaaDi'Ihii wa yaquuluuna sami'┼naa wa 'ASaynaa wasma'┼ gayra musma'Iw wa raa'Inaa lay-yam bi alsinatihim wa Ta'┼nan fid diyn* wa law an-nahum qaaluu sami'┼naa wa aTa'┼naa wasma'┼ wanZurnaa lakaana khayral lahum wa aqwama walaakil la'Anahumul-laahu bi kufrihim falaa yu'minuuna il-laa qaliylaa4-47
TRANSLATION
4:47 yaa ay-yuhal-ladhiyna uutul kitaaba aaminuu bimaa naz-zalnaa muSad-diqal limaa ma'Akum min qabli an naTmisa wujuuhan fa narud-dahaa 'Alaa adbaarihaa aw nal'Anahum kamaa la'An-naa aSHaabas sabt* wa kaana amrul-laahi maf'UUlaa4-48
TRANSLATION
4:48 in-nal-laaha laa yagfiru ay yushraka bihii wa yagfiru maa duuna dhaalika li may yashaa'* wa may yushrik bil-laahi faqadiftaraa ithman 'AZiymaa4-49
TRANSLATION
4:49 alam tara ilal-ladhiyna yuzak-kuuna anfusahum* balil-laahu yuzak-kiy may yashaau wa laa yuZlamuuna fatiylaa4-50
TRANSLATION
4:50 unZur kayfa yaftaruuna 'Alal-laahil kadhib* wa kafaa bihii ithmam mubiynaa4-51
TRANSLATION
4:51 alam tara ilal-ladhiyna uutuu naSiybam minal kitaabi yu'minuuna bil jibti waT Taaguuti wa yaquuluuna lil-ladhiyna kafaruu haaulaai ahdaa minal-ladhiyna aamanuu sabiylaa4-52
TRANSLATION
4:52 ulaaikal-ladhiyna la'Anahumul-laah* wa may yal'Anil-laahu fa lan tajida lahuu naSiyraa4-53
TRANSLATION
4:53 am lahum naSiybum minal mulki fa idhal laa yu'tuunan naasa naqiyraa4-54
TRANSLATION
4:54 am yaHsuduunan naasa 'Alaa maa aataahumul-laahu min faDlih* faqad aataynaa aala ibraahiymal kitaaba wal Hikmata wa aataynaahum mulkan 'AZiymaa4-55
TRANSLATION
4:55 fa minhum man aamana bihii wa minhum man Sad-da 'Anh* wa kafaa bi jahan-nama sa'Iyraa4-56
TRANSLATION
4:56 in-nal-ladhiyna kafaruu biaayaatinaa sawfa nuSliyhim naaraa* kul-lamaa naDijat juluuduhum bad-dalnaahum juluudan gayrahaa li yadhuuqul 'Adhaab* in-nal-laaha kaana 'Aziyzan Hakiymaa4-57
TRANSLATION
4:57 wal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati sanudkhiluhum jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa abadaa* lahum fiyhaa azwaajum muTah-haratuw wa nudkhiluhum Zil-lan Zaliylaa4-58
TRANSLATION
4:58 in-nal-laaha ya'murukum an tuad-dul amaanaati ilaa ahlihaa wa idhaa Hakamtum baynan naasi an taHkumuu bil Adl* in-nal-laaha ni'Im-maa ya'IZukum bih* in-nal-laaha kaana samiy'Am baSiyraa4-59
TRANSLATION
4:59 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu aTiy'Ul-laaha wa aTiy'Ur rasuula wa ulil amri minkum* fain tanaaza'┼tum fiy shay'in fa rud-duuhu ilal-laahi war rasuuli in kuntum tu'minuuna bil-laahi wal yawmil aakhir* dhaalika khayruw wa aHsanu ta'wiylaa4-60
TRANSLATION
4:60 alam tara ilal-ladhiyna yaz'Umuuna an-nahum aamanuu bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika yuriyduuna ay yataHaakamuu ilaT Taaguuti wa qad umiruu ay yakfuruu bih* wa yuriydush shayTaanu ay yuDil-lahum Dalaalam ba'Iydaa4-61
TRANSLATION
4:61 wa idhaa qiyla lahum ta'AAlaw ilaa maa anzalal-laahu wa ilar rasuuli ra-aytal munaafiqiyna yaSud-duuna 'Anka Suduudaa4-62
TRANSLATION
4:62 fa kayfa idhaa aSaabat'hum muSiybatum bimaa qad-damat aydiyhim thum-ma jaauuka yaHlifuuna bil-laahi in aradnaa il-laa iHsaanaw wa tawfiyqaa4-63
TRANSLATION
4:63 ulaaikal-ladhiyna ya'┼lamul-laahu maa fiy quluubihim fa a'┼riD 'Anhum wa 'IZhum wa qul lahum fiy anfusihim qawlam baliygaa4-64
TRANSLATION
4:64 wa maa arsalnaa mir rasuulin il-laa li yuTaa'A bi idhnil-laah* wa law an-nahum idh Zalamuu anfusahum jaauuka fastagfarul-laaha wastagfara lahumur rasuulu la wajadul-laaha taw-waabar raHiymaa4-65
TRANSLATION
4:65 falaa wa rab-bika laa yu'minuuna Hat-taa yuHak-kimuuka fiymaa shajara baynahum thum-ma laa yajiduu fiy anfusihim Harajam mim-maa qaDayta wa yusal-limuu tasliymaa4-66
TRANSLATION
4:66 wa law an-naa katabnaa 'Alayhim aniqtuluu anfusakum awikhrujuu min diyaarikum maa fa'Aluuhu il-laa qaliylum minhum* wa law an-nahum fa'Aluu maa yuu'AZuuna bihii lakaana khayral lahum wa ashad-da tathbiytaa4-67
TRANSLATION
4:67 wa idhal la aataynaahum mil ladun-naa ajran 'AZiymaa4-68
TRANSLATION
4:68 wa la hadaynaahum SiraaTam mustaqiymaa4-69
TRANSLATION
4:69 wa may yuTi'Il-laaha war rasuula fa ulaaika ma'Al-ladhiyna an'Amal-laahu 'Alayhim minan nabiy-yiyna waS Sid-diyqiyna wash shuhadaai waS SaaliHiyn* wa Hasuna ulaaika rafiyqaa4-70
TRANSLATION
4:70 dhaalikal faDlu minal-laah* wa kafaa bil-laahi 'Aliymaa4-71
TRANSLATION
4:71 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu khudhuu Hidhrakum fanfiruu thubaatin awinfiruu jamiy'AA4-72
TRANSLATION
4:72 wa in-na minkum la mal layubaT-Tiann* fain aSaabatkum muSiybatun qaala qad an'Amal-laahu 'Alay-ya idh lam akum ma'Ahum shahiydaa4-73
TRANSLATION
4:73 wa lain aSaabakum faDlum minal-laahi la yaquulan-na ka-al lam takum baynakum wa baynahuu mawad-datuy yaa laytaniy kuntu ma'Ahum fa afuuza fawzan 'AZiymaa4-74
TRANSLATION
4:74 fal yuqaatil fiy sabiylil-laahil-ladhiyna yashruunal Hayaatad dunyaa bil aakhirah* wa may yuqaatil fiy sabiylil-laahi fa yuqtal aw yaglib fa sawfa nu'tiyhi ajran 'AZiymaa4-75
TRANSLATION
4:75 wa maa lakum laa tuqaatiluuna fiy sabiylil-laahi wal mustaD'Afiyna minar rijaali wan nisaai wal wildaanil-ladhiyna yaquuluuna rab-banaa akhrijnaa min haadhihil qaryatiZ Zaalimi ahluhaa* waj'Al lanaa mil ladunka waliy-yaa* waj'Al lanaa mil ladunka naSiyraa4-76
TRANSLATION
4:76 al-ladhiyna aamanuu yuqaatiluuna fiy sabiylil-laah* wal-ladhiyna kafaruu yuqaatiluuna fiy sabiyliT Taaguuti fa qaatiluu awliyaa-ash shayTaan* in-na kaydash shayTaani kaana Da'Iyfaa4-77
TRANSLATION
4:77 alam tara ilal-ladhiyna qiyla lahum kuf-fuu aydiyakum wa aqiymuS Salaata wa aatuz zakaah* falam-maa kutiba 'Alayhimul qitaalu idhaa fariyqum minhum yakhshawnan naasa ka khashyatil-laahi aw ashad-da khashyah* wa qaaluu rab-banaa lima katabta 'Alaynal qitaal* lawlaa akh-khartanaa ilaa ajalin qariyb* qul mataa'Ud dunyaa qaliyl* wal aakhiratu khayrul limanit-taqaa wa laa tuZlamuuna fatiylaa4-78
TRANSLATION
4:78 aynamaa takuunuu yudrik-kumul mawtu wa law kuntum fiy buruujim mushay-yadah* wa in tuSibhum Hasanatuy yaquuluu haadhihii min 'Indil-laah* wa in tuSibhum say-yiatuy yaquuluu haadhihii min 'Indik* qul kul-lum min 'Indil-laah* famaali haaulaail qawmi laa yakaaduuna yafqahuuna Hadiythaa4-79
TRANSLATION
4:79 maa aSaabaka min Hasanatin fa minal-laah* wa maa aSaabaka min say-yiatin fa min nafsik* wa arsalnaaka lin-naasi rasuulaa* wa kafaa bil-laahi shahiydaa4-80
TRANSLATION
4:80 may yuTi'Ir rasuula faqad aTaa'Al-laah* wa man tawal-laa fa maa arsalnaaka 'Alayhim HafiyZaa4-81
TRANSLATION
4:81 wa yaquuluuna Taa'Atun fa idhaa barazuu min 'Indika bay-yata Taaifatum minhum gayral-ladhiy taquul* wal-laahu yaktubu maa yubay-yituun* fa a'┼riD 'Anhum wa tawak-kal 'Alal-laah* wa kafaa bil-laahi wakiylaa4-82
TRANSLATION
4:82 afalaa yatadab-baruunal qur'aan* wa law kaana min 'Indi gayril-laahi la wajaduu fiyh'ikhtilaafan kathiyraa4-83
TRANSLATION
4:83 wa idhaa jaa-ahum amrum minal amni awil khawfi adhaa'UU bih* wa law rad-duuhu ilar rasuuli wa ilaa ulil amri minhum la 'Alimahul-ladhiyna yastambiTuunahuu minhum* walawlaa faDlul-laahi 'Alaykum wa raHmatuhuu lat-taba'┼tumush shayTaana il-laa qaliylaa4-84
TRANSLATION
4:84 fa qaatil fiy sabiylil-laah* laa tukal-lafu il-laa nafsak* wa Har-riDil mu'miniyn* 'Asal-laahu ay yakuf-fa ba'sal-ladhiyna kafaruu* wal-laahu ashad-du ba'saw wa ashad-du tankiylaa4-85
TRANSLATION
4:85 may yashfa'┼ shafaa'Atan Hasanatay yakul lahuu naSiybum minhaa* wa may yashfa'┼ shafaa'Atan say-yiatay yakul lahuu kiflum minhaa* wa kaanal-laahu 'Alaa kul-li shay'im muqiytaa4-86
TRANSLATION
4:86 wa idhaa Huy-yiytum bi taHiy-yatin fa Hay-yuu bi aHsana minhaa aw rud-duuhaa* in-nal-laaha kaana 'Alaa kul-li shay'in Hasiybaa4-87
TRANSLATION
4:87 al-laahu laa ilaaha il-laa huwa* la yajma'An-nakum ilaa yawmil qiyaamati laa rayba fiyh* wa man aSdaqu minal-laahi Hadiythaa4-88
TRANSLATION
4:88 fa maa lakum fiyl munaafiqiyna fiatayni wal-laahu arkasahum bimaa kasabuu* a turiyduuna an tahduu man aDal-lal-laah* wa may yuDlilil-laahu fa lan tajida lahuu sabiylaa4-89
TRANSLATION
4:89 wad-duu law takfuruuna kamaa kafaruu fa takuunuuna sawaa-an falaa tat-takhidhuu minhum awliyaa-a Hat-taa yuhaajiruu fiy sabiylil-laah* fain tawal-law fa khudhuuhum waqtuluuhum Haythu wajat-tumuuhum* wa laa tat-takhidhuu minhum waliy-yaw wa laa naSiyraa4-90
TRANSLATION
4:90 il-lal-ladhiyna yaSiluuna ilaa qawmim baynakum wa baynahum miythaaqun aw jaauukum HaSirat Suduuruhum ay yuqaatiluukum aw yuqaatiluu qawmahum* wa law shaa-al-laahu la sal-laTahum 'Alaykum fa la qaataluukum* faini'┼tazaluukum falam yuqaatiluukum wa alqaw ilaykumus salama fa maa ja'Alal-laahu lakum 'Alayhim sabiylaa4-91
TRANSLATION
4:91 satajiduuna aakhariyna yuriyduuna ay ya'manuukum wa ya'manuu qawmahum* kul-lamaa rud-duu ilal fitnati urkisuu fiyhaa* fail lam ya'┼taziluukum wa yulquu ilaykumus salama wa yakuf-fuu aydiyahum fa khudhuuhum waqtuluuhum Haythu thaqiftumuuhum* wa ulaaikum ja'Alnaa lakum 'Alayhim sulTaanam mubiynaa4-92
TRANSLATION
4:92 wa maa kaana li mu'minin ay yaqtula mu'minan il-laa khaTa-aa* wa man qatala mu'minan khaTa-an fa taHriyru raqabatim mu'minatiw wa diyatum musal-lamatun ilaa ahlihii il-laa ay yaS-Sad-daquu* fain kaana min qawmin 'Aduw-wil lakum wa huwa mu'minun fa taHriyru raqabatim mu'minah* wa in kaana min qawmim baynakum wa baynahum miythaaqun fa diyatum musal-lamatun ilaa ahlihii wa taHriyru raqabatim mu'minah* fa mal lam yajid fa Siyaamu shahrayni mutataabi'Ayni tawbatam minal-laah* wa kaanal-laahu 'Aliyman Hakiymaa4-93
TRANSLATION
4:93 wa may yaqtul mu'minam muta'Am-midan fa jazaauhuu jahan-namu khaalidan fiyhaa wa gaDibal-laahu 'Alayhi wa la'Anahuu wa a'Ad-da lahuu 'Adhaaban 'AZiymaa4-94
TRANSLATION
4:94 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu idhaa Darabtum fiy sabiylil-laahi fa tabay-yanuu wa laa taquuluu liman alqaa ilaykumus salaama lasta mu'minaa* tabtaguuna 'AraDal Hayaatid dunyaa fa 'Indal-laahi magaanimu kathiyrah* kadhaalika kuntum min qablu faman-nal-laahu 'Alaykum fa tabay-yanuu* in-nal-laaha kaana bimaa ta'┼maluuna khabiyraa4-95
TRANSLATION
4:95 laa yastawil qaa'Iduuna minal mu'miniyna gayru uliyD Darari wal mujaahiduuna fiy sabiylil-laahi bi amwaalihim wa anfusihim* faD-Dalal-laahul mujaahidiyna bi amwaalihim wa anfusihim 'Alal qaa'Idiyna darajah* wa kul-law wa'Adal-laahul Husnaa* wa faD-Dalal-laahul mujaahidiyna 'Alal qaa'Idiyna ajran 'AZiymaa4-96
TRANSLATION
4:96 darajaatim minhu wa magfirataw wa raHmah* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa4-97
TRANSLATION
4:97 in-nal-ladhiyna tawaf-faahumul malaaikatu Zaalimiy anfusihim qaaluu fiyma kuntum* qaaluu kun-naa mustaD'Afiyna fiyl arD* qaaluu alam takun arDul-laahi waasi'Atan fa tuhaajiruu fiyhaa* fa ulaaika ma'waahum jahan-nam* wa saa-at maSiyraa4-98
TRANSLATION
4:98 il-lal mustaD'Afiyna minar rijaali wan nisaai wal wildaani laa yastaTiy'UUna Hiylataw wa laa yahtaduuna sabiylaa4-99
TRANSLATION
4:99 fa ulaaika 'Asal-laahu ay ya'┼fuwa 'Anhum* wa kaanal-laahu 'Afuw-wan gafuuraa4-100
TRANSLATION
4:100 wa may yuhaajir fiy sabiylil-laahi yajid fiyl arDi muraagaman kathiyraw wasa'Ah* wa may yakhruj mim baytihii muhaajiran ilal-laahi wa rasuulihii thum-ma yudrik'hul mawtu faqad waqa'A ajruhuu 'Alal-laah* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa4-101
TRANSLATION
4:101 wa idhaa Darabtum fiyl arDi falaysa 'Alaykum junaaHun an taqSuruu minaS Salaah* in khiftum ay yaftinakumul-ladhiyna kafaruu* in-nal kaafiriyna kaanuu lakum 'Aduw-wam mubiynaa4-102
TRANSLATION
4:102 wa idhaa kunta fiyhim fa aqamta lahumuS Salaata faltaqum Taaifatum minhum ma'Aka wal ya'khudhuu asliHatahum* fa idhaa sajaduu falyakuunuu miw waraaikum* walta'ti Taaifatun ukhraa lam yuSal-luu fal yuSal-luu ma'Aka wal ya'khudhuu Hidhrahum wa asliHatahum* wad-dal-ladhiyna kafaruu law tagfuluuna 'An asliHatikum wa amti'Atikum fa yamiyluuna 'Alaykum maylataw waaHidah* wa laa junaaHa 'Alaykum in kaana bikum adham mim maTarin aw kuntum marDaa an taDa'UU asliHatakum* wa khudhuu Hidhrakum* in-nal-laaha a'Ad-da lil kaafiriyna 'Adhaabam muhiynaa4-103
TRANSLATION
4:103 fa idhaa qaDaytumuS Salaata fadhkurul-laaha qiyaamaw wa qu'UUdaw wa 'Alaa junuubikum* fa idhaTma'nantum fa aqiymuS Salaah* in-naS Salaata kaanat 'Alal mu'miniyna kitaabam mawquutaa4-104
TRANSLATION
4:104 wa laa tahinuu fibtigaail qawm* in takuunuu ta'lamuuna fain-nahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun* wa tarjuuna minal-laahi maa laa yarjuun* wa kaanal-laahu 'Aliyman Hakiymaa4-105
TRANSLATION
4:105 in-naa anzalnaa ilaykal kitaaba bil Haq-qi li taHkuma baynan naasi bimaa araakal-laah* wa laa takul lil khaainiyna khaSiymaa4-106
TRANSLATION
4:106 wastagfiril-laah* in-nal-laaha kaana gafuurar raHiymaa4-107
TRANSLATION
4:107 wa laa tujaadil 'Anil-ladhiyna yakhtaanuuna anfusahum* in-nal-laaha laa yuHib-bu man kaana khaw-waanan athiymaa4-108
TRANSLATION
4:108 yastakhfuuna minan naasi wa laa yastakhfuuna minal-laahi wa huwa ma'Ahum idh yubay-yituuna maa laa yarDaa minal qawl* wa kaanal-laahu bimaa ya'┼maluuna muHiyTaa4-109
TRANSLATION
4:109 haa antum haaulaai jaadaltum 'Anhum fiyl Hayaatid dunyaa famay yujaadilul-laaha 'Anhum yawmal qiyaamati am may yakuunu 'Alayhim wakiylaa4-110
TRANSLATION
4:110 wa may ya'┼mal suu-an aw yaZlim nafsahuu thum-ma yastagfiril-laaha yajidil-laaha gafuurar raHiymaa4-111
TRANSLATION
4:111 wa may yaksib ithman fain-namaa yaksibuhuu 'Alaa nafsih* wa kaanal-laahu 'Aliyman Hakiymaa4-112
TRANSLATION
4:112 wa may yaksib khaTiy-atan aw ithman thum-ma yarmi bihii bariy-an faqadiHtamala buhtaanaw wa ithmam mubiynaa4-113
TRANSLATION
4:113 walawlaa faDlul-laahi 'Alayka wa raHmatuhuu laham-mat Taaifatum minhum ay yuDil-luuk* wa maa yuDil-luuna il-laa anfusahum wa maa yaDur-ruunaka min shay'* wa anzalal-laahu 'Alaykal kitaaba wal Hikmata wa 'Al-lamaka maa lam takun ta'┼lam* wa kaana faDlul-laahi 'Alayka 'AZiymaa4-114
TRANSLATION
4:114 laa khayra fiy kathiyrim min najwaahum il-laa man amara biSadaqatin aw ma'┼ruufin aw iSlaaHim baynan naas* wa may yaf'Al dhaalikabtigaa-a marDaatil-laahi fa sawfa nu'tiyhi ajran 'AZiymaa4-115
TRANSLATION
4:115 wa may yushaaqiqir rasuula mim ba'┼di maa tabay-yana lahul hudaa wa yat-tabi'┼ gayra sabiylil mu'miniyna nuwal-lihii maa tawal-laa wa nuSlihii jahan-nam* wa saa-at maSiyraa4-116
TRANSLATION
4:116 in-nal-laaha laa yagfiru ay yushraka bihii wa yagfiru maa duuna dhaalika li may yashaa'* wa may yushrik bil-laahi faqad Dal-la Dalaalam ba'Iydaa4-117
TRANSLATION
4:117 iy yad'UUna min duunihii il-laa inaathaa* wa iy yad'UUna il-laa shayTaanam mariydaa4-118
TRANSLATION
4:118 la'Anahul-laah* wa qaala la at-takhidhan-na min 'Ibaadika naSiybam mafruuDaa4-119
TRANSLATION
4:119 wa la uDil-lan-nahum wa la uman-niyan-nahum wa la aamuran-nahum fa la yubat-tikun-na aadhaanal an'AAmi wa la aamuran-nahum fa la yugay-yirun-na khalqal-laah* wa may yat-takhidhish shayTaana waliy-yam min duunil-laahi faqad khasira khusraanam mubiynaa4-120
TRANSLATION
4:120 ya'Iduhum wa yuman-niyhim* wa maa ya'Iduhumush shayTaanu il-laa guruuraa4-121
TRANSLATION
4:121 ulaaika ma'waahum jahan-namu wa laa yajiduuna 'Anhaa maHiySaa4-122
TRANSLATION
4:122 wal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati sanudkhiluhum jan-naatin tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa abadaa* wa'┼dal-laahi Haq-qaa* wa man aSdaqu minal-laahi qiylaa4-123
TRANSLATION
4:123 laysa bi amaaniy-yikum wa laa amaaniy-yi ahlil-kitaab* may ya'┼mal suu-ay yujza bihii wa laa yajid lahuu min duunil-laahi waliy-yaw wa laa naSiyraa4-124
TRANSLATION
4:124 wa may ya'┼mal minaS SaaliHaati min dhakarin aw unthaa wa huwa mu'minun fa ulaaika yadkhuluunal jan-nata wa laa yuZlamuuna naqiyraa4-125
TRANSLATION
4:125 wa man aHsanu diynam mim-man aslama wajhahuu lil-laahi wa huwa muHsinuw wat-taba'A mil-lata ibraahiyma Haniyfaa* wat-takhadhal-laahu ibraahiyma khaliylaa4-126
TRANSLATION
4:126 wa lil-laahi maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa kaanal-laahu bi kul-li shay'im muHiyTaa4-127
TRANSLATION
4:127 wa yastaftuunaka fin nisaa'* qulil-laahu yuftiykum fiyhin-na wa maa yutlaa 'Alaykum fiyl kitaabi fiy yataaman nisaail-laatiy laa tu'tuunahun-na maa kutiba lahun-na wa targabuuna an tankiHuuhun-na wal mustaD'Afiyna minal wildaani wa an taquumuu lil yataamaa bil qisT* wa maa taf'Aluu min khayrin fain-nal-laaha kaana bihii 'Aliymaa4-128
TRANSLATION
4:128 wa inimra-atun khaafat mim ba'┼lihaa nushuuzan aw i'┼raaDan falaa junaaHa 'Alayhimaa ay yuSliHaa baynahumaa SulHaa* waS SulHu khayr* wa uHDiratil anfusush shuHH* wa in tuHsinuu wa tat-taquu fain-nal-laaha kaana bimaa ta'┼maluuna khabiyraa4-129
TRANSLATION
4:129 wa lan tastaTiy'UU an ta'┼diluu baynan nisaai wa law HaraStum* falaa tamiyluu kul-lal mayli fa tadharuuhaa kal mu'Al-laqah* wa in tuSliHuu wa tat-taquu fain-nal-laaha kaana gafuurar raHiymaa4-130
TRANSLATION
4:130 wa iy yatafar-raqaa yugnil-laahu kul-lam min sa'Atih* wa kaanal-laahu waasi'An Hakiymaa4-131
TRANSLATION
4:131 wa lil-laahi maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa laqad waS-Saynal-ladhiyna uutul kitaaba min qablikum wa iy-yaakum anit-taqul-laah* wa in takfuruu fain-na lil-laahi maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa kaanal-laahu ganiy-yan Hamiydaa4-132
TRANSLATION
4:132 wa lil-laahi maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa kafaa bil-laahi wakiylaa4-133
TRANSLATION
4:133 iy yasha' yudh'hibkum ay-yuhan naasu wa ya'ti bi aakhariyn* wa kaanal-laahu 'Alaa dhaalika qadiyraa4-134
TRANSLATION
4:134 man kaana yuriydu thawaabad dunyaa fa 'Indal-laahi thawaabud dunyaa wal aakhirah* wa kaanal-laahu samiy'Am baSiyraa4-135
TRANSLATION
4:135 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu kuunuu qaw-waamiyna bil qisTi shuhadaa-a lil-laahi wa law 'Alaa anfusikum awil waalidayni wal aqrabiyn* iy yakun ganiy-yan aw faqiyran fal-laahu awlaa bihimaa* falaa tat-tabi'Ul hawaa an ta'┼diluu* wa in talwuu aw tu'┼riDuu fain-nal-laaha kaana bimaa ta'┼maluuna khabiyraa4-136
TRANSLATION
4:136 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu aaminuu bil-laahi wa rasuulihii wal kitaabil-ladhiy naz-zala 'Alaa rasuulihii wal kitaabil-ladhiy anzala min qabl* wa may yakfur bil-laahi wa malaaikatihii wa kutubihii wa rusulihii wal yawmil aakhiri faqad Dal-la Dalaalam ba'Iydaa4-137
TRANSLATION
4:137 in-nal-ladhiyna aamanuu thum-ma kafaruu thum-ma aamanuu thum-ma kafaruu thum-mazdaaduu kufral lam yakunil-laahu li yagfira lahum wa laa li yahdiyahum sabiylaa4-138
TRANSLATION
4:138 bash-shiril munaafiqiyna bi an-na lahum 'Adhaaban aliymaa4-139
TRANSLATION
4:139 al-ladhiyna yat-takhidhuunal kaafiriyna awliyaa-a min duunil mu'miniyn* a yabtaguuna 'Indahumul 'Iz-zata fain-nal 'Iz-zata lil-laahi jamiy'AA4-140
TRANSLATION
4:140 wa qad naz-zala 'Alaykum fiyl kitaabi an idhaa sami'┼tum aayaatil-laahi yukfaru bihaa wa yustahzau bihaa falaa taq'Uduu ma'Ahum Hat-taa yakhuuDuu fiy Hadiythin gayrih* in-nakum idham mithluhum* in-nal-laaha jaami'Ul munaafiqiyna wal kaafiriyna fiy jahan-nama jamiy'AA4-141
TRANSLATION
4:141 al-ladhiyna yatarab-baSuuna bikum* fain kaana lakum fatHum minal-laahi qaaluu alam nakum ma'Akum wa in kaana lil kaafiriyna naSiybun qaaluu alam nastaHwidh 'Alaykum wa namna'┼kum minal mu'miniyn* fal-laahu yaHkumu baynakum yawmal qiyaamah* wa lay yaj'Alal-laahu lil kaafiriyna 'Alal mu'miniyna sabiylaa4-142
TRANSLATION
4:142 in-nal munaafiqiyna yukhaadi'UUnal-laaha wa huwa khaadi'Uhum* wa idhaa qaamuu ilaS Salaati qaamuu kusaalaa yuraauunan naasa wa laa yadhkuruunal-laaha il-laa qaliylaa4-143
TRANSLATION
4:143 mudhabdhabiyna bayna dhaalika laa ilaa haaulaai wa laa ilaa haaulaa'* wa may yuDlilil-laahu fa lan tajida lahuu sabiylaa4-144
TRANSLATION
4:144 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tat-takhidhul kaafiriyna awliyaa-a min duunil mu'miniyn* a turiyduuna an taj'Aluu lil-laahi 'Alaykum sulTaanam mubiynaa4-145
TRANSLATION
4:145 in-nal munaafiqiyna fid darkil asfali minan naari wa lan tajida lahum naSiyraa4-146
TRANSLATION
4:146 il-lal-ladhiyna taabuu wa aSlaHuu wa'┼taSamuu bil-laahi wa akhlaSuu diynahum lil-laahi fa ulaaika ma'Al mu'miniyn* wa sawfa yu'til-laahul mu'miniyna ajran 'AZiymaa4-147
TRANSLATION
4:147 maa yaf'Alul-laahu bi 'Adhaabikum in shakartum wa aamantum* wa kaanal-laahu shaakiran 'Aliymaa4-148
TRANSLATION
4:148 laa yuHib-bul-laahul jahra bis suu-i minal qawli il-laa man Zulim* wa kaanal-laahu samiy'An 'Aliymaa4-149
TRANSLATION
4:149 in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw ta'┼fuu 'An suu-in fain-nal-laaha kaana 'Afuw-wan qadiyraa4-150
TRANSLATION
4:150 in-nal-ladhiyna yakfuruuna bil-laahi wa rusulihii wa yuriyduuna ay yufar-riquu baynal-laahi wa rusulihii wa yaquuluuna nu'minu bi ba'┼Diw wa nakfuru biba'┼Diw wa yuriyduuna ay yat-takhidhuu bayna dhaalika sabiylaa4-151
TRANSLATION
4:151 ulaaika humul kaafiruuna Haq-qaa* wa a'┼tadnaa lil kaafiriyna 'Adhaabam muhiynaa4-152
TRANSLATION
4:152 wal-ladhiyna aamanuu bil-laahi wa rusulihii walam yufar-riquu bayna aHadim minhum ulaaika sawfa yu'tiyhim ujuurahum* wa kaanal-laahu gafuurar raHiymaa4-153
TRANSLATION
4:153 yas-aluka ahlul-kitaabi an tunaz-zila 'Alayhim kitaabam minas samaai faqad sa-aluu muusaa akbara min dhaalika fa qaaluu arinal-laaha jahratan fa akhadhat'humuS Saa'Iqatu bi Zulmihim* thum-mat-takhadhul 'Ijla mim ba'┼di maa jaa-at'humul bay-yinaatu fa 'Afawnaa 'An dhaalik* wa aataynaa muusaa sulTaanam mubiynaa4-154
TRANSLATION
4:154 wa rafa'┼naa fawqahumuT Tuura bi miythaaqihim wa qulnaa lahum'udkhulul baaba suj-jadaw wa qulnaa lahum laa ta'┼duu fis sabti wa akhadhnaa minhum miythaaqan galiyZaa4-155
TRANSLATION
4:155 fabimaa naqDihim miythaaqahum wa kufrihim bi aayaatil-laahi wa qatlihimul ambiyaa-a bi gayri Haq-qiw wa qawlihim quluubunaa gulf* bal Taba'Al-laahu 'Alayhaa bi kufrihim falaa yu'minuuna il-laa qaliylaa4-156
TRANSLATION
4:156 wa bi kufrihim wa qawlihim 'Alaa maryama buhtaanan 'AZiymaa4-157
TRANSLATION
4:157 wa qawlihim in-naa qatalnal masiyHa 'Iysabna maryama rasuulal-laah* wa maa qataluuhu wa maa Salabuuhu walaakin shub-biha lahum* wa in-nal-ladhiynakhtalafuu fiyhi lafiy shak-kim minh* maa lahum bihii min 'Ilmin il-lat-tibaa'AZ-Zann* wa maa qataluuhu yaqiynaa4-158
TRANSLATION
4:158 bar rafa'Ahul-laahu ilayh* wa kaanal-laahu 'Aziyzan Hakiymaa4-159
TRANSLATION
4:159 wa im min ahlil-kitaabi il-laa la yu'minan-na bihii qabla mawtih* wa yawmal qiyaamati yakuunu 'Alayhim shahiydaa4-160
TRANSLATION
4:160 fa bi Zulmim minal-ladhiyna haaduu Har-ramnaa 'Alayhim Tay-yibaatin uHil-lat lahum wa bi Sad-dihim 'An sabiylil-laahi kathiyraa4-161
TRANSLATION
4:161 wa akhdhihimur ribaa wa qad nuhuu 'Anhu wa aklihim amwaalan naasi bil baaTil* wa a'┼tadnaa lil kaafiriyna minhum 'Adhaaban aliymaa4-162
TRANSLATION
4:162 laakinir raasikhuuna fiyl 'Ilmi minhum wal mu'minuuna yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wal muqiymiynaS Salaah* wal mu'tuunaz zakaata wal mu'minuuna bil-laahi wal yawmil aakhiri ulaaika sanu'tiyhim ajran 'AZiymaa4-163
TRANSLATION
4:163 in-naa awHaynaa ilayka kamaa awHaynaa ilaa nuuHiw wan nabiy-yiyna mim ba'┼dih* wa awHaynaa ilaa ibraahiyma wa ismaa'Iyla wa isHaaqa wa ya'┼quuba wal asbaaTi wa 'Iysaa wa ay-yuuba wa yuunusa wa haaruuna wa sulaymaan* wa aataynaa daawuuda zabuuraa4-164
TRANSLATION
4:164 wa rusulan qad qaSaSnaahum 'Alayka min qablu wa rusulal lam naqSuShum 'Alayk* wa kal-lamal-laahu muusaa takliymaa4-165
TRANSLATION
4:165 rusulam mubash-shiriyna wa mundhiriyna lial-laa yakuuna lin-naasi 'Alal-laahi Huj-jatum ba'┼dar rusul* wa kaanal-laahu 'Aziyzan Hakiymaa4-166
TRANSLATION
4:166 laakinil-laahu yash-hadu bimaa anzala ilayka anzalahuu bi 'Ilmih* wal malaaikatu yash-haduun* wa kafaa bil-laahi shahiydaa4-167
TRANSLATION
4:167 in-nal-ladhiyna kafaruu wa Sad-duu 'An sabiylil-laahi qad Dal-luu Dalaalam ba'Iydaa4-168
TRANSLATION
4:168 in-nal-ladhiyna kafaruu wa Zalamuu lam yakunil-laahu li yagfira lahum wa laa li yahdiyahum Tariyqaa4-169
TRANSLATION
4:169 il-laa Tariyqa jahan-nama khaalidiyna fiyhaa abadaa* wa kaana dhaalika 'Alal-laahi yasiyraa4-170
TRANSLATION
4:170 yaa ay-yuhan naasu qad jaa-akumur-rasuulu bil Haq-qi mir rab-bikum fa aaminuu khayral lakum* wa in takfuruu fain-na lil-laahi maa fiys samaawaati wal arD* wa kaanal-laahu 'Aliyman Hakiymaa4-171
TRANSLATION
4:171 yaa ahlal-kitaabi laa tagluu fiy diynikum wa laa taquuluu 'Alal-laahi il-lal Haqq* in-namal masiyHu 'Iysabnu maryama rasuulul-laahi wa kalimatuh* alqaahaa ilaa maryama wa ruuHum minhu fa aaminuu bil-laahi wa rusulih* wa laa taquuluu thalaathah* intahuu khayral lakum* in-namal-laahu ilaahuw waaHid* subHaanahuu ay yakuuna lahuu walad* lahuu maa fiys samaawaati wa maa fiyl arD* wa kafaa bil-laahi wakiylaa4-172
TRANSLATION
4:172 lay yastankifal masiyHu ay yakuuna 'Abdal lil-laahi wa lal malaaikatul muqar-rabuun* wa may yastankif 'An 'Ibaadatihii wa yastakbir fa sayaHshuruhum ilayhi jamiy'AA4-173
TRANSLATION
4:173 fa am-mal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati fa yuwaf-fiyhim ujuurahum wa yaziyduhum min faDlih* wa am-mal-ladhiynastankafuu wastakbaruu fa yu'Adh-dhibuhum 'Adhaaban aliymaw wa laa yajiduuna lahum min duunil-laahi waliy-yaw wa laa naSiyraa4-174
TRANSLATION
4:174 yaa ay-yuhan naasu qad jaa-akum burhaanum mir rab-bikum wa anzalnaa ilaykum nuuram mubiynaa4-175
TRANSLATION
4:175 fa am-mal-ladhiyna aamanuu bil-laahi wa'┼taSamuu bihii fa sayudkhiluhum fiy raHmatim minhu wa faDliw wa yahdiyhim ilayhi SiraaTam mustaqiymaa4-176
TRANSLATION
4:176 yastaftuunaka qulil-laahu yuftiykum fiyl kalaalah* inimru'un halaka laysa lahuu waladuw wa lahuu ukhtun fa lahaa niSfu maa tarak* wa huwa yarithuhaa il-lam yakul lahaa walad* fain kaanatathnatayni fa lahumath thuluthaani mim-maa tarak* wa in kaanuu ikhwatar rijaalaw wa nisaa-an fa lidh-dhakari mithlu HaZ-Zil unthayayn* yubay-yinul-laahu lakum an taDil-luu* wal-laahu bi kul-li shay'in 'AliymCourtesy of:

(PrayerWare)