Al-e Imran Surah (3) verses 1-200

Basmala

If you have the RealPlayer, click on the icon to play the whole surah with streaming audio

Click here to listen the whole surah by Sudays
c3-1
TRANSLATION
3:1 alif laam miymc3-2
TRANSLATION
3:2 al-laahu laa ilaaha il-laa huwal Hay-yul qay-yuumc3-3
TRANSLATION
3:3 naz-zala 'Alaykal kitaaba bil Haq-qi muSad-diqal limaa bayna yadayhi wa anzalat tawraata wal injiylc3-4
TRANSLATION
3:4 min qablu hudal lin-naasi wa anzalal furqaan* in-nal-ladhiyna kafaruu bi aayaatil-laahi lahum 'Adhaabun shadiyd* wal-laahu 'Aziyzun dhuntiqaamc3-5
TRANSLATION
3:5 in-nal-laaha laa yakhfaa 'Alayhi shay'un fiyl arDi wa laa fis samaa'c3-6
TRANSLATION
3:6 huwal-ladhiy yuSaw-wirukum fiyl arHaami kayfa yashaa'* laa ilaaha il-laa huwal 'Aziyzul Hakiymc3-7
TRANSLATION
3:7 huwal-ladhiy anzala 'Alaykal kitaaba minhu aayaatum muHkamaatun hun-na um-mul kitaabi wa ukharu mutashaabihaat* fa am-mal-ladhiyna fiy quluubihim zaygun fa yat-tabi'UUna maa tashaabaha minhubtigaa-al fitnati wabtigaa-a ta'wiylih* wa maa ya'┼lamu ta'wiylahuu il-lal-laah* war raasikhuuna fiyl 'Ilmi yaquuluuna aaman-naa bihii kul-lum min 'Indi rab-binaa* wa maa yadh-dhak-karu il-laa ulul albaabc3-8
TRANSLATION
3:8 rab-banaa laa tuzig quluubanaa ba'┼da idh hadaytanaa wahab lanaa mil ladunka raHmah* in-naka antal wah-haabc3-9
TRANSLATION
3:9 rab-banaa in-naka jaami'Un naasi li yawmil laa rayba fiyh* in-nal-laaha laa yukhliful miy'AAdc3-10
TRANSLATION
3:10 in-nal-ladhiyna kafaruu lan tugniya 'Anhum amwaaluhum wa laa awlaaduhum minal-laahi shay'aa* wa ulaaika hum waquudun naarc3-11
TRANSLATION
3:11 kada'bi aali fir'Awna wal-ladhiyna min qablihim* kadh-dhabuu biaayaatinaa fa akhadhahumul-laahu bi dhunuubihim* wal-laahu shadiydul 'Iqaabc3-12
TRANSLATION
3:12 qul lil-ladhiyna kafaruu satuglabuuna wa tuHsharuuna ilaa jahan-nam* wa bi'sal mihaadc3-13
TRANSLATION
3:13 qad kaana lakum aayatun fiy fiataynil taqataa* fiatun tuqaatilu fiy sabiylil-laahi wa ukhraa kaafiratuy yarawnahum mithlayhim ra'yal'Ayn* wal-laahu yuay-yidu bi naSrihii may yashaa'* in-na fiy dhaalika la 'Ibratal li ulil abSaarc3-14
TRANSLATION
3:14 zuy-yina lin-naasi Hub-bush shahawaati minan nisaai wal baniyna wal qanaaTiyril muqanTarati minadh dhahabi wal fiD-Dati wal khaylil musaw-wamati wal an'AAmi wal Harth* dhaalika mataa'Ul Hayaatid dunyaa* wal-laahu 'Indahuu Husnul ma-aabc3-15
TRANSLATION
3:15 qul a unab-biukum bi khayrim min dhaalikum* lil-ladhiynat-taqaw 'Inda rab-bihim jan-naatun tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa wa azwaajum muTah-haratuw wa riDwaanum minal-laah* wal-laahu baSiyrum bil 'Ibaadc3-16
TRANSLATION
3:16 al-ladhiyna yaquuluuna rab-banaa in-nanaa aaman-naa fagfir lanaa dhunuubanaa waqinaa 'Adhaaban naarc3-17
TRANSLATION
3:17 aS Saabiriyna waS Saadiqiyna wal qaanitiyna wal munfiqiyna wal mustagfiriyna bil ashaarc3-18
TRANSLATION
3:18 shahidal-laahu an-nahuu laa ilaaha il-laa huwa wal malaaikatu wa ulul 'Ilmi qaaimam bil qisT* laa ilaaha il-laa huwal 'Aziyzul Hakiymc3-19
TRANSLATION
3:19 in-nad diyna 'Indal-laahil islaam* wa makhtalafal-ladhiyna uutul kitaaba il-laa mim ba'┼di maa jaa-ahumul 'Ilmu bagyam baynahum* wa may yakfur bi aayaatil-laahi fa in-nal-laaha sariy'Ul Hisaabc3-20
TRANSLATION
3:20 fain Haaj-juuka faqul aslamtu wajhiya lil-laahi wa manit-taba'An* wa qul lil-ladhiyna uutul kitaaba wal um-miy-yiyna a aslamtum* fain aslamuu faqadihtadaw* wa in tawal-law fain-namaa 'Alaykal balaag* wal-laahu baSiyrum bil 'Ibaadc3-21
TRANSLATION
3:21 in-nal-ladhiyna yakfuruuna bi aayaatil-laahi wa yaqtuluunan nabiy-yiyna bi gayri Haq-qiw wa yaqtuluunal-ladhiyna ya'muruuna bil qisTi minan naasi fa bash-shirhum bi 'Adhaabin aliymc3-22
TRANSLATION
3:22 ulaaikal-ladhiyna HabiTat a'┼maaluhum fid dunyaa wal aakhirati wa maa lahum min naaSiriync3-23
TRANSLATION
3:23 alam tara ilal-ladhiyna uutuu naSiybam minal kitaabi yud'Awna ilaa kitaabil-laahi li yaHkuma baynahum thum-ma yatawal-laa fariyqum minhum wa hum mu'┼riDuunc3-24
TRANSLATION
3:24 dhaalika bi an-nahum qaaluu lan tamas-sanan naaru il-laa ay-yaamam ma'┼duudaat* wa gar-rahum fiy diynihim maa kaanuu yaftaruunc3-25
TRANSLATION
3:25 fa kayfa idhaa jama'┼naahum li yawmil laa rayba fiyhi wa wuf-fiyat kul-lu nafsim maa kasabat wa hum laa yuZlamuunc3-26
TRANSLATION
3:26 qulil-laahum-ma maalikal mulki tu'til mulka man tashaau wa tanzi'Ul mulka mim-man tashaa'* wa tu'Iz-zu man tashaau wa tudhil-lu man tashaa'* bi yadikal khayr* in-naka 'Alaa kul-li shay'in qadiyrc3-27
TRANSLATION
3:27 tuulijul layla fin nahaari wa tuulijun nahaara fiyl layl* wa tukhrijul Hay-ya minal may-yiti wa tukhrijul may-yita minal Hayy* wa tarzuqu man tashaau bi gayri Hisaabc3-28
TRANSLATION
3:28 laa yat-takhidhil mu'minuunal kaafiriyna awliyaa-a min duunil mu'miniyn* wa may yaf'Al dhaalika falaysa minal-laahi fiy shay'in il-laa an tat-taquu minhum tuqaat* wa yuHadh-dhirukumul-laahu nafsah* wa ilal-laahil maSiyrc3-29
TRANSLATION
3:29 qul in tukhfuu maa fiy Suduurikum aw tubduuhu ya'┼lamhul-laah* wa ya'┼lamu maa fis samaawaati wa maa fiyl arD* wal-laahu 'Alaa kul-li shay'in qadiyrc3-30
TRANSLATION
3:30 yawma tajidu kul-lu nafsim maa 'Amilat min khayrim muHDaraw wa maa 'Amilat min suu'* tawad-du law an-na baynahaa wa baynahuu amadam ba'Iydaa* wa yuHadh-dhirukumul-laahu nafsah* wal-laahu rauufum bil 'Ibaadc3-31
TRANSLATION
3:31 qul in kuntum tuHib-buunal-laaha fat-tabi'UUniy yuHbibkumul-laahu wa yagfir lakum dhunuubakum* wal-laahu gafuurur raHiymc3-32
TRANSLATION
3:32 qul aTiy'UUl-laaha war rasuul* fain tawal-law fa in-nal-laaha laa yuHib-bul kaafiriync3-33
TRANSLATION
3:33 in-nal-laahaSTafaa aadama wa nuuHaw wa aala ibraahiyma wa aala 'Imraana 'Alal 'AAlamiync3-34
TRANSLATION
3:34 dhur-riy-yatam ba'┼Duhaa mim ba'┼D* wal-laahu samiy'Un 'Aliymc3-35
TRANSLATION
3:35 idh qaalatimra-atu 'Imraana rab-bi in-niy nadhartu laka maa fiy baTniy muHar-raran fa taqab-bal min-niy* in-naka antas samiy'Ul 'Aliymc3-36
TRANSLATION
3:36 falam-maa waDa'At-haa qaalat rab-bi in-niy waDa'┼tuhaa unthaa* wal-laahu a'┼lamu bimaa waDa'At* wa laysadh dhakaru kal unthaa* wa in-niy sam-maytuhaa maryama wa in-niy u'Iydhuhaa bika wa dhur-riy-yatahaa minash shayTaanir rajiymc3-37
TRANSLATION
3:37 fa taqab-balahaa rab-buhaa bi qabuulin Hasaniw wa ambatahaa nabaatan Hasanaw wa kaf-falahaa zakariy-yaa* kul-lamaa dakhala 'Alayhaa zakariy-yal miHraaba wajada 'Indahaa rizqaa* qaala yaa maryamu an-naa laki haadhaa* qaalat huwa min 'Indil-laah* in-nal-laaha yarzuqu may yashaau bi gayri Hisaabc3-38
TRANSLATION
3:38 hunaalika da'AA zakariy-yaa rab-bah* qaala rab-bi habliy mil ladunka dhur-riy-yatan Tay-yibah* in-naka samiy'Ud du'AA'c3-39
TRANSLATION
3:39 fa naadat'hul malaaikatu wa huwa qaaimuy yuSal-liy fiyl miHraabi an-nal-laaha yubash-shiruka bi yaHyaa muSad-diqam bi kalimatim minal-laahi wa say-yidaw wa HaSuuraw wa nabiy-yam minaS SaaliHiync3-40
TRANSLATION
3:40 qaala rab-bi an-naa yakuunu liy gulaamuw wa qad balaganiyal kibaru wamra-atiy 'AAqir* qaala kadhaalikal-laahu yaf'Alu maa yashaa'c3-41
TRANSLATION
3:41 qaala rab-bij'Al liy aayah* qaala aayatuka al-laa tukal-liman naasa thalaathata ay-yaamin il-laa ramzaa* wadhkur rab-baka kathiyraw wa sab-biH bil 'Ashiy-yi wal ibkaarc3-42
TRANSLATION
3:42 wa idh qaalatil malaaikatu yaa maryamu in-nal-laahaSTafaaki wa Tah-haraki waSTafaaki 'Alaa nisaail 'AAlamiync3-43
TRANSLATION
3:43 yaa maryamuqnutiy li rab-biki wasjudiy warka'Iy ma'Ar raaki'Iync3-44
TRANSLATION
3:44 dhaalika min ambaail gaybi nuuHiyhi ilayk* wa maa kunta ladayhim idh yulquuna aqlaamahum ay-yuhum yakfulu maryama wa maa kunta ladayhim idh yakhtaSimuunc3-45
TRANSLATION
3:45 idh qaalatil malaaikatu yaa maryamu in-nal-laaha yubash-shiruki bi kalimatim minhusmuhul masiyHu 'Iysabnu maryama wajiyhan fid dunyaa wal aakhirati wa minal muqar-rabiync3-46
TRANSLATION
3:46 wa yukal-limun naasa fiyl mahdi wa kahlaw wa minaS SaaliHiync3-47
TRANSLATION
3:47 qaalat rab-bi an-naa yakuunu liy waladuw walam yamsasniy bashar* qaala kadhaalikil-laahu yakhluqu maa yashaa'* idhaa qaDaa amran fain-namaa yaquulu lahuu kun fa yakuunc3-48
TRANSLATION
3:48 wa yu'Al-limuhul kitaaba wal Hikmata wat tawraata wal injiylc3-49
TRANSLATION
3:49 wa rasuulan ilaa baniy israaiyla an-niy qad ji'tukum bi aayatim mir rab-bikum an-niy akhluqu lakum minaT Tiyni ka hay'atiT Tayri fa anfukhu fiyhi fa yakuunu Tayram bi idhnil-laah* wa ubriul akmaha wal abraSa wa uHyil mawtaa bi idhnil-laah* wa unab-biukum bimaa ta'kuluuna wa maa tad-dakhiruuna fiy buyuutikum* in-na fiy dhaalika la aayatal lakum in kuntum mu'miniync3-50
TRANSLATION
3:50 wa muSad-diqal limaa bayna yaday-ya minat tawraati wa li uHil-la lakum ba'┼Dal-ladhiy Hur-rima 'Alaykum* wa ji'tukum bi aayatim mir rab-bikum fat-taqul-laaha wa aTiy'UUnc3-51
TRANSLATION
3:51 in-nal-laaha rab-biy wa rab-bukum fa'┼buduuh* haadhaa SiraaTum mustaqiymc3-52
TRANSLATION
3:52 falam-maa aHas-sa 'Iysaa minhumul kufra qaala man anSaariy ilal-laah* qaalal Hawaariy-yuuna naHnu anSaarul-laah* aaman-naa bil-laah* wash-had bi an-naa muslimuunc3-53
TRANSLATION
3:53 rab-banaa aaman-naa bimaa anzalta wat-taba'┼nar rasuula faktubnaa ma'Ash shaahidiync3-54
TRANSLATION
3:54 wa makaruu wa makaral-laah* wal-laahu khayrul maakiriync3-55
TRANSLATION
3:55 idh qaalal-laahu yaa 'Iysaa in-niy mutawaf-fiyka wa raafi'Uka ilay-ya wa muTah-hiruka minal-ladhiyna kafaruu wa jaa'Ilul-ladhiynat-taba'UUka fawqal-ladhiyna kafaruu ilaa yawmil qiyaamah* thum-ma ilay-ya marji'Ukum fa aHkumu baynakum fiymaa kuntum fiyhi takhtalifuunc3-56
TRANSLATION
3:56 fa am-mal-ladhiyna kafaruu fa u'Adh-dhibuhum 'Adhaaban shadiydan fid dunyaa wal aakhirah* wa maa lahum min naaSiriync3-57
TRANSLATION
3:57 wa am-mal-ladhiyna aamanuu wa 'AmiluS SaaliHaati fa yuwaf-fiyhim ujuurahum* wal-laahu laa yuHib-buZ Zaalimiync3-58
TRANSLATION
3:58 dhaalika natluuhu 'Alayka minal aayaati wadh dhikril Hakiymc3-59
TRANSLATION
3:59 in-na mathala 'Iysaa 'Indal-laahi ka mathali aadam* khalaqahuu min turaabin thum-ma qaala lahuu kun fa yakuunc3-60
TRANSLATION
3:60 alHaq-qu mir rab-bika fa laa takum minal mumtariync3-61
TRANSLATION
3:61 fa man Haaj-jaka fiyhi mim ba'┼di maa jaa-aka minal 'Ilmi faqul ta'AAlaw nad'U abnaa-anaa wa abnaa-akum wa nisaa-anaa wa nisaa-akum wa anfusanaa wa anfusakum thum-ma nabtahil fa naj'Al la'┼natal-laahi 'Alal kaadhibiync3-62
TRANSLATION
3:62 in-na haadhaa lahuwal qaSaSul Haqq* wa maa min ilaahin il-lal-laah* wa in-nal-laaha la huwal 'Aziyzul Hakiymc3-63
TRANSLATION
3:63 fain tawal-law fa in-nal-laaha 'Aliymum bil mufsidiync3-64
TRANSLATION
3:64 qul yaa ahlal kitaabi ta'AAlaw ilaa kalimatin sawaaim baynanaa wa baynakum al-laa na'┼buda il-lal-laaha wa laa nushrika bihii shay'aw wa laa yat-takhidha ba'┼Dunaa ba'┼Dan arbaabam min duunil-laah* fain tawal-law fa quulush-haduu bi an-naa muslimuunc3-65
TRANSLATION
3:65 yaa ahlal kitaabi lima tuHaaj-juuna fiy ibraahiyma wa maa unzilatit tawraatu wal injiylu il-laa mim ba'┼dih* a fa laa ta'┼qiluunc3-66
TRANSLATION
3:66 haa antum haaulaai Haajajtum fiymaa lakum bihii 'Ilmun fa lima tuHaaj-juuna fiymaa laysa lakum bihii 'Ilm* wal-laahu ya'┼lamu wa antum laa ta'┼lamuunc3-67
TRANSLATION
3:67 maa kaana ibraahiymu yahuudiy-yaw wa laa naSraaniy-yaw walaakin kaana Haniyfam musliman wa maa kaana minal mushrikiync3-68
TRANSLATION
3:68 in-na awlan naasi bi ibraahiyma lal-ladhiynat-taba'UUhu wa haadhan nabiy-yu wal-ladhiyna aamanuu* wal-laahu waliy-yul mu'miniync3-69
TRANSLATION
3:69 wad-dat Taaifatum min ahlil kitaabi law yuDil-luunakum* wa maa yuDil-luuna il-laa anfusahum wa maa yash'Uruunc3-70
TRANSLATION
3:70 yaa ahlal kitaabi lima takfuruuna bi aayaatil-laahi wa antum tash-haduunc3-71
TRANSLATION
3:71 yaa ahlal kitaabi lima talbisuunal Haq-qa bil baaTili wa taktumuunal Haq-qa wa antum ta'┼lamuunc3-72
TRANSLATION
3:72 wa qaalat Taaifatum min ahlil kitaabi aaminuu bil-ladhiy unzila 'Alal-ladhiyna aamanuu wajhan nahaari wakfuruu aakhirahuu la'Al-lahum yarji'UUnc3-73
TRANSLATION
3:73 wa laa tu'minuu il-laa liman tabi'A diynakum* qul in-nal hudaa hudal-laahi ay yu'taa aHadum mithla maa uutiytum aw yuHaaj-juukum 'Inda rab-bikum* qul in-nal faDla bi yadil-laah* yu'tiyhi may yashaa'* wal-laahu waasi'Un 'Aliymc3-74
TRANSLATION
3:74 yakhtaS-Su bi raHmatihii may yashaa'* wal-laahu dhul faDlil 'AZiymc3-75
TRANSLATION
3:75 wa min ahlil kitaabi man inta'manhu bi qinTaariy yuad-dihii ilayk* wa minhum man in ta'manhu bi diynaaril laa yuad-dihii ilayka il-laa maa dumta 'Alayhi qaaimaa* dhaalika bi an-nahum qaaluu laysa 'Alaynaa fiyl um-miy-yiyna sabiyl* wa yaquuluuna 'Alal-laahil kadhiba wa hum ya'┼lamuunc3-76
TRANSLATION
3:76 balaa man awfaa bi 'Ahdihii wat-taqaa fa in-nal-laaha yuHib-bul mut-taqiync3-77
TRANSLATION
3:77 in-nal-ladhiyna yashtaruuna bi 'Ahdil-laahi wa aymaanihim thamanan qaliylan ulaaika laa khalaaqa lahum fiyl aakhirati wa laa yukal-limuhumul-laahu wa laa yanZuru ilayhim yawmal qiyaamati wa laa yuzak-kiyhim* wa lahum 'Adhaabun aliymc3-78
TRANSLATION
3:78 wa in-na minhum la fariyqay yalwuuna alsinatahum bil kitaabi li taHsabuuhu minal kitaabi wa maa huwa minal kitaab* wa yaquuluuna huwa min 'Indil-laahi wa maa huwa min 'Indil-laah* wa yaquuluuna 'Alal-laahil kadhiba wa hum ya'┼lamuunc3-79
TRANSLATION
3:79 maa kaana li basharin ay yu'tiyahul-laahul kitaaba wal Hukma wan nubuw-wata thum-ma yaquula lin-naasi kuunuu 'Ibaadal liy min duunil-laahi walaakin kuunuu rab-baaniy-yiyna bimaa kuntum tu'Al-limuunal kitaaba wa bimaa kuntum tadrusuunc3-80
TRANSLATION
3:80 wa laa ya'murakum an tat-takhidhul malaaikata wan nabiy-yiyna arbaabaa* a ya'murukum bil kufri ba'┼da idh antum muslimuunc3-81
TRANSLATION
3:81 wa idh akhadhal-laahu miythaaqan nabiy-yiyna lamaa aataytukum min kitaabiw wa Hikmatin thum-ma jaa-akum rasuulum muSad-diqul limaa ma'Akum la tu'minun-na bihii wa la tanSurun-nah* qaala a aqrartum wa akhadhtum 'Alaa dhaalikum iSriy* qaaluu aqrarnaa* qaala fash-haduu wa ana ma'Akum minash shaahidiync3-82
TRANSLATION
3:82 fa man tawal-laa ba'┼da dhaalika fa ulaaika humul faasiquunc3-83
TRANSLATION
3:83 a fa gayra diynil-laahi yabguuna wa lahuu aslama man fis samaawaati wal arDi Taw'Aw wa karhaw wa ilayhi yurja'UUnc3-84
TRANSLATION
3:84 qul aaman-naa bil-laahi wa maa unzila 'Alaynaa wa maa unzila 'Alaa ibraahiyma wa ismaa'Iyla wa ishaaqa wa ya'┼quuba wal asbaaTi wa maa uutiya muusaa wa 'Iysaa wan nabiy-yuuna mir rab-bihim* laa nufar-riqu bayna aHadim minhum wa naHnu lahuu muslimuunc3-85
TRANSLATION
3:85 wa may yabtagi gayral islaami diynan falay yuqbala minhu wa huwa fiyl aakhirati minal khaasiriync3-86
TRANSLATION
3:86 kayfa yahdiyl-laahu qawman kafaruu ba'┼da iymaanihim wa shahiduu an-nar rasuula Haq-quw wa jaa-ahumul bay-yinaat* wal-laahu laa yahdiyl qawmaZ Zaalimiync3-87
TRANSLATION
3:87 ulaaika jazaauhum an-na 'Alayhim la'┼natal-laahi wal malaaikati wan naasi ajma'Iync3-88
TRANSLATION
3:88 khaalidiyna fiyhaa laa yukhaf-fafu 'Anhumul 'Adhaabu wa laa hum yunZaruunc3-89
TRANSLATION
3:89 il-lal-ladhiyna taabuu mim ba'┼di dhaalika wa aSlaHuu fa in-nal-laaha gafuurur raHiymc3-90
TRANSLATION
3:90 in-nal-ladhiyna kafaruu ba'┼da iymaanihim thum-mazdaaduu kufral lan tuqbala tawbatuhum wa ulaaika humuD Daal-luunc3-91
TRANSLATION
3:91 in-nal-ladhiyna kafaruu wa maatuu wa hum kuf-faarun falay yuqbala min aHadihim mil'ul arDi dhahabaw walawiftadaa bih* ulaaika lahum 'Adhaabun aliymuw wa maa lahum min naaSiriync3-92
TRANSLATION
3:92 lan tanaalul bir-ra Hat-taa tunfiquu mim-maa tuHib-buun* wa maa tunfiquu min shay'in fa in-nal-laaha bihii 'Aliymc3-93
TRANSLATION
3:93 kul-luT Ta'AAmi kaana Hil-lal li baniy israaiyla il-laa maa Har-rama israaiylu 'Alaa nafsihii min qabli an tunaz-zalat tawraah* qul fa'tuu bit tawraati fatluuhaa in kuntum Saadiqiync3-94
TRANSLATION
3:94 famaniftaraa 'Alal-laahil kadhiba mim ba'┼di dhaalika fa ulaaika humuZ Zaalimuunc3-95
TRANSLATION
3:95 qul Sadaqal-laah* fat-tabi'UU mil-lata ibraahiyma Haniyfan wa maa kaana minal mushrikiync3-96
TRANSLATION
3:96 in-na aw-wala baytiw wuDi'A lin-naasi lal-ladhiy bi bak-kata mubaarakaw wa hudal lil 'AAlamiync3-97
TRANSLATION
3:97 fiyhi aayaatum bay-yinaatum maqaamu ibraahiym* wa man dakhalahuu kaana aaminaa* wa lil-laahi 'Alan naasi Hij-jul bayti manistaTaa'A ilayhi sabiylaa* wa man kafara fa in-nal-laaha ganiy-yun 'Anil 'AAlamiync3-98
TRANSLATION
3:98 qul yaa ahlal kitaabi lima takfuruuna bi aayaatil-laahi wal-laahu shahiydun 'Alaa maa ta'┼maluunc3-99
TRANSLATION
3:99 qul yaa ahlal kitaabi lima taSud-duuna 'An sabiylil-laahi man aamana tabguunahaa 'Iwajaw wa antum shuhadaa'* wamal-laahu bi gaafilin 'Am-maa ta'┼maluunc3-100
TRANSLATION
3:100 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu in tuTiy'UU fariyqam minal-ladhiyna uutul kitaaba yarud-duukum ba'┼da iymaanikum kaafiriync3-101
TRANSLATION
3:101 wa kayfa takfuruuna wa antum tutlaa 'Alaykum aayaatul-laahi wa fiykum rasuuluh* wa may ya'┼taSim bil-laahi faqad hudiya ilaa SiraaTim mustaqiymc3-102
TRANSLATION
3:102 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanut-taqul-laaha Haq-qa tuqaatihii wa laa tamuutun-na il-laa wa antum muslimuunc3-103
TRANSLATION
3:103 wa'┼taSimuu bi Hablil-laahi jamiy'Aw wa laa tafar-raquu* wadhkuruu ni'┼matal-laahi 'Alaykum idh kuntum a'┼daa-an fa al-lafa bayna quluubikum fa aSbaHtum bi ni'┼matihii ikhwaanaa* wa kuntum 'Alaa shafaa Hufratim minan naari fa anqadhakum minhaa* kadhaalika yubay-yinul-laahu lakum aayaatihii la'Al-lakum tahtaduunc3-104
TRANSLATION
3:104 waltakum minkum um-matuy yad'UUna ilal khayri wa ya'muruuna bil ma'┼ruufi wa yanhawna 'Anil munkar* wa ulaaika humul mufliHuunc3-105
TRANSLATION
3:105 wa laa takuunuu kal-ladhiyna tafar-raquu wakhtalafuu mim ba'┼di maa jaa-ahumul bay-yinaat* wa ulaaika lahum 'Adhaabun 'AZiymc3-106
TRANSLATION
3:106 yawma tabyaD-Du wujuuhuw wa taswad-du wujuuh* fa am-mal-ladhiynaswad-dat wujuuhuhum a kafartum ba'┼da iymaanikum fa dhuuqul 'Adhaaba bimaa kuntum takfuruunc3-107
TRANSLATION
3:107 wa am-mal-ladhiynabyaD-Dat wujuuhuhum fa fiy raHmatil-laahi hum fiyhaa khaaliduunc3-108
TRANSLATION
3:108 tilka aayaatul-laahi natluuhaa 'Alayka bil Haqq* wamal-laahu yuriydu Zulmal lil 'AAlamiync3-109
TRANSLATION
3:109 wa lil-laahi maa fis samaawaati wa maa fiyl arD* wa ilal-laahi turja'Ul umuurc3-110
TRANSLATION
3:110 kuntum khayra um-matin ukhrijat lin-naasi ta'muruuna bil ma'┼ruufi wa tanhawna 'Anil munkari wa tu'minuuna bil-laah* wa law aamana ahlul kitaabi la kaana khayral lahum* minhumul mu'minuuna wa aktharuhumul faasiquunc3-111
TRANSLATION
3:111 lay yaDur-ruukum il-laa adhaa* wa iy yuqaatiluukum yuwal-luukumul adbaara thum-ma laa yunSaruunc3-112
TRANSLATION
3:112 Duribat 'Alayhimudh dhil-latu aynamaa thuqifuu il-laa bi Hablim minal-laahi wa Hablim minan naasi wa baauu bi gaDabim minal-laahi wa Duribat 'Alayhimul maskanah* dhaalika bi an-nahum kaanuu yakfuruuna bi aayaatil-laahi wa yaqtuluunal ambiyaa-a bi gayri Haqq* dhaalika bimaa 'ASaw wa kaanuu ya'┼taduunc3-113
TRANSLATION
3:113 laysuu sawaa-aa* min ahlil kitaabi um-matun qaaimatuy yatluuna aayaatil-laahi aanaa-al layli wa hum yasjuduunc3-114
TRANSLATION
3:114 yu'minuuna bil-laahi wal yawmil aakhiri wa ya'muruuna bil ma'┼ruufi wa yanhawna 'Anil munkari wa yusaari'UUna fiyl khayraat* wa ulaaika minaS SaaliHiync3-115
TRANSLATION
3:115 wa maa yaf'Aluu min khayrin falay yukfaruuh* wal-laahu 'Aliymum bil mut-taqiync3-116
TRANSLATION
3:116 in-nal-ladhiyna kafaruu lan tugniya 'Anhum amwaaluhum wa laa awlaaduhum minal-laahi shay'aa* wa ulaaika aSHaabun naar* hum fiyhaa khaaliduunc3-117
TRANSLATION
3:117 mathalu maa yunfiquuna fiy haadhihil Hayaatid dunyaa ka mathali riyHin fiyhaa Sir-run aSaabat Hartha qawmin Zalamuu anfusahum fa ahlakat'h* wa maa Zalamahumul-laahu walaakin anfusahum yaZlimuunc3-118
TRANSLATION
3:118 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa tat-takhidhuu biTaanatam min duunikum laa ya'luunakum khabaalaa* wad-duu maa 'Anit-tum qad badatil bagDaau min afwaahihim wa maa tukhfiy Suduuruhum akbar* qad bay-yan-naa lakumul aayaati in kuntum ta'┼qiluunc3-119
TRANSLATION
3:119 haa antum ulaai tuHib-buunahum wa laa yuHib-buunakum wa tu'minuuna bil kitaabi kul-lih* wa idhaa laquukum qaaluu aaman-naa wa idhaa khalaw 'AD-Duu 'Alaykumul anaamila minal gayZ* qul muutuu bi gayZikum* in-nal-laaha 'Aliymum bidhaatiS Suduurc3-120
TRANSLATION
3:120 in tamsaskum Hasanatun tasu'hum* wa in tuSibkum say-yiatuy yafraHuu bihaa* wa in taSbiruu wa tat-taquu laa yaDur-rukum kayduhum shay'aa* in-nal-laaha bimaa ya'┼maluuna muHiyTc3-121
TRANSLATION
3:121 wa idh gadawta min ahlika tubaw-wiul mu'miniyna maqaa'Ida lil qitaal* wal-laahu samiy'Un 'Aliymc3-122
TRANSLATION
3:122 idh ham-mat Taaifataani minkum an tafshalaa wal-laahu waliy-yuhumaa* wa 'Alal-laahi fal yatawak-kalil mu'minuunc3-123
TRANSLATION
3:123 wa laqad naSarakumul-laahu bi badriw wa antum adhil-lah* fat-taqul-laaha la'Al-lakum tashkuruunc3-124
TRANSLATION
3:124 idh taquulu lil mu'miniyna alay yakfiyakum ay yumid-dakum rab-bukum bi thalaathati aalaafim minal malaaikati munzaliync3-125
TRANSLATION
3:125 balaa* in taSbiruu wa tat-taquu wa ya'tuukum min fawrihim haadhaa yumdidkum rab-bukum bi khamsati aalaafim minal malaaikati musaw-wimiync3-126
TRANSLATION
3:126 wa maa ja'Alahul-laahu il-laa bushraa lakum wa li taTmain-na quluubukum bih* wa man naSru il-laa min 'Indil-laahil 'Aziyzil Hakiymc3-127
TRANSLATION
3:127 li yaqTa'A Tarafam minal-ladhiyna kafaruu aw yakbitahum fa yanqalibuu khaaibiync3-128
TRANSLATION
3:128 laysa laka minal amri shay'un aw yatuuba 'Alayhim aw yu'Adh-dhibahum fain-nahum Zaalimuunc3-129
TRANSLATION
3:129 wa lil-laahi maa fis samaawaati wa maa fiyl arD* yagfiru li may yashaau wa yu'Adh-dhibu may yashaa'* wal-laahu gafuurur raHiymc3-130
TRANSLATION
3:130 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa ta'kulur ribaa aD'AAfam muDaa'Afah* wat-taqul-laaha la'Al-lakum tufliHuunc3-131
TRANSLATION
3:131 wat-taqun naaral-latiy u'Id-dat lil kaafiriync3-132
TRANSLATION
3:132 wa aTiy'UUl-laaha war rasuula la'Al-lakum turHamuunc3-133
TRANSLATION
3:133 wa saari'UU ilaa magfiratim mir rab-bikum wa jan-natin 'ArDuhas samaawaatu wal arDu u'Id-dat lil mut-taqiync3-134
TRANSLATION
3:134 al-ladhiyna yunfiquuna fis sar-raai waD Dar-raai wal kaaZimiynal gayZa wal 'AAfiyna 'Anin naas* wal-laahu yuHib-bul muHsiniync3-135
TRANSLATION
3:135 wal-ladhiyna idhaa fa'Aluu faaHishatan aw Zalamuu anfusahum dhakarul-laaha fastagfaruu li dhunuubihim* wa may yagfirudh dhunuuba il-lal-laah* walam yuSir-ruu 'Alaa maa fa'Aluu wa hum ya'┼lamuunc3-136
TRANSLATION
3:136 ulaaika jazaauhum magfiratum mir rab-bihim wa jan-naatun tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa* wa ni'┼ma ajrul 'AAmiliync3-137
TRANSLATION
3:137 qad khalat min qablikum sunanun fa siyruu fiyl arDi fanZuruu kayfa kaana 'AAqibatul mukadh-dhibiync3-138
TRANSLATION
3:138 haadhaa bayaanul lin-naasi wa hudaw wa maw'IZatul lil mut-taqiync3-139
TRANSLATION
3:139 wa laa tahinuu wa laa taHzanuu wa antumul a'┼lawna in kuntum mu'miniync3-140
TRANSLATION
3:140 iy yamsaskum qarHun faqad mas-sal qawma qarHum mithluh* wa tilkal ay-yaamu nudaawiluhaa baynan naas* wa li ya'┼lamal-laahul-ladhiyna aamanuu wa yat-takhidha minkum shuhadaa'* wal-laahu laa yuHib-buZ Zaalimiync3-141
TRANSLATION
3:141 wa li yumaH-HiSal-laahul-ladhiyna aamanuu wa yamHaqal kaafiriync3-142
TRANSLATION
3:142 am Hasibtum an tadkhulul jan-nata walam-maa ya'┼lamil-laahul-ladhiyna jaahaduu minkum wa ya'┼lamaS Saabiriync3-143
TRANSLATION
3:143 wa laqad kuntum taman-nawnal mawta min qabli an talqawhu faqad ra-aytumuuhu wa antum tanZuruunc3-144
TRANSLATION
3:144 wa maa muHam-madun il-laa rasuulun qad khalat min qablihir rusul* a fa im-maata aw qutilanqalabtum 'Alaa a'┼qaabikum* wa may yanqalib 'Alaa 'Aqibayhi falay yaDur-ral-laaha shay'aa* wa sa yajzil-laahush shaakiriync3-145
TRANSLATION
3:145 wa maa kaana li nafsin an tamuuta il-laa bi idhnil-laahi kitaabam muaj-jalaa* wa may yurid thawaabad dunyaa nu'tihii minhaa* wa may yurid thawaabal aakhirati nu'tihii minhaa* wa sanajzish shaakiriync3-146
TRANSLATION
3:146 wa ka-ay-yim min nabiy-yin qaatala ma'Ahuu rib-biy-yuuna kathiyrun fa maa wahanuu li maa aSaabahum fiy sabiylil-laahi wa maa Da'Ufuu wa mastakaanuu* wal-laahu yuHib-buS Saabiriync3-147
TRANSLATION
3:147 wa maa kaana qawlahum il-laa an qaaluu rab-banagfir lanaa dhunuubanaa wa israafanaa fiy amrinaa wa thab-bit aqdaamanaa wanSurnaa 'Alal qawmil kaafiriync3-148
TRANSLATION
3:148 fa aataahumul-laahu thawaabad dunyaa wa Husna thawaabil aakhirah* wal-laahu yuHib-bul muHsiniync3-149
TRANSLATION
3:149 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu in tuTiy'UUl-ladhiyna kafaruu yarud-duukum 'Alaa a'┼qaabikum fa tanqalibuu khaasiriync3-150
TRANSLATION
3:150 balil-laahu mawlaakum* wa huwa khayrun naaSiriync3-151
TRANSLATION
3:151 sanulqiy fiy quluubil-ladhiyna kafarur ru'┼ba bimaa ashrakuu bil-laahi maa lam yunaz-zil bihii sulTaanaa* wa ma'waahumun naar* wa bi'sa mathwaZ Zaalimiync3-152
TRANSLATION
3:152 wa laqad Sadaqakumul-laahu wa'┼dahuu idh taHus-suunahum bi idhnih* Hat-taa idhaa fashiltum wa tanaaza'┼tum fiyl amri wa 'ASaytum mim ba'┼di maa araakum maa tuHib-buun* minkum may yuriydud dunyaa wa minkum may yuriydul aakhirah* thum-ma Sarafakum 'Anhum li yabtaliyakum* wa laqad 'Afaa 'Ankum* wal-laahu dhuu faDlin 'Alal mu'miniync3-153
TRANSLATION
3:153 idh tuS'Iduuna wa laa talwuuna 'Alaa aHadiw war rasuulu yad'UUkum fiy ukhraakum fa athaabakum gam-mam bi gam-mil li kaylaa taHzanuu 'Alaa maa faatakum wa laa maa aSaabakum* wal-laahu khabiyrum bimaa ta'┼maluunc3-154
TRANSLATION
3:154 thum-ma anzala 'Alaykum mim ba'┼dil gam-mi amanatan nu'AAsay yagshaa Taaifatam minkum wa Taaifatun qad aham-mat'hum anfusuhum yaZun-nuuna bil-laahi gayral Haq-qi Zan-nal jaahiliy-yah* yaquuluuna hal lanaa minal amri min shay'* qul in-nal amra kul-lahuu lil-laah* yukhfuuna fiy anfusihim maa laa yubduuna lak* yaquuluuna law kaana lanaa minal amri shay'um maa qutilnaa haahunaa* qul law kuntum fiy buyuutikum la barazal-ladhiyna kutiba 'Alayhimul qatlu ilaa maDaaji'Ihim* wa li yabtaliyal-laahu maa fiy Suduurikum wa li yumaH-HiSa maa fiy quluubikum* wal-laahu 'Aliymum bi dhaatiS Suduurc3-155
TRANSLATION
3:155 in-nal-ladhiyna tawal-law minkum yawmal taqal jam'AAni in-namastazal-lahumush shayTaanu bi ba'┼Di maa kasabuu* wa laqad 'Afal-laahu 'Anhum* in-nal-laaha gafuurun Haliymc3-156
TRANSLATION
3:156 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuu laa takuunuu kal-ladhiyna kafaruu wa qaaluu li ikhwaanihim idhaa Darabuu fiyl arDi aw kaanuu guz-zal law kaanuu 'Indanaa maa maatuu wa maa qutiluu* li yaj'Alal-laahu dhaalika Hasratan fiy quluubihim* wal-laahu yuHyiy wa yumiyt* wal-laahu bimaa ta'┼maluuna baSiyrc3-157
TRANSLATION
3:157 wa lain qutiltum fiy sabiylil-laahi aw mut-tum la magfiratum minal-laahi wa raHmatun khayrum mim-maa yajma'UUnc3-158
TRANSLATION
3:158 wa laim mut-tum aw qutiltum la ilal-laahi tuHsharuunc3-159
TRANSLATION
3:159 fabimaa raHmatim minal-laahi linta lahum* wa law kunta faZ-Zan galiyZal qalbi lanfaD-Duu min Hawlika fa'┼fu 'Anhum wastagfir lahum wa shaawirhum fiyl amr* fa idhaa 'Azamta fa tawak-kal 'Alal-laah* in-nal-laaha yuHib-bul mutawak-kiliync3-160
TRANSLATION
3:160 iy yanSurkumul-laahu fa laa gaaliba lakum* wa iy yakhdhulkum fa man dhal-ladhiy yanSurukum mim ba'┼dih* wa 'Alal-laahi falyatawak-kalil mu'minuunc3-161
TRANSLATION
3:161 wa maa kaana li nabiy-yin ay yagull* wa may yaglul ya'ti bimaa gal-la yawmal qiyaamah* thum-ma tuwaf-faa kul-lu nafsim maa kasabat wa hum laa yuZlamuunc3-162
TRANSLATION
3:162 a famanit-taba'A riDwaanal-laahi kamam baa-a bi sakhaTim minal-laahi wa ma'waahu jahan-nam* wa bi'sal maSiyrc3-163
TRANSLATION
3:163 hum darajaatun 'Indal-laah* wal-laahu baSiyrum bimaa ya'┼maluunc3-164
TRANSLATION
3:164 laqad man-nal-laahu 'Alal mu'miniyna idh ba'Atha fiyhim rasuulam min anfusihim yatluu 'Alayhim aayaatihii wa yuzak-kiyhim wa yu'Al-limuhumul kitaaba wal Hikmah* wa in kaanuu min qablu lafiy Dalaalim mubiync3-165
TRANSLATION
3:165 a walam-maa aSaabatkum muSiybatun qad aSabtum mithlayhaa qultum an-naa haadhaa* qul huwa min 'Indi anfusikum* in-nal-laaha 'Alaa kul-li shay'in qadiyrc3-166
TRANSLATION
3:166 wa maa aSaabakum yawmaltaqal jam'AAni fa bi idhnil-laahi wa li ya'┼lamal mu'miniync3-167
TRANSLATION
3:167 wa li ya'┼lamal-ladhiyna naafaquu* wa qiyla lahum ta'AAlaw qaatiluu fiy sabiylil-laahi awidfa'UU* qaaluu law na'┼lamu qitaalal lat-taba'┼naakum* hum lil kufri yawmaidhin aqrabu minhum lil iymaan* yaquuluuna bi afwaahihim maa laysa fiy quluubihim* wal-laahu a'┼lamu bimaa yaktumuunc3-168
TRANSLATION
3:168 al-ladhiyna qaaluu li ikhwaanihim wa qa'Aduu law aTaa'UUnaa maa qutiluu* qul fadrauu 'An anfusikumul mawta in kuntum Saadiqiync3-169
TRANSLATION
3:169 wa laa taHsaban-nal-ladhiyna qutiluu fiy sabiylil-laahi amwaataa* bal aHyaaun 'Inda rab-bihim yurzaquunc3-170
TRANSLATION
3:170 fariHiyna bimaa aataahumul-laahu min faDlihii wa yastabshiruuna bil-ladhiyna lam yalHaquu bihim min khalfihim al-laa khawfun 'Alayhim wa laa hum yaHzanuunc3-171
TRANSLATION
3:171 yastabshiruuna bi ni'┼matim minal-laahi wa faDliw wa an-nal-laaha laa yuDiy'U ajral mu'miniync3-172
TRANSLATION
3:172 al-ladhiynastajaabuu lil-laahi war rasuuli mim ba'┼di maa aSaabahumul qarH* lil-ladhiyna aHsanuu minhum wat-taqaw ajrun 'AZiymc3-173
TRANSLATION
3:173 al-ladhiyna qaala lahumun naasu in-nan naasa qad jama'UU lakum fakhshawhum fa zaadahum iymaanaa* wa qaaluu Hasbunal-laahu wa ni'┼mal wakiylc3-174
TRANSLATION
3:174 3:174 fanqalabuu bi ni'┼matim minal-laahi wa faDlil lam yamsas'hum suu-uw wat-taba'UU riDwaanal-laah* wal-laahu dhuu faDlin 'AZiymc3-175
TRANSLATION
3:175 in-namaa dhaalikumush shayTaanu yukhaw-wifu awliyaa-ahuu fa laa takhaafuuhum wa khaafuuni in kuntum mu'miniync3-176
TRANSLATION
3:176 wa laa yaHzunkal-ladhiyna yusaari'UUna fiyl kufr* in-nahum lay yaDur-rul-laaha shay'aa* yuriydul-laahu al-laa yaj'Ala lahum HaZ-Zan fiyl aakhirah* wa lahum 'Adhaabun 'AZiymc3-177
TRANSLATION
3:177 in-nal-ladhiynashtarawul kufra bil iymaani lay yaDur-rul-laaha shay'aa* wa lahum 'Adhaabun aliymc3-178
TRANSLATION
3:178 wa laa yaHsaban-nal-ladhiyna kafaruu an-namaa numliy lahum khayrul li anfusihim* in-namaa numliy lahum li yazdaaduu ithmaa* wa lahum 'Adhaabum muhiync3-179
TRANSLATION
3:179 maa kaanal-laahu li yadharal mu'miniyna 'Alaa maa antum 'Alayhi Hat-taa yamiyzal khabiytha minaT Tay-yib* wa maa kaanal-laahu li yuTli'Akum 'Alal gaybi walaakin-nal-laaha yajtabiy mir rusulihii may yashaau fa aaminuu bil-laahi wa rusulih* wa in tu'minuu wa tat-taquu fa lakum ajrun 'AZiymc3-180
TRANSLATION
3:180 wa laa yaHsaban-nal-ladhiyna yabkhaluuna bimaa aataahumul-laahu min faDlihii huwa khayral lahum* bal huwa shar-rul lahum* sayuTaw-waquuna maa bakhiluu bihii yawmal qiyaamah* wa lil-laahi miyraathus samaawaati wal arD* wal-laahu bimaa ta'┼maluuna khabiyrc3-181
TRANSLATION
3:181 laqad sami'Al-laahu qawlal-ladhiyna qaaluu in-nal-laaha faqiyruw wa naHnu agniyaa'* sanaktubu maa qaaluu wa qatlahumul ambiyaa-a bi gayri Haq-qiw wa naquulu dhuuquu 'Adhaabal Hariyqc3-182
TRANSLATION
3:182 dhaalika bimaa qad-damat aydiykum wa an-nal-laaha laysa bi Zal-laamil lil 'Abiydc3-183
TRANSLATION
3:183 al-ladhiyna qaaluu in-nal-laaha 'Ahida ilaynaa al-laa nu'mina li rasuulin Hat-taa ya'tiyanaa bi qurbaanin ta'kuluhun naar* qul qad jaa-akum rusulum min qabliy bil bay-yinaati wa bil-ladhiy qultum fa lima qataltumuuhum in kuntum Saadiqiync3-184
TRANSLATION
3:184 fain kadh-dhabuuka faqad kudh-dhiba rusulum min qablika jaauu bil bay-yinaati waz zuburi wal kitaabil muniyrc3-185
TRANSLATION
3:185 kul-lu nafsin dhaaiqatul mawt* wa in-namaa tuwaf-fawna ujuurakum yawmal qiyaamah* fa man zuHziHa 'Anin naari wa udkhilal jan-nata faqad faaz* wa mal Hayaatud dunyaa il-laa mataa'Ul guruurc3-186
TRANSLATION
3:186 la tublawun-na fiy amwaalikum wa anfusikum wa la tasma'Un-na minal-ladhiyna uutul kitaaba min qablikum wa minal-ladhiyna ashrakuu adhan kathiyraa* wa in taSbiruu wa tat-taquu fain-na dhaalika min 'Azmil umuurc3-187
TRANSLATION
3:187 wa idh akhadhal-laahu miythaaqal-ladhiyna uutul kitaaba la tubay-yinun-nahuu lin-naasi wa laa taktumuunah* fa nabadhuuhu waraa-a Zuhuurihim washtaraw bihii thamanan qaliylaa* fa bi'sa maa yashtaruunc3-188
TRANSLATION
3:188 laa taHsaban-nal-ladhiyna yafraHuuna bimaa ataw wa yuHib-buuna ay yuHmaduu bimaa lam yaf'Aluu fa laa taHsaban-nahum bi mafaazatim minal 'Adhaab* wa lahum 'Adhaabun aliymc3-189
TRANSLATION
3:189 wa lil-laahi mulkus samaawaati wal arD* wal-laahu 'Alaa kul-li shay'in qadiyrc3-190
TRANSLATION
3:190 in-na fiy khalqis samaawaati wal arDi wakhtilaafil layli wan nahaari la aayaatil li ulil albaabc3-191
TRANSLATION
3:191 al-ladhiyna yadhkuruunal-laaha qiyaamaw wa qu'UUdaw wa 'Alaa junuubihim wa yatafak-karuuna fiy khalqis samaawaati wal arD* rab-banaa maa khalaqta haadhaa baaTilaa* subHaanaka faqinaa 'Adhaaban naarc3-192
TRANSLATION
3:192 rab-banaa in-naka man tudkhilin naara faqad akhzaytah* wa maa liZ Zaalimiyna min anSaarc3-193
TRANSLATION
3:193 rab-banaa in-nanaa sami'┼naa munaadiyay yunaadiy lil iymaani an aaminuu bi rab-bikum fa aaman-naa* rab-banaa fagfir lanaa dhunuubanaa wa kaf-fir 'An-naa say-yiaatinaa wa tawaf-fanaa ma'Al abraarc3-194
TRANSLATION
3:194 rab-banaa wa aatinaa maa wa'Adtanaa 'Alaa rusulika wa laa tukhzinaa yawmal qiyaamah* in-naka laa tukhliful miy'AAdc3-195
TRANSLATION
3:195 fastajaaba lahum rab-buhum an-niy laa uDiy'U 'Amala 'AAmilim minkum min dhakarin aw unthaa* ba'┼Dukum min ba'┼D* fal-ladhiyna haajaruu wa ukhrijuu min diyaarihim wa uudhuu fiy sabiyliy wa qaataluu wa qutiluu la ukaf-firan-na 'Anhum say-yiaatihim wa la udkhilan-nahum jan-naatin tajriy min taHtihal anhaar* thawaabam min 'Indil-laah* wal-laahu 'Indahuu Husnuth thawaabc3-196
TRANSLATION
3:196 laa yagur-ran-naka taqal-lubul-ladhiyna kafaruu fiyl bilaadc3-197
TRANSLATION
3:197 mataa'Un qaliylun thum-ma ma'waahum jahan-nam* wa bi'sal mihaadc3-198
TRANSLATION
3:198 laakinil-ladhiynat-taqaw rab-bahum lahum jan-naatun tajriy min taHtihal anhaaru khaalidiyna fiyhaa nuzulam min 'Indil-laah* wa maa 'Indal-laahi khayrul lil abraarc3-199
TRANSLATION
3:199 wa in-na min ahlil kitaabi la may yu'minu bil-laahi wa maa unzila ilaykum wa maa unzila ilayhim khaashi'Iyna lil-laahi laa yashtaruuna bi aayaatil-laahi thamanan qaliylaa* ulaaika lahum ajruhum 'Inda rab-bihim* in-nal-laaha sariy'Ul Hisaabc3-200
TRANSLATION
3:200 yaa ay-yuhal-ladhiyna aamanuSbiruu wa Saabiruu wa raabiTuu wat-taqul-laaha la'Al-lakum tufliHuun

Courtesy of:
(PrayerWare)